Ma 2024. június 25., kedd, Vilmos napja van. Holnap János és Pál napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

22/2003. (XI.28.) számú

 

R E N D E L E T E

 

 

Az idegenforgalmi adóról (1,2,3, 4)

(2) Barcs Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény 1. §-a (1) bekezdésében és 6. §-ában kapott felhatalmazása alapján az idegenforgalmi adóról a következő rendeletet alkotja:

 

Az adókötelezettség és az adó alanya

1.§ (2)

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt

          (1) aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy

               vendég éjszakát eltölt.

       (1) (2)

Az adómentesség

2. §

Az adókötelezettség alól mentes:

     (3)     a)   a 18. életévét be nem töltött magánszemély;

   (2)   b)   a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális        

                 intézményben ellátott magánszemély;

c)   a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá

   (2)         d) aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak hozzátartozója (Ptk. 685. § b pontja).

   (1) (2)   e)     

Az adó alapja

 

3. §

A megkezdett vendégéjszakák száma.

Az adó mértéke

 

4. § (1)

Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 347 forint.

Az adó beszedésére kötelezett

 

5. §

(1) (4) A Rendelet 1.§ - alapján fizetendő adót a külön jogszabályban meghatározott[1] jogosult szedi be.

(2) Az (1) bekezdés szerint fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

6. §

A beszedett adóról a beszedést követő hó 15. napjáig bevallást tesz és be is fizeti az önkormányzat erre a célra elkülönített idegenforgalmi adó számlájára.

Az adózással kapcsolatos nyilvántartások

7. §   ( 2)

 

     (1)   Az adó beszedésére kötelezett köteles az általa beszedett adóról az adó alapjának és összegének a megállapítására alkalmas nyilvántartást vezetni és az adózónak bizonylatot adni.

       (2)   A szállásadó köteles az e célra formanyomtatványként rendszeresített vendégkönyvet vezetni, amelyet a használatbavétel előtt a jegyző hitelesít. A vendégkönyvben - annak használatbavétele előtt - fel kell tüntetni a megnyitás időpontját. A vendégkönyv beszerzéséről, a nyilvántartás folyamatos vezetéséről a szállásadó köteles gondoskodni.

     (3)   A vendégkönyvnek tartalmaznia kell:

              - a vendég vezeték- és utónevét, születési helyét és idejét, külföldi vendég esetén a      

                 vezeték- és utónevét, születési idejét, az állampolgárságát, illetve hontalan státusát,

              - a vendég lakcímét, személyi igazolványának számát, külföldi, illetve hontalan

               vendég esetén útlevelének számát, a vízum vagy a tartózkodási engedély számát,

            - a szálláshelyen való tartózkodás kezdő és befejező időpontját

             - a vendég saját kezű aláírását.

Záró rendelkezések

 

8. § (2)

Az e rendeletben nem szabályozott esetekben a helyi adókról, valamint adózás rendjéről szóló, hatályos törvények, illetőleg a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9. §

(1) E rendelet 2004. január 1-én lép hatályba.

(2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik az SzMSz előírásai szerinti helyben szokásos módon.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az idegenforgalmi adóról szóló 19/1996. (XII.6.) számú rendelet hatályát veszti.

B a r c s, 2003. november 20.

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina s.k.                                     Feigli Ferenc s.k.

                       jegyző                                                               polgármester

 

 

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteles:

B a r c s, 2011. december 22.

                                                                                  Balázsné dr. Vástyán Krisztina

                                                                                              címzetes főegyző

 

 

(1) 33/2006.(XII.29.) r. Hatályos: 2007. 01. 01-től.

(2) 11/2007.(VI.29.) r. Hatályos: 2007. 06. 29-től.

(3)    4/2011.(III.25.) r. Hatályos: 2011. 03. 25-től.

(4) 28/2011.(XII.30.) r. Hatályos: 2012. 01. 01-től.

(1) Hatálytalan: 2011. 03. 25-től.[1] A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 30. § (1) bekezdés a) pontja alapján fizetendő adót:

a) a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó,

b) a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján

(a továbbiakban együtt: adóbeszedésre kötelezett) szedi be.