Ma 2024. június 18., kedd, Arnold és Levente napja van. Holnap Gyárfás napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.:62 Telefon: 82/462-459

 

 

………..sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS

 

A Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat valamint a Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapító okiratának módosításáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

               2011. augusztus 30-i rendkívüli ülésére

 

 

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi CLIII. Törvény 16. § (15) bekezdése 2011. szeptember 1-i hatállyal módosította a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121.§ (1) bekezdés 29. pontját, mely a sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók fogalmát tartalmazza.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121.§ (1) bekezdés 29. pontja jelenlegi szabályozása értelmében a sajátos nevelési igényű gyerekek, tanuló az, aki:

„Szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján:

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd,

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.”

Ez ily módon került ez idáig leszabályozásra a Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okirata 19. pontjában, valamint a Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapító okirata 3.pontjában.

A 2011. szeptember 1-től életbe lépő új szabályozás értelmében sajátos nevelési igényű gyerekek, tanuló fogalma az alábbi:

„Szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján:

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd,

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd.”

Tekintettel a fentiekre, az alapító okiratok módosítása az un. SNI-s (sajátos nevelési igényű tanulók után igénybe vehető) normatíva igénylése miatt indokolt, mivel a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet kiegészítő szabályok 10. c) pontja értelmében a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után akkor vehető igénybe a hozzájárulás, ha az intézmény alapító okirata meghatározza a - Közoktatási törvény 121.§ 29. pontja szerinti - fogyatékosság típusát is.
A fenti módosítás hiányában a 2011. évi 4/12 vonatkozásában az SNI-s gyerekek/tanulók részére a normatíva igénylés nem lesz megvalósítható.

Mivel fenti jogszabályi változás nem minősül sem átszervezésnek, sem átalakításnak az egyeztetéseket az alapító okiratok módosításával kapcsolatban nem kell lefolytatni, a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás Önkormányzatainak kell a BNI alapító okiratát módosító okiratot jóváhagyniuk.

2010. augusztus 15-i hatállyal módosult az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, (továbbiakban: Áht.) így a költségvetési szervek jogállására, gazdálkodására, jogügyleteire az Áht. módosított szabályait kell alkalmazni.

 

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) 8/A. § határozza meg, hogy a költségvetési szerv gazdálkodási jogköre alapján önállóan működő vagy önállóan működő és gazdálkodó lehet.

Az Ámr. 12.§ szerint a költségvetési szerv alap és vállalkozási tevékenységét az államháztartási szakfeladatok rendje szerint kell besorolni.

 

A Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága 2011. augusztus 26-án kelt végzésében tájékoztatta Barcs Város Önkormányzatát, hogy a BNI jelenlegi alapító okirata ezeknek az előírásoknak nem felel meg.

Az alapító okirat 4. pontjában szereplő „Kiegészítő tevékenység” és „Kisegítő tevékenység” szövegrész elnevezését „Vállalkozási tevékenység” szövegrészre kell módosítani.

Az alapító okirat 7. pontjának harmadik bekezdésében a „Feladatellátáshoz kapcsolódó funkció” szerepel, ezt javasolt módosítani a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően „Gazdálkodási jogkör” szövegrészre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat valamint a Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapító okiratának módosításáról a határozati javaslatban megfogalmazottak szerint döntsön!

 

Barcs, 2011.augusztus 29.

 

                                                                                  Karvalics Ottó

 

                                                                                             

 

Határozati javaslat:

1.)   Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú mellékletét képező, a Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító okiratát módosító okiratot jóváhagyja. Felhatalmazza Karvalics Ottó polgármestert a módosító okirat, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.
Felelős: Karvalics Ottó polgármester

            Határidő: értelem szerint

2.)   Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 2. számú mellékletét képező, a Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Alapító okiratát módosító okiratot jóváhagyja. Felhatalmazza Karvalics Ottó polgármestert a módosító okirat, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.
Felelős: Karvalics Ottó polgármester

            Határidő: értelem szerint

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2011. augusztus 29.

 

 

                                                                                  Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

                                                                                              címzetes főjegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

1.számú melléklet

 

Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát módosító okirat

 

Barcs Város és Bélavár, Bolhó, Heresznye, Komlósd, Péterhida, Rinyaújlak, Szulok, Vízvár községek Képviselő-testületei a Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát 2011. szeptember 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítják:

1.Az alapító okirat 4. pontja „Kiegészítő tevékenység” elnevezése „Vállalkozási tevékenység” elnevezésre változik.

 

2.Az alapító okirat 4. pontjából a „Kisegítő tevékenység” szövegrész törlésre kerül.

 

3.Az alapító okirat 7. pontja harmadik bekezdésében a „Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján” szövegrész helyébe „Gazdálkodási jogköre”szövegrész lép.

 

4.Az alapító okirat 19. pontja (Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása, nevelése) második bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:

Szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján:

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd,

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd.”

Záradék:

A módosító okiratot jóváhagyó képviselő-testületi határozatok száma:

1./ Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2011.() számú határozatával,

2./ Bélavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2011.(.) számú határozatával,

3./ Bolhó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2011.( )számú határozatával,

4./ Heresznye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2011.(.) számú határozatával,

5./ Komlósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2011.() számú határozatával,

6./ Péterhida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2011.(.) számú határozatával, pontjával,

7./ Rinyaújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2011.(.) számú határozatával,

8./ Szulok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2011.() számú határozatával,

9./ Vízvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2011. () számú határozatával jóváhagyta.

 

Karvalics Ottó                                                            Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

polgármester                                                                       címzetes főjegyző

 

Pápa László                                                                          Kálmán László

alpolgármester                                                                      jegyző

 

Horváth Ádám                                                                      Mózes Józsefné

polgármester                                                                          körjegyző

 

Kolics Gábor                                                                       Mózes Józsefné

polgármester                                                                           körjegyző

 

 

Kiss Pál                                                                              Tulok Mónika

polgármester                                                                       körjegyző

 

 

Gyurkáné Bihari Brigitta                                                    Tulok Mónika

polgármester                                                                          körjegyző

 

Peti Csaba                                                                               Balla Róbert

polgármester                                                                           körjegyző

 

Hengerics József                                                                     Dr. Kálmán László

polgármester                                                                              körjegyző

 

Kozma László                                                                            Szarvas Zsolt

polgármester                                                                                körjegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. számú melléklet

Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

alapító okiratát módosító okirat

 

Barcs Város Képviselő-testülete a Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapító okiratát 2011. szeptember 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

1.Az alapító okirat 3. pontja (Alaptevékenysége) harmadik bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:

Szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján:

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd,

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd.”

2.Az alapító okirat 4. pontja „Kiegészítő tevékenység” elnevezése „Vállalkozási tevékenység” elnevezésre változik.

 

3.Az alapító okirat 7. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„Gazdálkodási jogköre alapján: önállóan működő költségvetési szerv.

Az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik, gazdálkodási feladatait a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények látja el.” szöveg lép.

Záradék:

A módosító okiratot jóváhagyó képviselő-testületi határozat száma:

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2011.() számú határozatával,

 

 

 

Karvalics Ottó                                                            Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

polgármester                                                                       címzetes főjegyző