Ma 2024. április 15., hétfő, Anasztázia és Tas napja van. Holnap Csongor napja lesz.

Barcs Város Képviselő-testülete

Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottsága

E l n ö k é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.: 62. Telefon: 82/565-960.

 

 

 

 

 

 

 

……. . sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszámoló

 

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság tevékenységéről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2010. július 22-i ülésére

 

 

 

A jelenlegi formában működő Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság (továbbiakban Bizottság) a 2006. októberi helyhatósági választásokat követően alakult meg.

 

A Bizottság tevékenységéről legutóbb a 2006. május 18-i Képviselő-testületi ülésre készült beszámoló.

 

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság összetételében 2006. április óta az alábbi személyi változások történtek. A Bizottság létszáma korábban 5 fő képviselő-testületi tagból és 4 fő nem testületi tagból állt. Jelenleg 7 fő alkotja, akikből 4 fő képviselő és 3 fő nem képviselő. A Bizottság előző elnöke és a mostani is Henger János tanácsos. 2008. júliusában Vértes György bizottsági tagot Németh Imre váltotta.

 

A bizottság jelenlegi összetétele:

 

A bizottság elnöke:                              Henger János

 

A bizottság képviselő tagjai:                 Németh Imre

Molnár Attila

Racsek József

 

A bizottság nem képviselő tagjai:          Porga Sándor

Szemere Antal

Vincze Lajos

 

Tanácskozási joggal 5 fő vehet részt az üléseken, így segítve a Bizottság munkáját.

 

A Bizottság a Barcs Város Önkormányzata a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III.30.) számú rendelet (SZMSZ) 36. §-a által előírtakat, valamint az SZMSZ 1. sz. mellékletében szereplő általános feladat- és hatásköröket és a Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság feladatait látja el:

 

1./ Általános feladat- és hatáskör:

-         Ellátja a képviselő-testület által átruházott egyes hatásköröket az önkormányzat külön rendelete szerint.

-         A képviselő-testület felhatalmazása alapján önkormányzati döntést hozhat /1990. évi LXV. tv. 2. §. /2/ bek./

 

2./ A képviselő-testület működésével kapcsolatos feladat- és hatáskörök:

-         Feladatkörében előkészíti és véleményezi a képviselő-testület döntéseit, szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását /1990. évi LXV. tv. 23. §. /l/.

-         Feladatkörében ellenőrzi a képviselő-testület hivatalának a képviselő-testület döntéseinek az előkészítésére, illetőleg végrehajtására irányuló munkáját /1990. évi LXV. tv. 27. §./.

-         Kezdeményezheti a polgármester intézkedését, ha a hivatal tevékenységében a képviselő-testület álláspontjától, céljától való eltérést, az önkormányzati érdek sérelmét vagy szükséges intézkedés elmulasztását észleli /1990. évi LXV. tv. 27. §./.

-         Tevékenységi területét illetően véleményezi a költségvetési koncepciót, a költségvetési rendeletet, a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves és éves beszámolót és a zárszámadást.

-         Ciklusonként két alkalommal beszámol munkájáról a képviselő-testületnek.

-         Tevékenységi körét illetően lefolytatja a képviselő-testület által adományozható kitüntető címek odaítélését és átadását megelőző eljárást a külön rendeletben meghatározottak alapján és javaslatot tesz, több javaslat esetén sorrendiség felállításával a cím odaítélésére vagy a kezdeményezés elutasítására. A tevékenységi körébe nem tartozó kitüntető címek adományozására vonatkozó előterjesztés tárgyalása esetén állást foglalt a kezdeményezéssel kapcsolatos egyetérétéséről vagy annak hiányáról.

-         Javaslatot tesz a képviselő-testület nemzetközi kapcsolatainak formáira, tartalmára.

-         Állást foglal és véleményt nyilvánít minden olyan önkormányzati kérdésben, amelyre a képviselő-testület, illetőleg polgármester felkéri.

-         Tagot delegál a képviselő-testület döntése alapján saját tagjai közül ellenőrzések, vizsgálatok, egyéb feladatok ellátásához.

 

3./ A bizottság működésével kapcsolatos feladat- és hatáskörök:

-         Dönt a bizottsági tag bizottsági döntéshozatalból való kizárásáról.

-         Együttműködik és szükség szerint együttes ülést tart a több bizottság feladatkörébe tartozó kérdésekben.

-         Megtárgyalja a bizottság feladatkörébe tartozó, a települési képviselő által javasolt ügyet és erre meghívja a képviselőt.

 

4./ A polgármester munkaviszonyával kapcsolatos feladat- és hatáskörök:

-         Kezdeményezheti fegyelmi eljárás lefolytatását a polgármester ellen /1994. évi LXIV. tv. 7. §. /1/ bek./

 

5./ Törvényességi ellenőrzéssel kapcsolatos feladat- és hatáskörök:

-         Megvizsgálja a Közigazgatási Hivatal vezetője által kibocsátott felhívásban foglaltakat és a megadott határidőn belül az annak alapján tett intézkedésről vagy egyet nem értéséről a Közigazgatási Hivatal vezetőjét tájékoztatja /1990. évi LXV. tv. 99. §. /1/ bek./

 

6./ Európai Uniós jogharmonizációval kapcsolatos feladat- és hatáskörök:

-         Tevékenységi körében ellátja az EU-s jogharmonizációval kapcsolatosan ráháruló feladatokat.

 

Egyes bizottságok feladat- és hatásköre:

 

Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság:

-         Közreműködik a rendezési terv előkészítésében.

-         Folyamatosan figyelemmel kíséri a rendezési terv hatályosulását.

-         Véleményezi a belterületi határvonal módosítását.

-         Javaslatot ad a város közműhálózatának továbbfejlesztésére.

-         Javaslatot tesz az út- és járdahálózat bővítésére felújítására.

-         Ellenőrzi a Városgazdálkodási Igazgatóság kommunális-szolgáltató tevékenységét.

-         Közreműködik az iparpolitikai tervek előkészítésében.

-         Véleményezi a város fejlesztésével, környezetvédelmével összefüggő önkormányzati rendelettervezeteket.

-         Véleményt alakít ki az önkormányzati tulajdon hasznosításával, elidegenítésével és az önkormányzati vállalkozásokkal kapcsolatos kérdésekben.

-         Közreműködik a gazdasági adottságok, erőforrások feltárásának vizsgálatában, részt vesz az ezek hasznosítását jelentő programok kidolgozásában, javaslatot tesz vállalkozások előkészítésére.

-         Vizsgálja az infrastruktúra, az ellátás és szolgáltatás helyzetét, javaslatot tesz a színvonal emelésére.

-         Javaslatot tesz természeti értékek védettségére, illetve törlésére.

-         Figyelemmel kíséri a városüzemeltetéssel összefüggő önkormányzati feladatok végrehajtását:

-         közlekedés, forgalomszervezés,

-         utak, járdák, hidak állapota,

-         parkok, terek, zöldövezetek fenntartása,

-         önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok /lakóépületek, intézmények stb./ állapotát.

-         Javaslatot tesz az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok felújítására.

-         Véleményezi az önkormányzat tulajdonát képező vagyontárgyak értékesítésére irányuló javaslatokat.

-         Meghatározza a város épített és természeti környezete védelme érdekében teendő intézkedéseket.

-         Állást foglal az önkormányzati vagyon elidegenítésének kérdésében.

-         Közreműködik önkormányzati vállalkozások előkészítésében, létrehozásában.

-         A helyi védetté nyilvántartásra, illetve megszüntetésre előterjeszti a javaslatot a képviselő-testület elé.

-         Ellátja mindazon feladatokat, amelyekkel a képviselő-testület a városfejlesztés, környezetvédelem tekintetében működése körében megbízza.

-         Az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottsággal együtt dönt a szociális lakás bérbevételére előterjesztett igénylések elutasításáról /4/1994./II.4./ önkormányzati rendelet/.

-         Az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottsággal együtt javaslatot tesz a képviselő-testületnek a szociális lakások bérbeadási névjegyzékére /4/1994./II.4./ önkormányzati rendelet/.

 

A következőkben bemutatjuk a Bizottság munkája során tárgyalt előterjesztéseket, a hozott határozatokat, a bizottság által kezdeményezett és lefolytatott vizsgálatokat, valamint az ülések fajtáját, eloszlását.

 

2006. megalakulást követően év végéig 2 ülésen 33 előterjesztést tárgyalt meg a Bizottság, 33 határozatot hozott, 2 vizsgálatot kezdeményezet és folytatott le. Az ülésein mindig határozatképes volt.

 

2007. évben 22 ülésen 119 előterjesztést tárgyalt meg a Bizottság, 119 határozatot hozott, 4 vizsgálatot kezdeményezett és folytatott le. Rendkívüli ülés 6 volt, ebből 11 esetben került sor együttes ülés megtartására más bizottságokkal. 2007. évben határozatképtelen ülés nem volt.

 

2008. évben 21 ülésen 135 előterjesztést tárgyalt meg a Bizottság, 135 határozatot hozott, 4 vizsgálatot kezdeményezett és folytatott le. Rendkívüli ülés 10 volt, ebből 8 esetben került sor együttes ülés megtartására más bizottságokkal. 2008. évben határozatképtelen ülés nem volt.

 

2009. évben 20 ülésen 173 előterjesztést tárgyalt meg a Bizottság, 204 határozatot hozott, 5 vizsgálatot kezdeményezett és folytatott le. Rendkívüli ülés 10 volt, ebből 7 esetben került sor együttes ülés megtartására más bizottságokkal. 2008. évben a Bizottság mindig határozatképes volt.

 

2010. évben június 30-ig 10 ülésen 59 előterjesztést tárgyalt meg a Bizottság, 78 határozatot hozott, 3 vizsgálatot kezdeményezett és folytatott le. Rendkívüli ülés 4 volt. Együttes ülésre 5 alkalommal került sor. Ezen időszakban a Bizottság valamennyi ülése – 1 kivételével – határozatképes volt.

 

Összesen a 2006. megalakulástól 2010. június 30-ig 75 ülésen 519 előterjesztést tárgyalt meg a Bizottság 569 határozatot hozott, 18 vizsgálatot kezdeményezett és folytatott le.. Rendkívüli ülés 30 volt. Együttes ülésre 31 alkalommal került sor. Ezen időszakban a Bizottság valamennyi ülése – 1 kivételével – határozatképes volt.

 

Tehát a Bizottság a Képviselő-testület munkatervéhez igazodóan végezte tevékenységét. Feladat és hatáskörét a SZMSZ írja elő. Munkánk elsősorban a képviselő-testületi napirendek véleményezése, a testület döntéseinek előkészítése és az általa átruházott egyes hatáskörök ellátására terjedt ki.

 

 

 

Tehát a Bizottság a Képviselő-testület munkatervéhez igazodóan végezte tevékenységét. Feladat és hatáskörét a SZMSZ írja elő. Munkánk elsősorban a képviselő-testületi napirendek véleményezése, a testület döntéseinek előkészítése és az általa átruházott egyes hatáskörök ellátására terjedt ki.

 

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság eddigi működése megfelelt az SZMSZ-ben előírtaknak, az ülések lebonyolításához segítséget kaptunk a Polgármesteri Hivataltól. 2009. április 01-től Dr. Ivelics Ramón látja el a bizottsági felelős - jegyzőkönyvvezető feladatait.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság tevékenységéről szóló beszámolót fogadja el.

 

 

Barcs, 2010. július 09.

 

Henger János

tanácsnok – bizottság elnöke

 

Határozati javaslat:

 

Barcs Város Képviselő-testülete a Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

 

Felelős: Feigli Ferenc polgármester a határozat közléséért

Határidő: értelem szerint

 

 

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

 

Barcs, 2010. július 09.

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző