Ma 2024. március 04., hétfő, Kázmér napja van. Holnap Adorján és Adrián napja lesz.

 

 

 

 

 

 

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

 

3/2004. (II.6.) számú

 

R E  N D E L E T E

 

Az önkormányzati biztosról.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcs Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. §. /1/ bekezdésében és az államháztartásról szóló többször módosított l992. évi XXXVIII. törvény 98. §. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998.(XII.30.) Kormányrendeletre figyelemmel, az alábbi rendeletet alkotja:

 

 

A rendelet hatálya

 

1.§.

 

E rendelet hatálya Barcs Város Önkormányzatának valamennyi költségvetési szervére ki-

terjed.

 

 

Az önkormányzati biztos kirendelésének feltételei

 

2.§.

 

A képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki az önkormányzat költségvetési 

szervéhez, ha annak elismert 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves

eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy 25 millió Ft-ot, és e tartozást egy hónap alatt

nem képes 30 nap alá szorítani. 

  

 

                                Az önkormányzati biztos megbízása és működése

 

3.§.

 

(1) Az önkormányzati biztos személyéről a külön jogszabályban * meghatározott fel-

      tételekkel kiírt nyilvános pályázat során – Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság

      előkészítő javaslata alapján - a  Képviselő-testület dönt.

 

(2) A kirendelt önkormányzati biztost a polgármester bízza meg és ennek tényét közzéteszi.

                                                                      

                                                                       4. §.

 

(1) Az önkormányzati biztost megillető havi megbízási díj összegét a megbízási szerződés

      tartalmazza. A megbízási díj összege nem lehet kevesebb, mint azon költségvetési szerv

      vezetőjének havi alapilletménye, ahová az önkormányzati biztost kirendelték.

 

 

(2) Az önkormányzati biztos kijelölésével összefüggő valamennyi kiadás azt a költség-

      vetési szervet terheli, ahová a képviselő-testület az önkormányzati biztost kirendelte.

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       - 2 -

 

 

 

                                                                       5. §.

 

(1) Az önkormányzati biztosra, illetve azon költségvetési szervre, amelyhez önkormányzati

     biztost rendeltek ki, a külön jogszabályban * foglalt rendelkezéseket kell megfelelően  

     alkalmazni.

 

(2) Az önkormányzati biztos a tevékenységéről a Képviselő-testületnek köteles havonta

     beszámolni.

 

(3) Az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a

      költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.

 

(4) Megszűnik az önkormányzati biztos megbízatása, ha időközben - külön törvényben

      meghatározott ** - adósságrendezési eljárást kezdeményeztek a költségvetési szervnél. A

      megbízás ez okból történő megszűnése esetén az önkormányzati biztos a bíróság által

      végzésben kijelölt pénzügyi gondnokkal számol el.

    

 

Adatszolgáltatás rendje

 

6.§.

 

(1) Barcs Város Önkormányzata valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szervének

      vezetője a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig az e rendelet melléklete szerinti

      adatszolgáltatást köteles küldeni Barcs Város Önkormányzata polgármesterének az

      elismert tartozásállományáról.

 

(2) A költségvetési szerv vezetője az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatással egyidejűleg

      köteles önkormányzati biztos kirendelését kezdeményezni, ha az adatszolgáltatásban

      elismert tartozásállomány a 2. §-ban meghatározott időt és mértéket meghaladja.

 

(3) A 2. §. (1) bekezdésben szabályozott időtartamú és mértékű tartozásállomány elérése

     esetén az érintett költségvetési szerv vezetője haladéktalanul tájékoztatni köteles a

     polgármestert az /1/ bekezdés szerinti adatszolgáltatáson felül.

 

(4) A polgármester a 2. §.-ban szabályozott időtartamú és mértékű tartozásállomány elérése

      esetén a költségvetési szerv adatszolgáltatását, illetve tájékoztatását követő 8 napon belül

      összehívja a képviselő-testületet.

 

 

 

 

 

 

                                                                        - 3 -

 

 

Záró rendelkezések

 

7. §.

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

     

(2) A kihirdetésről a jegyző gondoskodik az SZMSZ-ben szabályozott helyben szokásos

     módon.

 

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzati biztos kijelö-

      léséről szóló 11/1997./VII.8./ számú önkormányzati rendelet.

 

Barcs, 2004. január 29.

 

 

Feigli Ferenc                                                                          Balázsné dr. Vástyán Krisztina

polgármester                                                                          jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998./XII.30./ sz.

    kormányrendelet.

 

** A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Melléklet

 

ADATSZOLGÁLTATÁS

 

       Barcs Város Önkormányzata költségvetési szervei által elismert tartozásállományról.

 

 

______________________________

költségvetési szerv neve, pontos címe

 

______________________________

költségvetési szerv számlaszáma

 

____év_____hó

 

______________________________                                     ___________________________

eredeti éves költségvetés kiadási                                             eredeti költségvetési kiadási

előírányzata (eFt-ban)                                                              előirányzat 10 %-ban(eFt-ban)

___________________________________________________________________________

s.sz. Tartozásállomány megnevezése                           Tartozásállomány e Ft-ban

___________________________________________________________________________

                                                                                      30-60 nap     60 napon            összesen

                                                                                      közötti          túli állo-

                                                                                      állomány       mány

___________________________________________________________________________

1. Állammal szembeni tartozások

    (adótartozások)

___________________________________________________________________________

2. TB alapokkal szembeni tartozás

___________________________________________________________________________

3. Tartozásállomány önkormányzatok

    és intézményeik felé

___________________________________________________________________________

4. Egyéb tartozásállomány (pl. szállí-

    tási számlák)

___________________________________________________________________________

5. Összesen:

___________________________________________________________________________

 

Barcs, ________________

 

 

 _______________________                                                        _______________________

 intézményvezető                                                                          gazdasági vezető