Ma 2024. március 04., hétfő, Kázmér napja van. Holnap Adorján és Adrián napja lesz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

 

 

9/2001./IV.6./ számú

 

 

 

R E N D E L E T E

 

 

 

 

Kitüntető címek alapításáról és adományozásáról (1) - (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. §. /6/ bekezdésének a/ pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitünteté-

seiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján, hogy méltó módon megörökítse, megkülönböztetetten elismerje azon személyeknek, közösségeknek,

szervezeteknek a tevékenységét, akik hozzájárultak a város fejlődéséhez, jó hírnevének öregbítéséhez, az alábbi kitüntető címeket alapítja.

 

I.

 

Barcs Város Díszpolgára kitüntető cím

 

1. §

 

/1/ A Barcs Város Díszpolgára kitüntető cím a Város Önkormányzatának legnagyobb elisme-

     réseként a kimagasló életmű, tevékenység és alkotások megkülönböztetett eseteiben azok-

     nak a magyar vagy külföldi személyeknek adható, akik példamutató emberi magatartásuk

     miatt köztiszteletben állnak és

     a/ kiemelkedően jelentős munkájukkal vagy egész életművűkkel mind a városon belül,

         mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést sze-

         reztek, amellyel közvetlenül vagy közvetve hozzájárultak a város tekintélyének, jó hír-

         nevének öregbítéséhez és szolgálták az egyetemes haladás, kultúra vagy művészet ügyét,

     b/ a város gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészeti életében maradandót alkot-

         tak.

 

/2/ Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés is adományoz-

     ható. Ez esetben az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult.

 

 

2. §

 

  /l/  A Barcs Város Díszpolgára kitüntető cím adományozásáról Barcs Város Önkormány-

       zatának Képviselő-testülete - az elismert kimagasló érdem megjelölésével - minősített

       többségi szavazással dönt zárt ülésen.

 

/2/ A díszpolgári cím adományozásáról díszes kivitelű oklevelet és igazolványt kell kiállítani,

     valamint a címmel emlékplakett jár.

 

/3/ a/ A díszoklevél tartalmazza: - az adományozó megjelölését,

                                                     - az adományozott nevét,

                                                     - a város pecsétjét,

                                                     - az adományozás időpontját.

 

    b/ A díszoklevelet a polgármester és a jegyző írja alá.

 

/4/ Az emlékplakett kör alakú érem, amelyet egyik oldalán plasztikusan kiképezve Barcs vá-

     ros címerével kell diszíteni, másik oldalán a "Barcs Város Díszpolgára" feliratot kell fel-

     tüntetni.

 

 

3. §

 

/1/ A díszpolgári cím adományozására javaslatot tehetnek:

     a/ képviselő-testület állandó bizottságai, valamint azoknak tagjai,

     b/ polgármester, alpolgármester,

     c/ képviselők,

     d/ legalább 200 fő barcsi lakóhellyel rendelkező lakos.

 

/2/ A javaslatot részletes indokolással együtt kell előterjeszteni.

 

/3/ Az elismerések odaítélését és átadását megelőző eljárás lefolytatását az Ügyrendi, Igazga-

     tási, Jogi Bizottság látja el, amely véleményét a testület elé terjeszti, több javaslat esetén

     sorrendiség felállításával.

 

4. §

 

/l/ Barcs város díszpolgárai megkülönböztetett tiszteletben és megbecsülésben részesülnek.

 

/2/ Barcs város díszpolgárát

     a/ megilleti a Barcs Város Díszpolgára kitüntető cím viselésének joga,

     b/ az önkormányzat által rendezett jelentősebb ünnepségekre meg kell hívni,

     c/ külön döntéssel a városi önkormányzatot képviselő delegáció tagjául lehet jelölni,

     d/ elhalálozása esetén - családja beleegyezésével - az önkormányzat saját halottjának

         tekinti és ingyenes díszsírhelyet biztosít számára

 

5. §

 

/l/ A díszpolgári cím adományozásáról a jegyző díszes kivitelű névkönyvet vezet.

 

/2/ A névkönyv tartalma - sorszám,

                                        - önkormányzati határozat száma,

                                        - az elismerésben részesült neve, lakcíme, foglalkozása,

                                        - az adományozás időpontja,

                                        - az adományozás indokolása.

 

II.

Barcs Városért kitüntető cím

 

6. §

 

/l/ Barcs Városért kitüntető cím adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek és

    szervezeteknek, akik /amelyek/ a tudományok, művészetek, a fejlesztés, a kutatás, a gyó-

     gyítás, az oktatás-nevelés vagy a gazdasági élet terén kifejtett példaértékű, magas       

    színvonalú munkájukkal hozzájárultak Barcs város fejlődéséhez, hírneve növeléséhez.

 

/2/(1)  A kitüntető cím három kategóriában adható:

   a/ oktatás, művészet, sport, informatika, valamint közművelődés területén nyújtott

   kimagasló tevékenység,

               b/ a város fejlesztésében, foglalkoztatásában, környezetvédelmében, továbbá gaz-

                   dasági, integrációs téren, valamint idegenforgalom, turisztika területén végzett

                   elismerésre méltó munka,

                c/ kimagasló karitatív, egészségügyi, szociális tevékenység.

 

/3/ a/ Mindegyik kategóriában évente legfeljebb egy cím adományozható a b/ pontban foglalt

         kivétellel.

     b/ Azonos kategóriában évente két cím adományozható - figyelemmel a 8. § /3/ bekezdé-

         sében foglaltakra -, abban az esetben, ha valamelyik kategóriában nincs javaslat, vagy

         a kategória szerint illetékes bizottság nemleges javaslatot tett.

 

/4/ A kitüntető cím személyek, vállalatok, szövetkezetek, vállalkozók, gazdasági társaságok,

     intézmények, munkahelyi kollektívák, társadalmi, civil szervezetek részére adható.

 

7. §

 

/l/ A Barcs Városért kitüntető cím adományozásáról Barcs Város Képviselő-testülete minősí-

    tett többségi döntést hoz zárt ülésén.

 

/2/ A kitüntetés kör alakú érem, amelynek egyik oldalát Barcs város plasztikusan kiképzett

     címere, másik oldalát a Barcs Városért felirat díszíti.

 

/3/ a/ Az adományozásról oklevelet kell kiállítani a 2. § /3/ bekezdésének a/ pontja szerinti

         tartalommal.

     b/ Az oklevelet a polgármester és a jegyző írja alá.

 

8. §

 

/l/ A kitüntető cím adományozására javaslatot tehetnek:

    a/ képviselő-testület állandó bizottságai, valamint azoknak tagjai,

    b/ polgármester, alpolgármester,

    c/ képviselő-testület tagjai,

    d/ a 6. § /4/ bekezdésében felsoroltak.

 

/2/ A javaslatot részletes indokolással együtt kell előterjeszteni.

 

/3/(1)   Az előkészítő munkát a kategóriánként illetékes bizottságok  látják el, amelyek

                 véleményüket - több javaslat esetén sorrendiség felállításával - a képviselő-

                 testület elé terjesztik az alábbiak szerint:

                 A 6. § /2/ bekezdés

                 - a/ pontja esetében: Oktatási,  Művelődési, Sport Bizottság/(2)

                 - b/ pontja esetében: Városfejlesztési, Környezetvédelmi Turisztikai Bizottság/(2)  és

                                                  Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság együttes ülésen,

                                                  közös előterjesztéssel,

                  - c/ pontja esetében: Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság.

 

/4/ A kitüntető cím adományozásáról a jegyző díszes kivitelű névkönyvet vezet az 5. § /2/ be-

     kezdés szerinti tartalommal.

 

III.

 

Barcs Szolgálatáért kitüntető cím

 

9. §

 

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete helyi kitüntető címet alapít

 

Barcs Szolgálatáért

 

          - ezen belül Barcs Város Örökös Tiszteletbeli ......................

            /A kipontozott részen a beosztás, vagy munkakör megnevezése:

             Főépítésze, Tanácsosa, Referense, Tanára stb./

 

10. §

 

/1/ A kitüntető cím adományozható a Barcs város érdekében végzett kiemelkedő eredményes-

     ségű, maradandó értékű, megbecsülést kiváltó műszaki, fejlesztési jellegű tevékenységért.

     Adományozható továbbá a kiemelkedő szakmai felkészültségű dolgozónak, aki magatartá-

     sával és munkájával jelentős mértékben segítette és mozdította elő az önkormányzati fela-

     datok végrehajtását, a város polgárai ügyeinek intézését, a köz szolgálatát, az intézményi

     célok eredményes teljesítését.

 

/2/ A kitüntető cím adományozható azoknak a Polgármesteri Hivatalban és a Barcs városban

     működő önkormányzati /városi és megyei/ intézmények vezetőinek, szellemi és fizikai

     dolgozóinak, akik az /l/ bekezdésben foglaltaknak megfelelnek és legalább tíz éves hivata-

     li, illetve intézményi munkaviszonnyal rendelkeznek.

 

11. §

 

/l/ A 9. §-ban megnevezett kitüntető címet Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testü-

    lete adományozza, az adományozásról minősített szótöbbséggel határoz zárt ülésen.

 

/2/ A kitüntető cím adományozására javaslatot tehet:

     a/ Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének bármely állandó bizottsága, azok-

         nak bármely tagja.

     b/ A képviselő-testület tagjai.

     c/ Barcs Város Önkormányzata polgármestere, alpolgármestere, Polgármesteri Hivatalának

         jegyzője.

     d/ A 10. § /2/ bekezdésében megjelölt intézmények vezetői az érdekképviseleteik, szakmai

         szerveik véleményének kikérése után.

 

/3/ Az adományozásra vonatkozó javaslatot részletes indokolással kell előterjeszteni.

 

/4/ A javaslatot a dolgozó tevékenységi köréhez leginkább kapcsolódó állandó bizottság véle-

     ményezi, amely javaslatát a képviselő-testület elé terjeszti, több javaslat esetén sorrendiség

     felállításával.

 

 

12. §

 

/l/ A 9. §-ban megnevezett kitüntető címmel az adományozást igazoló okirat jár.

 

/2/ A névre szólóan kiállított okirat az adományozás rövid indokait, a kiállítás keltét, az ado-

     mányozó határozat számát tartalmazza, azt a polgármester és a jegyző írja alá.

 

/3/ A kitüntető cím adományozásáról a jegyző nyilvántartást vezet az 5. § /2/ bekezdése sze-

     rinti tartalommal.

 

 

Vegyes rendelkezések

 

13. §

 

/l/ A kitüntető címek adományozásáról szóló képviselő-testületi döntést határozatba kell

    foglalni.

 

/2/ A határozatban fel kell tüntetni: - a kitüntetett nevét,

                                                         - foglalkozását,

                                                         - a kitüntetés indokát.

 

14. §

 

/l/ A rendelet l., 6. és 9. §-ában meghatározott kitüntető címek a Város Napján ünnepélyes

    keretek között kerülnek átadásra, amelyre a képviselő-testület tagjai meghívást kapnak.

 

/2/ A kitüntető címet a polgármester adja át.

 

l5. §

 

/l/ A kitüntető címek adományozása során csak a megadott határidőig és írásban beadott,

    részletes indokolással ellátott javaslatokat lehet figyelembe venni.

 

/2/ A címek megosztva is adományozhatók közös alkotás, együttesen elért eredmény esetén.

 

/3/ A beérkezett összes javaslatról tájékoztatni kell a képviselő-testületet és a testület tagjai

     a bizottságok által mellőzött javaslatok közül további javaslatot tehetnek.

 

/4/ A kitüntető címek adományozásával kapcsolatos költségeket a Polgármesteri Hivatal költ-

     ségvetésében kell biztosítani.

 

l6. §

 

/l/ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

 

/2/ Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Barcs Város Önkormányzatának 11/l992./VI.18./ számú

     rendelete a Barcs Városért kitüntetés alapításáról és adományozásának rendjéről, valamint

     17/l992./XII.17./ számú rendelete a díszpolgári cím alapításáról és adományozásának rend-

     jéről, továbbá a 16/2000./VI.26./ számú rendelete a Barcs Szolgálatáért kitüntető cím ala-

     pításáról és adományozásáról.

 

 

/3/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

Barcs, 200l. március 29.

 

Balázsné dr.Vástyán Krisztina s.k.                                      Feigli Ferenc s.k.

jegyző                                                                                   polgármester

 

__________________________________________________________________________________________

(1) 12/2003.(VIII.1.) sz. önkormányzati rendelet.

     Hatályos: 2003. augusztus 1-től.

 

(2)   4/2011.(III.25.) sz. önkormányzati rendelet.

     Hatályos: 2011. március 25-től.

 

 

 

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteles.

 

 

B a r c s, 2011. március 25.

 

 

 

                                                                                   Balázsné dr. Vástyán Krisztina

                                                                                            címzetes főjegyző