Ma 2024. március 04., hétfő, Kázmér napja van. Holnap Adorján és Adrián napja lesz.

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

16/2003.(X. 27.) számú

R E N D E L E T E

a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelők

illetménykiegészítéséről.

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 44/A. §-ában kapott felhatalmazás és az 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 16. §. (1) bekezdés alapján az alábbi rendeletet alkotja:

 

 

1. §.

 

E rendelet hatálya a Barcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (a továbbiakban:

Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre és ügykezelőkre terjed ki.

 

2. §.

 

(1) A Hivatal köztisztviselője

      - felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 30 %-ának

      - középiskolai végzettség esetén alapilletménye 10 %-ának

      megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.

 

(2) A Hivatalban foglalkoztatott ügykezelők alapilletményük 10 %-ának megfelelő mértékű

     illetménykiegészítésre jogosultak.

 

 

3. §.

 

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy a 2. §. (1) bekezdés rendelkezéseit

      2003. november 1-től, a 2. §. (2) bekezdés rendelkezését 2003. július 1-ei visszamenő ha-

      tállyal kell alkalmazni.

 

(2) A rendelet hatálya belépésével egyidejűleg hatályát veszti "a polgármesteri hivatalban fog-

      lalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítésőről szóló 21/2001.(X.26.) számú önkor-

      mányzati rendelet és azt hatályában fenntartó 2/2003.(II.7.) számú önkormányzati rendelet

      10. §. (3) bekezdése.

 

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

B a r c s, 2003. október 16.

 

 

                                    Balázsné dr. Vástyán Krisztina s.k.             Feigli Ferenc s.k.

                                                    jegyző                                          polgármester