Ma 2020. máj. 28., csütörtök, Emil és Csanád napja van. Holnap Magdolna napja lesz.

T A R T A L O M J E G Y Z É K

 

1995./10. A Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ és a drávai szabadstrand működéséről

 

1995./14. A településrészi önkormányzat működése

 

1996./28.(XII. 27.)                 A helyi autóbusz-közlekedés

 

1997./08.(IV. 25.)                   A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

alapellátások térítési díjának megállapításáról

 

1999./11.(III. 26.)                   Helyi közművelődési feladatokról

 

1999./17.(VII. 2.)                    A közterületek használatáról és fizetendő díjak mértékéről

 

2001./07.(IV. 6.)                      A képviselő-testület szerveire átruházott hatáskörökről

 

2001./09.(IV. 6.)                      A kitüntető címek alapításáról és adományozásáról

 

2001./11.(V. 4.)                       A helyi népszavazás és népi kezdeményezés egyes kérdéseiről

 

2001./22.(X. 26.)                     A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket

megillető juttatásokról és támogatásokról

 

15/2002.(IX. 27.)(IX. 27.)                   Helyi építési szabályzat

 

2002./18.(XII. 5.)                              Az állatok tartásáról

 

2003./05.(III. 28.)                              A helyi iparűzési adóról

 

2003./14.(X. 27.)                               A helyi értékek védelméről

 

2003./16.(X. 27.)                               A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és

ügykezelők illetménykiegészítéséről

 

2003./19.(X. 27.)                               Az építményadóról

 

2003./20.(XI. 28.)                                          A magánszemélyek kommunális adójáról

 

2003./22.(XI. 28.)                              Az idegenforgalmi adóról

 

2003./24.(XI. 28.)                              Az önkormányzati lakások lakbéréről és a helyi támogatásról

 

2004./03.(II. 6.)                                 Az önkormányzati biztosról

 

 

2004./04.(II. 6.)                      Az önkormányzat tulajdonában lévő közterületi hirdetőtáblák

használatának rendjéről

 

2004./05.(II. 6.)                      A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról,
azok mérséklésének és megvonásának szabályairól

 

2004./07.(II. 27.)                    Az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről

 

11/2004.(III. 26.)                   A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

 

2004./12.(III. 26.)                   A köztisztaság fenntartásáról és a zöldterületek gondozásáról

 

2004./14.(III. 26.)                  Egyes mezőgazdasági rendeltetésű földek (régen zártkertek) hasznosításáról, az ott folyó mezőgazdasági termelésről és a beépítés rendjéről

 

2004./17.(III. 26.)                  A városi címer és zászló, a településrészi címerek és zászlók használatáról

 

2004./18.(III. 26.)                  Az utcanév és településrész név megállapításának, megváltozta tásának, valamint az utcanév és házszámtábla elhelyezésének

rendjéről

2004./21.(IV. 30.)                  A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz, illetőleg közüzemi csa- tornamű használatáról és a fizetendő díjakról

 

2004./25.(IV. 30.)                   A város fellobogózásáról és feldiszítéséről

 

2004./26.(IV. 30.)                   Az orvosi és védőnői körzetek területi beosztásáról

 

2004./27.(IV. 30.)                   A temetőkről és a temetkezésről

 

2004./33.(VIII.6.)                   A talajterhelési díjról

 

2004./34.(IX.30.)                    A helyi hulladékgazdálkodási tervről

 

2004./39.(IX.30.)                    A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer helyi szabá-

lyozásáról

 

2005./27.(XI.2.)                      A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről

 

2005./29.(XI.25.)                   Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékosságot célzó felújításának támogatásáról

2007./04.(III.30.)                   A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti
és Működési Szabályzatáról

 

2007./13.(VIII.3.)                  Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Vikár Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulóinak térítési díj és tandíj fizetési kötelezettségéről

2007./20.(XI.30.)                    Az üzletek nyitva tartásának rendjéről

 

2008./05.(III.01.)                      A „sajátos helyzet” meghatározása

 

2008./09. (III.28.)                     A közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendje

2009./01.(II.13.)                        Barcs Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alapjáról

2009./10.(IV.24.)                   A sportról

 

16/2009.(VII.1.)                     A vásárokról és a vásárcsarnokról

2009./24.(VIII.4.)                  Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről

 

2010./02.(II. 5.)                      Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről

 

9/2010.(IV.30.)                      Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

1/2011.(II.23.)                        Az önkormányzat költségvetését megállapító és a költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletek tartalmáról

2011./03.(II.25.)                     A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól

 

2011./06.(III.25.)                   Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

2011./08.(III.25.)                   A szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

 

11/2011.(V.06.)                      Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról