Ma 2024. április 15., hétfő, Anasztázia és Tas napja van. Holnap Csongor napja lesz.

Ebösszeírás 2023

Ebösszeírás 2023

Közvilágítási hiba bejelentése

Közvilágítási hiba bejelentése

Visit Barcs

Visit Barcs

Szennyvíz beruházás

Zöldmezős Iparterület

Gyerekesély

KEZÜNKBEN A JÖVŐ – A BARCSI JÁRÁS INTEGRÁLT GYERMEKPROGRAMJA
Gyerekesély
e-mail: gyerkeselybarcs@gmail.com

Videó Galéria


 

Barcs Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

 

1/2011.(II.23.) számú önkormányzati rendelete

az Önkormányzat költségvetését megállapító és a költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletek tartalmáról

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 118. §-a alapján a következő rendeletet alkotja.

 

 

1. §

Barcs Város Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat)  költségvetését megállapító és a költségvetés teljesítéséről szóló (továbbiakban zárszámadás) rendeletét e rendelet 2. §-ában felsorolt mellékletek szerinti tartalommal mutatja be.

 

2. §

 (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletének mellékletei az alábbiak

1. sz. melléklet           Címrend

2. sz. melléklet           Önkormányzat bevételek és kiadások forrásonként főbb jogcímcsoportonként

2/a. sz. melléklet        Önkormányzat sajátos működési bevételei és a támogatások, kiegészítések részletezése

2/b. sz. melléklet        Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételeinek valamint a támogatási kölcsön visszatérülésének, igénybevételének részletezése

2/c. sz. melléklet        Önkormányzat véglegesen átvett pénzeszközeinek részletezése

2/d. sz. melléklet        Önkormányzat finanszírozási célú műveletek bevételeinek és kiadásainak részletezése

2/e. sz. melléklet        Önkormányzat tartalékainak részletezése

3/a. sz. melléklet        Önkormányzati működési célú bevételek és kiadások mérlege

3/b. sz. melléklet        Önkormányzati felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

4. sz. melléklet           Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak részletezése

5. sz. melléklet           Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala költségvetése feladatonkénti részletezettséggel

6. sz. melléklet           Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű kiadásainak részletezése

6/a. sz. melléklet        Önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzata célonként és beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként

7/a. sz. melléklet        Cigány Kisebbségi Önkormányzatok költségvetése

7/b. sz. melléklet        Horvát Kisebbségi Önkormányzatok költségvetése

7/c. sz. melléklet        Német Kisebbségi Önkormányzatok költségvetése

8. sz. melléklet           Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak következő évekre vonatkozó alakulását bemutató mérleg

9/a. sz. melléklet        Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek - Projektek

9/b. sz. melléklet        Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek - Hitelek

10. sz. melléklet         Önkormányzat közvetett támogatásai

11. sz. melléklet         Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterv

12. sz. melléklet         Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

13. sz. melléklet         Önkormányzat hitelképességének bemutatása

14. sz. melléklet         A működési költségvetés - kötelezően előírt feladatkörökre

15. sz. melléklet         A működési költségvetés - önként vállalt feladatkörökre

(2) A zárszámadási rendelet mellékletei az alábbiak:

A rendelet 2. §-ában meghatározott 1.-15. számú kimutatásokon túl, az alábbiak:

16. sz. melléklet         Önkormányzat egyszerűsített mérlege

17. sz. melléklet         Önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése

18. sz. melléklet         Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

19. sz. melléklet         Önkormányzat egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatása

20. sz. melléklet         Önkormányzat pénzforgalmának egyeztetése

21. sz. melléklet         Önkormányzat vagyonkimutatása

szerinti tartalommal mutatja be a költségvetés megállapításakor előzetes adatok, a zárszámadásban tényleges adatok alapján.

3. §

(1)   E rendelet a 2011. február 23.  napján lép hatályba. Előírásait először a 2011. évről készített költségvetést megállapító rendelet készítése során kell alkalmazni.

(2)   E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti  Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (II.16.) rendelete.

Barcs, 2011 február 15.

 

Karvalics Ottó

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

polgármester

címzetes főjegyző

 

Költségvetési rendelet tartalmáról