Ma 2024. március 04., hétfő, Kázmér napja van. Holnap Adorján és Adrián napja lesz.

 

 

Barcs Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

 

1/2009. (II.13.) rendelete

 

Barcs Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alapjáról

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Barcs Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alapjának létrehozásáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

 

 

(1)         Barcs Város Önkormányzata környezetvédelmi feladatai megoldásának elősegítése érdekében létrehozza Barcs Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alapját (továbbiakban: környezetvédelmi alap).

(2)   A környezetvédelmi alap elkülönített számláját az önkormányzat számlavezető bankjánál kell megnyitni.

 

2. §

(1)  A környezetvédelmi alap bevételei:

a)      az önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege,

b)     a területi környezetvédelmi hatóság által az önkormányzat területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének harminc százaléka,

c)      a talajterhelési díj és más környezetterhelési díjak, valamint az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része,

d)     az önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege,

e)      egyéb bevételek.

 

3. §

 

 

(1)    A környezetvédelmi alapot kizárólag környezetvédelmi célokra kell felhasználni.

(2)    Az Alap Barcs Város közigazgatási területén az alábbi célokra használható fel:

a)      a levegőtisztaság védelme (pl. fűtési energiahordozók korszerűsítése, a légszennyezés kedvező változásainak ösztönzése; mérések, helyszíni vizsgálatok);

b)      a felszíni és felszín alatti vizek védelme;

c)      zaj- és rezgésvédelem (pl. mérések végzése);

d)      a környezet igénybevételének, terhelésének, szennyezésének csökkentése,    károsodásának megelőzése;

e)      a környezetvédelmi szempontból károsodott környezet javítása, helyreállítása;

f)        az emberi egészség védelme, az életminőség környezeti feltételeinek javítása;

g)      a helyi természeti erőforrások megőrzése, fenntartása;

h)      a város zöldterületeinek védelme, gondozása; allergén növények elleni védekezés,

i)        a város köztisztasági helyzetének javítása, a városi kommunális hulladékkezelés- és hasznosítás támogatása;

j)        a vadon élő állatok és élőhelyek fenntartása; a növényvilág, növénytársulások védelme;

k)      a természetvédelem elsőbbrendűségét figyelembe vevő optimális tájhasznosítás;

l)        az épített környezet és a város műemlékeinek védelme;

m)    környezetvédelmi célokat szolgáló pályázatok támogatása;

n)      környezetvédelmi nevelés és oktatás;

o)      környezetvédelmi vizsgálatok, felmérések, tanulmányok elkészítése;

p)      egyéb, a környezet védelmét elősegítő tevékenység.

(3)         Az önkormányzat a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak alapján a talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel. Ilyen irányú felhasználásnak minősül különösen a csatornázás, a szennyvíztisztítás, a vízbázisvédelem, a települési monitoring kialakítása és működtetése, a tartós környezetkárosodások kármentesítése, a potenciális és a tényleges szennyezőforrások szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelme.

(4)   A környezetvédelmi alap felhasználásáról a képviselő-testületnek évente a költségvetési rendelet (Áht. 65. §) és a zárszámadás (Áht. 85. §) elfogadásával egyidejűleg kell rendelkeznie.

 

4. §

 

 

(1)    A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

B a r c s, 2009. február 5.

Balázsné dr. Vástyán Krisztina                                           Feigli Ferenc

                                  jegyző                                                              polgármester