Ma 2024. április 15., hétfő, Anasztázia és Tas napja van. Holnap Csongor napja lesz.

Ebösszeírás 2023

Ebösszeírás 2023

Közvilágítási hiba bejelentése

Közvilágítási hiba bejelentése

Visit Barcs

Visit Barcs

Szennyvíz beruházás

Zöldmezős Iparterület

Gyerekesély

KEZÜNKBEN A JÖVŐ – A BARCSI JÁRÁS INTEGRÁLT GYERMEKPROGRAMJA
Gyerekesély
e-mail: gyerkeselybarcs@gmail.com

Videó Galéria


 

 

 

 

 

 

 

 

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

14/1995.(V. 26.) számú

 R E N D E L E T E   x

A településrészi önkormányzat működésének rendjéről,

feladat-és hatásköréről,

valamint gazdálkodásáról.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x A 19/2004.(III. 26.) sz. önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe fog-

   lalt szöveg

 

 

 

 

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a településrészi önkormányzatok működésének rendjéről, feladat és hatásköréről, valamint gazdálkodásáról az alábbi rendeletet alkotja:

 

I.

 

Általános Rendelkezések

 

1.§.

(1) A rendelet hatálya a Drávaszentes és Somogytarnóca  városrészekben működő településré-

     szi önkormányzatokra terjed ki.

 

(2) Drávaszentes településrészi önkormányzatának illetékességi területe a drávaszentesi, So-

     mogytarnóca településrészi önkormányzatának illetékességi területe a somogytarnócai vá-

     rosrész közigazgatási területére terjed ki.

 

2.§.

 

A településrészi önkormányzatok pontos elnevezése:

- Drávaszentes Településrészi Önkormányzat.

- Somogytarnóca Településrészi Önkormányzat.

 

 

II.

 

A településrészi önkormányzat vezetője és tagjai

 

3.§.

 

(1) A településrészi önkormányzat tagjainak száma 3 fő.

 

(2) A településrészi önkormányzat vezetője a településrész képviselő-testületi tagja.

 

(3) A településrészi önkormányzat 2 tagját az adott településrészen lakó választópolgárok

     közül kell megválasztani.

 

4.§.

 

(1) A településrészi önkormányzat testületének tagjaira javaslatot tehet:

      - a településrészi önkormányzat vezetője,

      - a polgármester,

      - a településrészi gyűlés,

      - az érintett településrész választópolgára,

      - a helyi társadalmi szervezet vezető testülete.

 

(2) A javaslatot a településrészi gyűlésen kell megtenni. A megválasztható településrészi ön-

      kormányzati tagok számához képest több személy is javasolható.

 

(3) A jelölés elfogadásáról a településrészi gyűlés titkos szavazással dönt. A szavazólapon - a

      magyar abc. sorrendjében - mindazok nevét fel kell tüntetni, akik a személyükre szóló ja-

      vaslatot elfogadták és a jelenlévő választópolgárok egyharmadának "igen" szavazatát

      megkapták.

 

(4) Szavazni annyi személyre lehet, ahány tag a településrészi önkormányzatba megválaszt-

     ható.

 

(5) Jelölt az lesz, aki a megválasztható településrészi önkormányzati tagok számát tekintve a

      legtöbb szavazatot kapta. Az azonos szavazatszámot elért személyek valamennyien jelöl-

      tek lesznek.

 

(6) A képviselő-testület a jelöltek közül nyílt szavazással választja meg a településrészi ön-

      kormányzat tagjait a képviselő-testület megbízatásának idejére.

 

 

5.§.

 

(1) A településrészi önkormányzat testületében a tagok jogai és kötelességei azonosak.

 

(2./ A településrészi önkormányzat vezetője és tagjai tevékenységükért tiszteletdíjban része-

      sülnek. A tiszteletdíj mértékét és kifizetésének módját a képviselő-testület külön rende-

      letben állapítja meg.

 

III.

A településrészi önkormányzat működésének rendje

 

6. §.

 

(1) A településrészi önkormányzat testülete tevékenységét ülésein fejti ki. Az üléseket a te-

     lepülésrészi önkormányzat vezetője hívja össze.

 

x(2) A településrészi önkormányzat üléseit szükség szerint, de legalább havonta egy alkalom-

       mal, minden hónap 3. keddjén az általa meghatározott időpontban tartja.

 

(3) Az ülés akkor határozatképes, ha azon a megválasztott településrészi önkormányzati tagok

      többsége jelen van. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. A határozatképtelen telepü-

      lésrészi önkormányzati ülést változatlan napirenddel 5 napon belüli időpontra össze kell

      hívni.

 

7.§.

 

A településrészi önkormányzat vezetője az ülésekre szükség szerint meghívja:

- polgármestert,

- jegyzőt,

- a választókerület országgyűlési képviselőjét,

- a képviselő-testület bizottságainak elnökét vagy megbízottját,

- azt a személyt vagy annak a szervezetnek, intézménynek a vezetőjét, akinek jelenléte a na-

  pirend tárgyalásánál indokolt.

8.§.

 

x(1) A településrészi önkormányzat ülései nyilvánosak. A nyilvánosságot az állampolgárok

      részvételi lehetősége  biztosítja. A nyilvánosság biztosítása érdekében a 6. §. (2) bekezdé-

      sében foglaltakat és az ülés konkrét időpontját hirdetőtáblán közzé kell tenni.

 

(2) Az ülés vezetése és a rendfenntartás a településrészi önkormányzat vezetőjének feladata.

 

9.§.

 

(1) A településrészi önkormányzat üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv el-

      készítéséről a településrészi önkormányzat vezetője gondoskodik.

 

(2) A jegyzőkönyv tartalmazza:

      - az ülés helyét, időpontját,

      - megjelent részönkormányzati tagok nevét,

      - az ülésen résztvevő meghívottak nevét,

      - az elfogadott napirendi pontokat, azok előadóit,

      - hozzászólók nevét, hozzászólások tartalmát,

      - a döntéseket és a szavazás eredményét,

      - az elhangzott bejelentéseket, interpellációkat, kérdéseket,

      - az ülés bezárásának idejét,

      - a településrészi önkormányzat vezetőjének aláírását,

      - a határozatképtelen ülésről készült feljegyzés azt tartalmazza, hogy az ülés miért volt ha-

        tározatképtelen és hogy mikori időpontra hívták ismét össze.

 

(3) A jegyzőkönyv egy példányát a településrészi önkormányzat vezetője az ülést követő 8 na-

     pon belül köteles eljuttatni a polgármesteri hivatal illetékes ügyintézőjéhez, aki az átvételt

     aláírásával igazolja.

 

10.§.

 

A településrészi önkormányzat testületének működését és tevékenységét a jegyző irányításával a polgámesteri hivatal dolgozói segítik.

 

IV.

 

A településrészi önkormányzat feladat-és hatásköre

 

11.§.

 

A településrészi önkormányzat általános feladat- és hatásköre:

- képviseli és védi a településrész és az ott lakók érdekeit,

- szükség szerint lakossági fórumot hívhat össze,

- közreműködik azoknak a településrészi fórumoknak a szervezésében, melyek megtartását

  a városi önkormányzat vagy szervei kezdeményezik,

- megvitathat minden olyan önkormányzati feladat-és hatáskörébe tartozó kérdést, mely a te-

  lepülést érinti,

 

- megvitatja a képviselő-testület éves költségvetésének a településrészt érintő tervezetét,

- kezdeményezheti bármely ügynek a képviselő-testület vagy illetékes bizottsága által történő

  megtárgyalását. E kezdeményezés a bizottságra nézve kötelező,

- előkészíti a képviselő-testület településrészt érintő döntéseit, szervezi és ellenőrzi e döntések

  végrehajtását.

12.§.

 

A településrészi önkormányzat átruházott hatásköreit a képviselő-testület külön rendelete tar-

talmazza.

 

13.§.

 

A településrészi önkormányzat egyetértése szükséges az alábbi képviselő-testületi döntések meghozatalához:

- önkormányzati tulajdonban, de a településrészen lévő ingatlanok hasznosítása,

- azon fejlesztési, beruházási kezdeményezések, melyek megvalósítása településrész fejleszté-

  sét, lakossági ellátását szolgálják,

- ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi beruházások létesítéséhez terület-felhasználás engedé-

  lyezése,

- a településrendezési terv településrészt érintő előírásainak jóváhagyása, módosítása,

- a településrészen lévő önkormányzati intézmény működésének megszüntetése funkciójának

   megváltoztatása, új intézmény létesítése.

 

14.§.

 

A településrészi önkormányzat véleményének kikérése szükséges az alábbi képviselő-testüle-

ti döntések meghozatalához:

- vezetékes vízfogyasztás korlátozása,

- településrész közterületeinek elnevezése,

- településrészen működő önkormányzati intézmény vezetőjének kinevezése,

- településrészen működő önkormányzati intézmény nyitvatartásának rendje, óvodai szünet

  engedélyezése,

- gondozási központba, idősek klubjába történő felvétel, az ezekért járó térítési díj megálla-

  pítása, ha az érintett a településrész lakója.

 

15.§.

 

A településrészi önkormányzat vezetőjének feladatai:

- összehívja és vezeti a településrészi önkormányzat üléseit, az üléseken biztosítja a rendet,

- gondoskodik a jegyzőkönyv elkészítéséről, valamint a polgármesteri hivatal illetékes ügy-

  intézője részére történő eljuttatásáról,

- végrehajtja a hozott döntéseket és szervezi a döntések végrehajtását,

- a képviselő-testület és bizottságai ülésein képviseli a településrészi önkormányzat döntéseit,

- részt vesz a településrészt érintő önkormányzati vagyonnal kapcsolatos pályázatokat elbíráló

  bizottság munkájában,

- folyamatos kapcsolatot tart fenn a polgármesterrel, a jegyzővel és a polgármesteri hivatal    

   belső szervezeti egységeinek vezetőivel,

- szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal beszámol a településrész lakosságának

   a településrészi önkormányzat munkájáról,

- beszámol a településrészi önkormányzat testületének a képviselő-testület településrészt érin-

  tő döntéseiről,

- a képviselő-testület munkatervében meghatározott időpontban beszámol a képviselő-testü-

  letnek a településrészi önkormányzat munkájáról, gazdálkodásáról,

- képviseli a településrészi önkormányzat testületét és a településrész érdekeit.

x- véleményt nyilvánít azokban az egyedi segélyügyekben, amelyek nem konkrétan meghatá-

    rozott jövedelemhatárokhoz és feltételekhez kötöttek.

 

V.

A településrészi önkormányzat gazdálkodása

 

16.§.

 

(1) Az SZMSZ 44.§. (5) bekezdése szerint a képviselő-testület az éves költségvetésében hatá-

     rozza meg a településrészi önkormányzatnak átengedett anyagi eszközök nagyságát.

 

(2) Az átengedett anyagi eszközök felhasználásáról a településrészi önkormányzat a képvise-

      lő-testület költségvetésének jóváhagyását követő 30 napon belül dönt és e döntésről a pol-

      gármesteri hivatalt haladéktalanul tájékoztatja.

 

17.§.

 

(1) A településrészi önkormányzat az átengedett anyagi eszközök legfeljebb 50 %-át tartalé-

      kolhatja. A tartalék felhasználásáról olyan időpontban kell dönteni és e döntésről a polgár-

      mesteri hivatalt tájékoztatni, hogy a feladat még a tárgyévben megvalósítható legyen.

 

(2) A településrészi önkormányzat úgy is dönthet, hogy a következő év/ek/re tartalékolja az

      átengedett anyagi eszközök legfeljebb 50 %-át. A polgármesteri hivatalt e döntéséről is

     ha ladéktalanul tájékoztatni kell.

 

(3) A településrészi önkormányzat részére átengedett anyagi eszközöket a polgármesteri hiva-

      tal a pénzügyi gazdálkodás szabályai szerint kezeli.

 

18.§.

 

(1) A településrészi önkormányzat részére átengedett anyagi eszközök dologi jellegű költsé-

      gek finanszírozására használhatók fel.

 

(2) A településrészi önkormányzat vezetőjének és tagjai tiszteletdíjának kifizetésére az áten-

      gedett anyagi eszközök nem használhatók fel.

 

19. §.

 

A településrészi önkormányzat részére biztosított anyagi eszközök felhasználásáról  a településrészi önkormányzat évente egy alkalommal lakossági fórumon és a képviselő-testület előtt köteles beszámolni.

A képviselő-testület előtti beszámolás az éves költségvetési beszámolóval egyidejűleg történik.

 

VI.

 

Zárórendelkezések

 

20.§.

 

E rendelet 1995. június 1. napján lép hatályba.

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Barcs Város Önkormányzata 16/1991.(XI.21.) sz. Önkormányzati rendelete a településrészi önkormányzat működésének rendjéről, feladat- és

hatásköréről hatályát veszti.

 

Barcs, 1995. május 18.

 

 

                                Dr.Bencze Lajos s.k.                          Feigli Ferenc s.k.

                                     jegyző                                            polgármester

 

 

 

        

 

     

 

x Módosította a 19/2004.(III. 26.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2004. 03. 26-tól.

 

 

 

 

Az egységes szerkezetbe foglalt szöveg hatályos.

Barcs, 2004. március 22.

 

 

                                       Balázsné dr. Vástyán Krisztina

                                                     jegyző