Ma 2024. július 15., hétfő, Henrik és Roland napja van. Holnap Valter napja lesz.

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

 

10/2004. (III.26.) sz.

 

 

 

R E N D E L E T E       x

 

 

 

 

 

A piacokról és vásárokról

 

 

 

x A 29/2004.(VI.25) és a 13/2008.(V.30.)/ önkormányzati rendelettel módosított és

   egységes szerkezetbe foglalt szöveg.

 

 

 

 

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

 

 

A RENDELET HATÁLYA, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1. §

 

/1/        A rendelet hatálya kiterjed Barcs város igazgatási területén:

 

a./ Az országos kirakodóvásárra, helyi kirakóvásárra, az önkormányzat által rendezett alkalmi és ünnepi vásárra.

 

b./ A vásárcsarnokra és a hozzá tartozó 1819/53. hrsz-ú 2398 m2 alapterületű szabadtéri elárusító területre.

 

/2/   Nem terjed ki a rendelet hatálya az üzleti kiárusításokra vagy az ezzel egy tekintet alá eső alkalmi árusításra, még akkor sem, ha azt az eladó vásár elnevezéssel szervezi, továbbá egyedi engedély alapján piacon kívüli közterületen folytatott árusításra, a vásárcsarnokban lévő nem önkormányzati tulajdonú üzletekre.

 

/3/   A rendelet előírásait köteles megtartani mindenki, aki a vásárcsarnok, vásártér területén tartózkodik, vásárol, elad vagy egyéb tevékenységet folytat.

 

 

 

VÁSÁROK, PIACOK MŰKÖDTETÉSE, FENNTARTÁSA

 

2. §

 

/1/   A vásár, piac létesítéséről, rendeltetéséről, üzemeltetéséről, az ott alkalmazható díjszabásról Barcs Város Önkormányzata rendelkezik.

 

/2/   A vásárok, piacok üzemeltetési feladatait Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatósága (a továbbiakban: üzemeltető) látja el.

 

/3/        Alkalmi (ünnepi) vásárok:

           

            Barcs: május 1., június utolsó vasárnapja, augusztus 20.

                        Helye: Szabadidőpark e célra kijelölt területe

           

            Somogytarnóca: minden év július hó első vasárnapján

                        Helye: városrészi főtér.

-     augusztus 28.

-     Szüreti mulatság: szeptember utolsó, vagy október első vasárnapja

 

 

 

 

 

VÁSÁROKON, PIACOKON FORGALOMBA HOZHATÓ ÁRUK, ÁRUSÍTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE

 

3. §

 

/1/   Vásáron és piacon az áru- és termékértékesítésen kívül külön közterület-foglalási engedély alapján vendéglátóipari, kölcsönző, megőrző, mutatványos, valamint szolgáltató és javítóipari tevékenység folytatható.

 

/2/        Helyi kirakodóvásár:

 

a./ A vásárcsarnokban: Bármely áru a forgalomba hozatalra vonatkozó rendelkezések megtartásával, kivéve ló, szamár, öszvér, bivaly, szarvasmarha, sertés, juh, kecske és védett állatfajok.

 

b./ A vásárcsarnokhoz tartozó területeken: Minden olyan árucikk, amelynek forgalmazását jogszabály nem tiltja.

 

/3/   Vásáron és piacon nem hozható forgalomba még működési engedéllyel rendelkező üzletben sem:

 

    - nemesfém és abból készült ékszer, drágakő,

           - gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag és készítmény, valamint állatgyógyászati készítmény,

           - kábítószernek és pszichotrop anyagnak minősülő termék,

           - mérgező és veszélyes anyag,

           - látást javító szemüveg, kontaktlencse,

           - polgári használatra szolgáló kézi lőfegyver, lőszer, gáz- és riasztófegyver, légfegyver, robbanó- és robbantószer /ideértve a petárdát is/, gázspray,

           - "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag

           - kulturális javak,

           - védett vagy fokozottan védett, valamint nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó növény-, illetve állatfaj egyede, egyedének része, illetve származéka, preparátuma,

           - olyan termék vagy hulladékok, amelynek forgalomba hozatala előzetes vagy egyéb engedélyhez kötött, vagy amelyek forgalomba hozatala jogszabályba ütközik.

 

/4/        Vásáron és piacon csak működési engedéllyel rendelkező üzletben hozható forgalomba:

 

  

- a fűszerpaprika őrlemény,

 - a jövedéki adóról és a jövedéki termék forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény szerint meghatározott jövedéki termék,

       - barlangi képződmény, illetve szakmai tudományos szempontból kiemelkedő jelentőségű ásványi társulás,

           - ősmaradvány,

    - gázüzemű készülék és alkatrészei, valamint elektromos hálózatról üzemeltethető, illetve hálózati csatlakozási lehetőséggel rendelkező termék /berendezés, gép, készülék, eszköz/ és ezek elektromos árammal kapcsolatba hozható alkatrészei /villamos csatlakozások és áramvezető részek/.

 

 

/5/   Élelmiszert csak fogyasztásra, illetve felhasználásra alkalmas, jellegének megfelelő állapotban szabad árusítani az élelmiszerek forgalmazására vonatkozó jogszabályok betartásával.

 

/6/   Gomba csak azon a piacon árusítható, ahol a teljes nyitvatartási idő alatt szakellenőr működik, aki a piaci gombaárusítást ellenőrzi és az árusítható engedélyt kiadja.

 

/7/   Élelmiszer-ellenőrzésre jogosult szervek a vizsgálat során a kifogásolt áru értékesítését megtilthatják.

 

/8/   Alkalmi vásáron bazáráru, élő- és művirág, mézeskalács, édesipari termék, könyv, kiadvány, fénykép, levelezőlap, kegytárgy, játék árusítható.

 

 

VÁSÁROK ÉS PIACOK RENDJE

 

4. §

 

/1/   Vásáron és piacon csak az árusíthat, aki a vásárokról és a piacokról szóló többször módosított 35/1995. (IV.5.) sz. Kormányrendeletben foglalt feltételeknek megfelel.

 

/2/   A vásárcsarnokban és a hozzá tartozó területen viszonteladónak értékesíteni, illetőleg  viszonteladás céljából terméket vásárolni, azzal ügynöki tevékenységet folytatni tilos.

 

/3/   Az árusító köteles az ellenőrzésre jogosultaknak az áru származására, minőségére felvilágosítást adni. Azoknak az árusítóknak, akikre nézve ezt hatályos jogszabály előírja, az áru származására vonatkozó okiratot /számla, jegyzék, stb./ magánál kell tartani.

           

/4/        A vásár, piac területére nem eladásra szánt állatot bevinni tilos.

 

/5/  Tilos a vásár, piac közlekedési útjait göngyöleggel vagy áruval eltorlaszolni, a vásárlókat a vásárlásban és közlekedésben bármilyen módon akadályozni.

 

/6/  Az asztalokat, árusító sátrakat és árukat úgy kell elhelyezni, hogy azok a forgalmat ne akadályozzák.

 

/7/   A helyhasználó köteles az általa használt helyet a közegészségügyi  rendelkezéseknek megfelelően tisztán tartani, a szemetet az árusítás befejeztével összegyűjteni és a kijelölt gyűjtőben elhelyezni.

 

/8/   A vásár,  piac területére csak árut szállító jármű hajthat be, amely köteles a lerakodás után azonnal eltávozni. A vásár, piac területén huzamosabb ideig csak olyan árut szállító jármű tartózkodhat, amelyet a piacfelügyelő engedélyezett, és a helyfoglalási díjat utána megfizették.

 

/9/        Az árusító helyen kizárólag hitelesített mérőeszközt szabad e célra használni.

 

/10/      Az asztalokat az időszaki piacról és a vásárról az árusítás befejeztével el kell távolítani.

 

/11/      Az el nem adott árut a vásár, piac területéről az árusítás befejeztével el kell szállítani.

 

HELYHASZNÁLAT, HELYFOGLALÁS, HELYKIJELÖLÉS

 

5. §

 

/1/   A vásáron, piacon csak az üzemeltető által kiadott helyhasználati engedély alapján és a kijelölt helyen szabad árusítani.

 

/2/   A helyhasználat határozatlan vagy meghatározott időre engedélyezhető. A meghatározott időre szóló engedély legrövidebb időtartama egy nap.

 

/3/   A napi  helyhasználatot meghaladó használatra szóló engedélyt, illetve megállapodást írásba kell foglalni. A napi helyhasználatot meghaladó használat időtartama maximum l év. Az engedélynek, illetve megállapodásnak tartalmaznia kell a helyhasználat feltételeit, különösen az árusítás időtartamát, helyét, bérleti díját, a díjfizetés elmaradásának következményeit. Az éves bérleti díját havonta, a bérleti díjat a tárgyhónap 1. napjáig kell megfizetni.

 

/4/  A helyhasználó az árusítóhelyet önkényesen nem változtathatja meg, a kijelölt helyen kívül engedély nélkül nem árusíthat, árut, göngyöleget nem tárolhat.

 

/5/   A napi helyhasználatra szolgáló területet a piacfelügyelő a helyszínen jelöli meg, annak igénybevételére a használó csak a helypénz befizetése ellenében jogosult.

 

/6/   Ha egyes termékek vagy termények árusításához egyéb hatósági engedély szükséges, a helyhasználati engedélyt csak ennek bemutatása után lehet kiadni.

 

/7/    a./ Azok az őstermelők, zöldség-gyümölcskereskedők, akik a vásárcsarnok területén állandóan ugyanazon a helyen kívánnak árusítani meghatározott időpontig, 30 napra, a részükre fenntartott 32 db árusító asztal igénybevételével asztalt, illetve helyet bérelhetnek. A bérelt asztalon a bérlőn kívül más nem árusíthat, amennyiben azt a bérlő a nyári időszakban 7 óráig, a téli időszakban 8 óráig elfoglalja.

           

b./  Kereskedőknek - zöldség- és gyümölcskereskedők kivételével - a napi jegyet nyári időszakban 7 órától, téli időszakban 8 órától lehet kiadni.

 

            c./ Az egyéb árucikkeket árusítók között - igény esetén - a vásárcsarnokhoz tartozó területen lévő elárusítóhelyek évi bérletére licittárgyalást kell tartani minden év decemberének első péntekén 8 órakor. A fennmaradó helyek havi bérletére igény esetén licittárgyalást kell tartani minden hónap 3. péntekén 8 órakor. Egy

                  kereskedő a vásárcsarnokban 2 árusítóasztalt, a piachoz tartozó külső elárusítóhelyen 1 sátrat licitálhat maximum. A licitálás során elnyert árusítóhely havi díját a tárgyhónap 1. napjáig kell befizetni.

 

         d./ A napi  helyjegy, havi és éves bérlet, valamint a licittárgyalás kikiáltási árát a rendelet I. számú melléklete tartalmazza.

 

 

 

/8/   A helyjegy másra át nem ruházható, megváltása napján a nyitvatartás időtartamára érvényes. A napi helyhasználó a díjfizetés után jogosult a piacfelügyelő által kijelölt árusítóhely elfoglalására. A helyhasználó, függetlenül a hely idő előtti elhagyásától, az egész napra megállapított helyhasználati díjat köteles megfizetni. Ha a helyhasználó az árusítóhelyet kiürítette és elhagyta, a hely a napidíj lefizetése ellenében még ugyanazon a napon ismét használatba adható.

 

/9/   A helypénz szedésével megbízott a lefizetett helypénzről megfelelő értékű, folyószámmal, értékjelzéssel ellátott helypénzjegyet köteles adni, amelyet az árus - mindaddig, amíg helyét elfoglalva tartja – megőrizni és az ellenőrző személynek felmutatni köteles. Ha az árusító a helypénzjegyét felmutatni nem tudja, a díjat újból meg kell fizetnie.

 

/10/ A működési engedélyhez vagy iparjogosítványhoz kötött árusítás szüneteltetése a helyhasználatért és szolgáltatásért járó díjfizetési kötelezettséget nem érinti.

 

/11/ A helyhasználó az általa okozott kárért az üzemeltetőnek a polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel.

 

 

SZABÁLYSÉRTÉS

 

6. §

 

/1/(2)        Szabálysértést követ el és a szabálysértési törvényben meghatározott mértékig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki:

 

           a./ a vásáron, piacon, az üzemeltető helyhasználati engedélye nélkül árusít,

 

          b./ vásári, piaci forgalomból kizárt árut értékesít, vagy ilyen árut a piac területére bevisz,

 

            c./ megszegi a jelen önkormányzati rendelet 3. § /2/-/8/ bekezdéseiben, a 4. § /2/-/11/ bekezdéseiben foglaltakat.

 

/2/(2)Az /1/ bekezdésben foglalt szabálysértés tetten ért elkövetőjét rendőr, közterület-felügyelő és a polgármesteri hivatal erre felhatalmazott ügyintézője a szabálysértési törvényben meghatározott mértékű helyszíni bírsággal sújthatja.

 

/3/        A szabálysértési eljárás lefolytatására a szabálysértési törvényben foglalt általános hatásköri és illetékességi szabályok az irányadók.

 

HATÁLYBALÉPÉS

 

7. §

 

/1/   A  rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.                                    

 

/2/   A kihirdetésről az SZMSZ előírásai szerint a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

 

/3/   A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Barcs Város Önkormányzatának a piacokról és vásárokról szóló 8/1995. (III.24.) sz. rendelete, valamint az ezt módosító 20/1995. (IX.29.) sz., a 22/1996. (XII.6.) sz., a 9/1997. (V.30.) sz., a 13/1998. (VIII.7.) sz., a 23/1999. (X..29.) sz., az 5/2001. (II.16.) sz., a 16/2001. (VI.1.) sz., a 17/2001. (VII.6.) sz. és a 4/2002. (III.1.) sz. rendelete.

 

 

Barcs, 2004. március 18.

 

 

 

 

 

                Balázsné Dr. Vástyán Krisztina  s.k.                                           Feigli  Ferenc s.k.

                                   jegyző                                                                       polgármester                                    

 

 

 

Z á r a d é k:

 

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteles.

 

Barcs, 2008. május  30.

 

 

 

                                                                                   Balázsné dr. Vástyán Krisztina

                                                                                                                                                   j e g y z ő

 

(1) 29/2004.(VI.25.) r. Hatályos: 2004.06.25.

    A módosított díjakat 2004. július 1-től kell alkalmazni.

(2) 13/2008.(V.30.) r. Hatályos: 2008. 05. 30-tól.

 

 

 

 

 

 

 

1. sz. melléklet    (1)

 

I.

 

HAVI ÉS ÉVES HELYPÉNZEK A VÁSÁRCSARNOKBAN ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ TERÜLETEN

 

1./ Árusítóhely /asztalok/ használati díja őstermelők esetében:                           1.040 Ft/m2/hó

 

2./ Árusítóhely /asztalok/  használati díja zöldség- és gyümölcskereskedők

     esetében:                                                                                                          2.000 Ft/m2/hó

 

3./ Licittárgyalás kikiáltási ára egyéb árusok esetében:

      a./ a vásárcsarnokban:                                                                                     2.560 Ft/m2/hó

      b./ a szabadtéren:                                                                                            1.840 Ft/m2/hó

 

 

 

II.

 

NAPI HELYPÉNZEK A VÁSÁRCSARNOKBAN ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ TERÜLETEN

 

l./ Árusítóhely /asztalok/ használati díja őstermelők esetében:                               48 Ft/m2/nap

 

2./ Árusítóhely /asztalok/ használati díja zöldség- és gyümölcskereskedők

     esetében:                                                                                                           128 Ft/m2/nap

 

3./ Árusítóhely /asztalok/ használati díja kereskedők esetében:

     a./ a vásárcsarnokban:                                                                                       160 Ft/m2/nap

     b./ a szabadtéren:                                                                                              128 Ft/m2/nap

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcs Város Önkormányzata

J e g y z ő j é t ő l

 

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PIACCSARNOKÁNAK

 

H Á Z I R E N D J E

 

Üzemeltető:     BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VÁROSGAZDÁLKODÁSI IGAZGATÓSÁG

                        Barcs, Széchenyi u. 48.

 

Általános rendelkezések:

Az üzemeltető feladatai:

 

1./   A piaccsarnok dolgozóinak kötelessége, hogy biztosítsák a vásárlók és árusítók kulturált kiszolgálását, baleset- és egészségvédelmét, az önkormányzati és személyi tulajdon védelmét.

Gondoskodjanak az egészségügyi, hatósági és egyéb rendelkezések, előírások betartásáról.

 

2./        Az üzemeltető köteles biztosítani a vonatkozó közegészségügyi előírások betartását.

 

3./   Az árusító asztalok átalakítása, és azon különböző - a piac áttekinthetőségét, az árusítás és a közlekedés zavartalanságát befolyásoló - felépítmények /emelvények, polcok stb./ elhelyezése csak a piacfelügyelő engedélyével lehetséges.

A piacfelügyelő jogosult ellenőrizni a piacra szállított áruk minőségét. A romlásgyanús, minőségileg kifogásolható áruk forgalomba hozatalát a szakértői vizsgálat megtartásáig felfüggesztheti, illetve megtilthatja. Az ellenőrzés eredményét és a megtett intézkedéseket jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

 

 

A piac szolgáltatásait igénybevevők jogai és kötelezettségei:

 

1./   A vásárlók és árusítók jogosultak a szolgáltatás módját, annak minőségét vagy a szolgáltatást végző dolgozó magatartását kifogásolni, észrevételeiket szóban vagy írásban megtenni. A piacon a vásárlók könyvét mindenki számára elérhető helyen kell elhelyezni.

 

2./   A piacon csak érvényes helyhasználati engedély alapján és a kijelölt helyen szabad árusítani.

 

3./   A piacon az árusító asztalokat és egyéb berendezési tárgyakat megrongálni, helyükről eltávolítani tilos.

 

4./   Az árusok és elárusítóhelyet annak elhagyásakor a hulladéktól, mindennemű szennyeződéstől kötelesek megtisztítani és a hulladékot a szeméttárolóba elhelyezni. A helyhasználó az árusítóhelyen és annak közvetlen környékén az árusítás ideje alatt is köteles az árusításkor keletkező szemetet és hulladékot folyamatosan összetakarítani és a kijelölt tárolóba tenni.

 

5./   Az árusító köteles az ellenőrzésre jogosultaknak az áru származására, minőségére vonatkozóan felvilágosítást adni. A felvilágosítás megtagadása az árusítási jog megvonását vonja maga után.

Annak az árusítónak, akire nézve ezt hatályos jogszabály előírja, az áru származására vonatkozó okiratot /számlalevél, vám-engedély stb./ az árusítás egész ideje alatt magánál kell tartania.

 

6./   Akikre nézve a hatályos jogszabály az eladási ár feltüntetését előírja, kötelesek azt az árusítás ideje alatt jól látható helyen feltüntetni.

 

7./        Tilos a piaccsarnok területére kerékpárt, kutyát bevinni.

 

8./        A bejárati ajtók melletti közlekedőkben az árusítás tilos.

 

9./        Az el nem adott árut a nyitvatartás befejezéséig a piac területéről el kell távolítani.

 

10./ Ittas személy a piac területén nem tartózkodhat.

 

11./ Tilos a közrendet sértő módon viselkedni, az együttélés szabályait megszegni.

 

 

Nyitvatartás, helyhasználati engedélyek kiadása:

 

1./   A piaccsarnok hétfő kivételével hétköznapokon 07 órától 17 óráig, szombaton 07 órától 13 óráig tart nyitva.

 

2./   A napi helyjegyet őstermelők, zöldség-gyümölcs, élelmiszer kereskedők kivételével a piacfelügyelő 07 órától, a rendelkezésre álló helyektől függően adja ki.

 

3./   A havi bérletet az őstermelők, zöldség-gyümölcskereskedők a tárgyhónapot megelőző hónap 30. napjáig kötelesek megváltani.

 

4./   Az egyéb árucikkeket árusítók között - igény esetén - a piaccsarnokban 16 db árusító asztal és a piachoz tartozó területek havi bérletére minden hónap 3. péntekén 8 órakor licittárgyalás megtartására kerül sor. A licitre bocsátott helyek a kifüggesztett vázrajzon megtekinthetők.

            Egy kereskedő 4 m2 területet vagy 2 árusító asztalt licitálhat maximum.

 

5./        A licittárgyalást a piacfelügyelők és a fenntartó megbízott képviselője bonyolítja le.

A licitáló a helyhasználati díjat a tárgyhónap 1. napjáig köteles befizetni. Abban az esetben, ha a díjat a bérlő nem fizeti meg, az árusítást nem kezdheti meg, és a liciten 3 hónapig nem vehet részt.

            A licittárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni.

 

6./   A liciten csak személyesen, az érvényes vállalkozói igazolvánnyal rendelkező kereskedő vehet részt.

 

7./   A liciten elkelt árusítóhelyeket el nem foglalás esetén a bérlet időtartama alatt másnak kiadni nem lehet.

 

8./        A havi bérlettel megszerzett bérleti jog másra nem ruházható át.

 

9./   A piaccsarnok területén lévő magántulajdonú üzletek tulajdonosai és bérlői a piac területét a piacrendelet szabályai szerint vehetik igénybe. Az üzletek bejárata mellett lévő piacterületre havi bérletet válthatnak, licittárgyalás nélkül.

 

10./ A házirendet a piacon jól látható helyen ki kell függeszteni.

 

11./ A házirend szabályainak megtartásáért, illetőleg a megtartatásáért a piacfelügyelő felelős.

 

 

Jelen házirend 2004. április l-én lép hatályba.

 

 

Barcs, 2004. március 18.

 

 

 

                                                                              Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

                                                                                                   jegyző