Ma 2024. június 25., kedd, Vilmos napja van. Holnap János és Pál napja lesz.

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

 

13/2007./VIII.3./ rendelete

 

BARCSI NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

 Vikár Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulóinak térítési díj és tandíj fizetési kötelezettségéről. (1)

 

A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény 124. .§ (21) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a közoktatásról szóló  1993. évi LXXIX. törvény 115. § (1) bekezdés c.) pontja, 116. § (1) bekezdés a.) pontjára és a 117. §-ra a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Vikár Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulóinak térítési és tandíj fizetéséről a képviselő-testület a következő rendeletet alkotja:

 

 

1.§

 

A rendelet hatálya kiterjed a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Vikár Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény képzési formáit igénybevevő tanulókra.

 

 

2.§

 

(1) a./ A rendelet alkalmazása szempontjából tanuló az a természetes személy, aki a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Vikár Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel tanulói jogviszonyt létesített, az intézménybe az arra meghatározott időpontig beiratkozott.

 

      b./ E rendelet alkalmazásában hátrányos helyzetű tanuló a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121.§ (1) bekezdésének 14. pontja szerint meghatározott tanuló.

 

(2) A térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások heti hat tanórai foglalkozás, a főtárgy elméletének és gyakorlatának elsajátításához, évenkénti egy meghallgatás (vizsga, művészeti alapvizsga, művészeti záróvizsga) és egy művészeti előadás, egy alkalommal – tanulmányi eredmények nem teljesítése miatt – az évfolyam megismétlése, egy művészeti képzésben való részvétel esetén, az iskola létesítményeinek, felszereléseinek igénybevétele, használata e szolgáltatások körében.

 

(3) A tandíjért igénybe vehető szolgáltatások: a 2. § (2) bekezdésében meghatározottakat meghaladó tanórai foglalkozás, továbbá a tankötelezettség megszűnése után annak, aki nem áll tanulói jogviszonyban, illetve a 22. életév elérésétől minden tanórai foglalkozás.

 

 

3.§

 

(1) (1) A hangszeres egyéni foglalkozásban részesülő tanulók  térítési díj mértéke a törvényi előírásoknak megfelelően a képviselő-testület a tanulmányi eredménytől függően az egy tanulóra jutó kiadásoknak megfelelően, differenciáltan az alábbiak szerint állapítja meg:

 

      a.) (1)  18 éven aluli tanulók esetében:

 

 

 

Éves térítési díj

Féléves térítési díj

I.

jeles (4,5-5,0)

33.000 Ft

16.500 Ft

II.

Jó (3,5-4,4)

34.000 Ft

17.000 Ft

III.

közepes (2,5-3,4)

35.000 Ft

 17.500 Ft

IV.

elégséges (2,0-2,4)

36.000 Ft

18.000 Ft

    

 

  b.) (1)  A 18 éven felüli tanulók esetében:

 

 

 

Éves térítési díj

Féléves térítési díj

I.

jeles (4,5-5,0)

66.000 Ft

33.000 Ft

II.

jó (3,5-4,4)

68.000 Ft

34.000 Ft

III.

közepes (2,5-3,4)

70.000 Ft

35.000 Ft

IV.

elégséges (2,0-2,4)

72.000 Ft

36.000 Ft

 

(2)  Térítési díjak a csoportos, előképzős, néptánc és grafika foglalkozásban résztvevő tanulók számára:

 

 

      c.) 18 éven aluli tanulók esetében:

 

 

 

Éves térítési díj

Féléves térítési díj

I.

jeles (4,5-5,0)

12.000 Ft

 6.000 Ft

II.

Jó (3,5-4,4)

13.000 Ft

 6.500 Ft

III.

közepes (2,5-3,4)

14.000 Ft

  7.000 Ft

IV.

elégséges (2,0-2,4)

15.000 Ft

  7.500 Ft

    

 

  d.) A 18 éven felüli tanulók esetében:

 

 

 

Éves térítési díj

Féléves térítési díj

I.

jeles (4,5-5,0)

16.000 Ft

 8.000 Ft

II.

jó (3,5-4,4)

18.000 Ft

 9.000 Ft

III.

közepes (2,5-3,4)

20.000 Ft

10.000 Ft

IV.

elégséges (2,0-2,4)

22.000 Ft

11.000 Ft

 

(3) Amennyiben a tanuló az előképző osztály mellett már főtárgyi oktatásban is részesül, akkor a térítési díjat a főtárgyi eredménye szerint kell megállapítani. Ebben az esetben az előképző szolfézs, kötelező tantárgynak minősül.

 

 

   

 

4.§

 

(1)   A térítési díj mértékét félévkor és tanév végén a tanuló tanulmányi eredménye alapján az intézményegység vezetője állapítja meg a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények igazgatójának jóváhagyásával.

 

(2)   A tanulmányi átlageredmény kiszámítását egy tizedes pontosságig kell elvégezni és a kerekítés szabályai szerint kell alkalmazni.

 

(3)   A tanulmányi átlageredmény megállapításánál a főtárgy és a kötelező melléktárgy tanulmányi eredményét kell figyelembe venni a zenei tagozat esetében.

 

(4)   Az osztályfolytató és a saját hibáján kívül nem osztályozott tanuló a legutolsó érvényes eredményének alapján fizet térítési díjat.

 

5.§

 

(1)   A szociális és egyéb kedvezményeket azon családok gyermekeinél kell alkalmazni, ahol az egy főre jutó átlagjövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum mértékét.

 

(2)   A térítési díj kedvezmény mértéke legfeljebb a tanuló által fizetendő térítési díj 50 %-a lehet.

 

(3)   A hátrányos helyzetű tanulóktól térítési díj nem kérhető.

 

6.§

 

(1) (1)    Az intézményben a fizetendő tandíj összege tanévenként nem haladhatja meg a szakfeladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. A tandíj mértékét a törvényi előírásoknak megfelelően a képviselő-testület a tanulmányi eredményektől függően az alábbiak szerint állapítja meg:

 

 

 

Éves térítési díj

Féléves térítési díj

I.

jeles (4,5-5,0)

150.000 Ft

75.000 Ft

II.

jó (3,5-4,4)

160.000 Ft

80.000 Ft

III.

közepes (2,5-3,4)

170.000 Ft

85.000 Ft

IV.

elégséges (2,0-2,4)

180.000 Ft

90.000 Ft

 

     

7.§

 

A kedvezményezettek köréről szakmai munkaközösségek és a szülői szervezet véleménye alapján az intézményegység vezetője dönt a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények igazgatójának jóváhagyásával.

 

 

 

 

8.§

 

A térítési díj és tandíj befizetésének módját, idejét, a kedvezmények igénylésének mikéntjét az SZMSZ-ben kell meghatározni, és az érintettek tudomására kell hozni.

 

 

 

 

 

9.§ (1)

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

 

(2) A rendelet 3.§ (1), (2)-(4) bekezdésében, és a 6.§ (1) bekezdésében meghatározott térítési díjakra,  illetve a tandíjakra vonatkozó rendelkezéseket 2007. szeptember 1-től kell alkalmazni.

 

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Barcs Város Képviselő-testülete 16/2005. (VI.24.) sz. önkormányzati rendelete a „Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Művészeti Iskola tanulóinak térítési díj fizetéséről", valamint 17/2005.(VI.24.) sz. önkormányzati rendelete "A barcsi Vikár Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulóinak térítési díj fizetéséről" hatályukat vesztik.

 

 

Barcs, 2007. július 26.

 

 

 

Feigli Ferenc s.k.

polgármester

Balázsné dr. Vástyán Krisztina s.k.

jegyző

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteles.

 

 

B a r c s, 2011. június 24.

 

                                                                                      Balázsné dr. Vástyán Krisztina

                                                                                                 címzetes főjegyző