Ma 2024. július 22., hétfő, Magdolna napja van. Holnap Lenke napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

A l p o l g á r m e s t e r é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy Zs. u. 46.

Pf: 62. Tel: (82) 462-459

 

 

                                                                                  ………….. sz. napirendi pont.

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS

 

Barcs Város közterületén lévő fák kivágásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült:         Barcs Város Képviselő-testülete

                        2011. október 20.- i ülésére

 

 

Barcs Coop Zrt. (7570 Barcs, Semmelweis u. 1.) képviseletében Tóth Istvánné azzal a kéréssel fordult Önkormányzatunkhoz, hogy a tulajdonukban lévő Barcs, Széchenyi u. 30. szám alatti ingatlan előtt elhelyezkedő ezüstjuhar típusú fák állapotát vizsgáljuk meg, továbbá kérelmezte azok kivágását. Indoklásuk szerint a panaszbejelentésben jelzett „fák a műszaki létesítményekben súlyos kárt okoznak: A fák gyökérzete a ruházati boltban lévő járólapot erősen megemelte; a boltok előtti betonozott felületben, járdában kárt okozott, valamint a ruházati bolt kirakatának üvegét rögzítő vasszerkezetet is megemelte, e miatt a zártszelvényű vaskeret meghajlott és az elhajlás következtében az üveg megrepedt.”

A cég képviselője előadta, hogy „tulajdonunkban lévő Széchenyi u. 30. szám alatti ingatlant képező ruházati boltban a fák gyökérzete által okozott károkat helyre kívánják állítani, azonban ehhez szükség van a probléma valós okainak feltárására és orvoslására.” Jelezte továbbá, hogy korábban a Széchenyi u. 30. és 32. számú ingatlan telekhatára előtt közterületen elhelyezkedő ezüstjuhar gyökérzete a közelében lévő szennyvízvezetéket károsította. A szennyvízvezetékben okozott kárt a Drv Zrt. szakemberei helyreállították.

A Városgazdálkodási Igazgatóság vezetőjével tartott helyszíni szemlén megerősítést nyert, hogy a kérelemben rögzített indokok megalapozottak. A helyszínen készült jegyzőkönyv tartalmazza, hogy a Széchenyi u. 30. és 32. szám alatti ingatlan előtt lévő 5 db ezüstjuhar veszélyes, további fenntartásuk élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetnek. A fák által műszaki létesítményekben okozott károkról fényképfelvételek készültek, melyek előterjesztésem 1. sz. mellékletét képezik.

 

A Városgazdálkodási Igazgatóság, mint a közterület fenntartásával megbízott intézmény vezetője: Ungvári Zoltán igazgató úr - a jelzett lakossági észrevételek függvényében - kérelmezte a Barcs, Köztársaság utca közterületi részén parkolókban elhelyezkedő vérjuhar fajtájú fák növény-egészségügyi és közlekedésbiztonsági szempontból történő kivágását.

A Köztársaság u. 3. és 5. számú társasházak előtti parkoló út felőli oldalán elhelyezkedő fák kivágása balesetveszély elhárítása miatt indokolt, mivel több esetben előfordult, hogy e parkolóban közlekedő autók nekitolattak, illetve nekimentek a fáknak. Az Igazgatóság - felismerve a lakosság által közvetített problémát - már a korábbi években a parkoló elé ültettet fákat, azért, hogy egy egészséges árnyékot adó parkoló kerüljön „kialakításra” a közlekedés zavartalan lebonyolítását akadályozó fák kivágásával.

A Köztársaság u. 19-31. sz. társasház előtti parkoló járda felőli oldalán elhelyezkedő vérjuhar típusú fák nagy része kiszáradt, helyenként azonban egészséges egyedek is találhatók. Ennek tényét a fák állapotáról készített fényképfelvételek is alátámasztják. (lásd: 1. sz. melléklet) Az egységes utcakép kialakítása érdekében Köztársaság u. 19-31. sz. társasház előtt 3 db vérjuhar kivágását szükséges elvégezni.

A fenti indokok alapján a Köztársaság u. 3. és 5. számú társasház előtt lévő 5 db balesetbiztonságot veszélyeztető vérjuhar és a Köztársaság u. 27. sz. társasház előtt álló 3 db az egységes utca kép funkció biztosítása miatt kivágásra szoruló - a 2. sz. mellékletben lévő helyszínrajzon rögzített - vérjuhar típusú fa eltávolítása szükséges.

Az intézményvezető kérelmében szerepelt a Köztársaság u. 17. sz.-ú társasház előtt közterületen elhelyezkedő 1 db platánfa kivágása is. Az 1. számú mellékletben szereplő platánfa az egészséges, árnyékot adó platánfák alá benőtt, platánfák által elnyomott, azok alá szorult fa, így a fa további fenntartása növény-egészségügyi szempontból nem kivitelezhető.

 

A fent megjelölt közterületeken lévő fakivágás pontos helyének megjelölését 2. számú melléklet tartalmazza.

 

A fent jelzett fák fakivágási engedélykérelmének benyújtásához szükséges a 2009. január 01-én hatályba lépett „a fás szárú növények védelméről” szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 6. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Képviselő-testület - mint az érintett fás szárú növénnyel rendelkezni jogosult - fakivágásához szükséges - hozzájáruló nyilatkozata.

A Rendelet előírja a közterületen kivágott fák pótlásának kötelezettségét is.

 

A fák kivágásának költségvonzata:

A fakivágáshoz és pótláshoz szükséges források az Igazgatóság költségvetésében rendelkezésre állnak. A fent jelzett fák kivágását és pótlását a Városgazdálkodási Igazgatóság saját hatáskörben hajtja végre, az engedélyezési eljárás során kiadott hatósági határozatban foglaltaknak megfelelően.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tekintettel a fenti indokokra a Barcs, Széchenyi u. 30. és 32. sz. ingatlanok előtti 5 db ezüstjuhar és a Barcs, Köztársaság utcában közterületen elhelyezkedő 1 db platánfa, 8 db vérjuhar kivágásához szükséges tulajdonosi hozzájárulását adja meg.

 

Barcs, 2011. október 05.

 

                                                                                                              Racsek József

                                                                                                             alpolgármester

 

 

Határozati javaslat:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdont képező Barcs, Köztársaság utcában, a - 1819/61 hrsz.-ú –közterületen elhelyezkedő 8 db vérjuhar és 1 db platán, a Barcs, Széchenyi u. 30. és 32. számú ingatlanok előtti – 483/3 hrsz.-ú - közterületen lévő 5 db ezüst juhar kivágásához szükséges tulajdonosi hozzájárulását megadja, pótlási kötelezettség vállalása mellett.

 

Felelős:            Racsek József alpolgármester

Határidő:          értelem szerint

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2011. október 05.

 

 

                                                                                  Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

                                                                                         címzetes főjegyző


1. számú melléklet

2. számú melléklet

3. számú melléklet