Ma 2024. március 04., hétfő, Kázmér napja van. Holnap Adorján és Adrián napja lesz.

 

 

 

 

 

 

 

 

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

14/1995.(V. 26.) számú

 R E N D E L E T E   x

A településrészi önkormányzat működésének rendjéről,

feladat-és hatásköréről,

valamint gazdálkodásáról.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x A 19/2004.(III. 26.) sz. önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe fog-

   lalt szöveg

 

 

 

 

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a településrészi önkormányzatok működésének rendjéről, feladat és hatásköréről, valamint gazdálkodásáról az alábbi rendeletet alkotja:

 

I.

 

Általános Rendelkezések

 

1.§.

(1) A rendelet hatálya a Drávaszentes és Somogytarnóca  városrészekben működő településré-

     szi önkormányzatokra terjed ki.

 

(2) Drávaszentes településrészi önkormányzatának illetékességi területe a drávaszentesi, So-

     mogytarnóca településrészi önkormányzatának illetékességi területe a somogytarnócai vá-

     rosrész közigazgatási területére terjed ki.

 

2.§.

 

A településrészi önkormányzatok pontos elnevezése:

- Drávaszentes Településrészi Önkormányzat.

- Somogytarnóca Településrészi Önkormányzat.

 

 

II.

 

A településrészi önkormányzat vezetője és tagjai

 

3.§.

 

(1) A településrészi önkormányzat tagjainak száma 3 fő.

 

(2) A településrészi önkormányzat vezetője a településrész képviselő-testületi tagja.

 

(3) A településrészi önkormányzat 2 tagját az adott településrészen lakó választópolgárok

     közül kell megválasztani.

 

4.§.

 

(1) A településrészi önkormányzat testületének tagjaira javaslatot tehet:

      - a településrészi önkormányzat vezetője,

      - a polgármester,

      - a településrészi gyűlés,

      - az érintett településrész választópolgára,

      - a helyi társadalmi szervezet vezető testülete.

 

(2) A javaslatot a településrészi gyűlésen kell megtenni. A megválasztható településrészi ön-

      kormányzati tagok számához képest több személy is javasolható.

 

(3) A jelölés elfogadásáról a településrészi gyűlés titkos szavazással dönt. A szavazólapon - a

      magyar abc. sorrendjében - mindazok nevét fel kell tüntetni, akik a személyükre szóló ja-

      vaslatot elfogadták és a jelenlévő választópolgárok egyharmadának "igen" szavazatát

      megkapták.

 

(4) Szavazni annyi személyre lehet, ahány tag a településrészi önkormányzatba megválaszt-

     ható.

 

(5) Jelölt az lesz, aki a megválasztható településrészi önkormányzati tagok számát tekintve a

      legtöbb szavazatot kapta. Az azonos szavazatszámot elért személyek valamennyien jelöl-

      tek lesznek.

 

(6) A képviselő-testület a jelöltek közül nyílt szavazással választja meg a településrészi ön-

      kormányzat tagjait a képviselő-testület megbízatásának idejére.

 

 

5.§.

 

(1) A településrészi önkormányzat testületében a tagok jogai és kötelességei azonosak.

 

(2./ A településrészi önkormányzat vezetője és tagjai tevékenységükért tiszteletdíjban része-

      sülnek. A tiszteletdíj mértékét és kifizetésének módját a képviselő-testület külön rende-

      letben állapítja meg.

 

III.

A településrészi önkormányzat működésének rendje

 

6. §.

 

(1) A településrészi önkormányzat testülete tevékenységét ülésein fejti ki. Az üléseket a te-

     lepülésrészi önkormányzat vezetője hívja össze.

 

x(2) A településrészi önkormányzat üléseit szükség szerint, de legalább havonta egy alkalom-

       mal, minden hónap 3. keddjén az általa meghatározott időpontban tartja.

 

(3) Az ülés akkor határozatképes, ha azon a megválasztott településrészi önkormányzati tagok

      többsége jelen van. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. A határozatképtelen telepü-

      lésrészi önkormányzati ülést változatlan napirenddel 5 napon belüli időpontra össze kell

      hívni.

 

7.§.

 

A településrészi önkormányzat vezetője az ülésekre szükség szerint meghívja:

- polgármestert,

- jegyzőt,

- a választókerület országgyűlési képviselőjét,

- a képviselő-testület bizottságainak elnökét vagy megbízottját,

- azt a személyt vagy annak a szervezetnek, intézménynek a vezetőjét, akinek jelenléte a na-

  pirend tárgyalásánál indokolt.

8.§.

 

x(1) A településrészi önkormányzat ülései nyilvánosak. A nyilvánosságot az állampolgárok

      részvételi lehetősége  biztosítja. A nyilvánosság biztosítása érdekében a 6. §. (2) bekezdé-

      sében foglaltakat és az ülés konkrét időpontját hirdetőtáblán közzé kell tenni.

 

(2) Az ülés vezetése és a rendfenntartás a településrészi önkormányzat vezetőjének feladata.

 

9.§.

 

(1) A településrészi önkormányzat üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv el-

      készítéséről a településrészi önkormányzat vezetője gondoskodik.

 

(2) A jegyzőkönyv tartalmazza:

      - az ülés helyét, időpontját,

      - megjelent részönkormányzati tagok nevét,

      - az ülésen résztvevő meghívottak nevét,

      - az elfogadott napirendi pontokat, azok előadóit,

      - hozzászólók nevét, hozzászólások tartalmát,

      - a döntéseket és a szavazás eredményét,

      - az elhangzott bejelentéseket, interpellációkat, kérdéseket,

      - az ülés bezárásának idejét,

      - a településrészi önkormányzat vezetőjének aláírását,

      - a határozatképtelen ülésről készült feljegyzés azt tartalmazza, hogy az ülés miért volt ha-

        tározatképtelen és hogy mikori időpontra hívták ismét össze.

 

(3) A jegyzőkönyv egy példányát a településrészi önkormányzat vezetője az ülést követő 8 na-

     pon belül köteles eljuttatni a polgármesteri hivatal illetékes ügyintézőjéhez, aki az átvételt

     aláírásával igazolja.

 

10.§.

 

A településrészi önkormányzat testületének működését és tevékenységét a jegyző irányításával a polgámesteri hivatal dolgozói segítik.

 

IV.

 

A településrészi önkormányzat feladat-és hatásköre

 

11.§.

 

A településrészi önkormányzat általános feladat- és hatásköre:

- képviseli és védi a településrész és az ott lakók érdekeit,

- szükség szerint lakossági fórumot hívhat össze,

- közreműködik azoknak a településrészi fórumoknak a szervezésében, melyek megtartását

  a városi önkormányzat vagy szervei kezdeményezik,

- megvitathat minden olyan önkormányzati feladat-és hatáskörébe tartozó kérdést, mely a te-

  lepülést érinti,

 

- megvitatja a képviselő-testület éves költségvetésének a településrészt érintő tervezetét,

- kezdeményezheti bármely ügynek a képviselő-testület vagy illetékes bizottsága által történő

  megtárgyalását. E kezdeményezés a bizottságra nézve kötelező,

- előkészíti a képviselő-testület településrészt érintő döntéseit, szervezi és ellenőrzi e döntések

  végrehajtását.

12.§.

 

A településrészi önkormányzat átruházott hatásköreit a képviselő-testület külön rendelete tar-

talmazza.

 

13.§.

 

A településrészi önkormányzat egyetértése szükséges az alábbi képviselő-testületi döntések meghozatalához:

- önkormányzati tulajdonban, de a településrészen lévő ingatlanok hasznosítása,

- azon fejlesztési, beruházási kezdeményezések, melyek megvalósítása településrész fejleszté-

  sét, lakossági ellátását szolgálják,

- ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi beruházások létesítéséhez terület-felhasználás engedé-

  lyezése,

- a településrendezési terv településrészt érintő előírásainak jóváhagyása, módosítása,

- a településrészen lévő önkormányzati intézmény működésének megszüntetése funkciójának

   megváltoztatása, új intézmény létesítése.

 

14.§.

 

A településrészi önkormányzat véleményének kikérése szükséges az alábbi képviselő-testüle-

ti döntések meghozatalához:

- vezetékes vízfogyasztás korlátozása,

- településrész közterületeinek elnevezése,

- településrészen működő önkormányzati intézmény vezetőjének kinevezése,

- településrészen működő önkormányzati intézmény nyitvatartásának rendje, óvodai szünet

  engedélyezése,

- gondozási központba, idősek klubjába történő felvétel, az ezekért járó térítési díj megálla-

  pítása, ha az érintett a településrész lakója.

 

15.§.

 

A településrészi önkormányzat vezetőjének feladatai:

- összehívja és vezeti a településrészi önkormányzat üléseit, az üléseken biztosítja a rendet,

- gondoskodik a jegyzőkönyv elkészítéséről, valamint a polgármesteri hivatal illetékes ügy-

  intézője részére történő eljuttatásáról,

- végrehajtja a hozott döntéseket és szervezi a döntések végrehajtását,

- a képviselő-testület és bizottságai ülésein képviseli a településrészi önkormányzat döntéseit,

- részt vesz a településrészt érintő önkormányzati vagyonnal kapcsolatos pályázatokat elbíráló

  bizottság munkájában,

- folyamatos kapcsolatot tart fenn a polgármesterrel, a jegyzővel és a polgármesteri hivatal    

   belső szervezeti egységeinek vezetőivel,

- szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal beszámol a településrész lakosságának

   a településrészi önkormányzat munkájáról,

- beszámol a településrészi önkormányzat testületének a képviselő-testület településrészt érin-

  tő döntéseiről,

- a képviselő-testület munkatervében meghatározott időpontban beszámol a képviselő-testü-

  letnek a településrészi önkormányzat munkájáról, gazdálkodásáról,

- képviseli a településrészi önkormányzat testületét és a településrész érdekeit.

x- véleményt nyilvánít azokban az egyedi segélyügyekben, amelyek nem konkrétan meghatá-

    rozott jövedelemhatárokhoz és feltételekhez kötöttek.

 

V.

A településrészi önkormányzat gazdálkodása

 

16.§.

 

(1) Az SZMSZ 44.§. (5) bekezdése szerint a képviselő-testület az éves költségvetésében hatá-

     rozza meg a településrészi önkormányzatnak átengedett anyagi eszközök nagyságát.

 

(2) Az átengedett anyagi eszközök felhasználásáról a településrészi önkormányzat a képvise-

      lő-testület költségvetésének jóváhagyását követő 30 napon belül dönt és e döntésről a pol-

      gármesteri hivatalt haladéktalanul tájékoztatja.

 

17.§.

 

(1) A településrészi önkormányzat az átengedett anyagi eszközök legfeljebb 50 %-át tartalé-

      kolhatja. A tartalék felhasználásáról olyan időpontban kell dönteni és e döntésről a polgár-

      mesteri hivatalt tájékoztatni, hogy a feladat még a tárgyévben megvalósítható legyen.

 

(2) A településrészi önkormányzat úgy is dönthet, hogy a következő év/ek/re tartalékolja az

      átengedett anyagi eszközök legfeljebb 50 %-át. A polgármesteri hivatalt e döntéséről is

     ha ladéktalanul tájékoztatni kell.

 

(3) A településrészi önkormányzat részére átengedett anyagi eszközöket a polgármesteri hiva-

      tal a pénzügyi gazdálkodás szabályai szerint kezeli.

 

18.§.

 

(1) A településrészi önkormányzat részére átengedett anyagi eszközök dologi jellegű költsé-

      gek finanszírozására használhatók fel.

 

(2) A településrészi önkormányzat vezetőjének és tagjai tiszteletdíjának kifizetésére az áten-

      gedett anyagi eszközök nem használhatók fel.

 

19. §.

 

A településrészi önkormányzat részére biztosított anyagi eszközök felhasználásáról  a településrészi önkormányzat évente egy alkalommal lakossági fórumon és a képviselő-testület előtt köteles beszámolni.

A képviselő-testület előtti beszámolás az éves költségvetési beszámolóval egyidejűleg történik.

 

VI.

 

Zárórendelkezések

 

20.§.

 

E rendelet 1995. június 1. napján lép hatályba.

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Barcs Város Önkormányzata 16/1991.(XI.21.) sz. Önkormányzati rendelete a településrészi önkormányzat működésének rendjéről, feladat- és

hatásköréről hatályát veszti.

 

Barcs, 1995. május 18.

 

 

                                Dr.Bencze Lajos s.k.                          Feigli Ferenc s.k.

                                     jegyző                                            polgármester

 

 

 

        

 

     

 

x Módosította a 19/2004.(III. 26.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2004. 03. 26-tól.

 

 

 

 

Az egységes szerkezetbe foglalt szöveg hatályos.

Barcs, 2004. március 22.

 

 

                                       Balázsné dr. Vástyán Krisztina

                                                     jegyző