Ma 2024. június 25., kedd, Vilmos napja van. Holnap János és Pál napja lesz.

 

 

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

5/2003. (III.28.)   x

 

r e n d e l e t e

 

a helyi iparűzési adóról

 

 

 

A helyi adókról szóló  módosított 1990. évi C. tv 1.§ (1) bekezdésében és 6. §-ában kapott felhatalmazása, valamint a módosított 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdése alapján Barcs Város Önkormányzata a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya, adókötelezettség.

 

1. §

 

Az adókötelezettség az önkormányzat illetékességi területén az 1990. évi C. tv-ben meghatározott gazdasági tevékenység gyakorlására terjed ki.

Az adó mértéke

 

2.§

 

   (1)3 Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap

          2 %-a.

(1)(2)1

   (3)4 Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóátalány összege nap-

           tári naponként 2.000 Ft az összes többi vállalkozó esetében.

 

3. §

 

Az adó alanya, alapja.

 

(1)    Az 1990.évi C törvény 35.§-ában  meghatározott vállalkozói körbe tartozók a törvény

       39.§.-39/A.-39/B. §-aiban szabályozottak szerint állapíthatják meg adóalapjukat.

x   Az 1/2004./II.6./, a 20/2004.(IV.30.), a 34/2006.(XII.29.) és a 7/2011.(III.25.) rendelettel módosított és  egységes szerkezetbe foglalt  szöveg.

 

 

Kedvezmények, mentességek.

 

(1) 4. §

Az önkormányzati adóhatóság adómérséklés tekintetében

irányadó méltányossági jogkörének gyakorlása során követendő eljárásról

 

    5. § 2

 

    6. § 2

 

    7. § 2

 

     8. §  2

 

  9. §  2

 

 Hatályba léptető rendelkezések

10. §

 (1) E rendelet a kihirdetése napján  lép hatályba.

 (2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ előírásai szerinti helyben szokásos módon a jegyző           gondoskodik.

(3)A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Barcs Város Önkormányzatának a helyi iparűzési adóról szóló-  a 4/1998. (II.6.) , a 19/1998.(XII.28.), a 25/1999. (XII.15.),a 4/2000.(II.4.)és a 19/2001.(VIII.3.) számú rendeletekkel módosított-  1/1994.(I.31.)számú rendelete.

 

B a r c s, 2003. március 20.

 

 

           Balázsné dr.Vástyán Krisztina s.k.                                              Feigli Ferenc s.k.                                                                                             

                        jegyző                                                                                 polgármester

 

 

1/2004.(II.6.) r. Hatályos: 2004.01.01-től

20/2004.(IV.30.) r. alapján hatálytalan 2004.04.30-tól.

34/2006.(XII.29.) r. Hatályos: 2007.01.01-től.

  4/2011.(III.25..) r. Hatályos: 2011.03.25-től.

_________________________________________________

(1) Hatálytalan: 2011.03.25-től.

 

 

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteles.

B a r c s, 2011. március 25.    

                                                                                     Balázsné dr. Vástyán Krisztina

                                                                                                     címzetes főjegyő