Ma 2024. július 22., hétfő, Magdolna napja van. Holnap Lenke napja lesz.

Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai

Módszertani Intézmény Igazgatójától

7570 Barcs, Széchenyi u.2.

 

 

………… sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESZÁMOLÓ

A SZIVÁRVÁNY EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI
MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

TEVÉKENYSÉGÉRŐL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testület

2010. július 22-i ülésére

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Szivárvány EGYMI az alapító okiratban meghatározott alap és kiegészítő feladatokat látja el.

Működési területünk Barcs város,  a Barcsi Többcélú Kistérség intézményei, családok, és az SM Együtt-Egymásért Szociális Gyermekotthon lakói.

 

A dolgozói létszám, tanulólétszám, a csoportok számának alakulása 2009/2010-es évben:

 

 

Dolgozói létszám:

 

Engedélyezett dolgozói létszám                                65

 

- pedagógus                                     36 fő

- gyógyped.asszisztens                    10

- gyermekfelügyelő                           3

- gyermek-és ifj.véd.fel.                    0,5

- ápoló                                                2

- dajka                                                2

- ügyviteli dolgozó                             2

- kisegítő dolgozó                              9,5

/ gk.vez.,karbantartó,takarító,

konyhai dolg./

 

 

 

Tanulói létszámadatok:                                           fő                       csoport

 

Óvoda                                                                        8                              1

 

Iskola

- tanulásban akadályozott tanulók                     101                              8

- értelmileg akadályozott tanulók                         37                              4

- fejlesztő iskola                                                        7                              1

 

Kollégium                                                               80                               6

 

Napközi                                                                                                    12 + óvoda

+ fejlesztő isk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fejlesztő  központ:                                                 fő                           csoport

 

- logopédia                                                            286                               95

- gyógytestnevelés                                                214                               14

- korai fejlesztés                                                     10                               10 /egyéni fejlesztés/

- fejlesztő felkészítés                                              38                               19

-  rehabilitáció /látás,hallás,mozgás/                       7                                  7 /egyéni fejlesztés/

 

 

 

Személyi juttatás:

 

2009. szeptembertől a minőségi bérpótlék differenciált összegben kerül kifizetésre, az intézmény tanév - nyitó értekezletén a Közalkalmazotti közösség javaslata alapján.

Jutalom kifizetése csak „céljutalom” címén került kifizetésre.

/sikeres pályázat, tanulmányi illetve sportversenyre felkészítés/

Öt munkaközösség működik 2009.  szeptember 1-től, a szakköröket pedig kifejezetten kulturális- tanulmányi- illetve sportversenyek felkészítésére szervezzük aktualitás szerint

A tanórán kívüli szervezett tevékenységeket a gyermekek életre felkészítésére, manualításuk fejlesztésére, képességeik ügyesítésére szervezzük.

 

 

Tárgyi feltételek:

 

Intézményünk a jelenlegi érvényes kötelező eszközlista szerint- nem rendelkezik aulával, tornateremmel, szertárakkal és tisztítószeres raktárral, hiányzik a technikai személyzet számára elengedhetetlen öltöző.

 

Iskolánkban a nyári karbantartási munkák az ütemezésnek megfelelően megtörténtek.

- kollégiumban hálószobák, vizesblokkok, nyílászárók festése, mázolása

- fejlesztő központban fejlesztő szobák , vizesblokkok  festése

E feladatokat a város közmunka-programja keretében kiközvetített dolgozókkal tudtuk elvégezni.

A kollégiumban új szekrények beszerzésére került sor, valamint az emeletes ágyak textil cseréjére.

Nagyon fontos lenne az udvar teljes burkolatának és a lépcsők felújításának betonozása, a nyílászárók cseréje, az épület külső vakolása, a gépkocsik részére két garázs építése és a kerékpártároló.

 

Intézményünk maximálisan kihasznált minden pályázati és szponzori lehetőséget, így tudtuk szervezni a szülőklubokat, továbbképzéseket, táborokat, sportrendezvényeket.

 

Pályázatokat adtunk be a fenti feladatok elvégzésére, valamint a Többcélú Kistérségi Társulás ellátási területén öt mikrocentrum kiépítésére, mellyel az SNI-s gyermekek utazótanári ellátásának infrastruktúráját teremtenénk meg. /TÁMOP-3.3.7-09/1-2009  LHH-program/

/ TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010. /

Nagy gondot fordítunk a gyermekek tanulmányait segítő, a taneszközöket kiegészítő eszközök beszerzésére /szótárak, lexikonok, térképek, szoftverek, CD-k, hangosfilmek, olvasó TV, tesztek stb./.

Éveken keresztül kaptunk segítséget a Sinseimi-Barcsi Baráti Körtől Werkmann Úrtól.

 

 

Bevételeink alakulása:

 

Intézményünk nem rendelkezik főzőkonyhával, tornateremmel vagy egyéb nagyrendezvények megtartására alkalmas térrel, tehát bevételi forrásra sincs lehetőségünk.

 

Intézményünk honlapján hirdettük meg a kollégiumunk szálláshely kiadását. A Barcsi Kistérségi Nyugdíjas Klub használta ki ezt a lehetőséget, ők szerveztek kéthetes nagymama-unoka tábort.

 

2009/2010 es évben is gondot okozott a családoknak az étkezési térítési díj befizetése.

Többször  kértük az önkormányzatok, jegyzők segítségét, felvettük a gyermekvédelmi szolgálattal a kapcsolatot az elmaradt bevételek rendezésére, azonban a hathatós segítség elmaradt.

A családok által igényelhető szociális juttatások, segélyek egyrészt korlátozottak, másrészt az iskola számlájára történő átutalása a jogszabályok értelmében nem végrehajthatók.

 

 

 

Gazdálkodás:

 

Egyre nehezebb az intézmény költségvetésének egyensúlyban tartása.

A tanulólétszám adatai egyértelműen mutatják, hogy intézményünkben nem csökkent az ellátottak száma, az állami normatíva az alábbiak szerint alakult:

2009-es évi tényleges   : 146.600 eFt

Kistérségi   :     7.426 eFt

 

2010-es évi tervezett    : 148.057 eFt

Kistérségi    :     9.969 eFt

 

Nagy értékű tárgyi eszközök beszerzésére, fejlesztésekre nem került sor.

 

A bérjellegű kiadások teszik ki a költségvetés túlnyomó hányadát, dologi kiadásra aránytalanul kicsi összeg maradt.

- személyi juttatás         68 %

- járulékok                     18 %

- dologi kiadás               14 %

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakmai munka:

 

Az intézményben a nevelő –oktató - fejlesztő munka a törvényi előírásoknak megfelelően működik, szegregált és integrált keretek között.

A sokrétű tevékenység koordinálását az intézményegységek vezetői segítik.

A sérülésspecifikumoknak és a szülői elvárásoknak megfelelően szervezzük a fejlesztő munkát.

 

Szakember ellátottságunk jónak mondható, több szakon végzett, jól felkészült gyógypedagógusok és az őket segítő speciális szakemberek / orvos, pszichológus, gyógytestnevelő, terapeuták, asszisztensek…/ tevékenykednek az SNI-s gyermekek fejlesztése érdekében, a teljes körű rehabilitációt és habilitációt megcélozva.

 

Továbbképzési és továbbtanulási terv alapján sok kolléga képezi magát egyedi, speciális területen / Down szindróma, autista terápia /lovas, vizes terápia/

 

Folyamatosan bővül azoknak a gyermekeknek a száma akiket a szakértői bizottság – 2,3 éves fejlesztés után- átirányít a többségi óvodákba, iskolákba integrált tanulásra.

 

A Kaposvári Egyetem gyakorló helyeként 2009/2010-es tanévben 10  fő hallgatót fogadtunk szakmai gyakorlatra.

 

A Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény szakmai munkáját fémjelzik az alábbi adatok:

- 2009/2010-es tanévben komplex tanulmányi verseny megyei fordulója I. helyezést ért el csapatunk, bejutottunk az országos döntőbe.

- Tanulásban akadályozottak országos atlétikai versenye Zánka I. II. III. helyezés

 

A tanulásban akadályozott gyermekek 10. évfolyam befejezése után egyre többen tanultak tovább, választottak szakmát.

 

Az értelmi akadályozott gyermekek akik önálló életvezetésre nem alkalmasak, 20 éves korukig iskolánk tanulói maradhatnak, ahol önállóságra és életvitelre készítjük fel őket, valamint megadunk a családnak minden segítséget a további speciális életút kialakításához.

 

A Somogy Megyei Önkormányzat és Barcs Város Önkormányzata között 1997. január 1-jén létrejött, a gyógypedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására vonatkozó megállapodás a Somogy Megyei Önkormányzat kezdeményezésére úgy került módosításra, hogy intézményünk 2010. szeptember 1-jétől nem látja el az Együtt-Egymásért Szociális-és Gyermekotthonban a korai fejlesztési és fejlesztő iskolai feladatokat. Új képzési formák biztosításával (beszédjavító óvoda, speciális szakiskola, nemzetiségi és etnikai kisebbségi nevelés,) kívánjuk az így kieső tanulói létszám miatti normatív támogatást biztosítani. Alapító okiratunkban ezek közül a nemzetiségi és etnikai kisebbségi nevelés, oktatás nem szerepel, ezért külön napirendi pontban kértük alapító okiratunk ezen irányú módosítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő – testületet a beszámoló elfogadására.

 

Barcs, 2010. július 6.

 

Szemere Márta

igazgató

 

 

Határozati javaslat:

Barcs Város Képviselő-testülete a Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester a határozat közléséért

Szemere Márta igazgató a végrehajtásért

Határidő: 2010. július 31. illetve értelem szerint

 

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2010. július 6.

 

 

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző