Ma 2024. július 22., hétfő, Magdolna napja van. Holnap Lenke napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.: 62. Tel: 82/565-960

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……….. sz. napirend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés

a költségcsökkentési és bevétel növelési intézkedési terv elfogadásáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. május 27-i  rendkívüli ülésére

 

 

 

 

Barcs Város Önkormányzata anyagi, gazdasági, szolgáltatási helyzetének állapotfelmérése tárgyában az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazása alapján a Polgármester Igazságügyi Szakértői Megbízási Szerződést írt alá 2011. január 12-én, melyben a feladat elvégzésével a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft-t, azon belül dr. Szebellédi István igazságügyi-, adó-, járulék és könyvszakértőt költségvetési minősítésű, kamarai tag könyvvizsgálót bízta meg.

 

Barcs Város Önkormányzata a „Barcs 2019” és a „Barcs 2020” kötvények tőkefizetését 2 évvel prolongáltatni kívánja. A számlavezető OTP Bank Nyrt.-nek csak abban az esetben elfogadható a jelenlegi finanszírozási struktúra bármilyen átalakítása, ha az Önkormányzat a Képviselő-testület által határozatokkal megtámogatott Intézkedési Tervet fogad el, amely számszerűsíthetően alátámasztja a kötelezettségvállalások megtérülését. Az intézkedési tervet a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. vizsgálati anyaga és az OTP Bank elvárásai alapján elkészítettük, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az intézkedési tervet az előterjesztés melléklete szerint elfogadni szíveskedjék.

 

Barcs, 2011. május 23.

Karvalics Ottó

 

 

Határozati javaslat:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja Barcs Város Önkormányzata költségcsökkentési és bevétel növelési intézkedési tervét.

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

 

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2011. május 23.

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző

 

 

OTP Bank Nyrt.

 

K a p o s v á r                                          Tárgy: Költségcsökkentési és bevétel növelési intézkedési terv

 

 

Tisztelt Cím!

 

Jelenleg az Önkormányzat lejáró folyószámla hitelét és esedékes kötvény visszavásárlási kötelezettségét az OTP Bank 2 hónapra prolongálta 2011. június 15-ig.

Az OTP Bank számára 2011. május 20-ig az Önkormányzatnak le kell tennie az Intézkedési Tervet, amely számszerűsítve tartalmazza a bevételek növelését, valamint a kiadások csökkentését.

A megtakarítási, valamint bevétel növelési lehetőségek vizsgálatánál Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének kiemelt figyelemmel kellett lenni az alábbiakra:

  • A Barcsi kistérség a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007.(XI.17.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint leghátrányosabb helyzetű, ezen belül is komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű  kistérségnek minősül.
  • Barcs – a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006.(XI.30.) Korm rendelet melléklete szerint – az országos átlagot legalább 1,75-szörösen meghaladó munkanélküliségű település.

Intézményrendszer átalakítása:

Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények (BNI):

BNI Bölcsőde:

2011. augusztus 1-től heti 40 óra munkaidő csökkentés, a nyitvatartási idő 12 óráról történő 10 órára csökkentése: évente 1.524 eFt. A beíratott gyermeklétszám függvényében maximum plusz 40 óra megtakarítás érhető el. Az eddig végrehajtott létszámleépítésből 2012-től 2.655 eFt megtakarítás realizálódik.

BNI Bölcsőde várható megtakarítása 2012. évben: 4.179 eFt.

BNI Városi Óvodák:

2011. augusztus 1-től az I. számú tagóvoda megszüntetését tervezzük. Az óvodai csoportok számát 15-ről 14-re csökkentjük. 2012. szeptember 1-től várhatóan az óvodai csoportok száma 13-ra csökken. A 2011. évi várható megtakarítás csak a dologi kiadásokból jelentkezik cca. 1.000 eFt. A 2012. évtől két óvónő + egy dajka létszámleépítéséből adódóan 7.662 eFt megtakarítás realizálódik. A dologi kiadásokból várhatóan cca. 2.000 eFt költségcsökkenés várható.

2011. szeptember 1-től szándékunkban áll meghirdetni az óvodai ellátás tevékenységprivatizációját 1 óvodára vonatkozóan az alábbiak szerint:

  • Egy háromcsoportos óvodában 1 csoportot (vagyis 25 főt) az önkormányzat finanszíroz, két csoportra feladat ellátási szerződéssel a normatívát átadjuk és ezáltal 50   x 164.000.- Ft = 8.200 eFt megtakarítás érhetünk el. Amennyiben ez sikerrel jár, úgy 2012. évtől újabb óvoda tevékenységprivatizációját tervezzük az előbbiek alapján, amely újabb 8.200 eFt megtakarítást eredményez és további megtakarítás várható a személyi juttatások és a járulékok vonatkozásában (ennek konkrét számszerűsítése csak a sikeres privatizáció után lehetséges).

 

BNI Városi Óvodák összes várható megtakarítása 2012. évben: 17.862 eFt.

 

BNI Általános Iskolák:

A két általános iskolát az Igazságügyi Szakértő javaslata ellenére 2011-ben nem vonjuk össze, mivel a vizsgálati anyagban meghatározott osztálylétszámokat így is biztosítani tudjuk a 2011/12-es tanévtől. Azonban a 2012-13-as tanév előtt a beiratkozott gyermekek létszámától függően ismét napirendre tűzzük a két iskola összevonását. A szakértői anyagnak megfelelően engedélyezzük az osztályok létszámát. Az eddig meghozott döntések eredményeként a BNI Arany János és Deák Ferenc Általános Iskolában 6 fő pedagógus álláshely megszűntetésére került sor, melynek megtakarítási vonzata 2012. január 1-től 10.894 eFt.

 

BNI Általános Iskolák összes várható megtakarítása 2012. évben: 10.894 eFt.

 

BNI Széchényi Ferenc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium:

A vizsgálati anyag javaslatot tett arra, hogy a gimnáziumot és a szakképző iskolát szervezetileg válasszuk szét, mely 2011. augusztus 1-től megtörténik. A szakképző iskola ezáltal az eddiginél több szakképzési hozzájárulást fogadhat, mely az önkormányzati támogatás mértékét csökkentheti. Ennek nagyságrendjét jelenleg nem tudjuk megbecsülni. A szakiskolánál a javasolt 7 fő pedagógus alkalmazását nem tervezzük, költségmegtakarítási okokból.

 

BNI Széchényi Ferenc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium várható bevétel növekedése 2012. évtől: cca. 15.000 eFt.

 

BNI Vikár Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény:

Az eddig megtett létszámleépítés hatásaként 2012-től 3.583 eFt megtakarítás lesz. 2011. szeptember 1-től térítési díjat emelünk a zeneművészeti ágon. Ezáltal várhatóan a tanulólétszám csökkeni fog az intézmény saját bevétele cca. 1.000 eFt-tal növekszik. A tanulólétszám csökkenéssel párhuzamosan két fő pedagógus álláshely feleslegessé válik, az ebből származó megtakarítás 2012-től 4.877 eFt. Ugyancsak a gyermeklétszám csökkenés miatt heti 44 óra óraszámcsökkenés következik, melynek éves vonzata 2012-től 2.534 eFt.

2012. szeptember 1-től tervezzük az alapfokú művészetoktatási tevékenységprivatizációját, melyből a jelenlegi önkormányzati támogatás mértéke 22.000 eFt megtakarítás várható éves szinten.

 

BNI Vikár Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összes várható megtakarítása 2012. évben: 17.494 eFt. A teljes megtakarítás 2013. évtől várható, amely: 33.994 eFt.

 

BNI Egységes Pedagógiai Szakszolgálat:

A szakértő a szakszolgálat működését a jelenlegi szinten javasolja továbbra is fenntartani, figyelemmel a kötelezően ellátandó feladat jellegre.

 

A fent leírtakat nagymértékben befolyásolja a 2012. szeptember 1-től hatályba lépő új Közoktatási Törvény szabályozásainak változása a pedagógusok kötelező óraszámának emelésére és a közoktatási intézmények finanszírozásának megváltoztatására vonatkozóan. Ennek hatása csak a törvény elfogadását követően számítható ki.

 

Szivárvány EGYMI:

A fenti intézményt a szakértő gyógypedagógia elnevezéssel szerepelteti az anyagban. A 2011. évi intézményi költségvetése elfogadásáig 21.771 eFt megtakarítást ért el, mivel a vizsgálati anyag az önkormányzati költségvetés elfogadása előtti adatokkal számolt. Ehhez képest várta el a szakértő a 21.000 eFt-os megtakarítást, ez már a 2011. évi költségvetés elfogadásával realizálódott.

 

Dráva Múzeum:

A vizsgálati anyag javasolja a Dráva Múzeum megyei fenntartásba történő átadását, mivel nem kötelező önkormányzati feladatot lát el. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezte ezt a Somogy Megyei Közgyűlésnél, mely erre azt a választ adta, hogy a múzeumi feladatot 2012. január 1-től visszaveszi, ám az intézmény működtetését és a munkáltatói intézkedéseket nem vállalja, mert saját intézményhálózata útján fogja ellátni ezt a feladatot. Önkormányzatunk azt tervezi, hogy muzeális kiállító hellyé minősítteti vissza ezt az intézményt. Mivel a dátumokkal és a megmaradó két dolgozó személyével nem vagyunk tisztában, ezért a várható megtakarítást becsülni is csak nagyvonalakban tudjuk, tekintettel a felmentési időkre és a kifizetendő végkielégítések összegére.

 

Dráva Múzeum összes várható megtakarítása 2012. évben: min. 5.000 eFt.

 

„Barcs Város” Befektető-, Beruházó Kft:

Végelszámolása amennyiben az Önkormányzat az idei évben további intézmény-átalakítások során feladatot részére nem talál (strand, strandétterem működtetése, Városgazdálkodás kiszervezése).

 

2012. évben egyszeri bevétel: cca. 2.000 eFt.

 

BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft.

2011. évtől kezdődően az önkormányzat által adott támogatás összege 6.000 eFt, mely összeg 6.000 eFt-tal kevesebb a 2010. évben nyújtott támogatásnál.

 

BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. tényleges megtakarítása 2011.-től: 6.000 eFt. Folyamatosan vizsgáljuk a Kft. bevétel növelési lehetőségét, melynek következtében további önkormányzati támogatás csökkenést tervezünk.

 

Bevételek növelése a helyi adók változtatásával:

A szakértő véleménye alapján a forrásbővítés egyik eszköze megfelelő adókoncepció kialakítása a városban. Indokolt az adószerkezet változtatása, arányos adóterhelést biztosító adórendeletek kialakítása. Barcs város illetékességi területén a munkanélküliségi ráta (a gazdaságilag aktív korú népesség körében) 21,4 %.

A helyi adópolitika kialakításánál a Képviselő-testületnek figyelemmel kell lennie a szakértő által is javasolt lakossági határhajlandóság mértékére. Ez nagymértékben korlátozza a Testület lehetőségeit. Azonban az Önkormányzat elkötelezett abban az irányban, hogy amennyiben a gazdasági növekedés, illetve a munkanélküliségi ráta jelentős csökkenése bekövetkezik további adómérték emelést is végrehajt a likviditás javítása és az adósságállomány csökkentése érdekében.

A 2010. évi adatok alapján a városban összesen 4.021 db lakás céljára szolgáló építmény van.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. január 1-től a magánszemélyek kommunális adója helyett bevezeti az építményadót a lakáscélú ingatlanokra is.

A számítások 70 m2 átlagos lakásmérettel számolva készültek.

 

300 Ft/ m2 / év

1 lakásra jutó adóteher/év

21.000 Ft

Adóbevétel összesen

84.441.000 Ft

Lehetséges bevétel növekedés/év

46.271.000 Ft

 

A nem lakás céljára szolgáló építmények építményadójánál felmenő rendszerben a következő adómértékek bevezetésére kerül sor:

 

2012. év:

Üzlet, iroda (450 Ft/ m2 /év x 1,2 = 540): 31.485 m2 x  540           =    17.001.900.- Ft

Egyéb építmény: (225 Ft/ m2 /év x 1,2 = 270): 78.257 m2 x  270   =    21.129.390.- Ft

ÖSSZESEN:                                                                                          38.131.290.- Ft

Növekmény:      12.683 eFt

2013 év:

Üzlet, iroda (450 Ft/ m2 /év x 1,3 = 585): 31.485 m2 x  585           =    18.418.725.- Ft

Egyéb építmény: (225 Ft/ m2 /év x 1,3 = 293): 78.257 m2 x  293  =     22.929.301.- Ft

ÖSSZESEN:                                                                                          41.348.026.- Ft

Növekmény:      15.900 eFt

2014. év:

Üzlet, iroda (450 Ft/ m2 /év x 1,4 = 630): 31.485 m2 x  630           =    19.835.550.- Ft

Egyéb építmény: (225 Ft/ m2 /év x 1,4 = 315): 78.257 m2 x  315  =     24.650.955.- Ft

ÖSSZESEN:                                                                                          44.486.505.- Ft

Növekmény:    19.039 eFt

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben a telekadó esetében meghatározott törvényi maximum 200 Ft/ m2. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. január 1-től megalkotja helyi rendeletét és bevezetésre kerül ez az adónem.

A számítások 1.000 m2 átlagos telekmérettel számolva készültek.

80 db telek   x   1.000 m2 x    200 Ft/ m2 =      8.000.000.- Ft

 

A helyi adóztatás változtatásából származó többletbevétel 2012. január 1-től: 66.954 eFt.

Adóbehajtási tevékenység:

A behajtási tevékenység hatékonyságának növelése érdekében az adóhátralékok beszedésében a törvényi lehetőséget kihasználva folyamatosan igénybe vesszük a NAV segítségét és amennyiben a behajtandó összeg nagysága gazdaságossá teszi a bírósági végrehajtó igénybe vételét élni kívánunk ezzel az eszközzel is. A szakértői anyagban feltárt 30.000 eFt-os összeget abban az esetben látjuk realizálhatónak, amennyiben az összes adóhátralékunk behajtása megtörténik. Ez azonban egyszeri bevételként jelentkezik.

Tervezett ingatlanértékesítések:

A korlátozottan forgalomképes ingatlanok forgalomképessé nyilvánítása a Képviselő-testület határozott akarata, mivel ezen ingatlanok értékesítése az Önkormányzat alapvető érdeke. Több ingatlan esetében (rendelőintézet, zeneiskola egyik épülete és a Damjanich utcai óvoda) az átminősítés az intézmény megszüntetése, illetve új helyre költözése, valamint a tevékenységi privatizáció végrehajtása után valósulhat meg. Az Önkormányzat határozott szándéka, hogy a fenti ingatlanok értékesítéséből befolyt összeget automatikusan a folyószámla-hitel csökkentésére fordítsa, csökkentve a likvid hitelek állományát.

Értékesíthető ingatlanok

 

 

Megnevezés

HRSZ

Becsült érték (eFt)

* Óvoda (Damjanich u. 2.)

46

28877

** Napközi otthon

160

84562

*** Pártok háza

174

19329

****Zeneiskola I.

184

45915

****Zeneiskola II.

656

25407

***** Rendelőintézet

57/2

125000

Kollégium (Leányiskola)

882

40300

Iskola (Bem u.)

2504

13000

Óvoda (Bajcsy-Zs. u. 175.)

175

20500

ÖSSZESEN

402890

* Forgalomképessé nyilvánítása várhatóan 2011. szeptember.

** Forgalomképessé nyilvánítása várhatóan 2011. szeptember.

*** Forgalomképessé nyilvánítása várhatóan 2012. június.

**** Forgalomképessé nyilvánítása várhatóan 2012. október.

***** Forgalomképessé nyilvánítása várhatóan 2012. január.

A forgalomképessé váló ingatlanokat az átminősítés után a hitelek fedezetéül szolgáló fedezeti körbe be kívánjuk vonni.

Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ:

A fürdő értékesítése a szakértő véleménye alapján is csak egyszeri bevételként jelentkezne. A 217/1998(XII.30.) Korm. rendelet (Ámr.) 89 § (1) pontja szerint: „Az előirányzatból támogatott beruházással létrehozott vagyont – amennyiben az a kedvezményezett tulajdonába kerül – a támogatási szerződésben meghatározott időpontig csak a támogatási döntést hozó előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg.” A fürdő esetében a tevékenységi privatizáció is csak ezen feltételek teljesülésével valósítható meg 2017. 03. 29.-ig.

 

A Képviselő-testület a rentabilitás érdekében a bérlet árakat a bázis időszakhoz képest drasztikusan megemelte, igazítva a környező településeken lévő fürdők bérlet áraihoz. Ezzel azonban várakozásunk szerint csak veszteség nélküli működés, illetve minimális nyereség elérése válik elérhetővé. A szolgáltatások bővítésére és ezáltal a bérleti díjak beszedésére lépéseket tettünk, azonban korábbi szerződéseink, illetve a végrehajtási eljárás során megvásárolt étterem hasznosításának lehetőségét akadályozzák 2011. évben az étterem „volt” tulajdonosának bírósági beadványai, melyben a végrehajtás jogszerűségét kérdőjelezi meg. Jelenlegi ismereteink szerint 2012. évtől tudunk bevételt realizálni e tevékenységekből, azonban ennek mértéke mai ismereteink szerint nem meghatározható.

1.számú melléklet

 

Bevételek:

Az intézményi működési bevételeknél a tervezett többletbevételek számbavétele megtörtént a 2012. év tervezett adatánál. A további éveknél kalkulált inflációval növelt értékek szerepelnek (103,5%).

 

Az önkormányzati finanszírozás tekintetében jelentős változásokra lehet számítani, melyek rendszere és mértéke még nem ismert. Ezért az átengedett központi adók, az önkormányzat költségvetési támogatása, valamint a TB-tól átvett pénzeszközök jogcímeken a további évek adata szintén várható inflációval növelten kalkulált adat.

 

A helyi adók esetében a finanszírozási tervben szereplő adatok kiszámítása a következők alapján történt:

2012. év: 2011. évi eredeti előirányzat +  10.000 eFt (az adóbehajtási tevékenységből származó adóbevételek) + 66.954 eFt (az építményadó emeléséből és az adózási kötelezettség magánszemélyekre történő kiterjesztéséből, valamint a telekadó bevezetéséből származó többletbevétel).

2013. év: 2012. évi tervezet + 10.000 eFt (az adóbehajtási tevékenységből származó adóbevételek) + az építményadó emeléséből származó bevétel.

 

Felhalmozási bevételek:

  • Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése: az értékesíthető ingatlanok becsült értéke 402.890 eFt. A 2011. évi eredeti előirányzat csökkentésre került 16.000 eFt-tal (otthonházi lakások értékesítése). A fennmaradó 386.890 eFt felosztásra került a 2011-2014 évekre (cca. 100.000 eFt/év).
  • Támogatásértékű felhalmozási bevétel csak a 2012. évre lett tervezve 179.000 eFt, ez a Szociális Város-rehabilitáció várható bevétele, kiadási oldalon is csak ezzel a beruházással számoltunk.
  • Az Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei, valamint a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről sorokon nem számoltunk emelkedéssel, a 2011. évi szinten terveztünk.

Kiadások:

 

A személyi juttatásoknál a létszámleépítésekből adódó megtakarításokkal számoltunk. A járulékokat 27 %-os mértékkel számoltuk.

A dologi kiadások becslésénél figyelembe vettük a megtakarításokból adódó csökkenéseket.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcímen kalkuláltunk a szakértő javaslatában megfogalmazott csökkentésekkel.

Az Önkormányzat által folyósított ellátások jogcímen várhatóan csökkenés következik be, a kormány által tervezett széleskörű közmunka program megvalósításával.

 

A fentiek alapján kérjük az Önkormányzat „Barcs 2019” és a „Barcs 2020” kötvények esetében a tőketörlesztés 2 évvel történő prolongálását azzal, hogy 2011. évben is az Önkormányzat 5-5 millió forint tőketörlesztési kötelezettséget tud vállalni.

Barcs, 2011. május 23.

 

Karvalics Ottó

 

 

 

 

Módosítás a 2. számú napirendi ponthoz

 

 

Tervezett ingatlanértékesítések pont az alábbiak szerint változik:

A korlátozottan forgalomképes ingatlanok forgalomképessé nyilvánítása a Képviselő-testület határozott akarata, mivel ezen ingatlanok értékesítése az Önkormányzat alapvető érdeke. Több ingatlan esetében (rendelőintézet, zeneiskola egyik épülete és a Damjanich utcai óvoda) az átminősítés az intézmény megszüntetése, illetve új helyre költözése, valamint a tevékenységi privatizáció végrehajtása után valósulhat meg. Az Önkormányzat határozott szándéka, hogy a fenti ingatlanok értékesítéséből befolyt összeget automatikusan a folyószámla-hitel csökkentésére fordítsa, csökkentve a likvid hitelek állományát.

Értékesíthető ingatlanok

 

 

Megnevezés

HRSZ

Becsült érték (eFt)

* Óvoda (Damjanich u. 2.)

46

28877

** Napközi otthon

160

84562

*** Pártok háza

174

19329

****Zeneiskola I.

184

45915

****Zeneiskola II.

656

25407

***** Rendelőintézet

57/2

125000

Kollégium (Leányiskola)

882

40300

Iskola (Bem u.)

2504

13000

Óvoda (Bajcsy-Zs. u. 175.)

175

20500

ÖSSZESEN

402890

* Forgalomképessé nyilvánítása várhatóan 2011. szeptember.

** Forgalomképessé nyilvánítása várhatóan 2011. szeptember.

*** Forgalomképessé nyilvánítása várhatóan 2012. június.

**** Forgalomképessé nyilvánítása várhatóan 2012. október.

***** Forgalomképessé nyilvánítása várhatóan 2012. január.

A forgalomképessé váló ingatlanokat az átminősítés után a hitelek fedezetéül szolgáló fedezeti körbe be kívánjuk vonni.

 

Az előterjesztés 1. számú melléklete helyébe a módosításhoz csatolt 1. számú melléklet lép.

 

 

 

Barcs, 2011. május 26.

 

 

 

 

Karvalics Ottó

polgármester