Ma 2024. április 15., hétfő, Anasztázia és Tas napja van. Holnap Csongor napja lesz.

Ebösszeírás 2023

Ebösszeírás 2023

Közvilágítási hiba bejelentése

Közvilágítási hiba bejelentése

Visit Barcs

Visit Barcs

Szennyvíz beruházás

Zöldmezős Iparterület

Gyerekesély

KEZÜNKBEN A JÖVŐ – A BARCSI JÁRÁS INTEGRÁLT GYERMEKPROGRAMJA
Gyerekesély
e-mail: gyerkeselybarcs@gmail.com

Videó Galéria


Barcs Város Önkormányzatának

14/2003./.X.27../

rendelete a helyi értékek védelméről (1) - (3)

 

 

 

Barcs Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16.§. /1/ bekezdése és az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. §. /3/ bekezdése alapján, figyelemmel az építészeti örökség helyi védelmének szabályairól szóló  66/1999./VIII.13./ FVM. számú rendeletben foglaltakra,  az országos védelem alá nem helyezett helyi értékeink védelme, műemlékeink megóvása érdekében az alábbi rendeletet alkotja meg:    

 

 

A helyi értékek fogalma, a helyi védelem célja

 

1.§

 

/1/      Helyi érték az építészeti örökség mindazon eleme, amely külön jogszabályok alapján nem áll védelem alatt és települési, táji, természeti, építészeti, néprajzi, képző- vagy iparművészeti, régészeti értékként a város történeti folytonosságát bizonyítja és az itt élők önbecsülését, városszeretetét segíti elő.

 

/2/      A helyi védelem célja a településnek és környezetének, valamint az ott található értékes építészeti, táji, az épített környezettel összefüggő természeti elemek jellegzetességének, hagyományos megjelenésének megőrzése.

 

A rendelet hatálya

 

2.§

 

A rendelet hatálya Barcs város közigazgatási területén lévő, e rendelet mellékletében védetté nyilvánított és védelemre kijelölt és az arra méltó értékekre terjed ki, a rendelet 9. §-ában meghatározott támogatási rendszer a műemlékekre, a műemléki környezetben lévő, illetve a helyi nyilvántartásba vett épületekre /értékekre/ is.

 

A helyi védelem fajtái

 

3.§

 

/1/      A helyi védelem a település és környezetének egészére vagy összefüggő részére /a továbbiakban: helyi területi védelem/, valamint egyes építményeire, ezek részleteire /a továbbiakban: helyi egyedi védelem/ terjed ki.

 

 

 

 

 

 

 

/2/      A helyi területi védelem kiterjed /melléklet/

 

          a./ A településszerkezet /utcahálózat, településszerkezet beépítési mód, utcakép/

              településkarakter /településszerkezet, a település kép elemei, formái, anyagai, szín- 

              világa együttesen/ védelmére,  - É -

          b./ településszerkezeti szempontból jelentős zöldterület vagy növényzet védelmére.  -H-

 

/3/      A helyi területi védelem kiterjed a mellékletben felsorolt műemlékek szabályozási tervlapokon megjelölt és lehatárolt közvetlen környezetére /- J - / valamint a műemléki jelentőségű területekhez csatolt szabályozási tervlapokon megjelölt /- M - / műemléki környezetre.

 

/4/      A helyi egyedi védelem kiterjed:

 

          a./ az építmény /épület és műtárgy/ vagy ezek együttes egészére vagy valamely részle-

              tére /anyaghasználat, szerkezet, színezés, stb./,

          b./ az építményhez tartozó földrészletre és annak jellegzetes növényzetére,

          c./ szobor, képzőművészeti alkotás, utcabútor védelmére,

          d./ az egyedi tájérték védelmére

 

 

 

Védetté nyilvánítás és megszüntetése

 

4.§

 

/1/      A Képviselő-testület e rendelettel a mellékletben felsorolt épületeket valamint területeket védetté nyilvánítja. A védetté nyilvánítás alapja a 15/2002./IX.27./ számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott Általános Rendezési Tervben végzett örökségvédelmi hatástanulmány és javaslat.

 

/2/      További védetté nyilvánításra, számbavételre /nyilvántartásba vételre/ illetve annak megszüntetésére bárki javaslatot tehet a Polgármesteri Hivatal  Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodájánál.

          A javaslatnak tartalmaznia kell a vonatkozó adatokat /helység, utca, házszám, helyrajzi szám, tulajdonos, kezelő, használó/, valamint rövid indoklást.

 

/3/      A védetté nyilvánítás, illetve megszüntetés, szakmai előkészítése az önkormányzat főépítészének a feladata.

         

/4/      Az előkészítés során az érintett civil szervezetek véleményét ki kell kérni.

 

/5/      A védetté nyilvántartásra, illetve megszüntetésre a javaslatot a Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai (3) Bizottság terjeszti a képviselő-testület elé.

 

 

 

 

 

 

 

A védett értékek nyilvántartása

 

5.§

 

/1/      A jegyző a helyi védelem alatt álló értékekről  nyilvántartást vezet.

 

/2/      A nyilvántartás a 66/1999./VIII.13./ FVM rendelet 8. §. á-ban előírt adatokat tartalmazza

 

 

6.§

 

/1/      Védetté nyilvánításról, ill. annak megszüntetéséről a Képviselő-testület rendelettel dönt. A döntésről tájékoztatni kell a tulajdonost és a kezdeményezőt, a Körzeti Földhivatalt, helyi területvédelem esetén az érintett közművek, utak és létesítmények tulajdonosait és fenntartóit, valamint más jogszabályok alapján is védett, védendő érték esetében a hatáskörrel bíró hatóságot, /pl. természetvédelmi hatóságot, múzeum igazgatóságot stb./

 

/2/      A helyi védett értékké nyilvánítás, illetőleg megszüntetés tényét az ingatlan nyilvántartásba be kell jegyezni. A bejegyzés elmaradása a védettség hatályát nem érinti.

 

A védett épületek, helyi értékek megjelölése

 

7.§

 

A védelem alatt álló építményt a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodája táblával megjelölheti.

 

A védett érték használata, fenntartása

 

8.§

 

/1/      A tulajdonos köteles a helyileg védett építmény vagy épület karbantartásáról, rendeltetésszerű használatáról gondoskodni és a védett érték állapotát a hatályos építési törvényben foglaltak szerint meghatározott módon és időszakonként felülvizsgálni.

 

/2/      A használat a védett értékeket nem veszélyeztetheti.

 

/3/      A védett építmény vagy épület, terület fenntartásának költségei a tulajdonost terhelik.

 

 

 

 

 

 

 

9.§

 

/1/      A védett érték megóvása, állagának megőrzése érdekében pályázat keretében a tulajdonos kérelmére vissza nem térítendő önkormányzati támogatás vagy kölcsön adható.

 

/2/      Az önkormányzati támogatás a védett érték megóvása, állagának megőrzése érdekében végzett munkák költségének maximum 50 %-áig terjedhet.

 

/3/      Az e célra felhasználható összeget minden évben az önkormányzat költségvetési rendeletében elkülönítve kell meghatározni.

 

/4/      A pályázatokat minden évben az önkormányzati költségvetés elfogadását követő 30 napon belül kell kiírni. A pályázatokat a benyújtásra meghatározott határidő leteltét követő 60 napon belül el kell bírálni.

 

/5/      A pályázatok kiírásáról és elbírálásáról a Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai (3) Bizottság gondoskodik.

          A döntésnek tartalmaznia kell a támogatásban részesítettek megnevezését, a támogatás mértékét, a védett érték és azon végzendő munkák megjelölését, és a munkák költségét. A pályázat eredményét nyilvánosságra kell hozni.

 

/6/      A konkrét támogatás feltételeit, folyósításának, elszámolásának módját, az elvégzett munkák bizonylatolásának rendjét a támogatásban részesített tulajdonossal kötött szerződésben kell rögzíteni. A szerződést a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodája  készíti elő.

 

/7/      A szerződésben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodájának feladata.

 

A helyileg védett értékek hasznosítására,

fenntartására, átalakítására, bővítésére és bontására

vonatkozó általános előírások

 

10.§

 

/1/      A helyileg védett építészeti értékek fennmaradásának feltétele, megőrzésének módja elsősorban a rendeltetésnek megfelelő használat.

 

/2/      A védett épületeket hagyományos építészeti tömegükben, tetőformájukban kell megtartani, érintetlenül hagyva a homlokzati nyílásrendet és a nyílások osztását, megőrizve a homlokzati tagozatokat és a homlokzat egységes színezését.

 

/3/      A védett épület belső korszerűsítését, átalakítását, esetleg bővítését a védettség nem akadályozza, sőt a védelem érdekében elő kell segíteni ezen épületek mai igényeknek megfelelő használatát. A belső átalakításokat az eredeti szerkezet és belső értékek tiszteletben tartásával kell megoldani.

 

/4/      A védett épületet úgy lehet bővíteni, hogy az eredeti épület tömegformája, homlokzati kialakítása, utcaképi szerepe ne változzon, illetve a legkisebb kárt szenvedjen és a tervezett bővítés a régi épület formálásával, szerkezetével, anyaghasználatával összhangban legyen. Az építési engedély a városi főépítész egyetértő véleménye nélkül nem adható ki.

 

/5/      A védett épület átalakítása, bővítése feltételeként az egyes épületrészeknek, tartozékoknak az új épületbe történő beépítését, visszaállítását vagy megőrzését - főépítészi vélemény alapján - az építéshatóság előírhatja.

 

/6/      Védett épület bontására csak a teljes műszaki és erkölcsi avultság esetén kerülhet sor, ha a  védelemben részesülő építészeti érték károsodása olyan mértékű, hogy a károsodás műszaki eszközökkel nem állítható helyre. A védett épület bontására csak a védettség megszüntetését követően kerület sor.

 

11.§

 

/1/      A helyileg védett területen meg kell őrizni a település jellegzetes szerkezetét, telekrendszerét, utca vonalvezetését.

          Új telek kialakítása, vagy telekátalakítás csak ezzel összhangban engedélyezhető.

 

/2/      A védett területen lévő építményeket egymással összehangoltan, a jellegzetes városkép egységes megjelenését biztosító módon kell fenntartani, illetőleg kialakítani. E tekintetben az épületek fő tömeg- és tetőformája, külső homlokzata, az alkalmazott anyag, azok színe, felületképzése meghatározó jelentőségű.

 

/3/      A védett területen a közterületek burkolatát és berendezését /utcabútorok, világítótestek, kandeláberek, pavilonok, autóbuszvárók stb. / ezek megválasztását és az utcákon megjelenő hirdetéseket az épületek jellegéhez, az utcák hangulatához igazodva kell kialakítani.

 

/4/      A védett terület hangulatához illeszkedően kell a szükséges műtárgyakat megvalósítani /utak, hidak, átereszek, támfalak, vízfolyások, közművek stb./

 

/5/      A helyileg védett értékek fenntartásával, helyreállításával, korszerűsítésével kapcsolatos, részletes előírásokat esetenként és egyedenként a városi főépítész és építési hatóság határozza meg.

 

12.§ (2)

 

A helyi védettség alá tartozó épületek, építmények esetében a mindenkor érvényben lévő hatályos ágazati jogszabályok előírásai alapján végezhető az építési tevékenység.

 

 

 

 

 

 

 

Záró rendelkezések

 

13.§

 

/1/      A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1999./III.26./ sz. rendelet 3/a. sz. mellékletének II. fejezet 3./ pontjában a Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai (3) Bizottság feladat- és hatásköre az alábbiakkal egészül ki:

          - A helyi védetté nyilvánításra, illetve megszüntetésre előterjeszti a javaslatot a képvi-

            selő-testület elé.

 

/2/      E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

 

/3/      A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ előírásai szerint helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

 

/4/      E rendelet hatályba lépése után a rendezési tervek felülvizsgálatánál vagy készítésénél kötelező munkarészként kell az építészeti értékvizsgálattal foglalkozni.

 

/5/      Aki e rendelet 11.§, 12. § és a  13. § /1/ bekezdésében foglalt rendelkezéseket megszegi szabálysértést követ el és külön törvényben meghatározott mértékig terjedő pénzbírsággal sújtható.

 

 

 

 

Záradék (1)

 

14. §

 

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács

2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 

Barcs, 2003. október 16.

 

Feigli Ferenc s.k.                                               Balázsné Dr.Vástyán Krisztina s.k.

          polgármester                                                                                       jegyző

 

(1) 19/2009.(VIII.4.) rendelet, hatályos: 2009.08.04.

(2) 33/2009.(XII.4.)  rendelet, hatályos: 2009.12.04.

(3)   4/2011.(III.25.)  rendelet, hatályos: 2011.03.25.

 

 

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteles.

 

B a r c s, 2011. március 25.

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

                                                                                                          címzetes főjegyző

 

 

 

Barcs város helyi védelem alatt álló területei és épületei

 

Helyi védelem alatt álló területek:

 

- Városközpont                       /lásd szabályozási tervlapon/

- Damjanich u. 1-29.               /lásd szabályozási tervlapon/

- Kálvária                                2167, 2166, 2186, 2169 hrsz-ú telek területe

- Hősök tere

- Somogytarnócai faluközpont és kastélypark

- Béke u. fasor

- Belcsapuszta

- Középrigóci kastélypark

- Barcs-Komlósd-Rinya környéke

- Somogytarnócai halastavak és környéke

- Május 1 parkerdő

- Aranyos pusztai temető

- Izraelita temető

 

Cím

Hrsz.

Megnevezés

1./ Barcs, Széchenyi u. 22.

17

Múzeum /volt gabona raktár/ környezete

2./ Bajcsy Zs.u.155.

2114

Volt kikötői dohány és sóraktár környezete

3./ Hősök tere 3.

2652

Római katolikus templom környezete

4./ Széchenyi u. 19.

660

Volt Városi Bíróság környezete

5./ Belcsapuszta

2797/1

Volt Kremsier kastély környezete

6./ Somogytarnócai temető

01104

Temetőkápolna környezete

7./ Somogytarnóca Széchényi tér 5.

4324

Volt Széchényi kastély és magtár környezete

 

Helyi, egyedi védelem alatt álló épületek:

 

Cím

Hrsz.

Megnevezés

 

 

 

1./ Táncsics M.u.22.

532

volt kastély, germekotthon

2./ Táncsics M.u.7.

500/2

villa

3./ Táncsics M.u.5.

501

lakóház

4./ Táncsics M.u.3.

502/2

lakóház

5./ Semmelweis u.1.

640

vendéglő, villa

6./ Semmelweis u.2.

642

lakóház, villa

7./ Semmelweis u. 4.

646

lakóház, villa

8./ Semmelweis u. 7.

625

lakóház, villa

9./ Semmelweis u. 8.

650

lakóház

10./ Semmelweis u.11.

621

lakóház, villa

11./Tür I.u.3.

636

lakóház

12./ Tür I.u.7.

634

lakóház

13./ Tür I.u.11.

632

lakóház

14./ Tür I.u.21.

627

lakóház

l5./ Petőfi S.u.1.

666

lakóház

16./ Petőfi S.u.2.

683

lakóház

17./ Petőfi S.u.4.

684

lakóház

18./ Petőfi S.u.6.

685

lakóház-utcai homlokzat

19./ Petőfi S.u.5.

664

lakóház

20./ Petőfi S.u.10.

687

lakóház

21./ Piszár A.u.2.

689

lakóház

22./ Piszár A.u.5.

601

lakóház

23./ Piszár A.u.9.

580

lakóház

24./ Piszár A.u.12.

720

lakóház, villa

25./ Kossuth L.u.11.

709

lakóház

26./ Kossuth L.u.15.

712

lakóház

27./ Kossuth L.u.17.

713

lakóház

28./ Rákóczi F.u.2.

982

lakóház

29./ Deák F.u.15.

993

lakóház

30./ Deák F.u.35.

1028

lakóház

31./ Széchenyi u.8.

354

lakóház

32./ Széchenyi u.10.

350

lakóház

33./ Széchenyi u.12.

178

lakóház

34./ Széchenyi u. 14.

177

lakóház

35./ Széchenyi u. 18.

176

lakóház

36./ Széchenyi u. 20.

175

volt posta, lakóház

37./ Széchenyi u. 24.

172

lakóház

38./ Széchenyi u. 26.

171

lakóház

39./ Bajcsy Zs.u.1.

878

erdészeti iroda-földszint

40./ Bajcsy Zs.u. 3-3a

879-880

lakóház

41./ Bajcsy Zs.u.6.

4

lakóház

42./ Bajcsy Zs.u.7.

884

lakóház

43./ Bajcsy Zs.u.9.

893

kultúrház-eredeti épületszárny

44./ Bajcsy Zs.u.10.

6

lakóház

45./ Bajcsy Zs.u.14.

8

lakóház

46./ Bajcsy Zs.u.15.

897

lakóház

47./ Bajcsy Zs.u.28.

15/1

lakóház

48./ Bajcsy Zs.u.46.

24

városháza-eredeti épületszárny

49./ Bajcsy Zs.u.48.

38

bíróság

50./ Bajcsy Zs.u.125.

1843/1

lakóház

51./ Bajcsy Zs.u.127.

1846/1

lakóház

52./ Bajcsy Zs.u.

2613

kőkereszt

53./ Bajcsy Zs.u. 159.

2118

vámhivatal

54./ Bajcsy Zs.u.

2439/2

szobor

55./ Damjanich u. 33.

44

lakóház

56./ Dózsa Gy.u.6.

186

lakóház, villa

57./ Somogyi B.u.3.

180

lakóház

58./ Somogyi B.u. 5.

181

lakóház

59./ Somogyi B.u.15.

193

lakóház

60./ Somogyi B.u.16/1.

340

lakóház

61./ Somogyi B.u.39.

214

lakóház

62./ Somogyi B.u.40.

324/1

lakóház

63./ Somogyi B.u. 53.

227

lakóház

64./ Somogyi B.u.61.

235

lakóház

65./ Somogyi B.u.65.

239

lakóház

66./ Somogyi B.u.66.

311/1

lakóház

67./ Somogyi B.u.69.

245

lakóház-utcai homlokzat

68./ Somogyi B.u.70.

309

lakóház

69./ Somogyi B.u.72.

308

lakóház

70./ Nagyhíd u.37.

2695/1

lakóház

71./ Rózsa u.4.

2693

lakóház-utcai homlokzat

72./ Béke u.6.

1795

mezőgazdasági iroda

73./ Béke u.8.

1794

lakóház

74./ Béke u.14.

1791

lakóház

75./ Béke u.9.

1409

lakóház

76./ Béke u.21.

1415

lakóház

77./ Béke u.26.

1785

lakóház

78./ Béke u.42.

1776

lakóház

79./ Béke u.46.

1774

lakóház

80./ Béke u. 53.

1431

lakóház

81./ Béke u.65.

1437

lakóház

82./ Béke u.77.

1444

lakóház

83./ Munkácsy u.39.

2139

lakóház

84./ Munkácsy M.u.63.

2151

lakóház

85./ Vasvári P.u.33.

2255

lakóház

86./ Klapka u.10.

2480

lakóház

87./ Klapka u.17.

2450

lakóház

88./ Ady E.u.9.

2410

lakóház

89./ Vasútállomás

480/9

vasútállomás

90./ Dráva menti magtárak

510

magtárak

91./ Széchenyi u. 43.

145/2

régi vasúti épület

92./ Széchenyi u. 43/1.

144

régi vasúti épület

93./ Széchenyi u. 45.

142/12

régi vasúti épület

94./ Szentes utcai kereszt

1450/4

kereszt

95./ Somogytarnóca Zöldmező u.

4273

magtár-homlokzatok

96./ Drávaszentes Fő u. 29.

3616

lakóház

97./ Drávaszentes Fő u. 43.

3623

lakóház

98./ Drávaszentes Fő u. 49.

3625

lakóház

99./ Drávaszentes Fő u. 92.

3729

lakóház

100./ Drávaszentes Fő u. 146

3648

lakóház

101./ Drávaszentes északi faluvég

zártkert

kőkereszt

102./ Drávaszentes

3689

kőkereszt

103./ Drávaszentes

3601

templom

104./ Drávaszentes Tarnócai u. 4.

3676/4

bolt

105./ Drávaszentes Tarnócai u.26.

3665

lakóház

106./ Drávaszentes Malom u.1.

3707

lakóház

107./ Középrigóc

0400

iskola, diákotthon

108./ Középrigóc

076/5

vadászház

109./ Hősök tere 5.

2646

lakóház

 

 

Védelemre javasolt épületek, szobrok

Megnevezés

Hrsz.

Készült

Hol található

1./ Mária oszlop

2653

1860. k.

Bajcsy Zs.u. - Nagyhíd u. sarok

2./ Mária oszlop

2262

1882.

Bajcsy Zs.u. - Vasvári P.u. sarok

3./ Temető kereszt

2301

1833

Béke utcai temető

4./ Kereszt

2519

1841

Bem u.

5./ Harangláb

2519

XX.sz.

eleje

Bem u.

6./ Weeber Klára: Anya gyermekével

57

1968.

Rendelőintézet előtt

7./ Gera Katalin: Gyíkos kút

1819/6

1989.

Bajcsy Zs.u.

8./ Kling József: Pieta

2653

1992.

Hősök tere

9./ Gera Katalin: Szent István szobor

2649

2000.

Hősök tere

10./ Gyurcsek Ferenc: Tánc

2726/5

1980.

Határátkelő

11./ Dr.Piszár Antal sírja

/Nincs már hozzátartozó, gondozatlan/

2301

1923.

Vasvári P. utcai temető

12./ Kohut Sámuel sírja

/Az első barcsi gyógyszerész, a sír gondozatlan./

2301

1916.

Vasvári P. utcai temető

13./ Kling József: Millenniumi

       emlékmű

1819/60

2000.

Millenniumi park

14./ Halász József sírja

/A legrégebbi még létező barcsi sír/

2301

1846.

Vasvári P. utcai temető