Ma 2024. február 28., szerda, Elemér napja van. Holnap napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete

 

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól

 

 

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. §-ában, 33. §-ában és 96. §-ában, valamint az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 15/A. § (6) és (7) bekezdésében, 42/A. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 

1. Általános rendelkezések

 

 

1. §

 

E rendelet hatálya a házasságot kötni, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánó természetes személyekre terjed ki Barcs város közigazgatási területén.

 

 

2. Értelmező rendelkezések

 

 

2. §

 

E rendelet alkalmazásában:

 

1. anyakönyvi esemény: házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése

2. hivatali helyiség: Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala, 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46., D épületében levő nagyterem elnevezésű helyiség, valamint A épületében levő 7. számú iroda

3. hivatali munkaidő: Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend

 

 

3. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai

 

 

3. §

 

(1) Anyakönyvi esemény – a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti nap kivételével – hivatali munkaidőn kívül hétfőtől csütörtökig 16 órától 18 óráig, pénteken 13.30 órától 17 óráig, szombaton 11 órától 18 óráig engedélyezhető.

 

(2) Anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli helyszínen, valamint hivatali munkaidőn kívül akkor engedélyezhető, ha a felek a jogszabályi feltételek teljesítésén túl bizonylat másolatával igazolják a 6. § (1), illetve (2) bekezdése szerinti díj befizetését. A kérelem elutasítása esetén a befizetett díjat a feleknek 5 munkanapon belül vissza kell fizetni.

 

(3) Sem a hivatali helyiségen kívüli, sem a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény a már jegyzőkönyvvel előjegyzésbe vett anyakönyvi esemény lebonyolítását nem veszélyeztetheti.

 

4. §

 

(1) A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény iránti kérelmet a házasságkötési szándék, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének szándéka bejelentésével egyidejűleg írásban kell benyújtani.

 

(2) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény iránti kérelmet a házasságkötési szándék, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének szándéka bejelentésével egyidejűleg írásban kell benyújtani.

 

5. §

 

(1) A hivatali munkaidőn kívül, valamint a hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény engedélyezéséről a jegyző esetenként, az anyakönyvvezetővel történő egyeztetést követően dönt.

 

(2) A hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény kérelmezése esetén a jegyzői engedélyezést megelőzően az anyakönyvvezető a házasulandók által választott helyszínen szemlét tart, amelyről feljegyzést készít, és a jegyzőnek az engedélyezésre javaslatot tesz.

 

 

4. Az anyakönyvi esemény miatti többletszolgáltatásért fizetendő díjak

 

6. §

 

(1) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény esetén az ügyfelek által 25.000 Ft + áfa díjat kell fizetni.

 

(2) A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény esetén az ügyfelek által 6.000 Ft + áfa díjat kell fizetni

 

(3) Az anyakönyvi eseményben közreműködő anyakönyvvezetőt, amennyiben a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben (a továbbiakban: Ktv.) meghatározott szabadidő egésze helyett díj fizetését kéri, hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény esetén 3.000 Ft, ha a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívül történik, 12.500 Ft díj illeti meg.

 

(4) Az anyakönyvi eseményben közreműködő anyakönyvvezetőt, amennyiben a Ktv.-ben meghatározott szabadidő egy része helyett díj fizetését kéri, a (3) bekezdés szerinti díjból arányosan akkora összeg illeti meg, amekkora a túlmunkának arra a időtartamára esik, amelyre vonatkozóan nem kéri a Ktv. szerint meghatározott szabadidőt.

 

(5) Az (1), valamint (2) bekezdésben szereplő díjak megfizetése alól írásbeli kérelemre, kizárólag valamelyik fél közeli halálával fenyegető egészségi állapota vagy súlyos mozgáskorlátozottsága esetén adhat mentességet a jegyző egyedi elbírálás alapján.

 

(6) Az anyakönyvi esemény helyétől és idejétől függetlenül, az anyakönyvi események keretében felhasznált zenei és irodalmi műsorok után az Artisjus Magyar szerzői Jogvédő Iroda Egyesület által mindenkor meghatározott jogdíjat az Önkormányzat részére kell megfizetni.

 

Záró rendelkezések

 

7. §

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

 

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően folyamatban levő eljárásokban is kell alkalmazni.

 

 

Barcs, 2011. február 17.

 

 

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina                                                       Karvalics Ottó

címzetes főjegyző                                                                 polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. függelék a 3/2011. (II.25.) önkormányzati rendelethez

 

K É R E L E M

 

hivatali munkaidőn kívüli

házasságkötés/bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének

engedélyezéséhez

 

 

Alulírottak kérjük házasságkötés/bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének* hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezését

 

___________év_______________hónap_______nap__________óra időpontra.

 

 

Név: ………………………………………………………….

 

Lakcím:……………………………………………………….

 

Név: ………………………………………………………….

 

Lakcím:……………………………………………………….

 

 

A 6.000 Ft + áfa összegű díjat Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Pénztárában megfizettük. A díjfizetést igazoló bizonylat másolatát a kérelemhez mellékeltük.

 

 

 

Barcs, ___________év_______________hónap_______nap

 

 

 

 

__________________________________              _________________________________

 

kérelmező olvasható aláírása                            kérelmező olvasható aláírása

 

 

Engedélyezés esetén

a Ktv.-ben meghatározott szabadidő egészét/az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjat/ a Ktv.-ben meghatározott szabadidő egy része helyett díj fizetését kérem.*

 

 

_______________________________________________________________

 

közreműködő anyakönyvvezető/anyakönyvvezetők olvasható aláírása

 

 

* a megfelelő részt alá kell húzni

 

 

 

2. függelék a 3/2011. (II.25.) önkormányzati rendelethez

 

K É R E L E M

 

hivatali helyiségen kívüli

házasságkötés/bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének

engedélyezéséhez

 

 

Alulírottak kérjük házasságkötés/bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének* hivatali helyiségen kívül történő engedélyezését.

 

 

Név: ………………………………………………………….

 

Lakcím:……………………………………………………….

 

Név: ………………………………………………………….

 

Lakcím:……………………………………………………….

 

 

A hivatali helyiségen kívüli helyszín:

 

Barcs,___________________________közterület_______________házszám/helyrajzi szám*

 

A 25.000 Ft + áfa összegű díjat Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Pénztárában megfizettük. A díjfizetést igazoló bizonylat másolatát a kérelemhez mellékeltük.

 

Nyilatkozunk arról, hogy az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 18. § (3) / 32. § (3)* bekezdésében foglaltakat teljesítjük.

 

Tudomásul vesszük, hogy engedélyezés esetén az anyakönyvvezető az anyakönyvi esemény lebonyolításában akkor működik közre, ha a fenti nyilatkozatban foglaltakat teljesítjük.

 

Barcs, ___________év_______________hónap_______nap

 

 

__________________________________              _________________________________

 

kérelmező olvasható aláírása                            kérelmező olvasható aláírása

 

 

A házasulandók által választott helyszínen tartott szemle alapján az engedély megadását javaslom/nem javaslom*.

 

 

Barcs, ___________év_______________hónap_______nap

 

 

______________________________________

közreműködő anyakönyvvezető olvasható aláírása

* a megfelelő részt alá kell húzni