Ma 2024. április 15., hétfő, Anasztázia és Tas napja van. Holnap Csongor napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7571. Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf: 62. Telefon: 82/565-960.

                                                                                           ……….sz. napirendi pont.

 

E l ő t e r j e s z t é s

 

az önkormányzat folyószámla-hitelkeret megújításának engedélyezéséről, valamint a munkabérhitel szerződés megkötéséről

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

               2011. december 1.-i rendkívüli ülésére

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 72/2011. (III. 31.) számú határozatában foglalt feltételekkel hatalmazta fel a Címzetes főjegyzőt és a Polgármestert az Önkormányzat 750.000 eFt-os folyószámla-hitelkeret szerződésének megkötésére 2011. december 8-ig.

Az OTP Nyrt. képviselőivel történt előzetes megbeszélés alapján a város likviditásának fenntartása érdekében továbbra is szükséges (2012. december 06-ig) a 750.000 eFt-os folyószámla-hitelkeret, valamint a 100.000 eFt-os munkabérhitel változatlan mértékének megléte. A munkabérhitel feltételeit az OTP Bank Nyrt. külön szerződésben rögzíti (eddig a munkabérhitel a folyószámla- hitelről szóló szerződésben volt rögzítve.) Az Önkormányzati munkabérhitel (a Bank indikatív ajánlata alapján) várhatóan 2012. január 1.-től - 2012. december 31.-ig külön szerződés tárgyát képezi.

Az OTP Bank Nyrt. munkatársaival folytatott megbeszélésen elhangzottak alapján az önkormányzat a folyószámla-hitel felülvizsgálatát kéri 2012. június 30.-án.

2011. májusában Barcs Város Polgármestere az elvégzett átvilágítás megállapításai, valamint Barcs Város Képviselő-testülete meghozott határozatai alapján elküldte az OTP Nyrt-nek a költségcsökkentési és bevétel növelési intézkedési tervet, melynek megvalósulásáról a pénzintézet tájékoztatása havonta történik.

A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények (BNI) esetében megállapításra került, hogy az intézmény további működéséhez mintegy 100 millió forint pótelőirányzat biztosítása szükséges.

A bevételi előirányzatoknál látható, hogy intézmény azokat nem tudja teljesíteni a költségvetés elfogadásakor betervezett nagyságrendben. Kimondható, hogy irreálisan magas bevételekkel történt az intézmény költségvetésének összeállítása. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 12. § (2).bekezdése kimondja a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. A saját bevételek túltervezésre kerültek, szükséges azok csökkentése, valamint az intézményfinanszírozás növelése.

A BNI vezetésében jelentős változások történtek. Az intézmény főigazgatója jelenleg tartós szabadságon van, 2011. decemberével felmentését kérte. Az intézmény gazdasági vezetője szintén nyugdíjba vonult. A főigazgató helyettesítését egy felsőfokú közgazdasági képzettséggel rendelkező manager típusú vezető látja el 2011. október 01-től. Az új főigazgató-helyettes feladata elsősorban az intézményhálózatban további költségcsökkentési lehetőségek feltárása (túlórák csökkentése, a közalkalmazotti állomány bérbesorolásának felülvizsgálata, konyhai költségek felülvizsgálata, az intézmény működésének a lehető leghatékonyabbá tétele). Az új gazdasági vezető az intézmény működését már ismerő, ott dolgozó, fiatal, agilis személy lett. Az új intézményvezetés vállalkozói szemlélettel közelíti meg az intézmény gazdálkodását, mely jelentős változtatásokat követel meg az eddig „megszokott” szemlélettel szemben.

Az önkormányzat kötelező feladatait el kell látni, az önként vállalt feladatok kivezetése felmenő rendszerben történhet.

A 2010. és a 2011. költségvetési évben a Képviselő-testület által meghozott létszám-leépítési döntések (29 fő) „eredménye” az idei évben negatív, mivel a végkielégítéseket és a felmentési időre járó béreket ki kellett fizetni. Pályázati forrásból (az előző évek törvényi szabályozásától eltérően) ezen kifizetési kötelezettségeink teljesítésére lényegesen kevesebb összeg állt az önkormányzat rendelkezésére. A létszámleépítések kézzelfogható eredménye a 2012-es költségvetési évben realizálódik (15.700 eFt).

Jelentős változások előtt áll a közigazgatási-, az oktatási- valamint a teljes önkormányzati rendszer, bár ezek pontos részleteit még nem ismerjük. A várható törvények alapján 2011. szeptember 1.-től a bölcsődei és az óvodai ellátás kivételével állami finanszírozottak lesznek az oktatási intézmények. Az állami kézbe kerülésig az önkormányzatnak fedezni kell ezen intézmények működési kiadásait.

Az alábbi táblázat (előzetes számítások szerint) a 2012. évben várható kiadás csökkenéseket, illetve bevétel növekedéseket mutatja. Az így keletkező, illetve felszabaduló források fedezetet biztosítanak az OTP Bank felé fennálló kötelezettségeink (átütemezett tőke-, valamint kamattörlesztés) teljesítésére.

Jogcím

2012. évi várható kiadás csökkenés (eFt)

2012. évi várható bevétel növekedés (eFt)

Létszámcsökkentésből eredő megtakarítás

15 707

0

Közvilágítás korszerűsítése

12 000

0

Energiaracionalizálás

60 000

0

Helyi adókból eredő többletbevétel

  1. I.változat szerint:
  2. II.változat szerint

 

47 692

44 206

 

Középfokú oktatási intézményeink állami fenntartásba kerüléséből eredő önkormányzati támogatás csökkenés

85 000

0

Összesen:

172 707

47 692

44 206

2012. - ben várhatóan felszabaduló, illetve keletkező forrás összesen (az I. változat szerinti helyi adó változással): 220 399 eFt.

 

2012. - ben várhatóan felszabaduló, illetve keletkező forrás összesen (az II. változat szerinti helyi adó változással): 216 913 eFt.

Barcs Város Önkormányzata ingatlanfedezetként az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő törzsvagyon részét nem képező, forgalomképes ingatlanokat ajánlja fel a folyószámla-hitel, valamint a munkabérhitel fedezetére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy értsen egyet a határozati javaslatban megfogalmazottakkal.

Barcs, 2011. november 29.

                                                                                           Karvalics Ottó

                                                                                          Polgármester

Határozati javaslat:

 

1.) Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Barcs Város Önkormányzata folyószámla-hitelkerete 2011. december 9-től 2012. december 6-ig 750.000.000.-Ft legyen. A folyószámlahitel kamata 3 havi BUBOR havi átárazással + 3,50%/év, kezelési költség 0,5 %/év, a rendelkezésre tartási jutalék évi 1,00%, szerződéskötési díj nem kerül felszámításra, a kamatfizetés gyakorisága havonta, a hónap utolsó banki munkanapján, a hitel fedezete az önkormányzat költségvetése, az Ötv. 88. § (1) bekezdés b) pontja alapján.

Barcs Város Önkormányzata ingatlanfedezetként a továbbiakban az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlanokat ajánlja fel.

2.) Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Barcs Város Önkormányzata munkabérhitel-kerete 2012. január 1.-től 2012. december 31.-ig 100.000.000.- Ft legyen. A munkabérhitel kamata 3 havi BUBOR havi átárazással + 3,25 %/év, kezelési költség nem kerül felszámításra, rendelkezésre tartási jutalék nem kerül felszámításra, szerződéskötési díj nem kerül felszámításra, kamatfizetés gyakorisága havonta, a hónap utolsó banki munkanapján.

Barcs Város Önkormányzata ingatlanfedezetként a továbbiakban az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlanokat ajánlja fel.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt, az OTP Bank Nyrt-vel kötendő folyószámla hitelszerződés és munkabérhitel szerződés megkötésére, valamint az egyéb szerződéses feltételekben történő megállapodásra.

Barcs Város Önkormányzata vállalja, hogy a folyószámla-hitel és a munkabérhitel futamideje alatt a költségvetéseibe betervezi a hitelekből eredő fizetési kötelezettségeket.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

 

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2011. november 29.

 

                                                                                     Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

                                                                                           címzetes főjegyző  

             Melléklet