Ma 2024. június 25., kedd, Vilmos napja van. Holnap János és Pál napja lesz.

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 

33/2004. (VIII.6.)

 

RENDELETE

 

a talajterhelési díjról  (1)-(2)

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktdt.) 21. § (2) bekezdésében, valamint 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

 

1. §

 

E rendelet hatálya Barcs Város Önkormányzata közigazgatási területén helyi vízgazdálkodási hatósági engedély alapján szennyvízelhelyezést alkalmazókra (továbbiakban: kibocsátó) terjed ki, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá.

 

2. §

 

(1)       A kibocsátó köteles a Ktdt. 11. §-a alapján talajterhelési díjat fizetni.

 

(2)   A  kibocsátó a Ktdt. 13. § (2) bekezdése alapján mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól.

 

(3)   A kibocsátó a Ktdt. 14. §-ában meghatározott esetben csökkentett talajterhelési díj megfizetésére köteles.

 

 

Adatszolgáltatási és eljárási szabályok

 

3. §

 

(1)  A kibocsátó a talajterhelési díj fizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év március 31. napjáig Barcs Város Önkormányzata Jegyzőjéhez, mint önkormányzati adóhatósághoz (továbbiakban: Jegyző) tesz bevallást.

                                                            

(2)  A Jegyző részére a települési szennyvíz-csatornamű üzemeltetője a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat:

                                              

a)  tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról,  korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel,

 

            b)         negyedévet követő hónap 5. napjáig a kibocsátók köréről.

 

 

 (3) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó  azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel az önkormányzati adóhatóság.

 

(4)  A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj fizetésére vonatkozó díjkedvezményben részesülő személyekről a Jegyző vezet nyilvántartást.

 

(5)   A Jegyző a kibocsátót terhelő talajterhelési díj mértékét és a fizetés módját a Ktdt. 25. §-ában meghatározott rend szerint határozatban állapítja meg.

 

(6)  A Ktdt. 18. §-a alapján a talajterhelési díjat az önkormányzati adóhatóság által megjelölt számla javára kell befizetni. Az önkormányzat talajterhelési díj számláján rendelkezésre álló összeget a befizetést követő hónap 10. napjáig a települési környezetvédelmi alap javára kell átutalni.

 

 

Díjkedvezmény, mentesség

 

4. §

 

(1)  A kibocsátó kérelmére a tárgyévben a talajterhelési díj megfizetésére 50 %-os díjkedvezmény állapítható meg az alábbi feltételek fennállásakor:

 

a) az egy háztartásban élők esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (továbbiakban: nyugdíjminimum),      

 

            b) egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 150 %-át.

 

(2)   Különös méltánylást érdemlő esetben a talajterhelési díj megfizetése alól mentesség adható.

                                                            

(3)   Különös méltánylást érdemlő eset: fogyatékosság, betegség, baleset, haláleset, munkanélküliség, tartós jövedelemromlás, elemi kár, egyéb rendkívüli élethelyzet vagy létfenntartást veszélyeztető körülmény megléte, bekövetkezése.

 

 

Értelmező rendelkezések

 

5. §

                                                          

(1)   Kibocsátó: az 1995. évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdésére és a Ktdt. 2. §-ára figyelemmel minden természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,  aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvíz-elhelyezést alkalmaz.

 

 

(2)   Műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna: amely lehetővé teszi – műszaki kialakításánál, elhelyezkedésénél fogva – a rácsatlakozást.

 

(3)   Jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint.

(4)       Család: egy háztartásban életvitelszerűen együtt lakó közeli hozzátartozók.

 

(5)       Egyedülálló: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.

 

(6)       Háztartás: az egy lakásban életvitelszerűen együttlakó személyek.

                                                

 

Átmeneti rendelkezések

 

6. §

 

(1)   A kibocsátó 2004. évi fizetési kötelezettségéről 2004. augusztus 30. napjáig tesz bejelentést.

 

(2)   A szolgáltató 2004. augusztus 30-ig adatot szolgáltat a kibocsátók 2003. évi vízfogyasztásáról, amit korrigál a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az  ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel.

 

 

Záró rendelkezés

 

7. §

 

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

 

Záradék

 

8. § (2)

 

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 

 

Barcs, 2004. július 29.

 

 

 

 

                                                                 

                   Feigli Ferenc      s.k.                                                                      Balázsné Dr. Vástyán Krisztina s.k.

                        polgármester                                                                              jegyző

 

 

 

(1) 11/2006.(III.24.) rendelet, hatályos: 2006.03.24-től.

(2) 19/2009.(VIII.4.) rendelet, hatályos 2009.08.04-től

 

 

 

 

Az (1)-(2) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteles.

 

Barcs, 2009. augusztus 11.

 

 

                                                                                                                                 Balázsné dr. Vástyán Krisztina

                                                                                                                                             címzetes főjegyző

 

1/a. sz. melléklet (1)

1/b. sz. melléklet (1)

2/a. sz. melléklet (1)

2/b. sz. melléklet (1)

3.    sz. melléklet (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________

(1)  Hatálytalan: 2006. 03. 24-től.