Ma 2024. július 15., hétfő, Henrik és Roland napja van. Holnap Valter napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.: 62. Tel: 82/565-960

........... sz. napirend

Előterjesztés

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatásának II. fordulójára vonatkozó igény benyújtásáról

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. augusztus 30-i rendkívüli ülésére

Barcs Város Képviselő-testülete a költségvetési rendelet elfogadásakor döntött arról, hogy a 2011. évi költségvetésben a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez „ÖNHIKI"-s támogatási forrást vesz igénybe. Barcs városa az „ÖNHIKI" pályázat I. fordulójában 122.529 eFt működési forráshoz jutott. A támogatás II. fordulóban történő igényléséhez is meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelő Képviselő-testületi határozat szükséges.

Az államháztartás rendjéről szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 69.§ alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmaznia kell:

a) a működési és a felhalmozási költségvetés, valamint a kölcsönök - finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa, vállalkozási maradványa nélküli - tárgyévi költségvetési bevételeit és kiadásait, a működési költségvetésen belül kiemelt előirányzatként a személyi juttatásokat, a munkaadókat terhelő járulékokat, a dologi kiadásokat, az ellátottak pénzbeli juttatásait és az egyéb működési célú kiadásokat, a felhalmozási költségvetésen belül a beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzatait, továbbá

b) az a) pont szerinti tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési többlet vagy hiány összegét,

c) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, beleértve a 8/A. § (3) bekezdés c) pontja szerinti betét visszavonását működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban,

d) a c) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a b)-c) szerinti költségvetési többlet felhasználására szolgáló, a 8/A. § (3) bekezdés a)-b) pontjában meghatározottak szerinti finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban, valamint

e) a költségvetési létszám-előirányzatokat.

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő önkormányzatok 2011. évi támogatásáról szóló 4/2011. (III.01.) BM rendelet 1.§ (6) bekezdése alapján az önkormányzat által e rendelet szerint igényelhető támogatás nem haladhatja meg az önkormányzat költségvetési rendeletében eredeti vagy módosított előirányzatként jóváhagyott működési célú forráshiány összegét.

Az Önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott működési hiány összege 296.973.000 Ft. A Belügyminisztérium által közétett, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának 2011. évi igényléséhez készült útmutató alapján meghatározott hiány összege 86.478.000 Ft.

Az igénylehető támogatás összege ezzel megegyező lehet, az Ebr42 rendszerben az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő önkormányzatok támogatási igényének lezárási szabálya alapján a 4/2011. (III.01.) BM rendelet 8. melléklet III. pontja szerinti összeg nem haladhatja meg az 1. melléklet 67. sorában rögzített összeget, ami 86.478.000 Ft.

A rendszer minden bevételt működési bevételnek tekint, illetve minden kiadást (felhalmozási és működési célút egyaránt) működési kiadásként kezel. Ebből adódik a két összeg közötti eltérés (például fordított ÁFA beruházásoknál, felhalmozási kamat).

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban megfogalmazottakkal értsen egyet.

B a r c s, 2011. augusztus 19.

Karvalics Ottó

Határozati javaslat:

1) Barcs Város Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja (továbbiakban: 6. sz. melléklet) alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására.

2) Barcs Város Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:

I. A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1000 fő, vagy a feletti.

II. Az Önkormányzat helyi adóbevezetéséről döntött és a 2011. évben ilyen jogcímen 267.509 ezer forint összegű bevételt tervez.

III. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét (módosított költségvetési rendeletét) 296.973.000 Ft összegű működési hiánnyal fogadta el.

IV. Az Önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát.

V. a.) Az Önkormányzat az Ötv. szabályai szerint könyvvizsgálatra kötelezett.

b.) Az Önkormányzat 2010. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

B a r c s, 2011. augusztus 22.

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző