Ma 2024. március 04., hétfő, Kázmér napja van. Holnap Adorján és Adrián napja lesz.

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

 

9/l994./IV.29./ sz. rendelete     x

 

az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről.

 

 

Barcs Város Önkormányzata a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló többször módosított l993. évi LXXVIII. tv. 54. §. és 58.

§. /2/-/3/ bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:  

 

I. rész

 

Általános rendelkezések.

 

l.§.

 

A rendelet hatálya.

 

/l/4 A rendelet hatálya kiterjed az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került  

     lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek közül azokra, amelyeket a képviselő-

     testület elidegenítésre kijelöl. /I. sz. melléklet/

 

/2/ Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a lakások és

     helyiségek bérletére, valamint elidegenításükre vonatkozó egyes szabályokról szóló több-

     ször módosított l993. évi LXXVIII. Tv. rendelkezései az irányadók. /A továbbiakban: TV./

 

(1)2.§.8    

 

II. rész

 

Lakások eladása.

 

3. §.

 

A lakások vételára.

 

/l/4 Ha a lakást az elővásárlási jog jogosultja l997. június 30. napját követően vásárolja meg, a

    vételár a bérlő által a lakásokra fordított és meg nem térített értéknövelő beruházások érté-

    kével csökkentett beköltözhető forgalmi érték loo %-a. 

 

   x A 17/1994.(IX.23.),a l5/l995./VI.23./, a 15/1996.(IX.27.), a lo/l997./VII.8./, a

      21/1997.(XII.27.) a  10/1998.(V.29.), a 25/2000./XII.l./,  a 9/2002./V.3l./ és a

      22/2007.(XI.30.)  sz.  önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe

      foglalt szöveg.

 

 

 (1) Hatálytalan: 2002.05.3l-től.

 

/2/ Ha a lakás beköltözhető, azt csak nyilvánosan meghirdetett versenytárgyalás útján lehet ér-

     tékesíteni.

     A kikiáltási ár azonos a beköltözhető forgalmi értékkel.

 

/3/2 Ha a lakás lakottan kerül értékesítésre, és nem az elővásárlási jog jogosultja vásárolja

      meg, az csak nyilvánosan meghírdetett versenytárgyalás útján történhet.

     A kikiáltási ár azonos a lakás beköltözhető forgalmi értékének 5o %-ával.  

 

 

4. §.

 

 

A lakás vételárának megfizetése, kedvezmények.

 

 

 /l/8  Ha a lakást az elővásárlási jog jogosultja vásárolja meg, a vételárat egy összegben kell

       megfizetnie.

 

 

/2/4 Ha az elővásárlási jog jogosultja az egyösszegű teljesítést vállalja és a teljes vételárat

       a szerződéskötéssel egyidejűleg megfizeti, részére a 3.§. /l/ bekezdése alapján megálla-

       pított vételár 3o %-ának megfelelő engedményt kell megállapítani.  

 

 

(2)/3/-/8/8

 

 

(1) /9/4

 

 

 

         

 

       

 

 (1) Hatálytalan: 1997.07.08-tól.

 

 (2) Hatálytalan: 2002.o5.3l-től

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 5.§. 8

 

 

6.§.

 

Elővásárlási ajánlat tartalma és az ajánlati kötöttség ideje.

 

/l/4  Elővásárlási joggal terhelt lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiség megvételére

     harmadik személy által tett ajánlatot, az elővásárlási jog jogosultjával az ajánlat  

     megtételétől számított 8 napon belül írásban közölni kell.   

 

/2/ A vételi ajánlatot annak egész terjedelmében kell közölni az elővásárlási jog jogosultjával.

 

/3/ Az elővásárlási jog jogosultja a harmadik személy vételi ajánlatára írásban, az adott körül-

     mények által indokolt határidőn belül köteles választ adni.

 

/4/ Az adásvételi szerződés az elővásárlási jog gyakorlása útján akkor jön létre, ha ez elővá-

     sárlásra jogosult nyilatkozatában a megtett vételi ajánlat tartalmát magáévá teszi.

 

III. rész

 

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek eladása.

 

7.§.

 

/l/ A nem lakás céljára szolgáló helyiségek vételára - ha azt az elővásárlási jog jogosultja vá-

    sárolja meg - azonos a helyiség beköltözhető forgalmi értékének loo %-ával.

 

/2/7  Az üresen álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségeket versenytárgyalás útján kell

       értékesíteni, kivéve a közérdekű célból elidegenítésre kerülő helyiségeket.

       A kikiáltási ár azonos a helyiség beköltözhető forgalmi értékével.  

 

 

 

(1)  Hatálytalan: 2002.05.3l-től.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/3/ Ha helyiség hasznosítottan kerül értékesítésre, az csak nyilvánosan meghírdetett verseny-

     tárgyalás útján történhet.

     A kikiáltási ár azonos a helyiség beköltözhető forgalmi értékének 8o %-ával.

 

8.§.7 

 

/l/ Ha a helyiséget az elővásárlási jog jogosultja vásárolja meg, a vételárat l.ooo.ooo Ft-os

    összeghatárig egy összegben, l.ooo.ooo Ft feletti vételár esetén legfeljebb 2 év alatt, havi

    egyenlő részletekben lehet megfizetni.

 

/2/ Részletfizetés esetén a szerződés megkötésével egyidejűleg a vételár 5o %-át a vevő egy

     összegben köteles megfizetni.

 

/3/ Részletfizetés esetén a vételárhátralékra kamatot kell fizetni, melynek mértéke azonos a

     mindenkori Ptk-ban meghatározott pénztartozások után járó kamat összegével.

 

/4/ A részletfizetési kötelezettség három havi nem teljesítése esetén, a hátralévő összeg meg-

     fizetése egy összegben válik esedékessé.

 

IV. rész

 

A kedvezményesen vásárolt lakások továbbadásának és cseréjének feltételei.

 

9.§.

 

/l/ Az elővásárlási jog jogosultja által kedvezményesen vásárolt lakásra, egy összegű teljesítés

    esetén a szerződéskötéstől számított 5 évre szóló elidegenítési és terhelési tilalmat kell az

    ingatlannyilvántartásba bejegyeztetni Barcs Város Önkormányzata javára.

/2/2  Az elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt bekövetkezett öröklés esetén a

       tilalmat kérelemre fel kell oldani.

       Az intézkedés megtétele a polgármester hatáskörébe tartozik.  

/3/8

 

lo.§.

 

/l/ Ha az elővásárlási jog jogosultja az általa kedvezménnyel megvásárolt lakás tulajdonjogát

    átruházza, vagy elcseréli az elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt, a polgármes-

    ter csak akkor járulhat hozzá az átruházáshoz vagy cseréhez, ha a 4. §-ban foglalt kedvez-

    ményt visszatérítik az önkormányzat javára, illetve a fennálló vételárhátralékot kedvez-

    mény levonása nélkül teljes összegben megfizetik.

/2/ Az elidegenítési és terhelési tilalommal terhelt lakásra is köthető tartási vagy életjáradéki

     szerződés a polgármester hozzájárulásával. Egyéb esetekben az /l/ bekezdésben foglaltakat

     kell alkalmazni.

 

 

 

 

 

 

V. rész

 

Az értékesítéssel kapcsolatos eljárási szabályok.

 

ll.§.4 

 

/l/ A jegyző megvizsgálja az elővásárlási jog fennállását és a felülvizsgálat eredményének

    megfelelően előterjesztést tesz a képviselő-testületnek elővásárlási jog alapján elidegenítés-

    re kerülő önkormányzati ingatlanokról, mely előterjesztést a Városgazdálkodási Igazgató-

    sággal együttműködve készít el.

/2/ Ha a jegyző azt állapítja meg, hogy a bejelentőnek elővásárlási joga nincs, erről az ügyfelet

     3o napon belül értesíti.

 

l2.§.4 

 

Az értékesítés előkészítése, szerződéskötés.

 

/l/9 A rendelet I. sz. mellékletében szereplő, elidegenítésre kijelölt ingatlanokat Barcs Város

     Önkormányzata Polgármesteri Hivatala készíti elő értékesítésre.

    Az adásvételi szerződést a polgármester köti meg az önkormányzat megbízásából.

/2/ Az elidegenítéssel megbízott köteles - az eladási ajánlat megtétele mellett - a bérlőt írás-

     ban felhívni, hogy a kézhezvételt követő 3o napon belül nyilatkozzon, kíván-e vásárlási

     jogával élni.

/3/ Az ajánlati kötöttség időtartama 3 hónap.

     Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

     - az ingatlan legfontosabb ingatlannyilvántartásba bejegyzett adatait,

     - az ingatlan vételárát,

     - a fizetési feltételeket,

     - az ajánlati kötöttség idejét.

/4/9 Az értékesítéssel megbízott Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala feladata:

     - az ingatlan értékesítésre alkalmas állapotba való előkészítése /társasházalapítás, érték-

        becslés/,

     - a tulajdonjog változás és az elidegenítési és terhelési tilalom ingatlannyilvántartásba való

        bejegyeztetése.

 

l3.§.

 

Versenytárgyalás útján való értékesítés.

 

/l/4  Az évente megüresedő bérlakások 5o %-át, az üresen álló üzlethelyiségeket, azon 

      lakásokat és üzlethelyiségeket, melyeknél az elővásárlási jog jogosultja lemondott 

      jogának gyakorlásáról, illetve azzal nem élt, nyilvánosan meghírdetett versenytárgyalás

      útján kell értékesíteni. 

/2/4 A versenytárgyalásról szóló hirdetményt a helyben szokásos módon kell közzétenni leg-

      alább 3o nappal a határidő előtt.  

 

 

 

 

/3/ A versenytárgyalás útján történú értékesítés esetén csak készpénzzel lehet a vételárat ki-

     egyenlíteni.

 

l4.§.9

 

Az elidegenítésből származó bevételek elszámolása és felhasználása.

 

(1)   Az értékesítésből befolyó vételárat az önkormányzat által elkülönített számlán kell

        kezelni.

 

(2)   Az értékesítésből befolyt vételárat az alábbi lakáscélokra használhatja fel:

 

       a)  Új lakás építésére, új vagy használt lakás megvásárlására

       b)  Lakóépületek teljes vagy részleges felújítására, korszerűsítésére

       c)  Városrehabilitációra

       d) Az EU-források felhasználásához szükséges önrész biztosítására

       e)  Önkormányzati helyi támogatás nyújtására

       f)  Lakóövezetbe sorolt építési telek kialakítására, közművesítésére

       g)  A lakáscélú állami támogatásokról szóló külön jogszabály szerinti pályázati önrész           finanszírozására, ideértve a társasházi tulajdonosoktól és lakásszövetkezetektől            átvállalt önrészt is

       h)  A Tv. 34. § (3) bekezdésében említett önkormányzati lakbértámogatás nyújtására

       i)   Önkormányzati bérlakások lakásgazdálkodási feladatainak megoldására

 

(3)   A befolyt vételárból az önkormányzat az alábbi költségeket levonhatja:

 

       *   Az épület elidegenítésre való előkészítésével

       *   A földrészlet megosztásával

       *   A társasházzá való átalakításával

       *   A forgalmi érték megállapításával

       *   Az elidegenítés lebonyolításával ténylegesen felmerülő költségeket

       *   Az 1991. évi XXXIII. Tv. 43. §-a alapján szolgálati lakással, illetve bérlőkijelölési           joggal rendelkező szervet megillető vételárrész"

       *   Pályázattal kapcsolatos költségek

 

14/A. §. 9

 

 

A bevételek felhasználásának szabályai

 

(1)   A rendelet 14. § (2) bekezdés a-c; és g-h.) pontjában foglalt célok megvalósításához a Képviselő-testület egyedi döntései alapján a rendelkezésre álló - költségekkel csökkentett - összeg felhasználható.

 

(2)   A rendelet 14. § (2) bekezdés d-e.) pontjaiban foglalt célkitűzés megvalósításához Barcs Város Önkormányzatának az önkormányzati lakások lakbéréről és a helyi támogatásról szóló 24/2003.(XI.28.) sz. rendeletében foglalt szabályozás alapján megállapítható összeg erejéig használható fel.

 

(3)   A rendelet 14. § (2) bekezdés f.) pontjában foglalt feladathoz Barcs Város Önkormányzatának az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2004.(II.27.) sz. önkormányzati rendelet 13. §-ában foglalt rendelkezés alapján megállapításra kerülő összeg használható fel.

 

l5.§.

 

Átmeneti rendelkezések.

 

/l/ A határozott időre bérbeadott lakások bérlői közül nem élhetnek elővásárlási jogukkal azok

    a bérlők, akik pénzbeni térítés ellenében mondtak le bérleti jogviszonyukról  és ezt követő-

    en kapták meg határozott időtartamra a lakást.

 

/2/ Az értékesítésre kijelölt, illetve az elővásárlási jog bejelentése alapján értékesítésre előké-

     szített épületen, lakásban a kezelő csak azonnali beavatkozást igénylő munkákat végezhet

     el. Amennyiben a karbantartás körét meghaladó mértékű javítási munka kerül elvégzésre,

     arról a jegyzőt értesíteni kell és a házingatlan vételárát újból meg kell állapítani.

 

/3/ A lakást és a hozzátartozó épületrészt terhelő köztartozások és a fenntartással kapcsolatos

     költségek fedezetéről és kiegyenlítéséről az adásvételi szerződés megkötését követő hónap

     l. napjáig a kezelő köteles gondoskodni.

 

/4/ Az elővásárlási jog alapján csak akkor köthető meg az adásvételi szerződés, ha a tárgybani

     lakásra, helyiségre semminemű köztartozás - üzemeltetési költséghátralék nem áll fenn.

 

/5/ Az önkormányzati bérlakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek kezelőjének és bér-

     beadójának versenytárgyalás útján történő kijelöléséig az e rendelet alapján történő elide-

     genítéseket, a l2. §-ban foglalt feladatokat a jelenlegi kezelő látja el.

 

l6.§.

 

Záró rendelkezések.

 

/l/ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

/2/ A rendelet kihírdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

/3/ A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Barcs Város Önkormányzata

     4/l992./II.2o./ és l3/l992./VIII.27./ sz. rendelete, valamint

     Barcs Város Tanácsának 5/l983./XII.22./, 3/l985./X.24./,

                                             5/l988./IV.28./,

                                             4/l99o./III.8./ rendeleteivel módosított

                                             2/l982./X.28./ rendeletének 42. §-a.

 

Barcs, l994. április 6.

 

 

Dr.Bencze Lajos s.k.                                                  Feigli Ferenc s.k.

jegyző                                                                         polgármester

1. 17/1994.(IX.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 1994.09.23-tól.

2. 15/1995.(VI.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 1995.06.23-tól.

3. 15/1996.(IX.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 1996.09.27-től.

4. 10/1997.(VII.8.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 1997.07.08-tól.

5. 21/1997.(XII.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 1997.12.27-től.

6. 10/1998.(V.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 1998.05.29-től.

7. 25/2000.(XII.1.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2000.12.01-től.

8. 9/2002.(V.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2002.05.31-től.

9. 22/2007.(XI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2007.11.30-tól.

 

 

 

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteles.

 

 

Barcs, 2007. november 28.

 

 

 

 

                                                                                  Balázsné dr. Vástyán Krisztina

                                                                                              j e g y z ő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. sz. melléklet

 

Az elidegenítésre kijelölt önkormányzati tulajdonban levő lakások:

 

l./ Arany J. u. 2o/A/l.

2./    "             2o/A/2.

3./    "             2o/B/2.

4./    "             2o/C/l.

5./ Bajcsy-Zs.u. 23. fszt. l.

6./    "                     II/9.

7./     "                     II/lo.

8./    "                    III/l5.

9./ Bajcsy-Zs.u.27.   I/4.

l0./    "                      II/3.

l1./    "                      II/4.

l2./    "                     III/3.

13./   "                      IV/3.

14./    "                     IV/4.

15./ Bajcsy-Zs.u.29.fszt.l.

16./   "                         III/2.

17./   "                         III/4.

18./     "                        IV/8.

19/  Bajcsy-Zs.u. 3l.    II/3.

20./     "                          II/4.

21./  Bajcsy-Zs.u.76.        I/2.

22./  Bajcsy-Zs.u.78.        I/2.

23./     "                           II/ll.

24./     "                           II/l2.

25./ Bajcsy-Zs.u.l55.      fszt.l.

26./     "                           fszt.4.

27./     "                           I/l.

28./     "                           I/3.

29./  Barátság u.7.           II/8.

30./      "                        III/ll.

31./ Belcsapuszta         l7/l.

32./      "                       l7/2.

33./      "                       l7/3.

34./      "                       l7/4.

35./      "                       l7/5.

36./.     "                       l7/6.

37./      "                       l7/7.

38./   Darányi u.          24/2.

39./      "                      24/3.

40./   Klapka u.           28/l.

41./      "                      28/2.

42./      "                      28/3.

43./      "                      28/4.

44./      "                      3o/l.

45./      "                      3o/2.

46./      "                      3o/3.

47./      "                      3o/4.

48./      "                      3o/5.

49./      "                      3o/6.

50./      "                      3o/7.

51./      "                      3o/8.

52./ Köztársaság u. 1.   I/5.

53./      "                      II/l.

54./      "                      II/5.

55./      "                      III/4.

56./      "                      IV/l.

57./      "                      IV/3.

58./      "                      IV/4.

59./      "                      IV/5.

60./ Köztársaság u. 21.  III/8.

6l./  Köztársaság u. 25. IV/lo.

62./ Köztársaság u. 37.    II/7.

63./          "                     III/ll.

64./  Károlyi M.u.l.        fszt.l.

65./          "                     fszt.2.

66./  Május 1. u. 1.          I/6.

67./  Somogyi B.u.l4.   fszt.l.

68./  Széchenyi u.5.     fszt.l.

69./         "                    II/9.

70./  Széchenyi u. 7.     fszt.2.

7l./   Széchenyi u.lo.    fszt.l.

72./        "                     fszt.2.

73./        "                     I/6.

74./        "                     I/7.

75./        "                     I/8.

76./        "                     I/9.

77./        "                     I/lo.

78./   Széchenyi u. 11. II/9.

79./  Károlyi M.u.      5/l.

80./ Bajcsy-Zs.u. 27. fszt.l.

81./            "               fszt.2.

82./            "               III/l.

83./            "               IV/2.

84./ Széchenyi u.7.        II/5.

85./ Bajcsy-Zs.u.23.     II/l2.

86../        "                     II/l3.

87./         "                     III/l9.

88./ Bajcsy-Zs.u.29.      I/7.

89./ Széchenyi u. 9/a.   II/8.

90./  Széchenyi u. 9/b.  I/3.

91./ 9 Bajcsy-Zs. u. 29. II/5.

92./ 9 Bajcsy-Zs. u. 74. fszt. 7.

93./ 9      "                       II/11.

94./ 9 Bajcsy-Zs. u. 76.   I/3.

95./ 9     "                        II/8.

96./ 9 Barátság u. 7.        III/13.

97./ 9 Károlyi M. u. 1.    fszt. 3.

98./ 9 Széchenyi u. 7.      II/5.

99./ 9     "                         II/6.

100./ 9 Széchenyi u. 11.  I/4.

101./ 9    "                        II/7.

102./ 9 Zrínyi u. 18.

 

 

 

(1)II. sz. melléklet 8

           

 

(1) Hatálytalan: 2002. 05. 31-től

 

 

 

III. sz. melléklet 2

 

 

 

Az elidegenítésre kijelölt önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek:   

 

l./  Köztársaság u. l.    24 m2

2./ Bajcsy-Zs.u. 53.    l38 m2

3./ 9 Bajcsy-Zs. u. 25. 79 m2

4./ 9     "                       21 m2-garázs