Ma 2024. július 22., hétfő, Magdolna napja van. Holnap Lenke napja lesz.

 

 

 

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7571. Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.: 62. Telefon: 82/462-459

                                                                                                          ……. sz. napirendi pont

Előterjesztés

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (III.25.) önkormányzati rendeletének

módosításáról

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

               2011. november 24-i ülésére

Az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény alapján a központi előirányzat módosítások, a képviselő-testület által hozott döntések és az átruházott, valamint a saját hatáskörben elrendelt módosítások indokolják a 2011. évi költségvetést megállapító rendelet átdolgozását, a változások keresztül vezetését.

 

 

Központi forrásokból biztosított előirányzatok, melyek a bevételi és a kiadási oldalt egyaránt módosítják:

- Prémiumévek program-munkáltatói ktg-ek támogatása

307 eFt

- Intézményi normatíva módosítás (Szociális Központ)

- 1.264 eFt

- Intézményi normatíva módosítás (VGIG)

1.094 eFt

- Intézményi normatíva módosítás (Tűzoltóság)

868 eFt

- Intézményi normatíva módosítás (BNI)

- 9 314 eFt

- Barcsi Kistérségi Járóbeteg központ fejlesztéséhez EU önerőalap tám.  

4.227 eFt

- Lakossági közműfejlesztés támogatása

331 eFt

- Feladat alapú támogatás (Cigány kisebbségi önkormányzat)

2.008 eFt

- Feladat alapú támogatás (Horvát kisebbségi önkormányzat)

1.196 eFt

- Feladat alapú támogatás (Német kisebbségi önkormányzat)

769 eFt

- Létszámcsökkentés támogatása

12.223 eFt

- 2011. évi bérkompenzáció

7.592 eFt

Összesen:

20.037 eFt

A Képviselő-testület 2011.július 1. - 2011. szeptember 30. közötti időszakban költségvetést érintő döntéseket nem hozott.

 

A polgármester átruházott hatáskörében hozott pénzügyi döntései, melyek forrása a céltartalék e célból elkülönített 1.5 millió Ft:

- Barcs Város Hivatásos Tűzoltósága részére tűzoltótábor szervezésre 50 eFt,

- Somogytarnócai falunap                                                                               20 eFt,

- Albérleti hozzájárulás                                                                       75 eFt,

- Somogytarnócai Polgárőr Egyesületnek                                                        50 eFt,

- Barcsi Polgárőr Egyesületnek                                                                    130 eFt.

A polgármester átruházott hatáskörében hozott pénzügyi döntései, melyek forrása a céltartalékból a civil szervezetek támogatására elkülönített 900 ezer Ft:

- Civil szervezetek támogatása                                                            520 eFt.

Kisebbségi Önkormányzatok költségvetést érintő döntései:

 

30/2011.(IX.13.) Cigány kisebbségi önkormányzat határozata a 2.008 eFt feladat alapú támogatás miatti költségvetés módosításáról.

Településrészi Önkormányzatok döntései, melyek a 2011. évi költségvetést módosítják:

 

Drávaszentesi településrészi Önkormányzat 2011.július 1. - 2011. szeptember 30. közötti időszakban költségvetést érintő döntéseket nem hozott.      

 

Somogytarnócai településrészi Önkormányzat 2011.július 1. - 2011. szeptember 30. közötti időszakban költségvetést érintő döntéseket nem hozott.                              

 

Bizottságok döntései, melyek a 2011. évi költségvetést módosítják:

 

A Bizottságok 2011.július 1. - 2011. szeptember 30. közötti időszakban költségvetést érintő döntéseket nem hoztak.

 

 

Intézmények költségvetési előirányzat átcsoportosítására vonatkozó igényei:

 

Intézményeknek 2011.július 1. - 2011. szeptember 30. közötti időszakban előirányzat átcsoportosításra vonatkozó igényei nem voltak.

 

A céltartalék alakulását befolyásolják:

 

     -   bizottságok döntései,

     -   a képviselő-testület döntései,

-         a településrészi önkormányzatok döntései,

-         a polgármester átruházott jogkörében hozott döntése.

 

II. negyedév végéig módosított céltartalék:                                                        

27.396 eFt

Tartalékot csökkentő tételek összesen a III. negyedévben:                                          

845 eFt

                                                               Sportegyesületek támogatása

4.450 eFt

A III. negyedévi lebontás után a fennmaradó céltartalék összege:    

22.101 eFt        

                                                                                                                    

 

Az általános gazdálkodási tartalék alakulását befolyásolják:

 

-         kisebbségi önkormányzatok döntései,

-         a képviselő-testület döntései.

Negyedév végéig módosított általános gazdálkodási tartalék:

10.701 eFt

Tartalékot növelő tételek a III. negyedévben:

0 eFt

Tartalékot csökkentő tételek a III. negyedévben:

0 eFt

A módosított általános gazdálkodási tartalék a III. negyedév végén:                

10.701 eFt

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását fogadja el.

Barcs, 2011. november 11.

Karvalics Ottó

             Polgármester


Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

 

……./2011. (…...) önkormányzati rendelete az

Önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító

6/2011. ( III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. §

(1) Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (III. 25.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2011. évi   költségvetését

 

5.650.773 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

   5.801.385 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

   150.612 ezer Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                     3.782.802 e Ft-ban

ebből:

-         finanszírozási célú műveletek bevételét                       162.269 e Ft-ban

-         előző évi pénzmaradványt                                            12.182 e Ft-ban        

 

  • a működési célú kiadásokat                                                3.772.989 e Ft-ban

ebből:

-         a személyi juttatások kiadásait                                1.780.371 e Ft-ban         

-         a munkaadókat terhelő járulékokat                            464.149 e Ft-ban

-         a dologi kiadásokat                                                1.109.462 e Ft-ban

-         az ellátottak pénzbeli juttatásait                                    15.593 e Ft-ban

-         a speciális célú támogatásokat                                   371.942 e Ft-ban

-         az általános tartalékot                                                  10.701 e Ft-ban

-         a céltartalékot                                                             20.771 e Ft-ban

                                                                                   

  • a felhalmozási célú bevételt                                                 2.223.023 e Ft-ban

ebből:

-         finanszírozási célú műveleteket                                   174.471 e Ft-ban

-         előző évi pénzmaradványt                                              5.130 e Ft-ban         

                                                                                   

  • a felhalmozási célú kiadást                                                  2.232.836 e Ft-ban

ebből:

-         a beruházások összegét                                          1.027.931 e Ft-ban

-         a felújítások összegét                                                 909.887 e Ft-ban

-         egyéb felhalmozási célú kiadásokat                           35.940 e Ft-ban

-         egyéb felhalmozási célú támogatásokat                       5.130 e Ft-ban

-         az intézményi felhalmozási kiadások összegét               48.178 e Ft-ban

-         finanszírozási célú műveleteket összegét                     204.440 e Ft-ban

-         céltartalék (felhalmozási célra)                                   1.330 e Ft-ban

állapítja meg.

 

2. §

 

A Rendelet 7. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

                                                        22.101 ezer Ft összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

                       10.701 ezer Ft összegben állapítja meg.

 

3. §

(1) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(2) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(3) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(4) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(5) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(6) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(7) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(8) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(9) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(10) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

(11) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

(12) A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

(13) A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

(14) A Rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.

(15) A Rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.

(16) A Rendelet 21. melléklete helyébe e rendelet 21. melléklete lép.

 

4. §

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Barcs, 2011. november 24.

 

 

Karvalics Ottó                                     Balázsné dr. Vástyán Krisztina

                        polgármester                                                 címzetes főjegyző 

Melléklet