Ma 2024. július 25., csütörtök, Kristóf és Jakab napja van. Holnap Anna és Anikó napja lesz.

Az önkormányzat a tulajdonában lévő lakásokat szociális és piaci alapon adja bérbe.

 

 

Szociális bérletre jogosult az a nagykorú magánszemély, akinek az egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg:

 

a)      egyedülálló személy esetén a mindenkori minimálbér 100%-át,

b)      egyedülálló személy esetén, aki egy kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik a mindenkori minimálbér 125 %-át,

c)      egyedülálló személy esetén, aki két kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik a mindenkori minimálbér 150 %-át,

d)      egyedülálló személy esetén, aki három, vagy több kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik, jövedelem korlát nélkül,

e)      házaspár, vagy élettársak esetén, akik egy kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodnak a mindenkori minimálbér 150 %-át,

f)        házaspár, vagy élettársak esetén, akik két kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodnak a mindenkori minimálbér 125 %-át,

g)      házaspár, vagy élettársak, akik három vagy több kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodnak, jövedelem korlát nélkül.

 

és akinek vagy családtagjainak nincs tulajdonában lakás, illetve nem rendelkezik haszonélvezeti vagy használati jog alapján beköltözhető lakással, így lakhatását önerőből megoldani nem képes.

 

Nem jogosult szociális bérletre az olyan személy:

a)      aki bérleti jogáról vagy tulajdonáról 5 éven belül pénzbeli térítési díj ellenében, vagy

hozzátartozója javára lemondott;

b)      aki családtagként él hozzátartozója tulajdonában és e rendeletben meghatározott mértéket a lakásban lakó személyek száma nem haladja meg;

c)      aki a saját és vele együttköltöző családtagja személyi tulajdonú ingatlanát a megelőző 5 éven belül elidegenítette és annak a forgalmi értéke meghaladta az elidegenítés évében hatályban levő öregségi nyugdíjminimum értékének ötvenszeresét, - kivéve, ha az árverésből, illetve a lakáscélú kölcsönt fizetni képtelen tulajdonos lakása értékesítéséből származó - a tartozások levonása utáni - megmaradó vételárrész nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum ötvenszeresét;

d)      akinek és a vele együttköltözőknek a tulajdonában levő vagyon meghaladja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. tv. 4. § (1) bekezdése bb) pontjában meghatározott mértéket;

e)      szociális, jövedelmi, vagyoni viszonyaira vonatkozóan olyan valótlan adatokat közöl, amelyek számára jogtalan előnyt jelentenek, a kérelem beadásától számított egy évig.

f)        aki és a vele együttköltöző családtagja lakbértartozás, illetve közüzemi díj tartozás miatt kényszerből vagy önkéntesen önkormányzati lakást adott vissza és hátralékát nem rendezte, mindaddig, amíg tartozását nem rendezte,

g)      akinek bérleti szerződését neki felróható okból a bérbeadó felmondással megszüntette, a megszüntetéstől számított 5 évig.

 

A kérelem benyújtásának módja: formanyomtatványon

 

A kérelemhez csatolni kell: a háztartás jövedelméről szóló igazolásokat (havi rendszeres jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 havi nettó jövedelemről, egyéb illetve vállalkozásból származó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 havi időszakra vonatkozóan).

 

Vonatkozó jogszabályok: Az 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról, valamint Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011.(VIII.05.) számú önkormányzati rendelete, mely megtekinthető a város honlapján a rendeletek menüpontban.

A kérelem benyújtásának helye:
Barcs Város Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda ügyintéző: Bázing Györgyné
Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. fsz. 9. ajtó
Tel.: 82/565-981

Ügyfélfogadás: A hivatal általános ügyfélfogadási rendje szerint

Piaci alapon történő bérbeadás:

Az Önkormányzat, a tulajdonában lévő üres vagy megüresedő lakást, nyilvános pályázati tárgyalás keretében, a legkedvezőbb bérleti ajánlatot tevő részére, legfeljebb 1 éves határozott időtartamra bérbe adja.


A honlap Hirdetmények oldalán olvasható pályázati kiírások minden esetben tartalmazzák a bérbeadásra vonatkozó konkrét feltételeket.

 

Vonatkozó jogszabályok: Az 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról, valamint Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011.(VIII.05.) számú önkormányzati rendelete, mely megtekinthető a város honlapján a rendeletek menüpontban.