Ma 2024. április 14., vasárnap, Tibor napja van. Holnap Anasztázia és Tas napja lesz.

Ebösszeírás 2023

Ebösszeírás 2023

Közvilágítási hiba bejelentése

Közvilágítási hiba bejelentése

Visit Barcs

Visit Barcs

Szennyvíz beruházás

Zöldmezős Iparterület

Gyerekesély

KEZÜNKBEN A JÖVŐ – A BARCSI JÁRÁS INTEGRÁLT GYERMEKPROGRAMJA
Gyerekesély
e-mail: gyerkeselybarcs@gmail.com

Videó Galéria


BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

16/2003.(X. 27.) számú

R E N D E L E T E

a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelők

illetménykiegészítéséről.

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 44/A. §-ában kapott felhatalmazás és az 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 16. §. (1) bekezdés alapján az alábbi rendeletet alkotja:

 

 

1. §.

 

E rendelet hatálya a Barcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (a továbbiakban:

Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre és ügykezelőkre terjed ki.

 

2. §.

 

(1) A Hivatal köztisztviselője

      - felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 30 %-ának

      - középiskolai végzettség esetén alapilletménye 10 %-ának

      megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.

 

(2) A Hivatalban foglalkoztatott ügykezelők alapilletményük 10 %-ának megfelelő mértékű

     illetménykiegészítésre jogosultak.

 

 

3. §.

 

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy a 2. §. (1) bekezdés rendelkezéseit

      2003. november 1-től, a 2. §. (2) bekezdés rendelkezését 2003. július 1-ei visszamenő ha-

      tállyal kell alkalmazni.

 

(2) A rendelet hatálya belépésével egyidejűleg hatályát veszti "a polgármesteri hivatalban fog-

      lalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítésőről szóló 21/2001.(X.26.) számú önkor-

      mányzati rendelet és azt hatályában fenntartó 2/2003.(II.7.) számú önkormányzati rendelet

      10. §. (3) bekezdése.

 

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

B a r c s, 2003. október 16.

 

 

                                    Balázsné dr. Vástyán Krisztina s.k.             Feigli Ferenc s.k.

                                                    jegyző                                          polgármester