Ma 2024. máj. 23., csütörtök, Dezső napja van. Holnap Eszter és Eliza napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7571 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.: 62. Telefon:  82/462-459 

 

 

 

 

 

 

 

 

……….. sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés

 

Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése

megtárgyalásának I. fordulója

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. február 15-i rendkívüli ülésére

 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete a 276/2010. (XII. 15.) számú határozatával elfogadta Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési koncepcióját.

 

A költségvetési koncepcióval összhangban került az önkormányzati intézményhálózat 2011. évi költségvetés- tervezete kialakításra, melyet több egyeztetés előzött meg, az érintett intézmény- és intézményegység-vezetőkkel.

A költségvetés-tervezet kialakításakor a legtakarékosabb megoldások kidolgoztatására törekedtünk, alapelvként fogalmazódott meg (s a testület már a koncepció megalkotásakor döntött) az üres álláshelyek megszüntetése, a kötelező feladatok számbavétele, a munkáltatói döntésen alapuló, nem kötelező költségek, a közalkalmazotti szférában a cafetéria megszüntetése, az igen átgondolt létszámgazdálkodás megteremtése.

Erre vonatkozóan átvilágítást rendeltünk meg, melynek vizsgálati anyaga várhatóan február végéig megérkezik.

A gazdasági feladatok hatékonyabb és ésszerűbb megvalósítása érdekében egy, az egész önkormányzati intézményhálózat gazdálkodását ellátó szervezet létrehozását tervezzük, az átvilágítás megállapításainak figyelembevételével.

 

A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetését két fordulóban tárgyalja.

A 2011. évi költségvetés előkészítése során elkészült munkaanyagokat mellékletként csatolom.

 

A jelen, 1. fordulós tárgyalásra készült előterjesztés mellékletét képező költségvetési táblázatok elkészítése során figyelembe vettük a vonatkozó ágazati jogszabályokat, a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX törvényt, valamint a Képviselő-testület 2011. évet érintő korábbi határozatait és vállalt köztelezettségeit.

Az előterjesztés elkészítése során figyelembe vettük továbbá az intézmények és a kisebbségi önkormányzatok által leadott költségvetési tervezeteket, valamint az intézményi egyeztetések során elhangzottakat.

 

Az előterjesztés mellékletét képező táblázatok az önkormányzat költségvetését megállapító és a költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet tartalmáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak alapján készültek, így a kiküldött anyag tartalmazza a már elkészült mellékleteket:

 

1. sz. melléklet           Címrend

2. sz. melléklet           Önkormányzat bevételek és kiadások forrásonként főbb jogcímcsoportonként

2/a. sz. melléklet        Önkormányzat sajátos működési bevételei és a támogatások, kiegészítések részletezése

2/b. sz. melléklet        Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételeinek valamint a támogatási kölcsön visszatérülésének, igénybevételének részletezése

2/c. sz. melléklet        Önkormányzat véglegesen átvett pénzeszközeinek részletezése

2/d. sz. melléklet        Önkormányzat finanszírozási célú műveletek bevételeinek és kiadásainak részletezése

2/e. sz. melléklet        Önkormányzat tartalékainak részletezése

3/a. sz. melléklet        Önkormányzati működési célú bevételek és kiadások mérlege

3/b. sz. melléklet        Önkormányzati felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

4. sz. melléklet           Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak részletezése

5. sz. melléklet           Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala költségvetése feladatonkénti részletezettséggel

6. sz. melléklet           Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű kiadásainak részletezése

6/a. sz. melléklet        Önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzata célonként és beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként

7/a. sz. melléklet        Cigány Kisebbségi Önkormányzatok költségvetése

7/b. sz. melléklet        Horvát Kisebbségi Önkormányzatok költségvetése

7/c. sz. melléklet        Német Kisebbségi Önkormányzatok költségvetése

9/a. sz. melléklet        Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek - Projektek

9/b. sz. melléklet        Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek - Hitelek

10. sz. melléklet         Önkormányzat közvetett támogatásai

12. sz. melléklet         Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

 

A költségvetési rendelet a 2. fordulóban kerül megtárgyalásra az 1. fordulós tárgyalás során meghatározottakat figyelembevételével.

A 2011. évi költségvetés első fordulójának tárgyalásakor elsősorban azokat az ágazatokat elemezzük, melyek a költségvetési számok végleges kialakításához, elsősorban a szervezeti átalakítások miatt, testületi döntéseket igényelnek

 

 

Közoktatás, közművelődés:

A BNI költségvetésének kialakításakor azt kértük az intézmény vezetésétől, hogy minimálisra szorítsák az önkormányzati támogatás mértékét, és intézményegységenként mutassák be azok költségvetési tervezetét, a tervezett intézkedéseket. Azt tapasztaltuk, hogy szükséges lenne az intézményegység-vezetőket a költségvetés tervezésének és végrehajtásának teljes folyamatába bevonni. Tapasztaltuk továbbá, hogy a gazdasági szervezet és a konyha működtetési költsége ez idáig a gimnáziumnál jelentkezett, mely igen torzította ezen intézmény költségvetését. Azt kértük, hogy minden feladat költsége ott kerüljön megtervezésre, ahol jelentkezik. További gondot jelentett, és jelent, hogy a két általános iskola önkormányzati támogatás igénye igen nagy különbséget mutat. A Deák Ferenc Általános Iskola 7.705 e Ft, az Arany János Általános Iskola 50.358 e Ft önkormányzati támogatást igényel. Ennek oka, hogy az Arany János Általános Iskolába 150 fővel kevesebb gyermek jár, valamint több évfolyamon alacsonyabb osztálylétszámokat működtet az átlag, illetve maximális létszámnál. Nem szerencsés az sem, hogy a Gimnázium és az Ipari Szakképző Iskola költségvetése nem különül el, mivel jelenleg egy intézményegységként működik. További gond, hogy az alapfokú művészetoktatás, mely nem kötelező feladat önkormányzati támogatás igénye túl magas, ezt csak a kötelező feladatok ellátására fordítandó forrásokból tudnánk finanszírozni. Ezen problémák feloldására már az idei évben lépéseket kell tenni.

A BNI költségvetésében az alkalmazotti létszám a 2010. évi 385 főről 365,5 főre került csökkentésre az alábbiak szerint:

A BNI Bölcsődénél 2,5 fő létszámcsökkentés történt 2011. január 1-től, melynek betervezett anyagi vonzatából a felmentési idő felére, és a végkielégítésre, valamint ezek járulékaira pályázat útján visszaigényelhető a támogatás központi forrásból.

A BNI Városi Óvodáknál 3 fő létszámcsökkentést tartalmaz a terv, 2011. július 1-től 2 fő óvodapedagógus és a 1 fő dajka álláshelye szűnik meg, akik nyugdíjba vonulnak.

A BNI Arany János Általános Iskolában 2011. január 1-től megszüntetésre került 3 üres álláshely, további két álláshely megszüntetését tartalmazza a terv 2011. július 1-től.

A BNI Deák Ferenc Általános Iskolában 2011. január 1-től szintén két üres álláshelyet szüntettek meg, 1 pedagógus, és 3 technikai álláshely megszüntetése szerepel a tervben 2011. július 1-től, melynek betervezett anyagi vonzatából a felmentési idő felére, és a végkielégítésre, valamint ezek járulékaira pályázat útján visszaigényelhető a támogatás központi forrásból.

A BNI Vikár Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél 2011. január 1-től 1,5 üres álláshelyet megszüntettek, további 1,5 álláshely megszüntetésével számol a terv. (1 fő nyugdíjba vonul, 0,5 fő szerződése lejár)

A BNI gazdasági szervezetéből 2011. szeptember 1-től 4 fő nyugdíjba vonul, 2 főt át kell irányítani a szintén nyugdíjazás miatt megüresedő iskolatitkári álláshelyekre, s kérdéses, hogy a gazdasági vezetői álláshely az intézményen belül, vagy a megalakuló városi gazdasági szervezetben kell-e betölteni.

A vidéki tagintézmények vonatkozásában létszámcsökkentést nem tartalmaz a tervezet.

Az így végrehajtott, és végrehajtandó létszámcsökkentéssel a dologi kiadások minimálisra szorítása mellett is a BNI a barcsi intézményegységei működtetésére 251.069 e Ft önkormányzati támogatást kér. Tekintettel az önkormányzat igen alacsony saját bevételeire és a meglévő adósságállományára, további kiadáscsökkentéseket kell elérni ezen intézményben, mely intézkedések a szorgalmi időszakon kívül, legkorábban július 1-től tehetők meg.

Döntést kell hozni a Képviselő-testületnek az intézmény átszervezésének elrendeléséről május utolsó munkanapjáig az alábbi területeken:

- a csökkenő gyermeklétszám miatt egy óvodai csoport és egy óvoda megszüntetése,

- a két általános iskola összevonása,

- az alapfokú művészetoktatási intézmény finanszírozásának csökkentése, esetleges alapítványi fenntartásba adása,

- a Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégium, valamint az Ipari Szakképző Intézmény két intézményegységgé történő szétválasztása.

Mindezeket a már megrendelt átvilágítási anyag megállapításainak, illetve a törvényi előírások figyelembevételével, közoktatási szakértő véleményének kikérésével, a törvény által előírt egyeztetéseket követően lehet megtenni. A BNI fejlesztésére nyert D.D.O.P. pályázat miatt az irányító hatósággal egyeztetni kell e kérdéseket, még az átszervezés megkezdése előtt, nehogy a támogatás a szerkezet átalakítása miatt visszavonásra kerüljön. Az óvodai és az iskolai beíratások időpontjának kijelölésével egyidejűleg viszont dönteni kell a beóvodázási, beiskolázási körzetek átalakításáról a 2011. márciusi testületi ülésen.

A Szivárvány EGYMI vonatkozásában a költségvetési koncepció megalkotásában elvárás volt, hogy az intézmény normatívából működjön. A jelenlegi tervezetben a normatíva fölött 9.348 e Ft,- támogatást kér az intézmény, amely az alábbiakból adódik: a BNI a szakemberei által ellátható diszlexia terápiában részesülő gyermekek nem a Szivárvány EGYMI-ben, hanem saját intézményükben kerülnek fejlesztésre, ez a Szivárvány EGYMI-nek 4.386 e. Ft bevétel  + 836 e. Ft kistérségi normatíva kiesést jelent, 4.126 e. Ft az elbocsájtásokból származó felmentési illetmény és végkielégítés költsége. Ezenkívül a BNI látja el az intézmény számára a főzést, a konyha rezsiköltségét a BNI ezentúl kiszámlázza, ez idáig ugyanis ez a költség a BNI-nél szerepelt.

A Szivárvány EGYMI az elért csökkentéseket az alábbi intézkedésekkel tudta megoldani:

- Az intézményi dolgozói létszámot 65 főről 63 főre csökkentették, a létszámleépítésből adódódó költségeket szintén a fent leírt módon önkormányzatunk pályázat útján visszaigényelheti.

- Két főt a teljes munkaidő helyett részmunkaidőben foglalkoztatnak, nem terveztek cafetériát és a munkáltatói döntés alapján adott juttatásokat megszüntették.

Az önkormányzatnak a megalakulását követő hat hónapon belül van lehetősége arra, hogy jelezze a megyei önkormányzatnak, hogy önként vállalt feladatát visszaadja. Amennyiben a testület ezzel a lehetőséggel élni kíván a Szivárvány EGYMI esetében, akkor e szándékáról áprilisig dönteni kell. Oktatási intézmény esetén szorgalmi időn kívül történhetne ez meg.

 

Közművelődési intézmények:

A Városi Könyvtár esetében létszámleépítést nem tartalmaz a terv. A jelenlegi 8 fő létszám szükséges a helyi és a kistérségi mozgó könyvtári szolgáltatás ellátására. Az állami és kistérségi normatívával, saját bevételeivel, valamint a 6.711 e forintos önkormányzati támogatással a könyvtár működtetése biztosítható. E költségvetési keretből kell megoldania a felújítást követően a jelenleg használ épületből, az új épületbe történő visszaköltözést is. A vonatkozó rendelet megjelenését követően igényelni kell a könyvtári érdekeltségnövelő támogatást, hogy alapfeladatának az eddigi színvonalon megfeleljen.

A Móricz Zsigmond Művelődési Központnál jelentős változás következik be. A 2011. évi költségvetés-tervezet az elmúlt évi 10,5 fő helyett 6 fővel számol. 0,5 fő művelődésszervezői állást már február 1-től megszüntettek, további három álláshelyet 2011. április 1-től szüntetnek meg, 1 fő a megalakuló városi gazdasági szervezethez kerül áthelyezésre, amennyiben a testület egyetért azzal, hogy ettől az időponttól megszűnik az intézménynek, mint költségvetési szervnek a jelenlegi önállóan gazdálkodó státusza. A költségcsökkentést elsősorban a bérek és járulékaik fenti módon történő lefaragása, másrészt a cafetéria, a munkáltatói döntés alapján kifizetett költségek megszüntetése, valamint a dologi kiadások csökkentése eredményezte. A normatív támogatáson  és saját bevételén túl a 10 millió forintos önkormányzati támogatás az alapfeladatok minimális ellátására elegendő, úgy, hogy a városrészek művelődési feladatait is a központ szakembereinek kell ellátni.

A létszámleépítésből adódódó költségeket szintén a fent leírt módon önkormányzatunk pályázat útján visszaigényelheti.

A Dráva Múzeum 2011. évi költségvetés-tervezete több variációban elkészült. Mivel a múzeumot az önkormányzat önként vállalt feladatként tartja fenn, tárgyalást folytattunk a Somogy Megyei Önkormányzattal annak megyei önkormányzatnak történő visszaadásáról. A megyei önkormányzat nem tudná tovább múzeumként működtetni, elmondásuk szerint valószínűleg  bezárná, és raktárként tartaná fenn. A múzeum és a gyűjtemény további városi fenntartásban maradása érdekében kidolgoztattuk a múzeumként történő további működtetés és a közérdekű muzeális kiállítóhellyé történő visszaminősítés feltételeit és anyagi vonzatát. A múzeumként történő további működtetés azt jelentené, hogy az intézmény jelenlegi feladatai megmaradnának, a történeti anyagot kellene lezárni, tovább végezhetné a kiállítások bemutatását, a néprajz területén a gyűjtést a feldolgozást, a tudományos munkát, a publikálást, a műtárgyvédelmet. Ehhez a feladathoz 4 fő főfoglalkozású alkalmazottal számoltak, 1 üres történészi álláshelyet 2011. január 1-jei hatállyal megszüntettek, további 1 fő álláshelyét 2011. január 31-i hatállyal szüntettek meg, nem terveztek cafetériát, valamint visszavonták a munkáltatói döntés alapján kifizetett költségeket.  Ily módon, a múzeumként történő további működtetéshez a közművelődési normatíva és saját bevételeik mellett 9.442 e Ft önkormányzati támogatást igényelnének. (13. sz. melléklet)

A közérdekű muzeális kiállítóhellyé történő visszaminősítés miniszteri engedélyhez kötött, a működési engedély megváltoztatásával jár, az alábbiakat jelenti:

Állandó kiállítást mutat be, (nem végezheti a múzeumi feladatokat) amely november 1-től március 31. kivételével hetente 3 napon át, beleértve a hétvége egy napját is, naponta 4 órás nyitva tartást biztosít.

Ezen intézményben 1 fő múzeumi közművelődési szakember alkalmazása kötelező.

Ennek megfelelően készült el az intézmény 2011. évi költségvetés-tervezete második változata, mely 2011. március 15-ig tartalmazza a jelenlegi dolgozók bérét, azt követően a múzeumigazgató és 1 fő múzeumi közművelődési szakember álláshelyének megszüntetésével, 1 fő múzeumi közművelődési szakember és 1 fő takarítónő megtartásával számol. Ez esetben 2011-ben 8.944 e Ft önkormányzati támogatásra lenne szükség a normatíva és saját bevételek mellett. Ebből a végkielégítés 3.385 e Ft, a felmentési időre járó illetmény 2170 e. Ft. (14. számú melléklet). A jelenleg benyújtott önkormányzati költségvetés tervezet ezt az alternatívát tartalmazza.

A létszámleépítésből adódódó költségeket szintén a fent leírt módon önkormányzatunk pályázat útján visszaigényelheti.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Dráva Múzeum további működtetéséről a határozati javaslatban megfogalmazottak szerint, a két alternatíva közül választva döntsön.

 

Barcs, 2011. február 11.

 

 

Karvalics Ottó

 

Határozati javaslat:

 

  1. 1. „A” Barcs Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Dráva Múzeum továbbra is múzeumként működjön, és ennek megfelelően elrendeli, hogy az intézmény költségvetése 16.509 ezer forint kiadási és bevételi előirányzattal 4 fős létszámkerettel kerüljön Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésébe betervezésre, az előterjesztés    mellékletének megfelelően.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: azonnal

 

1. „B” Barcs Város Képviselő-testülete 2010. március 15-i hatállyal elrendeli a Dráva Múzeum közérdekű muzeális gyűjteménnyé történő átalakítását, valamint a muzeális intézmények működési engedélyéről szóló, 2/2010.(I.14.) OKM rendelet 4. § szerinti miniszteri engedély és az új működési engedély iránti kérelem benyújtását. Ennek megfelelően elrendeli, hogy az intézmény költségvetése 16.011e Ft kiadási és bevételi előirányzattal, 2 fős létszámkerettel kerüljön Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésébe betervezésre, az előterjesztés mellékletének megfelelően.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: azonnal

 

  1. 2. Barcs Város Képviselő-testülete az önkormányzati intézményhálózatban az alábbi álláshely megszüntetést és létszámleépítést rendeli el intézményi bontásban az alábbi időpontoktól:

Intézmény                                időpont:                                               álláshely: létszámcsökkentés

BNI

BNI Bölcsőde                         2011. január 1.                                    2,5 fő

BNI Városi Óvodák                2011. július 1.                                     3 fő

BNI Arany J. Ált. Isk. 2011. január 1.                                    3 üres álláshely

2011. július 1.                                     2 fő

BNI Deák F. Alt. Isk.             2011.január 1.                                     2 üres álláshely

2011. július 1.                          4 fő

BNI Vikár Béla AMI              2011. január 1.                                    1,5 üres álláshely                                             2011. április                                        1,5 fő

Összesen:                                                                                           19,5

Szivárvány EGYMI                 2011. április1.                         2 fő

Móricz Zsigmond

Művelődési Központ               2011. április 1.                        3 fő

1 fő áthelyezés

Dráva Múzeum

Az 1.”A” változat

elfogadása esetén                    2011.január 31.                                   1 fő

Az 1.”B” változat

elfogadása esetén                    2011. március 15.                               2 fő

 

Városgazdálkodási Igazgatóság

(közalkalmazotti)

2011. március 1.                                 15 fő

Polgármesteri Hivatal               2011. január 1.                                     3 üres álláshely

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: azonnal

 

  1. 3. A képviselő-testület a BNI engedélyezett létszámkeretét 385 főről 365,5 főre módosítja.

A Képviselő-testület a Szivárvány EGYMI engedélyezett létszámkeretét 65 főről, 63 főre módosítja.

A képviselő-testület a Móricz Zsigmond engedélyezett létszámkeretét 10,5 főről 6 főre módosítja.

A Képviselő-testület a Dráva Múzeum engedélyezett létszámkeretét:

”A” változat elfogadása esetén 5 főről 4 főre módosítja.

”B” változat elfogadása esetén 5 főről 2 főre módosítja.

A Képviselő-testület a Városgazdálkodási Igazgatóság engedélyezett közalkalmazotti létszámkeretét 59 főről 44 főre módosítja. Összes létszámkeretét 139 főre módosítja.

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámkeretét 69 főről 66 főre módosítja.

A Képviselő-testület Barcs Város Önkormányzata intézményi összes létszámkeretét ”A” változat elfogadása esetén: 922 főben, ”B” változat elfogadása esetén: 920 főben állapítja meg.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: azonnal

 

  1. 4. A Képviselő-testület fenti létszám leépítési döntéseivel kapcsolatban elrendeli a helyi önkormányzatok és kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló BM rendelet alapján az elbocsátásokból származó költségek visszaigénylésére vonatkozó előterjesztés elkészítését.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: a BM rendelet megjelenését követően azonnal, illetve értelem szerint

 

  1. 5. Barcs Város Képviselő-testülete első fordulóban megtárgyalta a Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési tervezetének táblázatait, amelyeket elfogad és felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét és azok mellékleteit terjessze a Képviselő-testület elé – egy későbbi ülésen – az első fordulós tárgyalás során elfogadott elvek, feladatok figyelembevételével.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

 

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

 

Barcs, 2011. február 11.

 

 

 

 

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat:

 

  1. 1. „A” Barcs Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Dráva Múzeum továbbra is múzeumként működjön, és ennek megfelelően elrendeli, hogy az intézmény költségvetése 16.509 ezer forint kiadási és bevételi előirányzattal 4 fős létszám- előirányzattal kerüljön Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésébe betervezésre, az előterjesztés mellékletének megfelelően.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: azonnal

 

1. „B” Barcs Város Képviselő-testülete 2010. március 15-i hatállyal elrendeli a Dráva Múzeum közérdekű muzeális gyűjteménnyé történő átalakítását, valamint a muzeális intézmények működési engedélyéről szóló, 2/2010.(I.14.) OKM rendelet 4. § szerinti miniszteri engedély és az új működési engedély iránti kérelem benyújtását. Ennek megfelelően elrendeli, hogy az intézmény költségvetése 16.011e Ft kiadási és bevételi előirányzattal, 2 fős létszám-előirányzattal kerüljön Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésébe betervezésre, az előterjesztés mellékletének megfelelően.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: azonnal

 

  1. 2. Barcs Város Képviselő-testülete az önkormányzati intézményhálózatban az alábbi álláshely megszüntetést és létszámleépítést rendeli el intézményi bontásban az alábbi időpontoktól:

Intézmény                                időpont:                                               álláshely: létszámcsökkentés

BNI

BNI Bölcsőde                         2011.március 15.                                2,5 fő

BNI Városi Óvodák                2011. július 1.                                     3 fő

BNI Arany J. Ált. Isk. 2011. január 1.                                    3 üres álláshely

2011. július 1.                                     2 fő

BNI Deák F. Alt. Isk.             2011.január 1.                                     2 üres álláshely

2011. július 1.                          4 fő

BNI Vikár Béla AMI              2011. január 1.                                    1,5 üres álláshely                                             2011. április                                        1,5 fő

Összesen:                                                                                           19,5

Szivárvány EGYMI                 2011. április1.                         2 fő

Művelődési Központ               2011 április 1.                                     3 fő

1 fő áthelyezés

Dráva Múzeum

Az 1.”A” változat

elfogadása esetén                    2011.január 31.                                   1 fő

Az 1.”B” változat

elfogadása esetén                    2011. március 15.                               2 fő

 

Városgazdálkodási

Igazgatóság                             2011. március 1.                                 15 fő

Polgármesteri Hivatal               2011. január 1.                                     3 üres álláshely

Szociális Központ                    2011. március 31.                                 1 fő

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: azonnal

 

  1. 3. A képviselő-testület a BNI engedélyezett létszám-előirányzatát 385,5 főről 365,5 főre módosítja.

A Képviselő-testület a Szivárvány EGYMI engedélyezett létszám-előirányzatát 65 főről, 63 főre módosítja.

A képviselő-testület a Móricz Zsigmond engedélyezett létszám-előirányzatát 10,5 főről 6 főre módosítja.

A Képviselő-testület a Dráva Múzeum engedélyezett létszám-előirányzatát:

”A” változat elfogadása esetén 5 főről 4 főre módosítja.

”B” változat elfogadása esetén 5 főről 2 főre módosítja.

A Képviselő-testület a Városgazdálkodási Igazgatóság engedélyezett létszám- előirányzatát 59 főről 44 főre módosítja.

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszám-előirányzatát 69 főről 66 főre módosítja.

A Képviselő-testület a Szociális Központ engedélyezett létszám-előirányzatát 94 főről 93  főre módosítja.

A Képviselő-testület Barcs Város Önkormányzata intézményi összes létszám-

előirányzatát ”A” változat elfogadása esetén: 751, 5 főben, ”B” változat elfogadása

esetén: 749,5 főben állapítja meg.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: azonnal

 

  1. 4. A Képviselő-testület fenti létszám leépítési döntéseivel kapcsolatban elrendeli a helyi önkormányzatok és kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló BM rendelet alapján az elbocsátásokból származó költségek visszaigénylésére vonatkozó előterjesztés elkészítését.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: a BM rendelet megjelenését követően azonnal, illetve értelem szerint

 

  1. 5. Barcs Város Képviselő-testülete első fordulóban megtárgyalta Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési tervezetének táblázatait, amelyeket a hozott határozatoknak megfelelően kell átdolgozni. A Képviselő-testület felkéri Barcs Város Önkormányzata polgármesterét, hogy az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét és azok mellékleteit terjessze a Képviselő-testület elé – egy későbbi ülésen – az első fordulós tárgyalás során elfogadott elvek, feladatok figyelembevételével.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

 

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2011. február 15.

 

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző


- melléklet