Ma 2024. július 22., hétfő, Magdolna napja van. Holnap Lenke napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Járóbetegellátó Intézmények vezetőjétől

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 72.

Tel: 82-565-490

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……..sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés

 

Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények 2010. évi költségvetésének

módosításáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. január 27-i ülésére

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

Az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII. 30.) Kormányrendelet 68. §. (3) bekezdése szerint, ) „A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület döntése szerint időközönként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.”

Az 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 74. § (1)-(2). bek. szerint:

(1) „A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok között átcsoportosítást a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a képviselő-testület engedélyezhet.

(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete az átcsoportosítás jogát az általa meghatározott keretek között, a bizottságaira és a polgármesterre átruházhatja.”

 

 

 

Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények a 2010. évre jóváhagyott költségvetésének fő előirányzatai között az alábbi átcsoportosítás engedélyezését kéri:

 

A költségvetés bevételi és kiadási oldalát 4 270 ezer Ft-tal kérjük növelni.

Bevételi előirányzat változás

 

Megnevezés

Ezer Ft

Működési célú átvétel TB alapoktól

7 264

Saját bevétel

-1 757

Felügyeleti szervtől kapott műk. Támogatás

-1 237

Összesen

4 270

Kiadási előirányzat változás

 

Megnevezés

Ezer Ft

Személyi juttatás

2 641

Közcélú foglalk. személyi juttatása

-1 091

Munkáltató által fizetett járulékok

-696

Közcélú foglalk. járuléka

-144

Dologi kiadások

3 260

Felhalmozási célú kiadások

300

Összesen

4 270

 

A módosítással a kiadási és bevételi előirányzat főösszege 230 675 ezer Ft-ra változik, szerkezete pedig a következő:

 

 

Összesítés

 

 

 

Müködési célú pe.átvétel TB alap.

185 264

Saját bevétel

33 733

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

10 486

Pénzmaradvány

1 192

Bevételek összesen

230 675

Személyi juttatások

103 660

Munkaadókat terhelő járulékok

25 773

Dologi kiadások

100 829

Felhalmozási kiadások

413

Kiadások összesen

230 675

 

 

A változtatást az okozta, hogy év közben a TB-től többlettámogatás érkezett, illetve változott a közcélú foglalkoztatottak állománya. A személyi juttatások összevont növekménye 1.550 ezer Ft. A növekedés oka, hogy év közben a külsős orvosok személyében változás történt, és három fő közreműködői szerződés helyett megbízási díjjal dolgozott. A munkaadói járulékcsökkenésnek az az oka, hogy az év közben felvett dolgozók támogatással, illetve start kártyás foglalkoztatással kerültek felvételre.  A felhalmozási kiadások emelésére (eszközök beszerzésére) a minimumfeltételek biztosítása miatt volt szükség.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2010. évi előirányzat módosításáról szóló előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni.

 

Barcs, 2011. január 12.

Dr. Kisimre László

igazgató

Határozati javaslat:

  1. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Járóbetegellátó Intézmények 2010. évi előirányzat módosítási kérelmét az alábbiak szerint hagyja jóvá:   
    A Járóbetegellátó Intézmények bevételi előirányzata 4.270 eFt-tal nő, ezen belül a TB támogatás összege 7.264 ezer Ft-tal nő, a saját bevétel 1.757 ezer Ft-tal, a felügyeleti szervtől kapott támogatás 1.237 ezer Ft-tal csökken. Kiadási oldalon a személyi juttatás 1.550 ezer Ft-tal nő, a munkaadókat terhelő járulék 840 ezer Ft-tal csökken. Nő a dologi kiadások összege 3.260 ezer, a felhalmozási kiadásoké 300 ezer Ft-tal.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Dr. Kisimre László igazgató a határozat végrehajtásáért

 

Határidő: 2011. február 28.

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2011. január 13.

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző