Ma 2024. április 14., vasárnap, Tibor napja van. Holnap Anasztázia és Tas napja lesz.

Ebösszeírás 2023

Ebösszeírás 2023

Közvilágítási hiba bejelentése

Közvilágítási hiba bejelentése

Visit Barcs

Visit Barcs

Szennyvíz beruházás

Zöldmezős Iparterület

Gyerekesély

KEZÜNKBEN A JÖVŐ – A BARCSI JÁRÁS INTEGRÁLT GYERMEKPROGRAMJA
Gyerekesély
e-mail: gyerkeselybarcs@gmail.com

Videó Galéria


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

 

 

9/2001./IV.6./ számú

 

 

 

R E N D E L E T E

 

 

 

 

Kitüntető címek alapításáról és adományozásáról (1) - (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. §. /6/ bekezdésének a/ pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitünteté-

seiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján, hogy méltó módon megörökítse, megkülönböztetetten elismerje azon személyeknek, közösségeknek,

szervezeteknek a tevékenységét, akik hozzájárultak a város fejlődéséhez, jó hírnevének öregbítéséhez, az alábbi kitüntető címeket alapítja.

 

I.

 

Barcs Város Díszpolgára kitüntető cím

 

1. §

 

/1/ A Barcs Város Díszpolgára kitüntető cím a Város Önkormányzatának legnagyobb elisme-

     réseként a kimagasló életmű, tevékenység és alkotások megkülönböztetett eseteiben azok-

     nak a magyar vagy külföldi személyeknek adható, akik példamutató emberi magatartásuk

     miatt köztiszteletben állnak és

     a/ kiemelkedően jelentős munkájukkal vagy egész életművűkkel mind a városon belül,

         mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést sze-

         reztek, amellyel közvetlenül vagy közvetve hozzájárultak a város tekintélyének, jó hír-

         nevének öregbítéséhez és szolgálták az egyetemes haladás, kultúra vagy művészet ügyét,

     b/ a város gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészeti életében maradandót alkot-

         tak.

 

/2/ Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés is adományoz-

     ható. Ez esetben az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult.

 

 

2. §

 

  /l/  A Barcs Város Díszpolgára kitüntető cím adományozásáról Barcs Város Önkormány-

       zatának Képviselő-testülete - az elismert kimagasló érdem megjelölésével - minősített

       többségi szavazással dönt zárt ülésen.

 

/2/ A díszpolgári cím adományozásáról díszes kivitelű oklevelet és igazolványt kell kiállítani,

     valamint a címmel emlékplakett jár.

 

/3/ a/ A díszoklevél tartalmazza: - az adományozó megjelölését,

                                                     - az adományozott nevét,

                                                     - a város pecsétjét,

                                                     - az adományozás időpontját.

 

    b/ A díszoklevelet a polgármester és a jegyző írja alá.

 

/4/ Az emlékplakett kör alakú érem, amelyet egyik oldalán plasztikusan kiképezve Barcs vá-

     ros címerével kell diszíteni, másik oldalán a "Barcs Város Díszpolgára" feliratot kell fel-

     tüntetni.

 

 

3. §

 

/1/ A díszpolgári cím adományozására javaslatot tehetnek:

     a/ képviselő-testület állandó bizottságai, valamint azoknak tagjai,

     b/ polgármester, alpolgármester,

     c/ képviselők,

     d/ legalább 200 fő barcsi lakóhellyel rendelkező lakos.

 

/2/ A javaslatot részletes indokolással együtt kell előterjeszteni.

 

/3/ Az elismerések odaítélését és átadását megelőző eljárás lefolytatását az Ügyrendi, Igazga-

     tási, Jogi Bizottság látja el, amely véleményét a testület elé terjeszti, több javaslat esetén

     sorrendiség felállításával.

 

4. §

 

/l/ Barcs város díszpolgárai megkülönböztetett tiszteletben és megbecsülésben részesülnek.

 

/2/ Barcs város díszpolgárát

     a/ megilleti a Barcs Város Díszpolgára kitüntető cím viselésének joga,

     b/ az önkormányzat által rendezett jelentősebb ünnepségekre meg kell hívni,

     c/ külön döntéssel a városi önkormányzatot képviselő delegáció tagjául lehet jelölni,

     d/ elhalálozása esetén - családja beleegyezésével - az önkormányzat saját halottjának

         tekinti és ingyenes díszsírhelyet biztosít számára

 

5. §

 

/l/ A díszpolgári cím adományozásáról a jegyző díszes kivitelű névkönyvet vezet.

 

/2/ A névkönyv tartalma - sorszám,

                                        - önkormányzati határozat száma,

                                        - az elismerésben részesült neve, lakcíme, foglalkozása,

                                        - az adományozás időpontja,

                                        - az adományozás indokolása.

 

II.

Barcs Városért kitüntető cím

 

6. §

 

/l/ Barcs Városért kitüntető cím adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek és

    szervezeteknek, akik /amelyek/ a tudományok, művészetek, a fejlesztés, a kutatás, a gyó-

     gyítás, az oktatás-nevelés vagy a gazdasági élet terén kifejtett példaértékű, magas       

    színvonalú munkájukkal hozzájárultak Barcs város fejlődéséhez, hírneve növeléséhez.

 

/2/(1)  A kitüntető cím három kategóriában adható:

   a/ oktatás, művészet, sport, informatika, valamint közművelődés területén nyújtott

   kimagasló tevékenység,

               b/ a város fejlesztésében, foglalkoztatásában, környezetvédelmében, továbbá gaz-

                   dasági, integrációs téren, valamint idegenforgalom, turisztika területén végzett

                   elismerésre méltó munka,

                c/ kimagasló karitatív, egészségügyi, szociális tevékenység.

 

/3/ a/ Mindegyik kategóriában évente legfeljebb egy cím adományozható a b/ pontban foglalt

         kivétellel.

     b/ Azonos kategóriában évente két cím adományozható - figyelemmel a 8. § /3/ bekezdé-

         sében foglaltakra -, abban az esetben, ha valamelyik kategóriában nincs javaslat, vagy

         a kategória szerint illetékes bizottság nemleges javaslatot tett.

 

/4/ A kitüntető cím személyek, vállalatok, szövetkezetek, vállalkozók, gazdasági társaságok,

     intézmények, munkahelyi kollektívák, társadalmi, civil szervezetek részére adható.

 

7. §

 

/l/ A Barcs Városért kitüntető cím adományozásáról Barcs Város Képviselő-testülete minősí-

    tett többségi döntést hoz zárt ülésén.

 

/2/ A kitüntetés kör alakú érem, amelynek egyik oldalát Barcs város plasztikusan kiképzett

     címere, másik oldalát a Barcs Városért felirat díszíti.

 

/3/ a/ Az adományozásról oklevelet kell kiállítani a 2. § /3/ bekezdésének a/ pontja szerinti

         tartalommal.

     b/ Az oklevelet a polgármester és a jegyző írja alá.

 

8. §

 

/l/ A kitüntető cím adományozására javaslatot tehetnek:

    a/ képviselő-testület állandó bizottságai, valamint azoknak tagjai,

    b/ polgármester, alpolgármester,

    c/ képviselő-testület tagjai,

    d/ a 6. § /4/ bekezdésében felsoroltak.

 

/2/ A javaslatot részletes indokolással együtt kell előterjeszteni.

 

/3/(1)   Az előkészítő munkát a kategóriánként illetékes bizottságok  látják el, amelyek

                 véleményüket - több javaslat esetén sorrendiség felállításával - a képviselő-

                 testület elé terjesztik az alábbiak szerint:

                 A 6. § /2/ bekezdés

                 - a/ pontja esetében: Oktatási,  Művelődési, Sport Bizottság/(2)

                 - b/ pontja esetében: Városfejlesztési, Környezetvédelmi Turisztikai Bizottság/(2)  és

                                                  Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság együttes ülésen,

                                                  közös előterjesztéssel,

                  - c/ pontja esetében: Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság.

 

/4/ A kitüntető cím adományozásáról a jegyző díszes kivitelű névkönyvet vezet az 5. § /2/ be-

     kezdés szerinti tartalommal.

 

III.

 

Barcs Szolgálatáért kitüntető cím

 

9. §

 

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete helyi kitüntető címet alapít

 

Barcs Szolgálatáért

 

          - ezen belül Barcs Város Örökös Tiszteletbeli ......................

            /A kipontozott részen a beosztás, vagy munkakör megnevezése:

             Főépítésze, Tanácsosa, Referense, Tanára stb./

 

10. §

 

/1/ A kitüntető cím adományozható a Barcs város érdekében végzett kiemelkedő eredményes-

     ségű, maradandó értékű, megbecsülést kiváltó műszaki, fejlesztési jellegű tevékenységért.

     Adományozható továbbá a kiemelkedő szakmai felkészültségű dolgozónak, aki magatartá-

     sával és munkájával jelentős mértékben segítette és mozdította elő az önkormányzati fela-

     datok végrehajtását, a város polgárai ügyeinek intézését, a köz szolgálatát, az intézményi

     célok eredményes teljesítését.

 

/2/ A kitüntető cím adományozható azoknak a Polgármesteri Hivatalban és a Barcs városban

     működő önkormányzati /városi és megyei/ intézmények vezetőinek, szellemi és fizikai

     dolgozóinak, akik az /l/ bekezdésben foglaltaknak megfelelnek és legalább tíz éves hivata-

     li, illetve intézményi munkaviszonnyal rendelkeznek.

 

11. §

 

/l/ A 9. §-ban megnevezett kitüntető címet Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testü-

    lete adományozza, az adományozásról minősített szótöbbséggel határoz zárt ülésen.

 

/2/ A kitüntető cím adományozására javaslatot tehet:

     a/ Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének bármely állandó bizottsága, azok-

         nak bármely tagja.

     b/ A képviselő-testület tagjai.

     c/ Barcs Város Önkormányzata polgármestere, alpolgármestere, Polgármesteri Hivatalának

         jegyzője.

     d/ A 10. § /2/ bekezdésében megjelölt intézmények vezetői az érdekképviseleteik, szakmai

         szerveik véleményének kikérése után.

 

/3/ Az adományozásra vonatkozó javaslatot részletes indokolással kell előterjeszteni.

 

/4/ A javaslatot a dolgozó tevékenységi köréhez leginkább kapcsolódó állandó bizottság véle-

     ményezi, amely javaslatát a képviselő-testület elé terjeszti, több javaslat esetén sorrendiség

     felállításával.

 

 

12. §

 

/l/ A 9. §-ban megnevezett kitüntető címmel az adományozást igazoló okirat jár.

 

/2/ A névre szólóan kiállított okirat az adományozás rövid indokait, a kiállítás keltét, az ado-

     mányozó határozat számát tartalmazza, azt a polgármester és a jegyző írja alá.

 

/3/ A kitüntető cím adományozásáról a jegyző nyilvántartást vezet az 5. § /2/ bekezdése sze-

     rinti tartalommal.

 

 

Vegyes rendelkezések

 

13. §

 

/l/ A kitüntető címek adományozásáról szóló képviselő-testületi döntést határozatba kell

    foglalni.

 

/2/ A határozatban fel kell tüntetni: - a kitüntetett nevét,

                                                         - foglalkozását,

                                                         - a kitüntetés indokát.

 

14. §

 

/l/ A rendelet l., 6. és 9. §-ában meghatározott kitüntető címek a Város Napján ünnepélyes

    keretek között kerülnek átadásra, amelyre a képviselő-testület tagjai meghívást kapnak.

 

/2/ A kitüntető címet a polgármester adja át.

 

l5. §

 

/l/ A kitüntető címek adományozása során csak a megadott határidőig és írásban beadott,

    részletes indokolással ellátott javaslatokat lehet figyelembe venni.

 

/2/ A címek megosztva is adományozhatók közös alkotás, együttesen elért eredmény esetén.

 

/3/ A beérkezett összes javaslatról tájékoztatni kell a képviselő-testületet és a testület tagjai

     a bizottságok által mellőzött javaslatok közül további javaslatot tehetnek.

 

/4/ A kitüntető címek adományozásával kapcsolatos költségeket a Polgármesteri Hivatal költ-

     ségvetésében kell biztosítani.

 

l6. §

 

/l/ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

 

/2/ Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Barcs Város Önkormányzatának 11/l992./VI.18./ számú

     rendelete a Barcs Városért kitüntetés alapításáról és adományozásának rendjéről, valamint

     17/l992./XII.17./ számú rendelete a díszpolgári cím alapításáról és adományozásának rend-

     jéről, továbbá a 16/2000./VI.26./ számú rendelete a Barcs Szolgálatáért kitüntető cím ala-

     pításáról és adományozásáról.

 

 

/3/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

Barcs, 200l. március 29.

 

Balázsné dr.Vástyán Krisztina s.k.                                      Feigli Ferenc s.k.

jegyző                                                                                   polgármester

 

__________________________________________________________________________________________

(1) 12/2003.(VIII.1.) sz. önkormányzati rendelet.

     Hatályos: 2003. augusztus 1-től.

 

(2)   4/2011.(III.25.) sz. önkormányzati rendelet.

     Hatályos: 2011. március 25-től.

 

 

 

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteles.

 

 

B a r c s, 2011. március 25.

 

 

 

                                                                                   Balázsné dr. Vástyán Krisztina

                                                                                            címzetes főjegyző