Ma 2024. július 15., hétfő, Henrik és Roland napja van. Holnap Valter napja lesz.

Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

 

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt:

-         aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább 1 vendégéjszakát eltölt

Adómentes:

  • a 18. életévét be nem töltött magánszemély
  • gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő, vagy szociális intézményben ellátott magánszemély
  • a közép és felsőoktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján,

hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati                kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező, vagy    a Helyi adó törvény 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés        céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá

  • aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak hozzátartozója
  • az egyház tulajdonában lévő épületben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyház hitéleti tevékenységében való részvétel céljából - eltöltő egyházi személy.

Az adó alapja: a megkezdett vendégéjszakák száma.

Az adó mértéke: 347 Ft/ vendégéjszaka

Az adó beszedésére kötelezett:

  • a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó,
  • a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a  szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján (a továbbiakban együtt: adóbeszedésre kötelezett) szedi be.

A fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

A beszedett adóról a beszedést követő hó 15. napjáig bevallást kell tenni és be is kell fizetni.

A fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

Az idegenforgalmi adót a 11743057-15397191-03090000 sz. számlára kell megfizetni.

 

Adómérséklés, fizetési halasztás, részletfizetés

Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. Az adóhatóság az előzőekben megfogalmazottakon túl más személy adóját nem engedheti el és nem mérsékelheti.

A vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy, egyéb szervezet pótlék- és bírságtartozását kivételes méltányosságból az adóhatóság mérsékelheti (elengedheti) különösen akkor, ha annak gazdálkodási tevékenységét pótlék illetve bírság megfizetése ellehetetlenítené.

Fizetési halasztás és részletfizetés (továbbiakban együtt: fizetési könnyítés) az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető. A fizetési könnyítést az adóhatóság feltételhez kötheti.

A fizetési könnyítés akkor engedélyezhető, ha a fizetési nehézség:

-         kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható, továbbá

-         átmeneti jellegű, tehát az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető.

Az adott adónemre vonatkozó adómentességek, kedvezmények, méltányossági feltételek részletes szabályairól a honlapra feltöltött helyi rendeletből, illetve az adócsoport munkatársaitól érdeklődhet.

 

Jogszabályok:

 

217. évi CL. törvény az adózás rendjéről

1990. évi C. törvény (Htv.)

Barcs Város Önkormányzatának 22/2003. (XI.28.) számú rendelete az idegenforgalmi adóról