Ma 2024. április 14., vasárnap, Tibor napja van. Holnap Anasztázia és Tas napja lesz.

Ebösszeírás 2023

Ebösszeírás 2023

Közvilágítási hiba bejelentése

Közvilágítási hiba bejelentése

Visit Barcs

Visit Barcs

Szennyvíz beruházás

Zöldmezős Iparterület

Gyerekesély

KEZÜNKBEN A JÖVŐ – A BARCSI JÁRÁS INTEGRÁLT GYERMEKPROGRAMJA
Gyerekesély
e-mail: gyerkeselybarcs@gmail.com

Videó Galéria


 

 

 

 

 

 

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

 

3/2004. (II.6.) számú

 

R E  N D E L E T E

 

Az önkormányzati biztosról.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcs Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. §. /1/ bekezdésében és az államháztartásról szóló többször módosított l992. évi XXXVIII. törvény 98. §. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998.(XII.30.) Kormányrendeletre figyelemmel, az alábbi rendeletet alkotja:

 

 

A rendelet hatálya

 

1.§.

 

E rendelet hatálya Barcs Város Önkormányzatának valamennyi költségvetési szervére ki-

terjed.

 

 

Az önkormányzati biztos kirendelésének feltételei

 

2.§.

 

A képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki az önkormányzat költségvetési 

szervéhez, ha annak elismert 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves

eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy 25 millió Ft-ot, és e tartozást egy hónap alatt

nem képes 30 nap alá szorítani. 

  

 

                                Az önkormányzati biztos megbízása és működése

 

3.§.

 

(1) Az önkormányzati biztos személyéről a külön jogszabályban * meghatározott fel-

      tételekkel kiírt nyilvános pályázat során – Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság

      előkészítő javaslata alapján - a  Képviselő-testület dönt.

 

(2) A kirendelt önkormányzati biztost a polgármester bízza meg és ennek tényét közzéteszi.

                                                                      

                                                                       4. §.

 

(1) Az önkormányzati biztost megillető havi megbízási díj összegét a megbízási szerződés

      tartalmazza. A megbízási díj összege nem lehet kevesebb, mint azon költségvetési szerv

      vezetőjének havi alapilletménye, ahová az önkormányzati biztost kirendelték.

 

 

(2) Az önkormányzati biztos kijelölésével összefüggő valamennyi kiadás azt a költség-

      vetési szervet terheli, ahová a képviselő-testület az önkormányzati biztost kirendelte.

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       - 2 -

 

 

 

                                                                       5. §.

 

(1) Az önkormányzati biztosra, illetve azon költségvetési szervre, amelyhez önkormányzati

     biztost rendeltek ki, a külön jogszabályban * foglalt rendelkezéseket kell megfelelően  

     alkalmazni.

 

(2) Az önkormányzati biztos a tevékenységéről a Képviselő-testületnek köteles havonta

     beszámolni.

 

(3) Az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a

      költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.

 

(4) Megszűnik az önkormányzati biztos megbízatása, ha időközben - külön törvényben

      meghatározott ** - adósságrendezési eljárást kezdeményeztek a költségvetési szervnél. A

      megbízás ez okból történő megszűnése esetén az önkormányzati biztos a bíróság által

      végzésben kijelölt pénzügyi gondnokkal számol el.

    

 

Adatszolgáltatás rendje

 

6.§.

 

(1) Barcs Város Önkormányzata valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szervének

      vezetője a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig az e rendelet melléklete szerinti

      adatszolgáltatást köteles küldeni Barcs Város Önkormányzata polgármesterének az

      elismert tartozásállományáról.

 

(2) A költségvetési szerv vezetője az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatással egyidejűleg

      köteles önkormányzati biztos kirendelését kezdeményezni, ha az adatszolgáltatásban

      elismert tartozásállomány a 2. §-ban meghatározott időt és mértéket meghaladja.

 

(3) A 2. §. (1) bekezdésben szabályozott időtartamú és mértékű tartozásállomány elérése

     esetén az érintett költségvetési szerv vezetője haladéktalanul tájékoztatni köteles a

     polgármestert az /1/ bekezdés szerinti adatszolgáltatáson felül.

 

(4) A polgármester a 2. §.-ban szabályozott időtartamú és mértékű tartozásállomány elérése

      esetén a költségvetési szerv adatszolgáltatását, illetve tájékoztatását követő 8 napon belül

      összehívja a képviselő-testületet.

 

 

 

 

 

 

                                                                        - 3 -

 

 

Záró rendelkezések

 

7. §.

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

     

(2) A kihirdetésről a jegyző gondoskodik az SZMSZ-ben szabályozott helyben szokásos

     módon.

 

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzati biztos kijelö-

      léséről szóló 11/1997./VII.8./ számú önkormányzati rendelet.

 

Barcs, 2004. január 29.

 

 

Feigli Ferenc                                                                          Balázsné dr. Vástyán Krisztina

polgármester                                                                          jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998./XII.30./ sz.

    kormányrendelet.

 

** A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Melléklet

 

ADATSZOLGÁLTATÁS

 

       Barcs Város Önkormányzata költségvetési szervei által elismert tartozásállományról.

 

 

______________________________

költségvetési szerv neve, pontos címe

 

______________________________

költségvetési szerv számlaszáma

 

____év_____hó

 

______________________________                                     ___________________________

eredeti éves költségvetés kiadási                                             eredeti költségvetési kiadási

előírányzata (eFt-ban)                                                              előirányzat 10 %-ban(eFt-ban)

___________________________________________________________________________

s.sz. Tartozásállomány megnevezése                           Tartozásállomány e Ft-ban

___________________________________________________________________________

                                                                                      30-60 nap     60 napon            összesen

                                                                                      közötti          túli állo-

                                                                                      állomány       mány

___________________________________________________________________________

1. Állammal szembeni tartozások

    (adótartozások)

___________________________________________________________________________

2. TB alapokkal szembeni tartozás

___________________________________________________________________________

3. Tartozásállomány önkormányzatok

    és intézményeik felé

___________________________________________________________________________

4. Egyéb tartozásállomány (pl. szállí-

    tási számlák)

___________________________________________________________________________

5. Összesen:

___________________________________________________________________________

 

Barcs, ________________

 

 

 _______________________                                                        _______________________

 intézményvezető                                                                          gazdasági vezető