Ma 2024. március 04., hétfő, Kázmér napja van. Holnap Adorján és Adrián napja lesz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

 

                                                         5/2004./II.6./  számú

 

R E N D E L E T E

 

 

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, azok mérséklésének és

   megvonásának szabályairól. (1)-(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 20. § /2/ bekezdésében, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló többször módosított 1994. évi LXIV. törvény 17. § /1/ és /2/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:  

 

                                                                        I.

 

                                                        A rendelet hatálya

 

                                                                     1. §

E rendelettel Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselők, a bizottsági elnökök, a részönkormányzatok vezetői, a tanácsnokok, a bizottságok tagjai, a részönkor-

mányzatok tagjai részére megválasztásuk időpontjától megbízatásuk megszűnésének időpont-

jáig tiszteletdíjat állapít meg.

                                                       Tiszteletdíj mértéke

 

                                                                     2. §2

      (1) Az önkormányzati képviselő - a polgármester és az alpolgármester kivételével - havi   

            tiszteletdíja (továbbiakban: alapdíj) a köztisztviselői illetményalap 1,6-szorosa,

            38.650 x 1,6 = 61.840.-Ft.

       (2) A képviselő bizottsági elnököt, településrészi önkormányzat (továbbiakban:

            részönkormányzat) vezetőjét, tanácsnokot az (1) bekezdés szerinti alapdíjon felül -

            több tisztség, bizottsági tagság esetén is - az alapdíj 90 %-a, további havi 61.840 x

            0,9 = 55.655.-Ft tiszteletdíj illeti meg, összesen havi 117.495.-Ft.

      (3) A képviselőt bizottsági tagságáért az (1) bekezdés szerinti alapdíjon felül - több

           tisztség, bizottsági tagság esetén is - az alapdíj 45 %-a, további havi 61.840 x 0,45 

           = 27.830.-Ft tiszteletdíj illeti meg, összesen havi 89.670.-Ft.

     (4) A nem képviselő bizottsági, részönkormányzati tagot - több bizottsági tagság esetén is -      

          az (1) bekezdés szerinti alapdíj 45 %-a, havi 61.840 x 0,45 = 27.830.-Ft tiszteletdíj illeti

          meg.

                                       A tiszteletdíj mérséklése, megvonása

 

                                                                  3. §

/1/1  a/ A képviselőt a képviselő-testületi ülésről való távolmaradása esetén a tárgyhavi

          tiszteletdíj 25 %-a  nem illeti meg.

- 2 -

     b/ Amennyiben egy hónapon belül a képviselőnek több ülésen kellene megjelennie,

         akkor távolmaradása esetén a 25 %-os csökkentést arányosan kell alkalmazni .

/2/ a/ A képviselőt a tárgyhavi tiszteletdíj megilleti az /1/ bekezdés szerinti távolmaradás

         esetén, amennyiben a távolmaradást a polgármesternél előzetesen bejelentette vagy

         utólagosan kimentette és a távolmaradás indoka méltányolható volt, és ezt a polgár-

         mester a jelenléti íven aláírásával igazolta.

    b/ 1 Amennyiben a képviselő bármely okból negyedévente a képviselő-testületi ülések - ide

          értve a munkaterv szerinti és a rendkívüli üléseket is, - legalább 50 %-án nem vesz részt

          vagy indokolatlanul eltávozik, úgy a negyedévre járó képviselői tiszteletdíjának 25 %-a

          nem illeti meg akkor sem, ha az a/ pontban foglalt feltételek fennállnak, kivéve a 

          kórházi ápolással járó vagy egyéb fekvő betegséget, illetve a képviselő-testület vagy

          polgármester megbízása alapján önkormányzati ügyben való távolmaradást, vagy ha

          legalább 3 nappal előbb nem kap meghívót.

                                                                    4. §

/1/1 a/ A bizottság elnökét, tagját, tanácsnokot bizottsági ülésről való távolmaradása esetén a 

          tárgyhavi tiszteletdíj 25 %-a nem illeti meg.

    b/1 Amennyiben egy hónapon belül a bizottság elnökének, tagjának, tanácsnoknak egy

        ülésnél több ülésen kellene megjelennie, akkor távolmaradása esetén a 2. §. /2/ - /4/

        bekezdések szerinti tiszteletdíj 25 %-os csökkentését arányosan kell alkalmazni. 

/2/ a/ A bizottsági elnököt, a bizottsági tagot, a tanácsnokot a tárgyhavi tiszteletdíj megilleti az

         /1/ bekezdés szerinti távolmaradása esetén, amennyiben a távolmaradását az elnök, a

         tanácsnok a polgármesternél, a bizottsági tag a bizottság elnökénél előzetesen

         bejelentette vagy utólag kimentette és a távolmaradás indoka méltányolható volt, ha ezt

         a polgármester, illetve a bizottsági tag esetében a bizottság elnöke a jelenléti íven

         aláírásával igazolta.

     b/1 Amennyiben a bizottsági elnök, tag, a tanácsnok bármely okból negyedévente a

           bizottsági ülések – ide értve a munkaterv szerinti és a rendkívüli üléseket is, - legalább 

          50 %-án nem vesz részt vagy indokolatlanul eltávozik, úgy a negyedévre járó bizottsági   

          elnöki, tanácsnoki (2. § /2/), illetőleg bizottsági tagsági (2. § /3/ és /4/) tiszteletdíja

          25 %-a nem illeti meg akkor sem, ha az a/ pontban foglalt  feltételek fennállnak, kivéve

          a kórházi ápolással járó vagy egyéb fekvő betegséget, a képviselő-testület vagy

          polgármester megbízása alapján önkormányzati ügyben való távolmaradást, vagy ha

          legalább 3 nappal előbb nem kap meghívót.

                                                                     - 3 -

                                                                     5. §

/1/ a/ 1A részönkormányzat vezetőjét, tagját a részönkormányzati ülésről való távolmaradása

         esetén a tárgyhavi tiszteletdíj 25 %-a nem illeti meg.

     b/1 Amennyiben egy hónapon belül a részönkormányzat vezetőjének vagy tagjának több

         ülésen kellene megjelennie, akkor távolmaradása esetén a 25 %-os csökkentést

         arányosan kell alkalmazni.

/2/ a/ A részönkormányzat vezetőjét és tagját a tárgyhavi tiszteletdíj megilleti az /1/ bekezdés

         szerinti távolmaradása esetén, amennyiben a távolmaradást a vezető a polgármesternél,

         a részönkormányzati tag a részönkormányzat vezetőjénél előzetesen bejelentette vagy

         utólag kimentette és a távolmaradás indoka méltányolható volt, ha ezt a vezető esetében

         a polgármester, illetve a tag esetében a részönkormányzat vezetője a jelenléti íven alá-

         írásával igazolta.

     b/1 Amennyiben a részönkormányzat vezetője, tagja bármely okból negyedévente a rész-

         önkormányzati ülések - ide értve a településrészi önkormányzat működéséről szóló

         külön rendeletben előírt havi egy ülést és az ezeken felül összehívott üléseket is, -

         legalább 50 %-án nem vesz részt vagy indokolatlanul eltávozik, úgy a negyedévre

         járó részönkormányzat vezetői, illetve tagsági tiszteletdíja /2. § /2/, illetve /4/ bekezdés)

         25 %-a  nem illeti meg akkor sem, ha az a/ pontban foglalt feltételek

         fennállnak, kivéve a kórházi ápolással járó vagy egyéb fekvő betegséget, valamint a

         képviselő-testület, polgármester, részönkormányzat, tag esetében a részönkormányzat

         vezetőjének megbízásából önkormányzati, településrészi önkormányzati ügyben való

         távolmaradást, vagy ha legalább 3 nappal előbb nem kap meghívót.

                    Tiszteletdíj folyósítása, távolmaradások nyilvántartása, elszámolása

 

                                                                   6. §

/1/ A tiszteletdíjra jogosultaknak a megállapított havi tiszteletdíjat utólag, a tárgyhónapot kö-

     vető hónap 5. napjáig kell kifizetni figyelemmel a 3-5. §-ok /1/ bekezdéseiben és /2/

     bekezdéseik a/ pontjaiban foglaltakra.

/2/1 A 3-5. §-ok /2/ bekezdéseinek b/ pontjaiban foglalt esetekben a távolmaradások miatti

      levonás a negyedévet követő havi tiszteletdíjakból folyamatosan történik szükség esetén

      több hónapon keresztül.

                                                                    - 4 -

/3/ a/ A távollévőkről, valamint a távolmaradásukat bejelentők bejelentéséről, illetőleg

         utólagos kimentéséről a képviselő-testületi és a részönkormányzati ülések esetében

         a Polgármesteri Hivatal titkársági ügyintézője, bizottsági ülések esetében a bizott-

         sági felelős nyilvántartást vezet.

      b/ A 3-5. §-ok /1/ bekezdéseiben, továbbá a /2/ bekezdéseinek b/ pontjaiban foglaltak

          fennállása esetén a polgármester a nyilvántartás alapján a Polgármesteri Hivatal

          személyzeti ügyintézőjének előkészítése alapján dönt és intézkedik a tiszteletdíj

          levonásáról a tárgyhónap utolsó napjáig.

          Erről az érintett képviselőt, bizottsági elnököt, tagot, tanácsnokot, részönkormányzati

          vezetőt, tagot értesíti.

     c/ Amennyiben az érintett a b/ pont szerinti döntéssel és intézkedéssel nem ért egyet,

         annak megváltoztatása érdekében a képviselő-testülethez fordulhat.

                                                                        II.

 

                                                          Egyéb juttatások

 

                                                                      7. §

/1/ A Magyar Közlönyök tartalomjegyzékének fénymásolatát a Polgármesteri Hivatal titkár-

     sági ügyintézője rendszeresen megküldi a képviselő-testület tagjainak a munkaterv szerinti

     képviselő-testületi ülési meghívókkal együtt.

/2/ A képviselők a képviselői tevékenységükhöz szükséges jogszabályok fénymásolatát a

     Polgármesteri Hivatal titkársági ügyintézőjénél kérhetik, aki azokat legkésőbb a kérés

     időpontjától számított 3 napon belül köteles részükre biztosítani.

                                                                    III.

 

                                                     Záró rendelkezések

 

8. §

/1/ E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2004. január 1-től

     kell alkalmazni.

- 5 -

/2/ A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ előírásai szerinti helyben szokásos módon a jegyző

     gondoskodik.

/3/ A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályukat vesztik a helyi önkormányzati

     képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről szóló 2/1995./I.31./ számú és az

     azt módosító 3/1996./III.8./, a 2/1997/III.1./, a 8/1998./III.27./, a 10/1999./III.26./, a

     7/2000./III.3./, a 20/2000./IX.29./ és a 10/2001./V.4./ számú önkormányzati rendeletek.

Barcs, 2004. január 29.

                  Balázsné dr. Vástyán Krisztina s.k.                                    Feigli Ferenc s.k.

                                      jegyző                                                             polgármester

1   32/2006.(XII.29.) r., Hatályos: 2006.XII.29-től.

19/2010.(XI.26.) r.,   Hatályos: 2010. XI. 26-tól, de a rendeletben megállapított díjakat

   2010. X.03-tól kell alkalmazni.

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteles.

B a r c s, 2010. november 18.

                                                                       Balázsné dr. Vástyán Krisztina

                                                                                  címzetes főjegyző