Ma 2024. június 25., kedd, Vilmos napja van. Holnap János és Pál napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete

10/2009. (IV.24.) r e n d e l e t e

a sportról (1)

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény

(továbbiakban Sporttörvény) 55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az önkormányzati sportfeladatok ellátása érdekében – az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

 

Általános rendelkezések

 

1. §

A rendelet hatálya kiterjed

 

a)    az önkormányzat közigazgatási területén lakó, továbbá a helyi sporttevékenységben részt vevő magánszemélyekre;

b)    a sportrendezvényeket rendező szervezetekre;

c)    az önkormányzat által fenntartott és működtetett sportlétesítményekre, testnevelési és sporttevékenységet végző önkormányzati költségvetési szervekre;

d)    a képviselő-testületre és szerveire.

2. §

 

A rendelet célja

 

A rendelet célja, hogy meghatározza Barcs Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) sportkoncepciójának megvalósításához szükséges feltételrendszert, a helyi sporttevékenység finanszírozásának módját.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. FEJEZET

 

Az Önkormányzat sportfeladatai

 

3. §

 

A helyi sportfejlesztési koncepció kialakítása

 

(1)   Az Önkormányzat sportfeladatait a Sporttörvény és az Önkormányzat sportkoncepciója tartalmazza részletesen.

(2)   Az Önkormányzat a települési sportkoncepció meghatározása, megvalósítása és önkormányzati ciklusonként történő felülvizsgálata során kiemelt figyelmet fordít:

a) a sportszervezetek utánpótlás-nevelésének támogatására;

b) a diáksporttal kapcsolatos feladatok meghatározására és támogatására;

c) a meglévő sportlétesítmények többfunkciós használatának biztosítására;

d) városban működő tradicionális sportágak – versenyszerű amatőr sportolás – stabil és eredményes működésének segítésére;

e) a szabadidő- és versenysport fejlesztésére, feltételeinek biztosítására az önkormányzati ciklusprogram és a kistérségi sportstratégia alapján

4. §

A helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel való együttműködés

 

Az Önkormányzat – a helyi sportkoncepcióban meghatározott célkitűzésekkel összhangban – mindenkori lehetőségeinek megfelelően támogatja a helyi sportszervezeteket, sportszövetségeket.

 

5. §

 

Az Önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartása, működtetése, fejlesztése

 

(1)   Az Önkormányzat a tulajdonában lévő sportlétesítmények működéséhez, 

       állagmegóvásához, indokolt fejlesztéséhez szükséges fedezetet a mindenkori éves 

       költségvetésében biztosítja.

(2)  Az Önkormányzat biztosítja az általa fenntartott sportlétesítmények használatát a vagyonrendelete speciális szabályai szerint.

(3)  Az Önkormányzat biztosítja a közterületek és a közterületeken lévő önkormányzati tulajdonú kiszolgáló létesítmények, műszaki berendezések sport célú használatát az erre vonatkozó külön önkormányzati rendelet alapján.

 

 

 

6. §

 

Az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység feltételeinek megteremtése

 

(1)   Az Önkormányzat gondoskodik az iskolai sporttevékenység végzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáról.

 

(2)   Az Önkormányzat a mindenkori hatályos Sporttörvény, Közoktatási törvény előírásai szerint biztosítja az iskolai sportkörök működéséhez szükséges feltételeket.

 

(3)   Az oktatási intézmények testnevelési alapfeladataik ellátásán túl részt vesznek a település sportegyesületeinek utánpótlás-nevelésében, figyelembe véve a gyermek és ifjúság különböző korcsoportjainak életkori sajátosságait.

     Az oktatási intézmények és a település önkormányzati támogatásban részesülő sportszervezetei együttműködnek a tanórán kívüli sporttevékenységek szervezésekor.

 

 

7. §

 

A sportfeltételek fejlesztése

 

(1)   Az Önkormányzat az egészségmegőrzés, a fizikai erőnlét fokozása, az egészséges, mozgásban gazdag életmód iránti igény további felkeltése érdekében szerepet vállal a szabadidősport feltételeinek fejlesztésében.

 

(2)  Az Önkormányzat támogatja a gyermek- és ifjúsági sportot, az utánpótlás-nevelést, a nők és a családok sportját, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a fogyatékosok sportját, illetve a tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolítását.

 

(3)  Az Önkormányzat a gyermek- és ifjúsági sportot, az utánpótlás-nevelési tevékenységet a Felmérési Kiválasztási Foglalkoztatási rendszer támogatásával segíti, valamint vállalja:

 

a)      a szabadtéri sportlétesítmények fejlesztését;

b)      játszóterek fejlesztését;

c)      a településen működő sportszervezetekben az amatőr versenyző utánpótlás nevelésének támogatását;

d)      az úszás oktatásának támogatását.

 

 

 

8. §

 

A nemzetközi és a hazai sportkapcsolatokban való részvétel

 

Az Önkormányzat adottságainak megfelelően részt vesz a nemzetközi és a hazai sportkapcsolatokban:

 

 

 

a)   a testvértelepüléseivel való sportkapcsolatok kiépítésével lehetőséget biztosít sportrendezvényeken való szereplésre,

 

b)   a nemzetközi és országos jelentőségű helyi sportesemények, tevékenységek, valamint a települési sportszervezetek nemzetközi és hazai sportrendezvényeken való részvételét támogatja.

 

 

III. FEJEZET

 

9. §

 

Az Önkormányzat sportintézményei és létesítményei

 

(1)   Az Önkormányzat az alábbi sportlétesítményeket tartja fenn és működteti:

 

-         Városi sportpályák –Szabadidő Központ

-         Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ

-         Drávai szabad strand

-         Somogytarnócai Sporttelep

-         Az önkormányzat intézményeiben lévő sportcsarnok, tornatermek, sportpályák.

 

 

IV. FEJEZET

 

10. §

 

A sporttevékenység finanszírozása

 

 

(1)   Az oktatási intézményekben folytatott tanórán kívüli sporttevékenység éves pénzügyi feltételeit az Önkormányzat az intézményi költségvetésben lehetőségei szerint biztosítja.

 

(2)   Az Önkormányzat a sportcélú támogatások összegéről az éves költségvetési rendeletében dönt.

 

(3)   A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 

       által meghatározott szigorú összeférhetetlenségi szabályok miatt az éves költségvetési  

       rendeletben a sportegyesületek támogatására biztosított pénzösszeg felosztása pályázati

       eljárás alapján történik. Az Önkormányzatnak a képviselő-testület szerveire átruházott

       hatáskörökről szóló 7/2001.(IV.6.) rendelete alapján Barcs város polgármestere

       hatáskörébe tartozik a társadalmi szervezetek, így a sportegyesületek támogatására  

       pályázat kiírása, valamint annak elbírálása.

 

(4)   A sporttevékenység folytatásához az Önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében meghatározott pénzügyi támogatás szerződés alapján vehető igénybe, amelynek megkötésére, teljesítésére és az abban foglaltak ellenőrzésére az államháztartás működési rendjéről szóló jogszabályokat kell alkalmazni.

(5)   Az Önkormányzat által támogatott sportszervezeteket, illetve magánszemélyeket számadási kötelezettség terheli a részükre céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. Az önkormányzat köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott sportszervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót - külön jogszabályokban meghatározottak szerint - visszafizetési kötelezettség terheli.

 

V. FEJEZET

 

11. §

 

A sporttörvény végrehajtásával kapcsolatos helyi feladatok

 

(1)   A város közigazgatási területén a Sporttörvény és e rendelet vonatkozó előírásai szerint lehet sportrendezvényt szervezni. A sportrendezvény előírásoknak megfelelő lebonyolításáért a szervező felel.

 

(2)   Közterületeken rendezvények a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletnek megfelelően szervezhetők az abban foglalt előzetes tulajdonosi hozzájárulás és közterület-használati szerződés alapján.

 

(3)   Az önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítményekben, a közterületeken és az önkormányzati intézményekben szervezett sporteseményeket illetően a szervezőnek az Önkormányzat jegyzője felé előzetes tájékoztatási kötelezettsége van. A szervező a jogszabályokban foglalt engedélyek birtokában és az igénybe vett terület kezelőjének hozzájárulásával tarthatja meg a sportrendezvényeket.

 

 

Záró rendelkezések

 

12. §

 

(1)   A rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.

 

Záradék

 

13. § (1)

 

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 

Barcs, 2009. április 16.

 

 

 

                   Balázsné Dr. Vástyán Krisztina s.k.                             Feigli Ferenc s.k.

                                        jegyző                                                          polgármester

 

 

 

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteles.

 

Barcs, 2009. augusztus 10.

 

 

                                                                                              Balázsné dr. Vástyán Krisztina

                                                                                              címzetes főjegyző

 

(1)  19/2009.(VIII.4.) önkormányzati rendelet.

     Hatályos: 2009.08.04-től.