Ma 2024. július 23., kedd, Lenke napja van. Holnap Kinga és Kincső napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7571 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.: 62. Telefon: 82/462-459

                                                                                           ……….. sz. napirendi pont

Előterjesztés

Barcs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése

megtárgyalásának I. fordulója

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

               2012. február 8-i rendkívüli ülésére

 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

Barcs Város Képviselő-testülete a 234/2011. (XI.24.) számú határozatával elfogadta Barcs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepcióját.

A költségvetési koncepcióval összhangban került az önkormányzati intézményhálózat 2012. évi költségvetés- tervezete kialakításra, melyet több egyeztetés előzött meg, az érintett intézmény- és intézményegység-vezetőkkel.

A költségvetés-tervezet kialakításakor a legtakarékosabb megoldások kidolgoztatására törekedtünk.

A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetését két fordulóban tárgyalja.

A 2012. évi költségvetés előkészítése során elkészült munkaanyagokat mellékletként csatolom.

A jelen, 1. fordulós tárgyalásra készült előterjesztés mellékletét képező költségvetési táblázatok elkészítése során figyelembe vettük az alábbi jogszabályokat:

-         Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényét,

-         368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, továbbiakban Ávr.,

-         2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról, továbbiakban Áht.,

-         1990. évi LXV törvény a helyi önkormányzatokról, továbbiakban Ötv.,

-         Magyarország stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV törvény,

-         valamint a Képviselő-testület 2012. évet érintő korábbi határozatait és vállalt köztelezettségeit,

-         az ágazati jogszabályok változásait.

Az Áht. 23.§ (2) bekezdése rögzíti a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmára vonatkozó előírásokat. Ezek szerint elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ide értve az önkormányzati hivatalt is) költségvetési bevételei és kiadásai. A fent hivatkozott rendelet végrehajtási szabályait az Ávr. 24.§ (1) és (2) bekezdése tartalmazza.

Az Ávr. 24.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel, továbbá a képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

A helyi önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak meghatározásához az Ötv. által előírt kötelező önkormányzati feladatok ellátásához kapcsolódó kiadások az önkormányzat kiadásai lesznek (közvilágítás, ivóvíz ellátás, helyi közutak, köztemető fenntartás).

Az önkormányzati hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak meghatározásához a képviselő-testület működéséhez, a helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat gazdasági feladatainak ellátásához, a jegyzőhöz telepített államigazgatási feladatok végzéséhez szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosítása, a vagyonkezelt ingó-ingatlan vagyon fenntartásához kapcsolódó bevételek és kiadások lesznek az önkormányzati hivatal költségvetési bevételei és kiadásai.

Az Áht. 26.§ (1) bekezdése és az Ávr. 29.§ (1) bekezdése alapján elkülönül a helyi önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetésétől a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése.

A költségvetési rendelet szerkezete alapjaiban megváltozik a fenti jogszabályi változások miatt, azonban a végrehajtáshoz szükséges Nemzetgazdasági Minisztériumi szakmai anyagok még nem állnak maradéktalanul rendelkezésünkre, ezek elkészítése folyamatban van.

Az önkormányzat költségvetési rendelettervezetét a 2. fordulós tárgyalásra tudjuk a végleges szerkezetben és tartalommal a Képviselő-testület elé terjeszteni.

Ugyanakkor a jogszabályi kötelezettség alapján a költségvetés tárgyalását a központi költségvetés elfogadását követő 45. napig meg kell kezdeni.

Az előterjesztés elkészítése során figyelembe vettük az intézmények által leadott költségvetési tervezeteket, valamint az előzetes intézményi egyeztetések során elhangzottakat.

Az előterjesztés mellékletét képezik az alábbi munkaanyagok:

1. sz. melléklet           Címrend

2. sz. melléklet           Önkormányzat bevételek és kiadások forrásonként főbb jogcímcsoportonként

3. sz. melléklet           Önkormányzat sajátos működési bevételei és a támogatások, kiegészítések részletezése

4. sz. melléklet           Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételeinek valamint a támogatási kölcsön visszatérülésének, igénybevételének részletezése

5. sz. melléklet           Önkormányzat véglegesen átvett pénzeszközeinek részletezése

6. sz. melléklet           Önkormányzat finanszírozási célú műveletek bevételeinek és kiadásainak részletezése

7. sz. melléklet           Önkormányzat tartalékainak részletezése

8. sz. melléklet           Önkormányzati működési célú bevételek és kiadások mérlege

9. sz. melléklet           Önkormányzati felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

10. sz. melléklet         Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak részletezése

11. sz. melléklet         Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala költségvetése feladatonkénti részletezettséggel

12 . sz. melléklet        Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű kiadásainak részletezése

13 . sz. melléklet        Önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzata célonként és beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként

14 . sz. melléklet        Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek - Projektek

15 . sz. melléklet        Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek - Hitelek

16 . sz. melléklet        A BNI. Költségvetési terve intézményenként.

A költségvetési rendelet a 2. fordulóban kerül megtárgyalásra az 1. fordulós tárgyalás során meghatározottakat figyelembevételével, valamint az új jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő szerkezetben.

Az intézményi egyeztetéseket tovább kell folytatni a költségvetés végleges számainak kialakítása céljából ehhez kérem a Képviselő-testületet és a bizottságok tagjainak észrevételét, javaslatait.

Barcs, 2012. február 3.

                                                                                              Karvalics Ottó

 

 

 

 

Határozati javaslat:

 

Barcs Város Képviselő-testülete első fordulóban megtárgyalta a Barcs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési tervezetének táblázatait, amelyeket megismer és felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelettervezetét terjessze a Képviselő-testület elé – egy későbbi ülésen – az első fordulós tárgyalás során elhangzott javaslatok figyelembevételével, a megváltozott jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő szerkezetben.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

 

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

 

Barcs, 2012. február 3.

 

 

 

                                                                       Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

                                                                                  címzetes főjegyző


Melléklet