Ma 2024. június 25., kedd, Vilmos napja van. Holnap János és Pál napja lesz.

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

 

39/2004. (X. 28.)

 

R E N D E L ET E

 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról(1)

Barcs Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján, figyelemmel a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről szóló 12/2001. (IV.28.) OM rendelet rendelkezéseire, az alábbi rendeletet alkotja:

 

 

Általános rendelkezések

 

1. §

 

E rendelet célja, hogy meghatározza Barcs Város Képviselő-testülete által biztosított Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj ellátás pályázati feltételeit, mértékét, odaítélésének rendjét.

 

2. §

 

E rendelet hatálya kiterjed Barcs város közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező természetes személyekre, akik felsőfokú oktatási intézményben történő tanulásuk támogatásaként az évente a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelő(1) által kiadásra kerülő „Általános Szerződési Feltételek”-ben megfogalmazottak alapján „A” illetve „B” típusú Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjban részesülhetnek.

 

3. §

 

Barcs Város Önkormányzata évente csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez (továbbiakban: ösztöndíj rendszer). Az adott évben erre fordítható forrás mértékéről az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság(1) javaslata alapján, a pályázatok beérkezését követő 15 napon belül határoz. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a csatlakozásról szóló nyilatkozatot évente aláírja.

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ösztöndíj igénylésének szabályai

 

4. §

 

(1) A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Intézmény-felügyeleti Irodája a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán és hirdetőtábláján teszi közzé, valamint a helyi médiában közzéteszi a pályázati felhívás kiírásának tényét.

 

(2)   A felsőoktatási ösztöndíj megállapítása iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán és az Önkormányzati és Intézmény-felügyeleti Irodáján lehet benyújtani évente egy alkalommal, a pályázati kiírásban meghatározott benyújtási határidőig.

 

(3)   A pályázatokat a mindenkori pályázati kiírásban szereplő adatlapon kell benyújtani, melyhez csatolni kell az 1. számú melléklet szerinti jövedelemigazolásokat, valamint az alábbi igazolásokat:

                        - nyilatkozat, illetve igazolás az eltartottak számáról,

                        - ha a pályázó eltartó, az erről szóló igazolás,

                        - ha a pályázó árva vagy félárva, az erről szóló igazolás,

                        - a tartós betegségről, rokkantságról szóló igazolás,

                        - a munkanélküliségről szóló igazolás,

                        - a kollégiumi elhelyezésről, vagy a kollégiumi felvétel elutasításáról szóló igazolás.

 

 

A pályázatok elbírálásának szabályai

 

5. §

 

(1)   A pályázatokat Barcs Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Sport Bizottsága(1) a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok megtartásával, valamint az Ötv. 12. § (4) bekezdésének a.) pontja szerint zárt ülésen bírálja el.

 

(2)  Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.

 

(3)  Az ösztöndíjra való jogosultság megállapítása szempontjából szociálisan rászorulónak kell tekinteni azt a pályázót, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 200 %-át.

 

(4)  Előnyben részesülnek azokat, akik családjában az egy főre jutó nettó átlagjövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 80 %-át nem haladja meg.

 

(5)   Az elbíráláskor az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság(1) a pályázó szociális helyzetét az alábbi sorolási szempontok szerint vizsgálja:

 

 

a.) mekkora a családban élő eltartottak száma, különösen, ha az 3 vagy annál több,

b.) a pályázó vagy vele együtt élő testvérei árvák-e, vagy van-e félárva,

c.) van-e a családban élő krónikus betegségben szenvedő vagy folyamatos ellátást igénylő beteg,

d.) van-e a családban munkanélküli vagy nyugdíjas,

e.) van-e a pályázónak gyermeke,

f.) a pályázó kollégiumi ellátásra jogosult-e, kollégiumi ellátásban részesül-e vagy helyhiány miatt elhelyezéséről maga gondoskodik-e,

g.) rendelkezik-e a pályázó, illetve családja az állandó lakcímként bejelentett lakáson kívül más lakással, illetve a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200-szorosát meghaladó értékű gépjárművel.

 

6. §

 

(1)   A bizottság a települési önkormányzati ösztöndíj összegét úgy állapítja meg, hogy az a megyei önkormányzat által adományozandó ösztöndíj várható összegével együtt ne haladja meg az intézményi ösztöndíjrész oktatási miniszter által évente megállapított havi egy főre jutó legnagyobb összegét.

 

(2)   A bizottság a pályázók szociális helyzete alapján az ösztöndíj összegét differenciáltan is megállapíthatja, de valamennyi támogatásban részesített pályázó számára azonos összegű ösztöndíj odaítéléséről is dönthet.

 

(3)   A „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát a bizottság évente egyszer, az új pályázók támogatásának elbírálásával egy időben felülvizsgálja. A felülvizsgálat e rendelet 1. számú melléklete szerinti jövedelem-igazolások alapján történik. A jövedelemigazolást a hallgató nyújtja be az Önkormányzati és Intézmény-felügyeleti Iroda megkeresését követően. A döntésre előkészítés az Önkormányzati és Intézmény-felügyeleti Iroda feladata.

 

(4)   Az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság(1) határozatban visszavonja a támogatást abban az esetben, ha a támogatásban részesített az önkormányzat illetékességi területéről elköltözik, illetve „B” típusú pályázó esetén, ha a szociális rászorultság már nem áll fenn. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől lép hatályba.

 

(5)       Az elbírálás során:

 

a) a határidőn túl benyújtott vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból ki kell zárni, és a kizárást írásban meg kell indokolni,

 

b) minden határidőn belül benyújtott formailag megfelelő pályázatot érdemben el kell bírálni, és a döntést írásban meg kell indokolni,

 

c) kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatával lehet csak eljárni.

 

(6) Az ösztöndíjak éves felülvizsgálata során az ösztöndíj akkor folyósítható tovább, ha az ösztöndíjas továbbra is megfelel e rendeletben előírt feltételeknek.

 

 

 

7. §

 

Záró rendelkezések

 

(1)  E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a 7. § (2) és (3) bekezdéseiben foglalt eltéréssel.

 

(2) A 3. § utolsó mondata 2006. szeptember 1-én lép hatályba, egyidejűleg a Képviselő-testület szerveire átruházott hatáskörökről szóló 7/2001. (IV.6.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete az alábbi alcímmel és ponttal egészül ki:

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló …../2004. (……) rendeletben megállapított hatáskörök:

30./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról szóló nyilatkozat évenkénti aláírása.”

 

(3)  A rendelet 5. § (5) bekezdésének g.) pontja és az 1. sz. melléklet 2006. szeptember 1-én lép hatályba.

 

(4)  E rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés kihirdetéséről szóló 2004. évi XXX. törvénnyel összhangban az Európai Közösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

 

 

Barcs, 2004. október 20.

 

 

                 Feigli Ferenc s.k.                                                      Balázsné Dr. Vástyán Krisztina s.k.

                 polgármester                                                                                                jegyző

 

 

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteles.

 

B a r c s, 2011. március 25.

 

 

                                                                                                 Balázsné dr. Vástyán Krisztina

                                                                                                             címzetes főjegyző

 

(1) 4/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet.

Hatályos: 2011. 03. 25-től.

 

1. számú melléklet

 

Munkavállaló neve: ...................................................................................

Lakcíme: ................................................................................................

Munkáltató neve: .....................................................................................

 

Tárgyidőszakban átlagjövedelem igazolása

200....év........................hó ...... naptól 200..... év .......................... hó ..... napig

 

Jövedelmi viszonyok:

Tárgyidőszakban kifizetett összeg:                                 Bruttó                Nettó

                                                                                   

1.) Munkabér (túlóra is)                                                ...............         ...............

2.) Táppénz                                                                  ...............         .........…...

3.) GYED, GYES                                                        ...............         ...............

4.) Jutalom                                                                   ...............         ...............

5.) Egyéb bérjellegű kifizetés                                         ...............         ...............

1-5. pontban kifizetett összeg havi átlaga                       ...............         ...............

 

Kelt: Barcs, ...................................................

 

 

………………….……….

       munkáltató aláírása

 

 

 

 

 

 

Kijelentem, hogy

1.) Egyéb jövedelmem nem volt

2.) Jövedelmem volt                                                                              Bruttó                     Nettó

 

a) társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem                              ................     ................

b) ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből,

   vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem             ...............       ................

c) nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb

     nyugdíjszerű ellátás (árvaellátás, stb.)                                       ...............       ................

d) gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó

   támogatások (GYES, GYED, GYET, családi pótlék,

   gyermektartásdíj, stb.)                                                                ...............         ................

e) önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított

rendszeres pénzbeli ellátás, munkanélküli járadék,

rendszeres szoc. és lakásfenntartási támogatás,

gyermekvédelmi támogatás                                                             ...............         ................

f) szociális étkeztetés (napi Ft.)                                                       ...............       ................

g) házi szociális gondozás                                                                 ..............         ................

h) föld bérbeadásából származó jöv.                                               ...............         ................

i) egyéb (mezőgazdasági termelés, ösztöndíj, állattartás, stb.)         ...............       ................

 

Jövedelmemből tartásdíjat

- fizetek ............... fő után

- kapok ............... fő után

a) összege (havi):                                                              ...............           ................

b) tartásdíjat megállapító ítélet száma: .....................................

bíróság megnevezése: ........................................................

 

 

 

Kijelentem, hogy tulajdonomban (és gyermekem tulajdonában) az alábbi ingatlan és ingó van:

Értéke:

a) Ingatlan megjelölése, címe: ..........................................                         .................

(családi ház, ..........................................                                                    .................

nyaraló, telek, .........................................                                                     .................

zártkert, stb.) ..........................................                                                    .................

 

b) személygépkocsi     ....... db ....................... típus                                   ………….

                                     ....... db ....................... típus                                    .................

               Üzembe helyezés ideje: .....................................................................

 

c) Értékpapír, betétben elhelyezett összeg, készpénz                                   ................

 

Az alábbi vagyoni értékű jogokkal rendelkezem:

a) haszonélvezet: .................................................................................

b) használat, bérlet: ..............................................................................

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy az adatok valódiságáért a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat a megyei APEH útján ellenőrizheti.

 

Barcs, ............................................

 

                                                                                               ……………………………

                                                                                                                  aláírás