Ma 2024. június 25., kedd, Vilmos napja van. Holnap János és Pál napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

 

 6/2011. (III.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről(1)

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

 

1. §

(1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, részönkormányzat testülete, képviselő-testület hivatala) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

(2) E rendelet rendelkezéseit a Cigány-, Horvát- és Német Kisebbségi Önkormányzat vonatkozásában a kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.

(3) A költségvetés tervezetének összeállítása és a költségvetési rendelet megalkotása során a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzatok együttműködésére vonatkozó részletes szabályokat és eljárási rendet – az Ámr. 37. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat megállapodásban rögzítette.

 

2. §

(1) Az Áht. 67. §. (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. számú melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §

(1)(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2011. évi   költségvetését

5.486.475 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

   5.762.162.ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

   275.687 ezer Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                  3.743.579 e Ft-ban

ebből:

-          finanszírozási célú műveletek bevételét                  295.385 e Ft-ban

-          előző évi pénzmaradványt                                           5.141 e Ft-ban        

  • a működési célú kiadásokat                                              3.740.026 e Ft-ban

ebből:

-          a személyi juttatások kiadásait                             1.758.846 e Ft-ban        

-          a munkaadókat terhelő járulékokat                         458.484 e Ft-ban

-          a dologi kiadásokat                                              1.089.558 e Ft-ban

-          az ellátottak pénzbeli juttatásait                                15.593 e Ft-ban

-          a speciális célú támogatásokat                                 369.718 e Ft-ban

-          az általános tartalékot                                                18.077 e Ft-ban

-          a céltartalékot                                                           29.750 e Ft-ban

  • a felhalmozási célú bevételt                                              2.223.023 e Ft-ban

ebből:

-          finanszírozási célú műveleteket                               174.471 e Ft-ban

-          előző évi pénzmaradványt                                           5.130 e Ft-ban        

  • a felhalmozási célú kiadást                                               2.226.576 e Ft-ban

ebből:

-          a beruházások összegét                                         1.027.931 e Ft-ban

-          a felújítások összegét                                               912.087 e Ft-ban

-          egyéb felhalmozási célú kiadásokat                           34.815 e Ft-ban

-          egyéb felhalmozási célú támogatásokat                       5.130 e Ft-ban

-          az intézményi felhalmozási kiadások összegét         40.843 e Ft-ban

-          finanszírozási célú műveleteket összegét                204.440 e Ft-ban

-          céltartalék (felhalmozási célra)                                   1.330 e Ft-ban

állapítja meg.

 

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt – beleértve az Áht. 8/A. § (3) bekezdés c) pontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

 

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, az Áht. 8/A. § (3) bekezdés a)-b) pontjában meghatározottak szerinti finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2/d. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

 

 

 

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 3/a. számú és 3/b. számú melléklete tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételeit e rendelet 4. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek kiadásait e rendelet 4. számú melléklete szerint állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetését e rendelet 5. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 6/a. számú melléklete szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg.

(8) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet 6/a. számú melléklete szerint állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervenként e rendelet 4. számú és az 5. számú melléklete szerint állapítja meg.

(10) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 4. számú és az 5. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 12. számú melléklete szerint állapítja meg.

 

 

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

 

5. §.

(1) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 461.256 eFt forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a felhalmozási célú hitel összege 174.471 eFt, a legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla hitel összege 750.000 e Ft.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2011. évi kondíciókkal történő előkészítésre, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér hitel felvételére. Minden egyéb hitelműveletben a Képviselő-testület dönt.

 

 

A bevételi többlet kezelése

 

6. §

 

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét Képviselő-testület által engedélyezett előirányzat-módosítást követően használhatja fel.

 

 

Általános és céltartalék

7. §

(1) (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

                                                        31.080 ezer Ft összegben állapítja meg.

(1) (2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

                       18.077 ezer Ft összegben állapítja meg.

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 9/a. számú és a 9/b. számú melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

 

 

 

 

 

 

A kisebbségi önkormányzatok költségvetése

 

9. §

A képviselő-testület a Cigány-, Horvát-, Német Kisebbségi Önkormányzatok költségvetését - a kisebbségi önkormányzat határozata alapján - változatlan tartalommal építi be a költségvetésébe, melyet e rendelet 7/a. számú, 7/b. számú és a 7/c. melléklete tartalmaz.

10. §

 

A helyi önkormányzat, illetve a helyi kisebbségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi kisebbségi önkormányzat(ok) gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Polgármesteri Hivatal.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

 

11. §

 

A 2011. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11. számú melléklet tartalmazza.

 

 

Támogatások

 

12. §

(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

A 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

13. §

(1) a) A Képviselő-testület szerveire átruházott hatáskörökről szóló 7/2001.(IV.6.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében átruházott hatáskörökön túl az Áht. 74. §. (2) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 20 millió Ft- éves értékig, feladatonként 5 millió Ft- ig a Polgármesterre ruházza át .

b) A Képviselő-testület az Áht.73. § (3) bekezdése alapján, figyelemmel a Képviselő-testület szerveire átruházott hatáskörökről szóló 7/2001 (IV.6.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletére a céltartalék terhére a rendelkezés jogát 1.500 e Ft- éves értékig, feladatonként 500 e Ft- ig a Polgármesterre ruházza át.

c) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal elfogadott költségvetési előirányzatain belül szerződéssel- a Képviselő- testület utólagos tájékoztatása és jóváhagyása mellett- az év folyamán esetenként 1.000 eFt. erejéig kötelezettséget vállalhasson.

d) A Képviselő- testület az Áht .73. § (3) bekezdése alapján, figyelemmel a Képviselő-testület szerveire átruházott hatáskörökről szóló 7/2001 (IV.6.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletére az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság részére 100 eFt, az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság részére 100 eFt, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság részére 100 eFt összeget biztosít saját hatáskörű felhasználásra.

e) A Képviselő- testület az Áht.73. § (3) bekezdése, a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007. (III.30.) rendelete 44.§ (5) bekezdése és a Képviselő-testület szerveire átruházott hatáskörökről szóló 7/2001. (IV.6.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete alapján a Drávaszentesi Településrészi Önkormányzat részére 250 eFt, a Somogytarnócai Településrészi Önkormányzat részére 500 eFt összeget biztosít saját hatáskörű felhasználásra.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években - a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az e §-ban foglalt átcsoportosításokról a jogosultak havonta képviselő- testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a Polgármester a beszámolókra is figyelemmel első ízben a féléves beszámolókor, azt követően a negyedévet követő első testületi ülésen köteles javaslatot tenni.

(4) A jóváhagyott költségvetésen, testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadási és bevételei főcsoportokra szóló kiértesítését a Polgármesteri Hivatal végzi.

 

14. §

 

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

15. §

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a Képviselő- testület a 12. § (3) bekezdésben foglalt módon dönt.

 

16. §

 

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a költségvetési szervek saját költségvetésük terhére az e rendeletben szereplő beruházási és felújítási feladataikat elvégezhessék. A feladatok végrehajtását a költségvetési szerv vezetője 30 nappal a munkálatok megkezdése előtt köteles a jegyzőnek bejelenteni. Ezen feladatok megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat.

17. §

 

Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

18. §

Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek költségvetési támogatását a Képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerülnek kiutalásra.

19. §

Az 50.000 Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni e rendelet 25.§ (2) bekezdésében foglalt tartalommal.

20. §

 

(1) Az önkormányzat által nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a helyben szokásos módon, illetve az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvénynek megfelelően közzé kell tenni legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60-ik napig, minden 200 e Ft-ot meghaladó támogatás esetén.

(2) Nem kell közzétenni a támogatást akkor, ha a támogatott kérelmét visszavonja, vagy lemond a támogatásról.

 

(3) A kapott támogatásról a támogatás felhasználását követően, legkésőbb 2011. december 31-ig köteles elszámolni a támogatott hitelesített számlamásolattal.

 

21. §

A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az Áht.15/B.§.(1)- (2) bekezdéseiben meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

 

22. §

A Környezetvédelmi Alap (továbbiakban Alap) bevételeit az 6. számú melléklet 2.7.2. pontjában szereplő, Barcs Város belterületi vízrendezése elnevezésű projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításához kell felhasználni.

 

 

23. §

(1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

Pótköltségvetés, költségvetés módosítása

 

24. §

(1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 2,5 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.

(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 5 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.

 

 

Társadalmi és civil szervezetek támogatásának rendje

 

 

 

25. §

 

(1) A Képviselő-testület a 7/2001.(IV.6.) számú rendeletében az adott év költségvetésében elkülönített előirányzat alapján a társadalmi és civil szervezetek, önszerveződő csoportok támogatására irányuló pályázat kiírását és a beérkezett pályázatok elbírálását a Polgármesterre ruházta át.

(2) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt. A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább - értelem szerint - az Ámr. 112. § (6) bekezdésében foglalt feltételeket.

(3) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája felé.

(4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a tárgyév december 31. napjáig köteles eleget tenni.

(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek részére újabb támogatás 1 évig nem ítélhető meg.

(6) Amennyiben az önkormányzati támogatás csoportmentességi rendelet, illetve a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendelet hatálya alá tartozik, a támogatás folyósítását megelőzően a támogatási szerződést az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004.(IV.19.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján előzetesen be kell jelenteni a pénzügyminiszternek.

 

 

Költségvetési szervek pénzmaradványa

26. §

 

(1)A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

 

27. §

 

(1) A Képviselő-testület nem engedélyezi, hogy a költségvetési szervek év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre a kiemelt előirányzatok között

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

 

28. §

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-előirányzatát a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4)A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

(5) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.

(6) A költségvetési szervnél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.

 

 

Szolgáltatási szerződés

29. §

 

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a.) az ellátandó feladatot,

b.) a díjazás mértékét,

c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d.) a szerződés időtartamát,

e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Záró és egyéb rendelkezések

30. §

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

B a r c s, 2011. március 17.

 

 

Karvalics Ottó s.k.                               Balázsné dr. Vástyán Krisztina s.k.

                         polgármester                                                 címzetes főjegyző  

 

 

  1. (1)10/2011.(IV.08.) rendelet. Hatályos: 2011. április 08-tól.

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteles.

B a r c s, 2011. április 08.      

                                                                                    Balázsné dr. Vástyán Krisztina

                                                                                                     címzetes főjegyő