Ma 2024. június 25., kedd, Vilmos napja van. Holnap János és Pál napja lesz.

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 

22/2001.(X.26.)

 

R E N D E L E T E    (1)-(2)

 

a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket

megillető juttatásokról és támogatásokról.

 

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 4.§.-ában kapott felhatalmazás és a Ktv. 49/B.§-a, 49/H. §-a, 49/J. §-a, 49/N. §-a, a 49/M. §-a, valamint az 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 16.§.(1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja.

 

A rendelet hatálya

 

1.§

 

(1)(1) E rendelet hatálya Barcs Város Önkormányzat Polgármesteri  Hivatalában 

         (továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre és ügykezelőkre (továbbiak-

         ban együtt: köztisztviselők) terjed ki.

 

(2) A rendelet 19.§-ának (1) bekezdésében meghatározott szociális támogatások azokat a

      nyugállományú köztisztviselőket illetik meg, akik a Hivataltól - illetve jogelőd szervezeté-

      től - kerültek nyugállományba.

 

(3) A rendelet 10.§-ában, 13-19.§-aiban meghatározott szabályokat a polgármesterre is

      alkalmazni kell azzal, hogy a kérelemhez kötött juttatások esetén a polgármester

      kérelmére a képviselő-testület dönt.

 

Köztisztviselői életpálya

 

2.§ (1)

 

 

A köztisztviselő képzése, továbbképzése

 

3.§ (2)

 

 A jegyző a köztisztviselőt törvényben előírt közigazgatási versenyvizsga, szakvizsga,     ügykezelői alapvizsga felkészítő tanfolyam és vizsga időtartamára, továbbá – a vizsgára való eredményes felkészülés érdekében – egy alkalommal az ügykezelői alapvizsga esetében 3 nap időtartamra, a közigazgatási versenyvizsga és a közigazgatási szakvizsga esetében az írásbeli és szóbeli vizsgára külön-külön egy  alkalommal 5 nap időtartamra mentesíti a munkavégzés alól.

A köztisztviselő a fenti időtartamokra illetményére jogosult.    

 

 

 

A köztisztviselő teljesítményének értékelése

 

4.§ (2)

 

 

Munkavégzés, pihenőidő

 

5.§ (2)

 

6.§ (2)

 

 

A köztisztviselő díjazása

 

7.§ (1)

 

8.§ (2)

 

Jutalmazás

 

9.§

 

(1) Egyes jelentős feladatok ellátása esetén a jegyző a polgármester egyetértésével céljutalmat

      tűzhet ki  és a köztisztviselőket céljutalomban részesítheti.

 

(2) Tartósan jó munkát végző köztisztviselőket a jegyző évente egy alkalommal jutalomban

      részesítheti.

10.§

 

(1) Az a köztisztviselő, aki a Hivatalnál és jogelődjénél, valamint a köztisztviselői törvény ha-

     tálya alá tartozó szerveknél 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 év közszolgálati idővel rendelke-

     zik Közigazgatás Szolgálata címen pénzjutalom elismerésben részesül.

 

(2) A köztisztviselőt

     - 10 év esetén az önkormányzat által megállapított illetményalap,

     - 15 év esetén az önkormányzat által megállapított illetményalap 1,5 szeresének,

     - 20 év esetén az önkormányzat által megállapított illetményalap    2 szeresének,

     - 25 év esetén az önkormányzat által megállapított illetményalap 2,5 szeresének,

     - 30 év esetén az önkormányzat által megállapított illetményalap    3 szorosának,

     - 35 év esetén az önkormányzat által megállapított illetményalap    4 szeresének,

     - 40 év esetén az önkormányzat által megállapított illetményalap    5 szeresének,

     - 45 év esetén az önkormányzat által megállapított illetményalap    6 szorosának

       megfelelő pénzjutalom illeti meg.

 

(3) A köztisztviselőnek nyugdíjazásakor ki kell fizetni a 20, 25, 30, 35, 40, illetve 45 évi köz-

      szolgálati jogviszony után a (2) bekezdésben meghatározott jutalmat, ha a jutalomra jogo-

      sító szolgálati időből 3 év, vagy ennél kevesebb van hátra.

 

 

(4) A pénzjutalom az említett közszolgálati jogviszonyban töltött idő betöltésének napján ese-

      dékes.

 

(5) Ha a közszolgálati jogviszony a köztisztviselő halála miatt szűnik meg a (3) bekezdésben

     foglalt szabály alkalmazása alapján járó jutalmat az örökösöknek kell kifizetni.

 

(6) A korábbi törzsgárda és a közigazgatás szolgálata esetén figyelembe vett idők eltérő szá-

      mítása miatt a köztisztviselő ismételten nem jogosult a Közigazgatás Szolgálat címén

      pénzjutalomra.

11.§

 

(1) A jegyző a polgármester egyetértésével a kiemelkedő, tartósan jó színvonalú munkát

     végző, illetve nyugdíj előtt álló köztisztviselőket tárgyjutalomban részesítheti.

 

(2) A Köztisztviselők Napja alkalmával 4 db tárgyjutalom kerül átadásra.

 

Egyéb juttatások, támogatások

 

12.§ (2)

 

A Munka Törvénykönyve 153. §-a alapján az anyakönyvvezetőket és a családi szertartásokat szervező, bonyolító, valamint kisegítő  köztisztviselőket a jelzett munkával kapcsolatos kötelezettségek teljesítése során felmerült szükséges költségek fedezésére (pl. alkalomhoz illő öltözék, kellékek beszerzése, tisztántartása, ápolt megjelenés – fodrász, kozmetikus stb.) – 2 éves időtartamonként – az illetményalap 100 %-a illeti meg átalányként.

 

13.§

 

(1)(1) A köztisztviselő kérelmére a jegyző illetményelőleg folyósítását engedélyezheti,  maxi-

       mum 6 havi visszatérítési kötelezettség ellenében.

 

(2) Az adható illetményelőleg felső határa a köztisztviselő havi besorolási illetményének a

      havi személyi jövedelemadó előleggel, az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csök-

      kentett összege.

 

14.§ (2)

 

 

15.§

 

(1) A határozatlan időre kinevezett és legalább egy éve a Hivatalban  dolgozó köztisztviselő

      - első házasságkötése alkalmával,

      - gyermekszületés esetén

      vissza nem térítendő családalapítási támogatásban részesíthető.

 

(2) A támogatás mértéke az (1) bekezdésben felsorolt alkalmanként a mindenkori illetmény-

     alap 50 %-a.

 

(3) A támogatásról a köztisztviselő kérelmére a jegyző dönt.

16.§ (2)

 

 

17.§

 

(1) A köztisztviselő, ha olyan rendkívüli élethelyzetbe kerül, amikor megélhetése veszélyez-

      tetetté válik rendkívüli (eseti) pénzbeli szociális segélyben részesíthető.

 

(2) A támogatásról a köztisztviselő kérelmére a jegyző dönt.

 

18.§

 

(1)(2) Az elhunyt köztisztviselő és az elhunyt nyugalmazott köztisztviselő közszolgálat

          halottjává nyilvánítása a Ktv. 49/M. §-a alapján történhet.

 

(2)(1)Az elhunyt köztisztviselővel közös háztartásban élt közeli hozzátartozót, aki a köztisztvi-

       selő eltemettetéséről gondoskodik, kérelmére temetési segély illeti meg, amennyiben az

       elhunyt köztisztviselőt nem nyilvánították a közszolgálat halottjává.

 

(3) A köztisztviselőt annak a közeli hozzátartozójának halála esetén, akinek az eltemettetésé-

      ről gondoskodik, kérelmére temetési segély illeti meg.

 

(4)(1) A (2)-(3) bekezdésben foglalt esetekben a temetési segély összege maximum a

         számlával  igazolt temetési költség 25 %-a, amelynek kifizetését a jegyző engedélyezi.

 

A nyugállományú köztisztviselők támogatása

 

19.§

 

(1)(2) A nyugállományú köztisztviselő a szociális helyzetére figyelemmel, rászorultság alapján

      a Ktv. 49/J. §-ában meghatározott pénzbeli és természetbeni támogatásban részesít-

      hető.

 

(2) A szociális támogatás odaítélése történhet kérelemre, vagy javaslatra.

 

(3) Az igényjogosultság megállapításáról és a támogatások folyósításáról - a személyügyi és a

      pénzügyi ügyintéző részvételével működő nyugdíjas bizottság javaslatára - a jegyző dönt.

 

 

 

20.§

 

A juttatások és támogatások fedezetét a Képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében

a Polgármesteri Hivatal előirányzatai között állapítja meg.

 

 

 

 

 

Hatályba léptető rendelkezések

 

21.§

 

(1) E rendelet a 4.§, a 16.§, a 17.§ kivételével a kihirdetés napján lép hatályba azzal, hogy

      rendelkezéseit 2001. november 1-től kell alkalmazni.

      A megjelölt rendelkezések 2002. január 1-én lépnek hatályba.

 

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti "A közszolgálati jogviszonyban

      lévők munkavégzésére, illetményrendszerük, valamint egyéb juttatások szabályozásáról"

      szóló 11/1993.(V.27.) számú rendelet.

 

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott

      módon gondoskodik.

 

(4) A jegyző a köztisztviselők közszolgálati jogviszonyára vonatkozó jogszabályok végrehaj-

      tásáról a Ktv. 106. .§ (6) bekezdésében meghatározott Közszolgálati Szabályzatban

      rendelkezik.

 

Barcs, 2001. október 18.

 

 

 

                           Balázsné dr.Vástyán Krisztina s.k.                         Feigli Ferenc s.k.

                                              jegyző                                                  polgármester

 

 

 

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteles.

 

  Barcs, 2010. március 24.

 

 

                                                         Balázsné dr. Vástyán Krisztina

                                                            címzetes fő jegyző

 

(1) 17/2003.(X.27.) önkormányzati rendelet.

    Hatályos: 2003.10.27-től.

(2) 7/2010.(III.26.) önkormányzati rendelet.

    Hatályos: 2010.03.26-tól.

 

(1) Hatálytalan: 2003.10.27-től.

(2) Hatálytalan: 2010.03.26-tól.