Ma 2024. június 25., kedd, Vilmos napja van. Holnap János és Pál napja lesz.

Hatáskörök

A törvényes képviselő vagyonkezelésével kapcsolatos ügyek

A hatáskörrel rendelkező, szerv neve Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala
Illetékességi területe A kiskorú törvényes képviselőjének állandó bejelentett lakóhelye, amennyiben az Babócsa, Barcs, Bélavár, Bolhó, Csokonyavisonta, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Heresznye, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Komlósd, Lad, Lakócsa, Patosfa, Péterhida, Potony, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Somogyaracs, Szentborbás, Szulok, Tótújfalu, Vízvár közigazgatási területén van.
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása Ingó vagyon elidegenítéséhez:
-törvényes képviselő kérelme
-a vagyontárgy értékesítésével hivatásszerűen foglalkozó szerv vagy személy értékbecslése Ingatlan vagyon elidegenítéséhez:
-a törvényes képviselő kérelme
-az ingatlanra vonatkozó szerződés egy eredeti és három másolati példánya
-3 hónapnál nem régebbi adó-és értékbizonyítvány , vagy az ingatlanközvetítésre, feljogosított bármely szerv értékbecslése, kivéve ha az ingatlan értékét az illetékhivatal 6 hónapnál nem régebben már megállapította
-15 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolata, amit az ügyfél kérelmére a gyámhivatal beszerez

Pénzintézetnél kezelt pénzből kifizetés engedélyezése: kérelem
Eseti számadás : a gyámhivatal által felvételre engedélyezett pénzösszeg felhasználását igazoló áfá-s számlák becsatolása
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege Illetékmentes
Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás 331/2006(XII.23)K. rend. 9. § c. (hatáskör), a gyámhatóságokról, a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997 (IX.10) Kormányrendelet
-25.§. (1) bekezdés: a szülő jognyilatkozatainak érvényességéhez gyámhivatali jóváhagyás szükségességes
-147.§. (1)-(2) bekezdés valamint a 148.§. : a kiskorú készpénzvagyonának elhelyezése és annak kezelése
-149.§.:a pénzintézetnél elhelyezett pénzösszegből kivétel engedélyezése -152.§.:a kiskorú ingatlan vagyonának elidegenítése
-155.§. :a kiskorú tulajdonát képező ingó vagyon elidegenítése
Ügymenet :
A fent felsorolt dokumentumok benyújtását követően az ingatlan vagyon elidegenítése során a Gyámhivatal az összes körülményt mérlegelve azt vizsgálja, hogy a jognyilatkozat a gyermek érdekében áll-e.
Ingatlan elidegenítése akkor hagyható jóvá, ha az ingatlan eladása mellett a kiskorú lakhatása megfelelően biztosított.
Ingatlan szerzéséhez nem szükséges gyámhivatali jóváhagyás, még akkor sem, ha a megszerzése ellenérték nélkül történik, és egyidejűleg kerül sor a haszonélvezeti jog alapítására.

Minden további esetben a kiskorú ingatlanának megterheléséhez gyámhivatali jóváhagyás szükséges.

A pénzintézetnél elhelyezett betét államilag garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe, ingó vagy ingatlan vagyonba történő befektetését akkor engedélyezi a Gyámhivatal, ha az a kiskorú érdekében áll.
Ügyfélfogadási cím és idő 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.
ügyfélfogadási idő:
H-Cs: 7.30-12.00 12.30.-16.00
P: 07.30-13.00
Az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő Nincs
Kötelezően előírt formanyomtatvány Nincs, ügyintézőnél jegyzőkönyv kerül felvételre


Átmeneti és tartós nevelésbe vétel

A hatáskörrel rendelkező, szerv neve Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala
Illetékességi területe A kiskorú törvényes képviselőjének állandó bejelentett lakóhelye, amennyiben az Babócsa, Barcs, Bélavár, Bolhó, Csokonyavisonta, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Heresznye, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Komlósd, Lad, Lakócsa, Patosfa, Péterhida, Potony, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Somogyaracs, Szentborbás, Szulok, Tótújfalu, Vízvár közigazgatási területén van.
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása Jegyzőkönyv felvételéhez: fényképes, személyi adatokat tartalmazó igazolvány, útlevél, vezetői engedély, lakcímkártya
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege Illetékmentes
Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás 331/2006(XII.23) K. rend. 4. § d, e (hatáskör),
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 77-83. §.
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997(IX.10)K. rend. 99-120§.
Csjt. 1952. évi IV.tv. 91. §.
A gyámhivatal a gyermeket átmeneti nevelésébe veszi ha:
a gyermek fejlődését a családi környezete veszélyezteti és veszélyeztetettségét az alapellátás keretében biztosított szolgáltatásokkal,
valamint védelembe vétellel nem lehet megszüntetni,
illetve attól eredmény nem várható, továbbá,
ha a gyermek megfelelő gondozása családján belül nem biztosítható.
A gyámhivatal a gyermek átmeneti nevelésbe vételét évente, három év alatti gyermek esetében félévente felülvizsgálja.
Az átmeneti nevelésbe vétel addig biztosítja az egyéni elhelyezési terv szerint a gyermek otthont nyújtó ellátását, amíg a gyermek családja képessé válik a gyermek visszafogadására.

A gyámhivatal a gyermeket tartós nevelésbe veszi ha:
-a szülő vagy mindkét szülő felügyeleti jogát a bíróság megszüntette,
-a szülő vagy mindkét szülő elhalálozott és a gyermeknek nincs felügyeletet gyakorló szülője,
-a gyermek ismeretlen szülőktől származik, feltéve ha a gyermek neveléséről kirendelt gyám útján nem lehet gondoskodni,
-a szülő gyermeke örökbe fogadásához és az örökbe fogadó személyének és személyi adatainak ismerete nélkül tett hozzájáruló nyilatkozatot amennyiben a gyermek ideiglenes hatállyal nem helyezhető el a leendő örökbe fogadó szülőnél.
A gyámhivatal a gyermek tartós nevelésbe vételét évente, három év alatti gyermek esetében félévente felülvizsgálja.
A tartós nevelésbe vétel a gyermek otthont nyújtó ellátását egyéni elhelyezési terv szerint biztosítja és felkészíti a gyermeket az örökbe fogadásra, illetve az önálló életre.
Ügyfélfogadási cím és idő 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.
ügyfélfogadási idő
H-Cs: 7.30-12.00 12.30-16.00,
P: 07.30-13.00
Az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő Nincs
Kötelezően előírt formanyomtatvány Nincs, ügyintézőnél jegyzőkönyv kerül felvételre


Családi jogállás rendezése bírósági perrel

A hatáskörrel rendelkező, szerv neve Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala
Illetékességi területe Babócsa, Barcs, Bélavár, Bolhó, Csokonyavisonta, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Heresznye, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Komlósd, Lad, Lakócsa, Patosfa, Péterhida, Potony, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Somogyaracs, Szentborbás, Szulok, Tótújfalu, Vízvár
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása Személyi igazolvány (útlevél, jogosítvány)
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány
Kérelem
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege Illetékmentes
Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás Az apaság megállapítása, valamint apaság vélelmének megdöntése iránti per megindításához a gyámhivatal a gyermek törvényes képviseletének ellátására eseti gondnokot rendel ki. Az eseti gondnok kirendelését a szülő, a gyám és a 14. életévét betöltött gyermek kérheti, de a kirendelésről a gyámhivatal hivatalból is dönthet. A gyámhivatal annak eldöntésénél, hogy a per megindításához a hozzájárulást megadja-e, azt vizsgálja, hogy a származás kiderítése és a családi jogállás rendezése a gyermek érdekében áll-e. Az eseti gondnok kirendelését megelőzően a gyámhivatalnak cselekvőképtelen kiskorú esetében - elháríthatatlan akadályt kivéve - az anyát, az apaként megnevezett személyt és a vélelmezett apát meg kell hallgatnia.
Ügyfélfogadási cím és idő 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.
ügyfélfogadási idő:
H-Cs: 7.30-12.00 12.30-16.00,
P: 07.30-13.00
Az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő Nincs
Kötelezően előírt formanyomtatvány Nincs, ügyintézőnél jegyzőkönyv kerül felvételre


Családi jogállás rendezése - Teljes hatályú apai elismerés
A hatáskörrel rendelkező, szerv neve Gyámhivatal Jegyzői gyámhatóság Anyakönyvvezető Bíróság Magyar külképviseleti hatóság Közjegyző
Illetékességi területe Országos
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása Személyi igazolvány (útlevél, jogosítvány)
Lakcímkártya
Az anya családi állapotát igazoló hatósági bizonyítvány
Ha az anya elvált, a házasság felbontását bizonyító jogerős bírósági ítélet (az ítélet jogerőre emelkedése és a gyermek születése között 300 napnak el kell telnie)
vagy házassági anyakönyvi kivonat Várandós anya gondozási könyve
A szülés várható időpontját igazoló szakorvosi igazolás
A fogamzás feltételezett időpontját igazoló szakorvosi bizonyítvány
Ha az anya volt férje elhunyt, a halotti anyakönyvi kivonat
Megszületett gyermek esetén, a születési anyakönyvi kivonat
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege Illetékmentes
Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás A nyilatkozat felvehető:
- a gyermek születése előtt (a fogamzási idő kezdetétől)
- a gyermek születése után (képzett apa bejegyzését követően is)
Személyes megjelenés szükséges
- anya
- kiskorú anya esetén törvényes képviselője
- a gyermeket elismerni szándékozó férfi
- ha az elismerő apa kiskorú, törvényes képviselője
- 14. életévét betöltött gyermek

Az eljárást indíthatja:
- szülő vagy más törvényes képviselő
- a gyermeket magáénak elismerni szándékozó férfi
- a 14. életévét betöltött gyermek
Ügyfélfogadási cím és idő 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.
ügyfélfogadási idő
H-Cs: 07.30-12.00 12.30-16.00,
P: 07.30-13.00
Az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő Nincs
Kötelezően előírt formanyomtatvány Nincs, ügyintézőnél jegyzőkönyv kerül felvételre


Gyámság

A hatáskörrel rendelkező, szerv neve Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala
Illetékességi területe A kiskorú törvényes képviselőjének állandó bejelentett lakóhelye amennyiben az Babócsa, Barcs, Bélavár, Bolhó, Csokonyavisonta, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Heresznye, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Komlósd, Lad, Lakócsa, Patosfa, Péterhida, Potony, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Somogyaracs, Szentborbás, Szulok, Tótújfalu, Vízvár közigazgatási területén van.
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása Személyi igazolvány (útlevél, jogosítvány)
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány
Kérelem
Jövedelemigazolás
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege Illetékmentes
Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás 331/2006(XII.23) K. rend. 10.§ a, c, d, (hatáskör),
Csjt. 1952. évi IV. tv. 93-110. §,
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 84-90. §,
a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997(IX.10) K. rend. 127-130. §, 140-143. §, 158-162. §,
A gyámhivatal a gyermek részére gyámot rendel, ha:
-a szülők meghaltak,
-a szülők szülői felügyeleti jogát a bíróság megszüntette,
-a szülők cselekvőképtelenek vagy cselekvőképességükben korlátozva vannak;
-a szülők ismeretlen helyen távol vannak, vagy ténylegesen akadályozva vannak;
-a bíróság a gyermeket harmadik személynél helyezte el;
-a gyermeket a gyámhivatal átmeneti vagy tartós nevelésbe vette;
-a gyámhivatal a gyermek családba fogadásához hozzájárult;
-a gyermeket ideiglenes hatállyal hozzátartozónál vagy más személynél, illetőleg nevelőszülőnél, gyermekotthonban helyezte el és szülője ellen szülői felügyelet megszüntetése, illetőleg gyermek elhelyezése iránt per van folyamatban;
-a szülő hathetes életkornál fiatalabb gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához hozzájárult;
-a szülő a gyermeke ismert személy általi örökbefogadásához hozzájárult.
Ha a gyermek részére gyámrendelés szükséges annak tényét a gyermek közeli hozzátartozói illetve a jogszabályban meghatározott szervek és személyek kötelesek jelezni a gyámhivatalnak. A gyám a gyámsága alatt állónak gondozója, vagyonának kezelője, törvényes képviselője, ennek megfelelő jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik. A gyám a gyámhivatal rendszeres felügyelete és irányítása alatt áll, a gyámsága alatt álló kiskorúról köteles felvilágosítást adni. A gyám a vagyon kezeléséről évente köteles számot adni.
Ügyfélfogadási cím és idő 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.
ügyfélfogadási idő:
H-Cs: 07.30-12.00 12.30-16.00,
P: 07.30-13.00
Az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő Nincs
Kötelezően előírt formanyomtatvány Nincs, ügyintézőnél jegyzőkönyv kerül felvételre


Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése

A hatáskörrel rendelkező, szerv neve Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala
Illetékességi területe Babócsa, Barcs, Bélavár, Bolhó, Csokonyavisonta, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Heresznye, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Komlósd, Lad, Lakócsa, Patosfa, Péterhida, Potony, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Somogyaracs, Szentborbás, Szulok, Tótújfalu, Vízvár
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása Személyi igazolvány (útlevél, jogosítvány)
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány Kérelem, jogerős bírósági ítélet
Végrehajtást kezdeményező irat, vagy a gyermektartásdíj eredménytelen végrehajtását igazoló, illetve a végrehajtás szünetelését kimondó 6 hónapnál nem régebbi foglalási jegyzőkönyv
Középfokú nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányok folytatását igazoló irat
Jövedelemigazolás
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege Illetékmentes
Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás A gyermektartásdíj megelőlegezésének akkor van helye, ha a bíróság a tartásdíjat jogerős határozatában már megállapította és a gyermektartásdíj összegének behajtása átmenetileg lehetetlen, továbbá a gyermeket gondozó szülő vagy más törvényes képviselő nem képes a gyermek részére a szükséges tartást nyújtani, feltéve, hogy a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi átlagjövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét. Az eredménytelen végrehajtást, illetve a végrehajtás szünetelését kimondó foglalási jegyzőkönyv hat hónapnál régebbi nem lehet. A gyermektartásdíj megelőlegezése a gyermek nagykorúvá válása után is megállapítható, illetve továbbfolyósítható addig az időpontig, ameddig a középfokú nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat, de legfeljebb huszadik évének betöltéséig. A folyósítás ideje a kérelem benyújtásának napjától számított legfeljebb 3 év, amely egy alkalommal legfeljebb 3 évre ismételten elrendelhető, amennyiben a megelőlegezett gyermektartásdíj adók módjára történő behajtása eredményes, vagy a kötelezett szülő az államnak a megelőlegezett összeget kamatokkal együtt visszafizeti.
A gyámhivatalnak meg kell győződnie a gyermektartásdíj � a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző legalább 6 havi � behajthatatlanságáról.
A gyermektartásdíj megelőlegezésére akkor kerülhet sor, ha a jogosult kérte a bírósági határozatban megállapított gyermektartásdíj bírósági végrehajtását és a kötelezett munkabérére, más rendszeres jövedelmére, illetve egyéb vagyonára vezetett végrehajtás eredménytelen volt, vagy a végrehajtás szünetel, illetve a részösszegű megfizetés vagy behajtás mértéke a bíróság által megállapított gyermektartásdíj alapösszegének 50%-át nem haladta meg.
Az eljárás során a kötelezett szülőt a gyámhivatal meghallgatja.
Ügyfélfogadási cím és idő 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.
ügyfél fogadási idő
H-Cs: 7.30.-12.00 12.30.-16.00
P: 07.30-13.00
Az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő A gyermek nagykorúvá válásáig, illetve középfokú nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányok folytatása esetén a fiatal 20. évének betöltéséig.
Kötelezően előírt formanyomtatvány Nincs, ügyintézőnél jegyzőkönyv kerül felvételre vagy nyiltakozat a lap alján található.


Ideiglenes hatályú elhelyezés (bántalmazás, elhanyagolás, kiskorú sérelmére elkövetett bűncselekmény esetén, szülői felügyelet hiányában /kérelemre vagy hivatalból/ családból történő azonnali kiemeléssel/)

A hatáskörrel rendelkező, szerv neve Gyámhivatal Barcs
Jegyző
Bíróság
Rendőrség
Ügyészség
BV parancsnok
Illetékességi területe Babócsa, Barcs, Bélavár, Bolhó, Csokonyavisonta, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Heresznye, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Komlósd, Lad, Lakócsa, Patosfa, Péterhida, Potony, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Somogyaracs, Szentborbás, Szulok, Tótújfalu, Vízvár
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása Jegyzőkönyv felvételéhez: fényképes, személyi adatokat tartalmazó igazolvány, útlevél, vezetői engedély, lakcímkártya
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege Illetékmentes
Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás 331/2006(XII.23) K. rend. 4.§ a.,c. (hatáskör),
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 72-76. §.
A gyámhatóságokról valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatásról szóló 149/1997(IX.10) K. rend. 95-98.§.
Az ideiglenes hatályú elhelyezést megalapozó súlyos veszélyeztetettségnek minősül a gyermek olyan bántalmazása, elhanyagolása, amely életét közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésében jelentős és helyrehozhatatlan károsodást okozhat.
A gyermeket a gyermekvédelmi törvényben meghatározott sorrendiségnek megfelelően elsősorban a nevelésre alkalmas és azt vállaló különélő szülőnél, más hozzátartozónál vagy személynél kel elhelyezni.
Ha erre nincs lehetőség, a gyermeket ideiglenesen nevelőszülőnél vagy ennek hiányában gyermekotthonban kell elhelyezni.
Ha a bántalmazót őrizetbe veszik, vagy előzetes letartóztatásba helyezik mérlegelni kell, hogy a gyermek azonnali kiemelése szolgálná-e a gyermek érdekét tekintettel a veszélyhelyzet megszüntetésére.
Az ideiglenes hatályú elhelyezésre vonatkozó döntés felülvizsgálata az illetékes városi gyámhivatal hatáskörébe tartozik. Az illetékes gyámhivatal /külföldi állampolgárságú kiskorú ügyének kivételével/függetlenül attól, hogy arra mely beutaló szerv intézkedése alapján került sor az ideiglenes hatályú elhelyezés elrendelését követő 30 napon belül:
-megszünteti ha annak okai nem állnak fenn,
-elrendeli a kiskorú átmeneti vagy tartós nevelésbe vételét,
-60 napon belül pert indít az ideiglenes hatályú elhelyezés fenntartása vagy megváltoztatása mellett a gyermekelhelyezés megváltoztatása, illetve a szülői felügyelet megszüntetése iránt.
Ügyfélfogadási cím és idő 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.
ügyfélfogadási idő
H-Cs: 7.30-12.00 12.30.-16.00
P: 07.30-13.00
Az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő Nincs
Kötelezően előírt formanyomtatvány Nincs, ügyintézőnél jegyzőkönyv kerül felvételre


Képzelt apa (szülők) adatainak megállapítása

A hatáskörrel rendelkező, szerv neve Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala
Illetékességi területe A kiskorú törvényes képviselőjének állandó bejelentett lakóhelye amennyiben az Babócsa, Barcs, Bélavár, Bolhó, Csokonyavisonta, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Heresznye, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Komlósd, Lad, Lakócsa, Patosfa, Péterhida, Potony, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Somogyaracs, Szentborbás, Szulok, Tótújfalu, Vízvár közigazgatási területén van.
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása Személyi igazolvány (útlevél, jogosítvány)
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány
Kérelem
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege Illetékmentes
Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás 331/2006(XII.23) K. rend. 6. § b (hatáskör),
Csjt. 1952. évi IV. tv. 41-42§.,
a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997(IX.10) K. rend. 60-61§.
Ha a gyermek mindkét szülője ismeretlen, születése után nyomban, ha pedig apjának kiléte nem állapítható meg, az anya kérelmére bármikor, egyébként pedig a gyermek harmadik életévének betöltése után a gyámhivatal hivatalból intézkedik az iránt, hogy a születési anyakönyvbe a gyermek szülőiként, illetőleg apjaként képzelt személyt jegyezzenek be, feltéve hogy apaság megállapítása iránti per nincs folyamatban. Az anya kérelmére a gyámhivatal az apa családi nevéül megállapíthatja az anya családi nevét, az anya által megjelölt más családi nevet, feltéve, hogy az más jogos érdekét nem sérti. A gyámhivatal az egyéb személyi adatokat - mások jogos érdekeinek sérelme nélkül lehetőleg az anyával egyetértésben - belátása szerint állapítja meg.
Ügyfélfogadási cím és idő 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.
ügyfélfogadási idő:
H-Cs: 7.30-12.00 12.30-16.00,
P: 07.30-13.00
Az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő A gyermek 3 éves kora
Kötelezően előírt formanyomtatvány Nincs, ügyintézőnél jegyzőkönyv kerül felvételre


Szülői felügyeleti jogot érintő ügyek

A hatáskörrel rendelkező, szerv neve Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala
Illetékességi területe A kiskorú törvényes képviselőjének állandó bejelentett lakóhelye amennyiben az Babócsa, Barcs, Bélavár, Bolhó, Csokonyavisonta, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Heresznye, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Komlósd, Lad, Lakócsa, Patosfa, Péterhida, Potony, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Somogyaracs, Szentborbás, Szulok, Tótújfalu, Vízvár közigazgatási területén van.
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása Személyi igazolvány (útlevél, jogosítvány)
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány
Kérelem
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege Illetékmentes
Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás 331/2006(XII.23) K. rend. 9. § d., e, f, g, h,j, (hatáskör),
Csjt. 1957 évi. IV. tv. 70-87. §,
a gyámhatóságokról valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/2007 (IX.10) K. rend. 18-26. §, Ha a szülői felügyeletet együttesen gyakorló szülők a szülői felügyelet körébe tartozó kérdésekben ( Csjt.73.§.(1) bek.) nem tudnak megegyezésre jutni, a gyámhivatal döntését bármelyik szülő kérheti.
Ha a szülői felügyeletet együttesen gyakorolni jogosult különélő szülők megállapodnak abban, hogy a jövőre nézve a szülői felügyeletet egyikőjük gyakorolja, kérelmükre a gyámhivatal ezt jegyzőkönyvben rögzíti.
Ha a gyermek szülei nem élnek együtt és a gyermek azért nem áll szülői felügyelet alatt, mert az őt eddig nevelő szülő felügyeleti jogát a bíróság megszüntette illetve a szülő felügyeleti joga a Csjt. 1991§1 bekezdésének a)-b) pontja alapján szünetel vagy a szülő meghalt, a gyámhivatal megállapítja a másik szülő szülői felügyeleti jogának feléledését és felhívja őt joga gyakorlására, feltéve, hogy nem áll a szülői felügyelet megszüntetését kimondó ítélet hatálya alatt, vagy a szülői felügyeleti joga nem szünetel a Csjt. 91.§. (1) bekezdésének a) és b) pontja alapján, illetőleg a gyermek másnál történő elhelyezése iránt nem indokolt pert indítani.
A gyámhivatal állapítja meg a gyermek nevét:
-ha a szülői felügyeleti jogot csak az egyik szülő gyakorolja, aki az anyakönyvvezető ill. a gyámhivatal felhívása ellenére a gyermek utónevét - a felhívás közlésétől számított 30 napon belül- nem határozza meg,
-ha a szülői felügyeletet együttesen gyakorló szülők a gyermek családi, illetve utónevének meghatározásával kapcsolatos megállapodásukat a gyámhivatal felhívásától számítva 30 napon belül nem jelentik be,
-ha a különélő szülők a gyermek nevével kapcsolatosan nem tudnak egyetértésre jutni, és a gyámhivatal felhívása ellenére � a felhívás közlésétől számított harminc napon belül � nem igazolják a bírósági eljárás megindítását.
A gyámhivatal engedélyezi a 16. életévét betöltött gyermek részére a szülői ház, vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási hely elhagyását, ha a gyermek törvényes képviselete, lakhatása és tartása biztosított, illetve a feltételek megváltozása miatt az engedélyt visszavonja.
A gyámhivatal jóváhagyja a gyermek végleges külföldre távozására vonatkozó jognyilatkozatot, ha a gyermek nevelése, tartása, ellátása, tanulmányainak folytatása külföldön biztosítva van.
A gyámhivatal dönt kérelemre a szülői felügyeletet együttesen gyakorló szülő, valamint a szülő és a gyermek között az életpálya kijelölésével, az iskola megválasztásával, a gyermek taníttatásával kapcsolatban felmerült vitával kapcsolatban.
A gyámhivatal engedélyezi a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötését.
A gyámhivatal engedélyezi a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell-, vagy hirdetési tevékenység keretében történő foglalkoztatását.
A szülő a gyámhivatal elött gyámot nevező vagy gyámságból kizáró nyilatkozatot tehet, e nyilatkozatát a gyámhivatal jegyzőkönyve foglalja.
A gyámnevezést tartalmazó vagy a gyámságból kizáró szülői jognyilatkozatról a gyámhivatal naprakész nyilvántartást vezet.
Ügyfélfogadási cím és idő 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.
ügyfélfogadási idő
H-Cs: 07.30-12.00 12.30-16.00,
P: 07.30-13.00
Az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő Nincs
Kötelezően előírt formanyomtatvány Nincs, ügyintézőnél jegyzőkönyv kerül felvételre


Védelembe vételre irányuló kezdeményezés (bántalmazás, elhanyagolás, kiskorú sérelmére elkövetett bűncselekmény esetén, szülői felügyelet hiányában kérelem vagy jelzés alapján)

A hatáskörrel rendelkező, szerv neve Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala
Illetékességi területe Babócsa, Barcs, Bélavár, Bolhó, Csokonyavisonta, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Heresznye, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Komlósd, Lad, Lakócsa, Patosfa, Péterhida, Potony, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Somogyaracs, Szentborbás, Szulok, Tótújfalu, Vízvár
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása Jegyzőkönyv felvételéhez: fényképes, személyi adatokat tartalmazó igazolvány, útlevél, vezetői engedély, lakcímkártya
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege Illetékmentes
Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás 1997. évi XXXI. tv. 68. §, 124. §
149/1997. /IX. 10./ Korm. rend. /továbbiakban: Gyer./ 84. §
1998. évi XIX. tv. 171. §
Ügyfélfogadási cím és idő 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.
ügyfélfogadási idő
H-Cs: 07.30-12.00 12.30-16.00,
P: 07.30-13.00
Az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő Nincs
Kötelezően előírt formanyomtatvány Nincs, ügyintézőnél jegyzőkönyv kerül felvételre

Közgyógyellátás

Hatáskörrel rendelkező szerv neve:
Barcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi területe: Barcs város
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: Alanyi jog esetén: Kérelem formanyomtatvány, alanyi jogot igazoló határozat, háziorvos által kiállított igazolás.
Normatív és Méltányos közgyógyellátás esetén: Kérelem formanyomtatvány, jövedelemigazolások, háziorvos által kiállított igazolás.
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Nincs
Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás Alanyi jogon közgyógyellátásra jogosult:
� az átmeneti gondozott, az átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú
� a 37/A.§ (1) bekezdésének a) pontja szerint rendszeres szociális segélyben részesülő
� a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott
� a központi szociális segélyben részesülő
� a rokkantsági járadékos
� az, aki I.II. csoportú rokkantsága alapján részesül nyugellátásban, baleseti nyugellátásban
� az, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül

A háziorvos igazolását a jegyző három munkanapon belül továbbítja az egészségbiztosítási szervnek. Az egészségbiztosítási szerv az általa elismert gyógyító ellátási szükséglet alapján szakhatósági állásfoglalást ad a jegyzőnek a rendszeres gyógyító ellátások havi költségéről. A jegyző nyolc napon belül határozattal dönt a közgyógyellátásra való jogosultságról, a közgyógyellátásra való jogosultság kezdő időpontjáról, a jogosult gyógyszerkeretéről.

Normatív közgyógyellátás: Közgyógyellátásra jogosult az a személy is, akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátásnak az egészségbiztosítási szerv által elismert térítési díja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10%-át meghaladja, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén 150%-át.

Méltányos közgyógyellátás: Méltányosságból közgyógyellátási jogosultság akkor állapítható meg, ha az egy főre jutó jövedelem család esetében az öregségi nyugdíjminimum 150%-át, egyedül élő esetében annak 200%-át nem haladja meg, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 25%-át eléri, vagy meghaladja, a helyi rendeletünk alapján.

A normatív és méltányos közgyógyellátás megállapításánál az ügy menete megegyezik az alanyi jognál leírtakkal, azzal a különbséggel, hogy jövedelemvizsgálatra kerül sor.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 7.30-12, 12.30-16.
Kedd: 7.30-12. délután nincs
Szerda: délelőtt nincs 12.30-16.
Csütörtök: ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 7.30-13.
Az eljárást megindító irat benyújtásának helye, ideje Barcs Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda 5. szoba
Barcs, Bajcsy-Zs.u.46. 7570.
Tel: 82/565-976.
Ügyfélfogadási időben.
Letölthető formanyomtatványok
lap aján a dokumentumok között


Ápolási díj

Hatáskörrel rendelkező szerv neve:
Barcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi területe: Barcs város
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: Kérelem formanyomtatvány, orvosi igazolás és szakvélemény az ápolási díjhoz, jövedelemigazolások
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Nincs
Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás Ápolási díjra jogosult a Ptk. 685.§ b) pontjában meghatározott hozzátartozó, ha állandó és tartós gondozásra szoruló súlyos fogyatékos vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását ápolását végzi. Havi összege a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 100%-a.
A fokozott ápolást igénylő súlyos fogyatékos személy gondozását, ápolását végző személy kérelmére emelt összegű ápolási díj állapítható meg, melynek havi összege a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 130%-a.
Méltányosságból Barcs Város Képviselő-testülete ápolási díjat állapít meg annak a hozzátartozónak, aki 18 évet betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi, a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegénél, egyedülálló esetén annak 150%-ánál magasabb nem lehet. Havi összege a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 80%-a.
Az ügyintézési határidő 30 nap.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 7.30-12, 12.30-16.
Kedd: 7.30-12. délután nincs
Szerda: délelőtt nincs 12.30-16.
Csütörtök: ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 7.30-13.
Az eljárást megindító irat benyújtásának helye, ideje Barcs Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda 5. szoba
Barcs, Bajcsy-Zs.u.46. 7570.
Tel: 82/565-976.
Ügyfélfogadási időben.
Letölthető formanyomtatványok
lap aján a dokumentumok között


Mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei

Hatáskörrel rendelkező szerv neve:
Barcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi területe: Barcs város
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: Kérelem formanyomtatvány, orvosi szakvélemény, a család előző évi jövedelemigazolása, vezetői-, forgalmi engedély fénymásolatát, nyilatkozatot arról, hogy 7 éven belül szerzési támogatásban nem részesült, munkaviszony, tanulói jogviszony fennállására vonatkozó igazolást
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Nincs
Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás Közlekedési kedvezményekre az a súlyos mozgáskorlátozott személy jogosult, aki mozgásszervi betegsége következtében tömegközlekedési eszközt önerőből nem képes igénybe venni, életvitelszerűen nem ágyhoz kötött, a család egy főre jutó jövedelme a tárgyév januárjában hatályos öregségi nyugdíj legkisebb összegének két és félszeresét nem haladja meg.
Formái:
� közlekedési támogatás (ha fogyatékossági támogatásban nem részesül)
� gépjárműszerzési támogatás
� gépjármű átalakítási támogatás
Az ügyintézési határidő 30 nap.

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 7.30-12, 12.30-16.
Kedd: 7.30-12. délután nincs
Szerda: délelőtt nincs 12.30-16.
Csütörtök: ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 7.30-13.
Az eljárást megindító irat benyújtásának helye, ideje Barcs Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda 5. szoba
Barcs, Bajcsy-Zs.u.46. 7570.
Tel: 82/565-976.
Ügyfélfogadási időben.
Letölthető formanyomtatványok
lap aján a dokumentumok között


Születés bejelentése

Hatáskörrel rendelkező szerv neve:
Barcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda
Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi területe: Barcs város (Drávaszentes és Somogytarnóca városrészek is)
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 1./Ha a szülők házasságban élnek:
- az anya személyazonosító iratait,
- 300 napnál nem régebbi házassági anyakönyvi kivonat,
- szülést levezető orvos által kiállított bizonyítványt.
2./ Ha a szülők nem élnek házasságban:
- az anya személyazonosító iratait,
- szülést levezető orvos által kiállított bizonyítványt,
- teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot,
- anya családi állapotát igazoló okiratot (elvált, özvegy nőnél az előző házassági kivonata, mely tartalmazza a házasság megszűnésének és a jelenlegi névviselésnek a tényét.)
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Illeték és szolgáltatási díj mentes.
Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás A családi állapot igazolásához kért házassági anyakönyvi kivonatok kiállítása is illetékmentes. A bejelentőnek is személyes adatait okmányaival igazolni kell.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 7.30-12, 12.30-16.
Kedd: 7.30-12. délután nincs
Szerda: délelőtt nincs 12.30-16.
Csütörtök: ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 7.30-13.
Az eljárást megindító irat benyújtásának helye, ideje A születés helye szerinti anyakönyvvezetőnél kell a születést bejelenteni a következő munkanapon.
A formanyomtatványok a BM adatbázisban szerepelnek, ezért nem letölthetőek, hozzáférés csak az ügyintézőnél lehetséges.


Házasságkötés bejelentése

Hatáskörrel rendelkező szerv neve:
Barcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda
Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi területe: Barcs város (Drávaszentes és Somogytarnóca városrészek is)
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: - érvényes személyazonosító igazolvány (útlevél, kártyás jogosítvány) és lakcím igazolvány,
- családi állapot igazolása (elvált és özvegynél az előző házassági anyakönyvi kivonat, mely a megjegyzések rovatában tartalmazza a válás, vagy haláleset tényét és az esetleges névviselés tényét),
- külföldi házasuló esetében 6 hónapnál nem régebbi tanúsítványt.
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Illeték és szolgáltatási díj mentes, de a bejelentéshez kért anyakönyvi kivonatok illeték kötelesek.
Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás A házasságkötéskor mindkét félnek személyes nyilatkozatot kell tennie:
- névviselésre vonatkozóan,
- születendő gyermek névviselésére vonatkozóan,
- menyasszony rendezetlen családi jogállású gyermekére vonatkozóan (ha van)
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 7.30-12, 12.30-16.
Kedd: 7.30-12. délután nincs
Szerda: délelőtt nincs 12.30-16.
Csütörtök: ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 7.30-13.
Az eljárást megindító irat benyújtásának helye, ideje Bejelentést személyesen kell megtenni annál az anyakönyvvezetőnél, ahol a házasságot meg akarják kötni. A házasságkötést megelőző 30 napnál korábban kell a bejelentést megtenni, de 6 hónapnál nem korábban.
A formanyomtatványok a BM adatbázisban szerepelnek, ezért nem letölthetőek, hozzáférés csak az ügyintézőnél lehetséges.


Haláleset bejelentése

Hatáskörrel rendelkező szerv neve:
Barcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda
Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi területe: Barcs város (Drávaszentes és Somogytarnóca városrészek is)
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: -halottvizsgálatot végző orvos által kiállított 6 példányos halottvizsgálati bizonyítvány,
-elhalt személyazonosító okmányai,
-elhalt születési anyakönyvi kivonata,
Házas elhunyt esetében:
-házassági anyakönyvi kivonat
Elvált, özvegy elhunyt esetében,
-előző házasság záradékolt anyakönyvi kivonata, ill. házastárs halotti anyakönyvi kivonata.
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Illeték és szolgáltatási díj mentes.
Haláleset anyakönyvezéséhez a bekért születési és házassági anyakönyvi kivonatok is illeték mentesek.
Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás Ha nem tudnak anyakönyvi kivonatokat benyújtani, akkor az elhunyt apja nevére, házasságkötésének helyére, idejére, családi állapotára személyes nyilatkozatot kell tenni. Amennyiben nem a hozzátartozó intézi a haláleset anyakönyveztetését, úgy meghatalmazással lehet intéztetni. Ilyen esetben az elhunytról foglalkozásra, iskolai végzettségre, gyermekei számára vonatkozó adatokat is tudnia kell a meghatalmazottnak.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 7.30-12, 12.30-16.
Kedd: 7.30-12. délután nincs
Szerda: délelőtt nincs 12.30-16.
Csütörtök: ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 7.30-13.
Az eljárást megindító irat benyújtásának helye, ideje Haláleset helye szerinti anyakönyvvezetőnél kell az iratokat benyújtani a halálesetet napján, vagy azt követő munkanapon.
A formanyomtatványok a BM adatbázisban szerepelnek, ezért nem letölthetőek, hozzáférés csak az ügyintézőnél lehetséges.


Születési név változtatási kérelem

Hatáskörrel rendelkező szerv neve:
Barcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda
Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi területe: Barcs város (Drávaszentes és Somogytarnóca városrészek is)
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: -Érvényes személyi okmányok (szig, útlevél, kártyás vezetői engedély és lakcímigazolvány),
-születési anyakönyvi kivonat,
-ha házas, házassági anyakönyvi kivonat, és a házastárs személyi adatai,
-ha kiskorú gyermekei vannak, a gyermekek születési anyakönyvi kivonata és személyi adatai,
-esetenként beleegyező nyilatkozat.
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Első esetben 10.000.-Ft, további esetekben 20.000.- Ft illeték és az engedélyezés után az okmányok cseréjének illetéke.
Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás -Igazságrendészeti Miniszer az engedélyező.
-Ügyintézési határidő: 60 nap.
-Kérelmező csak személyesen járhat el, kiskorú névváltoztatásánál mindkét szülő hozzájárulása és a 14 év feletti gyermek hozzájárulása is kell.
-A kérelmet megfelelően indokolni kell.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 7.30-12, 12.30-16.
Kedd: 7.30-12. délután nincs
Szerda: délelőtt nincs 12.30-16.
Csütörtök: ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 7.30-13.
Az eljárást megindító irat benyújtásának helye, ideje Lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezető, iratok benyújtása a kérelem előterjesztésével egyidejüleg. Az anyakönyvvezető veszi fel a kérelmet formanyomtatványon.
A formanyomtatványok a BM adatbázisban szerepelnek, ezért nem letölthetőek, hozzáférés csak az ügyintézőnél lehetséges.


Házassági név módosítási kérelem

Hatáskörrel rendelkező szerv neve:
Barcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda
Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi területe: Barcs város (Drávaszentes és Somogytarnóca városrészek is)
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: -Érvényes személyi okmányok (szig, útlevél, kártyás vezetői engedély és lakcímigazolvány),
-házassági anyakönyvi kivonat.
-Jogerős válóperi bontóítélet (ha a kérelmező elvált),
-halotti anyakönyvi kivonat (ha kérelmező özvegy)
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 5.000.-Ft illeték és a bejegyzés után az okmánycserék illetéke.
Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás -Csak személyesen intézhető a kérelmező lakóhelye, vagy a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezetőnél.
-A Családjogi törvényben meghatározott házassági névviselési formák közül lehet választani.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 7.30-12, 12.30-16.
Kedd: 7.30-12. délután nincs
Szerda: délelőtt nincs 12.30-16.
Csütörtök: ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 7.30-13.
Az eljárást megindító irat benyújtásának helye, ideje Csak személyesen intézhető a kérelmező lakóhelye, vagy a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezetőnél.
Az anyakönyvvezető veszi fel a kérelmet formanyomtatványon, s ha a házasságkötés helyben volt, akkor be is jegyzi az anyakönyvbe és kiadja az új záradékkal ellátott házassági anyakönyvi kivonatot, mellyel az okmányokat lehet cserélni.
A formanyomtatványok a BM adatbázisban szerepelnek, ezért nem letölthetőek, hozzáférés csak az ügyintézőnél lehetséges.


Honosítási visszahonosítási ügyek, állampolgársági kérelmek

Hatáskörrel rendelkező szerv neve:
Barcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda
Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi területe: Barcs város és városkörzete.
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: -Kérelmező személyazonosságát igazoló okmányok,
-Kézzel írott önéletrajz,
-lakhatást igazoló okmány (tul. lap, vagy befogadó nyilatkozat),
-megélhetést igazoló okmány (jöv. igazolás, előző évi adóbevallás),
-iskolai bizonyítvány,
-anyakönyvi kivonatok OFFI fordításban,
-esetleges magyar felmenők anyakönyvi kivonata OFFI fordításban.
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Illeték és szolgáltatási díj mentes.
Állampolgársági bizonyítvány iránti kérelem: 1500.-Ft illeték.
Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás Csak személyesen intézhető. A külföldi okiratok csak OFFI fordításban fogadhatóak el. Igazolni kell a lakhatás, megélhetés biztosítását, magyar nyelvtudás szükséges, aki nem magyar iskolába járt és nincs 65 éves, a kérelem előtt állampolgársági alapismeretekből vizsgát kell, hogy tegyen.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 7.30-12, 12.30-16.
Kedd: 7.30-12. délután nincs
Szerda: délelőtt nincs 12.30-16.
Csütörtök: ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 7.30-13.
Az eljárást megindító irat benyújtásának helye, ideje Kérelmező lakóhelye, vagy körzetközponti helye szerinti anyakönyvvezetőnél lehet a kérelmet benyújtani. Az összes meglévő mellékletkor az anyakönyvvezető formanyomtatványon veszi fel a 10 oldalas kérelmet. Ehhez kapcsolódóan névviselésre vonatkozó kérelmet is fel lehet venni, valamint a hazai anyakönyvezés iratait kell előkészíteni formanyomtatványokon.
A formanyomtatványok a BM adatbázisban szerepelnek, ezért nem letölthetőek, hozzáférés csak az ügyintézőnél lehetséges.


Hazai anyakönyvezés

Hatáskörrel rendelkező szerv neve:
Barcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda
Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi területe: Barcs város (Drávaszentes és Somogytarnóca városrészek is)
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: Külföldi okirat hiteles OFFI fordításban, személyazonosságot igazoló okirat.
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Illeték és díjfizetési kötelezettség mentes.
Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás BÁH Hazai Anyakönyvi Hivatala végzi a hazai anyakönyvezést. Magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményének hazai anyakönyvezése.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 7.30-12, 12.30-16.
Kedd: 7.30-12. délután nincs
Szerda: délelőtt nincs 12.30-16.
Csütörtök: ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 7.30-13.
Az eljárást megindító irat benyújtásának helye, ideje Lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti anyakönyvvezető formanyomtatványon.
A formanyomtatványok a BM adatbázisban szerepelnek, ezért nem letölthetőek, hozzáférés csak az ügyintézőnél lehetséges.

Hagyatéki ügyek

Hatáskörrel rendelkező szerv neve:
Barcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda
Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi területe: Barcs város (Drávaszentes és Somogytarnóca városrészek is)
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: Az elhunyt ingó és ingatlan vagyonáról (tulajdoni lap, forgalmi engedély, takarékbetétkönyv stb.) hitelt érdemlő okmányok, temetési számlák, hitel esetén pénzintézeti szerződés stb.
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Illeték és díjfizetési kötelezettség mentes.
Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás Az elhunyt lakóhelye szerint illetékes önkormányzat Jegyzője az illetékes az eljárásra. A halálesetet követően 30 napon belül kell a hagyatéki leltárt felvenni és továbbítani az eljárásra illetékes közjegyzőnek. Tételes mindenre kiterjedő hagyatéki leltár felvételére akkor kerül sor, ha az örökös kiskorú, vagy ismeretlen, vagy külföldön élő.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 7.30-12, 12.30-16.
Kedd: 7.30-12. délután nincs
Szerda: délelőtt nincs 12.30-16.
Csütörtök: ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 7.30-13.
Az eljárást megindító irat benyújtásának helye, ideje Az eljárást a halálesetet anyakönyvező anyakönyvvezető kezdeményezi az elhunyt lakóhelye szerinti jegyzőnél.
A formanyomtatványok a BM adatbázisban szerepelnek, ezért nem letölthetőek, hozzáférés csak az ügyintézőnél lehetséges.


Népesség nyilvántartás

Polgárok személyi és lakcímadatának nyilvántartása.
Hatáskörrel rendelkező szerv neve:
Barcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda
Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi területe: Barcs város (Drávaszentes és Somogytarnóca városrészek is)
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: Személyazonosságot igazoló okmányok (szig, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély)
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Egyedi szolgáltatási díj: 2800.-Ft (pénztári befizetés). Lakcímátjelentés illeték mentes.
Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás A nyilvántartás olyan hatósági nyilvántartás, amely a polgároknak személyi és lakcím adatait tartalmazza és az azokban bekövetkezett változásokat.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 7.30-12, 12.30-16.
Kedd: 7.30-12. délután nincs
Szerda: délelőtt nincs 12.30-16.
Csütörtök: ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 7.30-13.
Az eljárást megindító irat benyújtásának helye, ideje Lakóhely, illetve tartózkodási hely szerinti Önkormányzat Jegyzője.
A formanyomtatványok a BM adatbázisban szerepelnek, ezért nem letölthetőek, hozzáférés csak az ügyintézőnél lehetséges.


Hatósági bizonyítvány

Hatáskörrel rendelkező szerv neve:
Barcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda
Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi területe: Barcs város (Drávaszentes és Somogytarnóca városrészek is)
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: Személyazonosságot igazoló okirat.
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 2000.-Ft illeték.
Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás Kérelemre induló eljárásban a hatósági bizonyítvány kiadásának feltétele, hogy az ügyfél a hatósági bizonyítvány kiadásának szükségességét valószínűsítse, s a felhasználás célját is jelölje meg.Meg kell tagadni a hatósági bizonyítvány kiadását ha az igazolni kívánt tény, állapot, vagy más adat más okirattal is bizonyítható, az ügyfél valótlan adat, tény, állapot igazolását kéri, vagy a hatósági bizonyítvány kiadása jogszabályba ütközik.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 7.30-12, 12.30-16.
Kedd: 7.30-12. délután nincs
Szerda: délelőtt nincs 12.30-16.
Csütörtök: ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 7.30-13.
Az eljárást megindító irat benyújtásának helye, ideje Az ügyfél szóban és írásban is előterjesztheti a kérelmét a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Önkormányzat Jegyzőjénél, illetve ahol a bizonyítandó tény bekövetkezett, illetőleg az állapot tartott, vagy megszűnt.
Letölthető formanyomtatványok
lap aján a dokumentumok között

Építményadó

Hatáskörrel rendelkező szerv neve:
Barcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Közgazdasági Iroda
Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi területe: Barcs Város
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: Adóköteles építmény vásárlása, létesítése esetén a �Bevallás építményadóról� című nyomtatványt kell kitölteni.
Adóköteles építmény eladása esetén az adásvételi szerződés másolatával kell a változás bejelentést megtenni.

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:
Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás Befizetési határidő: az adót két egyenlő részletben március 15-ig illetve szeptember 15-ig kell megfizetni.

Az adókötelezettség keletkezése (változása) esetén az adót az erről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell megfizetni. Az adót az adóhatóság kivetéssel állapítja meg. Az adókötelezettség keletkezését ( változását) követő 15 napon belül kell adóbevallást tenni.

Az építményadót a 11743057-15397191-02440000 számú bankszámlára kell megfizetni, bankszámlával rendelkező adózónak belföldi pénzforgalmi bankszámlájáról átutalással, pénzforgalmi bankszámlával nem rendelkező adózónak belföldi postautalvánnyal.

Jogszabályok:
1990. évi C. törvény (Htv.)
19/2003. (10.27.) Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testületének építményadó rendelete
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 7.30-12, 12.30-16.
Kedd: 7.30-12. délután nincs
Szerda: délelőtt nincs 12.30-16.
Csütörtök: ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 7.30-13.
Az eljárást megindító irat benyújtásának helye, ideje
Letölthető formanyomtatványok
lap aján a dokumentumok között


Gépjárműadó

Hatáskörrel rendelkező szerv neve:
Barcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Közgazdasági Iroda
Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi területe: Barcs Város
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:
Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás Az adó alanya a gépjárműnek az év első napján fennálló állapot szerinti tulajdonosa. Amennyiben a gépjárműnek üzembentartója is van, akkor az üzembentartó az adó alanya.

Az adókötelezettség a gépjármű forgalomba helyezését követő hónap 1. napján kezdődik, kivéve az �E� és �P� betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjárműveket, melyek adókötelezettsége a rendszámtábla kiadásakor keletkezik. Az adókötelezettség annak a hónapnak az utolsó napjával szűnik meg, amelyben a gépjárművet a forgalomból kivonták.

Az adóévre járó adót az adóalany fizeti meg. Az egész évi adót annak kell megfizetni, aki a Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal járműnyilvántartása szerint - amelynek adatai alapján a gépjárművek adóztatása a 2004. évtől történik - az év első napján a gépjármű tulajdonosa, illetve üzembentartója volt.
Újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű után a forgalomba helyezés napját követő hónap első napjától kell adót fizetnie az ez idő szerinti tulajdonosnak vagy üzembentartónak. A gépjármű forgalomból való kivonásakor a kivonás hónapjának utolsó napjáig esedékes adó időarányosan fizetendő meg.

Új vagy használt gépjármű vétele, gépjármű eladása, forgalomból való kivonása esetén az adóhatóság felé bevallási, bejelentési kötelezettség nincs.

A gépjárműadót az adóhatóság a Központi Járműnyilvántartó adatközlése alapján írja elő és szünteti meg. Az adatközlés az országos járműnyilvántartáson alapul, amely az okmányiroda felé bejelentett változások szerint módosul. Amennyiben a gépjármű vásárlója nem jegyezteti be a tulajdonjog-változást, az adó alanya továbbra is a régi tulajdonos marad. Ezért a gépjármű eladását az előző tulajdonosnak is be kell jelentenie az okmányiroda felé az adásvételt követő 15 napon belül az adásvételi szerződés másolatának okmányirodához történő eljuttatásával.

Bejelentési kötelezettséggel kell élni:
Ha a gépjármű tulajdonosa súlyosan mozgáskorlátozott személy (vagy kiskorú mozgáskorlátozott eltartója), mert ebben az esetben kérelmére teljes adómentességre jogosult.
- Ha a gépjármű jogellenesen került ki az adóalany birtokából (ellopják). Ekkor kérelemre szünetel az adófizetési kötelezettség.
-
Az adóztatási feladatokat a gépjármű forgalmi engedélyébe bejegyzett lakóhely, székhely, illetőleg telephely szerint illetékes települési, a fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóság látja el. Amennyiben a forgalmi engedély a székhelyet és a telephelyet egyaránt tartalmazza, az adóztatásra a telephely szerint illetékes adóhatóság jogosult.

Minden további esetben (gépjármű vétele, eladása, forgalomba helyezése, forgalomból történő kivonása, lakcím, székhely, telephely változása, környezetvédelmi osztályba sorolás változása, rendszám változása) az adóhatóság felé bevallási, bejelentési kötelezettség nincs, a változásokat csak az Okmányirodában kell bejelenteni. Az adókötelezettség felsorolt változásairól az adóhatóság Központi Járműnyilvántartó adatközlése révén szerez tudomást. Az adóhatósági határozatok elkészítése a gépjármű forgalmi engedélyébe bejegyzett adatok alapján történik az alábbiak szerint:

A Központi Járműnyilvántartó havonta a gépjármű forgalomba helyezéséről (azaz új gépjármű vételéről), forgalomba való visszahelyezéséről, forgalomból történt kivonásáról és a környezetvédelmi osztályba sorolás változásáról szolgáltat adatot az adóhatóság részére. Ezen változások esetén a határozatok havi rendszerességgel készülnek el.

A további változásokról, tehát gépjármű eladásáról, használt gépjármű vételéről minden év január hónapjában történik adatszolgáltatás. Az ilyen esetekben a változást követő év első hónapjaiban küldjük meg az adót kivető, illetve az adóztatást megszüntető határozatokat.

Egyéb lényeges tudnivalók

Az adó alapját és mértékét a gépjármű életkora és teljesítménye (KW) határozza meg személygépjármű esetében.

Az adó alapja a tehergépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50 %-ával.

Az adó alapja az autóbusz, a nyergesvontató, a lakópótkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya).


Az adót az adóhatóság kivetéssel állapítja meg.

Befizetési határidő: Az adót két egyenlő részletben, március 15-ig és szeptember 15-ig kell megfizetni. Az adókötelezettség keletkezése (változása) esetén az adót az erről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell megfizetni.

Az adófizetés módja: az adót a 11743057-15397191-08970000 számlára kell megfizetni a bankszámlával rendelkező adózónak belföldi pénzforgalmi bankszámlájáról átutalással, pénzforgalmi bankszámlával nem rendelkező adózónak belföldi postautalvánnyal.

Jogszabályok:

1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 7.30-12, 12.30-16.
Kedd: 7.30-12. délután nincs
Szerda: délelőtt nincs 12.30-16.
Csütörtök: ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 7.30-13.
Az eljárást megindító irat benyújtásának helye, ideje
Letölthető formanyomtatványok
lap aján a dokumentumok között


Adó -és értékbizonyítvány

Hatáskörrel rendelkező szerv neve:
Barcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Közgazdasági Iroda
Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi területe: Barcs Város
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap
az ügyre vonatkozó szerződés

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: A hagyatéki és gyámhatósági eljáráshoz az adó- és értékbizonyítvány kiadása illetékmentes, egyéb esetekben 4.000,-Ft illetéket kell fizetni a Barcs Város Önkormányzata illetékbeszedési számlára a 11743057-15397191-03470000 számú bankszámlára.
Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás Hagyatéki-, gyámhatósági , végrehajtási, pénzintézeti eljáráshoz az adóhatóság adó -és értékbizonyítványt készít.

Az adó- és értékbizonyítvány kiadása iránti kérelemhez nincs rendszeresített nyomtatvány.

Jogszabályok:

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről (Art.)
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.)
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 7.30-12, 12.30-16.
Kedd: 7.30-12. délután nincs
Szerda: délelőtt nincs 12.30-16.
Csütörtök: ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 7.30-13.
Az eljárást megindító irat benyújtásának helye, ideje
Kötelezően előírt formanyomtatvány nincs, Adó -és értékbizonyítvány kitöltése az ügyintézőnél kérelemre történik.


Adóigazolás

Hatáskörrel rendelkező szerv neve:
Barcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Közgazdasági Iroda
Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi területe: Barcs Város
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Az adóigazolás illetéke az első példány után 2.000,-Ft.
Minden további, az első példánnyal azonos tartalmú adóigazolás után 600,-Ft, melyet államigazgatási eljárási illetéket kell fizetni.
Az adófizetés módja: az adót a 11743057-15397191-03470000 számú bankszámlára kell megfizetni.
Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás Az adóhatóság az adózó kérelmére adóigazolást ad ki.

Az adóigazolás kiadását az �Adóhatósági igazolás kiadása iránti kérelem� nyomtatványt kitöltve kell kérni. A kérelmen meg kell jelölni az adóigazolás felhasználási célját és darabszámát.

Jogszabály:

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről (Art.)
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.)
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 7.30-12, 12.30-16.
Kedd: 7.30-12. délután nincs
Szerda: délelőtt nincs 12.30-16.
Csütörtök: ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 7.30-13.
Az eljárást megindító irat benyújtásának helye, ideje
Kötelezően előírt formanyomtatvány nincs, Adóigazolás kitöltése az ügyintézőnél kérelemre történik.


Iparűzési adó

Hatáskörrel rendelkező szerv neve:
Barcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Közgazdasági Iroda
Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi területe: Barcs Város
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: �Helyi iparűzési adóbevallás� című nyomtatvány
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:
Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás Helyi iparűzési adó
Az adó alanya: a vállalkozó aki gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végzi.
Adóköteles a vállalkozó állandó és ideiglenes jellegű iparűzési tevékenysége.
Adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszűnésének napjával szűnik meg.
Adóalanyt azon a településen terheli állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség, így bevallásadási kötelezettség is, ahol székhelye, illetve telephelye található.
Bevallást az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott időpontig a székhely, telephely szerinti település önkormányzati adóhatóságához kell benyújtani.
Vállalkozónak az adóköteles tevékenységének megkezdésétől, a cégbíróság bejegyzésétől számított 15 napon belül az adóévre várható adójáról bejelentést kell tenni az adóhatóságnál.
Az adó mértéke.
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2%-a
- ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén az adóátalány összege naptári naponként 1.000 Ft a piaci és vásározó
- kiskereskedelmet folytató vállalkozó tekintetében
- az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóátalány
2.000 Ft/nap az összes többi vállalkozó esetében.

Vállalkozó az iparűzési adóra adóelőleget köteles fizetni. Az adóelőleg összege az adóévet megelőző teljes évben változatlan szervezeti formában működő vállalkozónál a megelőző év adójának megfelelő összeg.

Az iparűzési adót a 11743057-15397191-03540000 számú bankszámlára kell megfizetni a bankszámlával rendelkező adózónak belföldi pénzforgalmi bankszámlájáról átutalással, pénzforgalmi bankszámlával nem rendelkező adózónak belföldi postautalvánnyal.

Jogszabályok:

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről (Art.)
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.)
1990. évi C. törvény (Htv.)
Barcs Város Önkormányzatának 5/2003. (III.28.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 7.30-12, 12.30-16.
Kedd: 7.30-12. délután nincs
Szerda: délelőtt nincs 12.30-16.
Csütörtök: ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 7.30-13.
Az eljárást megindító irat benyújtásának helye, ideje
Letölthető formanyomtatványok
lap aján a dokumentumok között


Idegenforgalmi adó

Hatáskörrel rendelkező szerv neve:
Barcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Közgazdasági Iroda
Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi területe: Barcs Város
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:


Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt:
 aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább 1 vendégéjszakát eltölt
 aki az önkormányzat illetékességi területén olyan üdülésre, pihenésre alkalmas épületnek- a hatályos helyi adókról szóló törvény vonatkozó szakaszában meghatározottak szerinti- tulajdonosa, amely nem minősül lakásnak.
Adómentes:
a 18. életévét be nem töltött, továbbá a 70. életévét betöltött magánszemély
� egészségügyi, szociális intézményben ellátott magánszemély
� az egészségügyi szociális intézményben ellátott,
� a közép és felsőoktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján,
� a munkaviszony, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján,
� hatóság vagy bíróság intézkedése folytán,
� a szakképzés keretében,
� a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy vállalkozási tevékenység végzése céljából
az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély
� aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak hozzátartozója.
Az adó alapja: a megkezdett vendégéjszakák száma.
Az adó mértéke: 347 Ft/ vendégéjszaka

Az adó beszedésére kötelezett:
� kereskedelmi szálláshelyeken a szolgáltatásért esedékes összeggel együtt az üzemeltető,
� a szervezett üdültetésre beutaltaktól a beutaló jegy átadása alkalmával az üdülőt fenntartó szerv,
� a fizető vendéglátó szálláshelyeken a szállásadó.
A fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

Idegenforgalmi adó számlaszáma: 11743057-15397191-03090000
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 7.30-12, 12.30-16.
Kedd: 7.30-12. délután nincs
Szerda: délelőtt nincs 12.30-16.
Csütörtök: ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 7.30-13.
Az eljárást megindító irat benyújtásának helye, ideje
Letölthető formanyomtatványok
lap aján a dokumentumok között


Talajterhelési díj

Hatáskörrel rendelkező szerv neve:
Barcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Közgazdasági Iroda
Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi területe: Barcs Város
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: � Bevallás a talajterhelési díjról� című formanyomtatvány
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:
Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás A talajterhelési díj Barcs Város közigazgatási területén helyi vízgazdálkodási hatósági engedély alapján szennyvízelvezetést alkalmazókra( kibocsátókra) terjed ki, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá.

A díjszámítás menete:
 a fizetendő éves talajterhelési díj egyenlő az egységdíj (Ft/köbméter) a területérzékenységi szorzó és a díjfizetési alap( köbméter) szorzatával.

A talajterhelési díj alapja csökkenthető a külön jogszabály alapján locsolásra felhasznált vízmennyiséggel, és a szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított szennyvíz mennyiségével.

A talajterhelési díj bankszámlaszáma:
11743057-15397191-03920000
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 7.30-12, 12.30-16.
Kedd: 7.30-12. délután nincs
Szerda: délelőtt nincs 12.30-16.
Csütörtök: ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 7.30-13.
Az eljárást megindító irat benyújtásának helye, ideje
Letölthető formanyomtatványok
lap aján a dokumentumok között


Termőföld bérbeadásból származó jövedelem

Hatáskörrel rendelkező szerv neve:
Barcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Közgazdasági Iroda
Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi területe: Barcs város
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:
Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adóztatása a föld fekvése szerinti illetékes önkormányzati adóhatóság feladata.
Amennyiben a magánszemély az adóév egészében 3 hektárt meg nem haladó nagyságú termőföld tulajdonnal (és/vagy haszonélvezeti jogával) rendelkezik az említett adót nem kell megfizetnie.
Ha a földrészletet aranykoronában állapították meg az előírt feltétel érvényesítésére a 20 AK/ha átszámítási kulcsot kell alkalmazni.
A magánszemély termőföld bérbeadásából származó bevételének (ideértve a földjáradékot is) egésze jövedelem, amely után az adó mértéke: 25%.
Az adókötelezettség vonatkozásában a legalább 5 éves időtartamra haszonbérbe adott termőföld bérleti díja 2003-tól adómentes.

A bevallást a magánszemély a jövedelem megszerzését követő év március 20-ig teljesíti az erre rendszeresített nyomtatványon.
Az adót a magánszemély a jövedelem megszerzésének negyedévét követő hó 12-ig, a kifizető a jövedelemből levont adót a kifizetést követő hó 12. napjáig fizeti meg a föld fekvése szerint illetékes önkormányzathoz.
A levont adóról az adóévet követő év február 15-ig adóbevallást kell benyújtani a föld fekvése szerint illetékes önkormányzathoz.
Termőföld bérbeadás beszedési számlaszáma:
11743057-15397191-08660000

Jogszabály:
1995. évi XVIII. törvény a személyi jövedelemadóról
2003. évi XCII. törvény az adózás redjéről
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 7.30-12, 12.30-16.
Kedd: 7.30-12. délután nincs
Szerda: délelőtt nincs 12.30-16.
Csütörtök: ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 7.30-13.
Az eljárást megindító irat benyújtásának helye, ideje
Kötelezően előírt formanyomtatvány Nincs


Magánszemélyek kommunális adója

Hatáskörrel rendelkező szerv neve:
Barcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Közgazdasági Iroda
Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi területe: Barcs Város
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:
Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás Adóköteles
- az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész
 a beépítetlen belterületi földrészlet
 a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga.
Az adó alanya:
 az a magánszemély, aki a naptári év első napján az adóköteles építmény, vagy földrészlet tulajdonosa, nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérlője.
 Több tulajdonos esetében a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.

Az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként:
 2008. évben 10.000.-Ft
 2009. évben 11.000.-Ft
 2010. évben 12.000.-Ft

Befizetési határidő: az adót két egyenlő részletben március 15-ig illetve szeptember 15-ig kell megfizetni.

Az adókötelezettség keletkezését, változását1 követő 15 napon belül az adóhatóságnál írásban kell bejelentést tenni az e célra rendszeresített nyomtatványon.

Nem kell újabb adóbevallást tenni mindaddig, ameddig az adókötelezettséget érintő változás nem következik be.

A magánszemélyek kommunális adóját a 11743057-15397191-02820000 számú bankszámlára kell megfizetni, bankszámlával rendelkező adózónak belföldi pénzforgalmi bankszámlájáról átutalással, pénzforgalmi bankszámlával nem rendelkező adózónak belföldi postautalvánnyal.

Jogszabályok:

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről (Art.)
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.)
1990. évi C. törvény (Htv.)
Barcs Város Önkormányzata 20/2003. (XI.28.) sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 7.30-12, 12.30-16.
Kedd: 7.30-12. délután nincs
Szerda: délelőtt nincs 12.30-16.
Csütörtök: ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 7.30-13.
Az eljárást megindító irat benyújtásának helye, ideje
Letölthető formanyomtatványok
lap aján a dokumentumok között


Vállalkozók kommunális adója

Hatáskörrel rendelkező szerv neve:
Barcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Közgazdasági Iroda
Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi területe: Barcs Város
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:
Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás Kommunális adókötelezettség terheli a vállalkozót.
Az adókötelezettséget nem befolyásolja az, hogy az adóalany székhelye, vagy csupán telephelye (részlege) található az önkormányzat illetékességi területén

Az adókötelezettség a vállalkozói tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszűnésének napjával szűnik meg.

Az adó alapja az adóalany által az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak korrigált átlagos statisztikai állományi létszáma.

Az adó mértéke 2.000 Ft/fő

Befizetési határidő: az adót két egyenlő részletben március 15-ig illetve szeptember 15-ig kell megfizetni.
Az adókötelezettség keletkezését, változását1 követő 15 napon belül az adóhatóságnál írásban kell bejelentést tenni az e célra rendszeresített nyomtatványon.

A vállalkozók kommunális adóját a 11743057-15397191-02990000 számú bankszámlára kell megfizetni, bankszámlával rendelkező adózónak belföldi pénzforgalmi bankszámlájáról átutalással, pénzforgalmi bankszámlával nem rendelkező adózónak belföldi postautalvánnyal.

Jogszabályok:

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről (Art.)
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.)
1990. évi C. törvény (Htv.)
Barcs Város Önkormányzata 7/2003. (III.28.) sz. rendelete a vállalkozók kommunális adójáról

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 7.30-12, 12.30-16.
Kedd: 7.30-12. délután nincs
Szerda: délelőtt nincs 12.30-16.
Csütörtök: ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 7.30-13.
Az eljárást megindító irat benyújtásának helye, ideje
Letölthető formanyomtatványok
lap aján a dokumentumok között


Lakbértámogatás

Hatáskörrel rendelkező szerv neve:
Barcs Város Önkormányzata Polgármestere
Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi területe: Barcs város
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: A család nettó jövedelméről szóló igazolás , valamint a Városgazdálkodási Igazgatóság igazolása a lakbér mértékéről
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: nincs
Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás Az önkormányzati lakások lakbéréről és a helyi támogatásról szóló 24/2003.(XI.28.) számú többször módosított önkormányzati rendelet 3.§-ban foglaltak alapján nyújtható támogatás.
A támogatást az önkormányzati bérlakásban élők vehetik igénybe, melynek mértéke a jövedelemtől függően a havi lakbér 10-30 %-a.
A támogatás minden év április 01. napjától egy éves időtartamra kerül megállapításra
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 7.30-12, 12.30-16.
Kedd: 7.30-12. délután nincs
Szerda: délelőtt nincs 12.30-16.
Csütörtök: ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 7.30-13.
Az eljárást megindító irat benyújtásának helye, ideje Minden év január 01-február 28 közötti időpontban.
Helye: Barcs Város Polgármesteri Hivatala Igazgatási Iroda
Egyéb információ:
Ügyintéző: Bukovszki László Polgármesteri Hivatal 9 sz. iroda
Telefon: 82/565-981
Letölthető formanyomtatványok
lap aján a dokumentumok között

BÉRLAKÁS ÉRTÉKESÍTÉS

Hatáskörrel rendelkező szerv neve:
Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi területe: Barcs város
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: Képviselő-testületi döntés
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Nincs
Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás Értékesítésre üresen álló lakás esetén csak pályázat útján kerülhet sor.
Bentlakó bérlő esetén a bérlakásra vonatkozó elővásárlási jog a határozatlan, illetve a határozott idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlőt, a bérlőtársakat egyenlő arányban illeti meg, akik e jogukról írásos nyilatkozattal egyenes ági rokonuk, valamint örökbe fogadott gyermekük javára lemondhatnak.
A vételi igények egyedileg kerülnek kivizsgálásra. Amennyiben a bérlő elővásárlási joga fennáll, az Önkormányzat elkészítteti a bérlakás forgalmi értékbecslését, melynek alapján � Barcs Város Önkormányzatának többször módosított 9/1994.(IV.29.) sz. önkormányzati rendeletében foglaltaknak megfelelően - az adásvételre árajánlatot tesz.
A bérlakás egyösszegű fizetéssel vásárolható meg és a bentlakó bérlőt 30 % kedvezmény illeti meg.
A bérlakás vételárát készpénzben kell megfizetni.
A vásárlásnál a pénzintézeti hitel, illetve munkáltatói kölcsön készpénzfizetésnek minősül.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 7.30-12, 12.30-16.
Kedd: 7.30-12. délután nincs
Szerda: délelőtt nincs 12.30-16.
Csütörtök: ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 7.30-13.
Az eljárást megindító irat benyújtásának helye, ideje Helye: Barcs Város Polgármesteri Hivatala Igazgatási Iroda
Időpontja: Folyamatos
Egyéb információ:
Ügyintéző: Bukovszki László Polgármesteri Hivatal 9 sz. iroda
Telefon: 82/565-981
Kötelezően előírt formanyomtatvány Nincs


SZOCIÁLIS BÉRLAKÁSHOZ JUTÁS

Hatáskörrel rendelkező szerv neve:
Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi területe: Barcs város
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: Bérleti ajánlat nyomtatvány, Család jövedelemigazolása
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Eljárási illeték: 2.200.-Ft
Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás Szociális bérlakáshoz való jutás feltételeit a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény és az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2004. (II. 27.) sz. önkormányzati rendelet szabályozza.
Szociális bérletre jogosult az a nagykorú magánszemély, akinek a családjában � a vele együtt költöző családtagokat számítva- az egy főre eső nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegének 100 %-át, egyedülálló esetén 200 %-át, és akinek vagy családtagjainak nincs tulajdonában lakás, illetve nem rendelkezik haszonélvezeti vagy használati jog alapján beköltözhető lakással.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 7.30-12, 12.30-16.
Kedd: 7.30-12. délután nincs
Szerda: délelőtt nincs 12.30-16.
Csütörtök: ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 7.30-13.
Az eljárást megindító irat benyújtásának helye, ideje Helye: Barcs Város Polgármesteri Hivatala Igazgatási Iroda
Időpontja: Folyamatos
Egyéb információ:
Ügyintéző: Bukovszki László Polgármesteri Hivatal 9 sz. iroda
Telefon: 82/565-981
Letölthető formanyomtatványok
lap aján a dokumentumok között

BÉRLETI JOGVISZONY HOSSZABBÍTÁSA

Hatáskörrel rendelkező szerv neve:
Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi területe: Barcs város
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: Irásos kérelem és a család jövedelemigazolása
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: nincs
Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás Az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2004. (II. 27.) sz. önkormányzati rendelet 18.§. szabályozza.
A határozott idejű bérbeadás 2-2-évvel többször meghosszabbítható, amennyiben a szociális rászorultság feltételei fennállnak.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 7.30-12, 12.30-16.
Kedd: 7.30-12. délután nincs
Szerda: délelőtt nincs 12.30-16.
Csütörtök: ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 7.30-13.
Az eljárást megindító irat benyújtásának helye, ideje Helye: Barcs Város Polgármesteri Hivatala Igazgatási Iroda
Időpontja: A bérleti szerződés lejárta előtt egy hónappal.
Egyéb információ:
Ügyintéző: Bukovszki László Polgármesteri Hivatal 9 sz. iroda
Telefon: 82/565-981
Kötelezően előírt formanyomtatvány Nincs


I. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosítása

Hatáskörrel rendelkező szerv neve:
Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi területe: Barcs város
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: Képviselő-testületi döntés
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: nincs
Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás 1. Bérbeadás

Barcs Város Önkormányzata többször módosított 7/2004.(II.27.) rendeletében foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat tulajdonában lévő üres nem lakás céljára szolgáló helyiségek (üzlet, iroda) nyilvános pályázati versenyeztetési eljárás keretében, a legkedvezőbb ajánlatot tevő részére legfeljebb 5 éves határozott időtartamra kerülnek bérbeadásra.

A hirdető táblákon és a helyi tv-ben olvasható pályázati kiírások minden esetben tartalmazzák a bérbeadásra vonatkozó konkrét adatokat és feltételeket.

2. Értékesítés

Barcs Város Önkormányzata tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek értékesítésének eljárási szabályait az önkormányzati tulajdonban levő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló többször módosított 9/1994.(IV.29.) sz. önkormányzati rendeletének 7.§-a tartalmazza.
Az értékesítéssel kapcsolatos fő szabály: az elidegenítés nyilvános pályázati versenyeztetési eljárás keretében történik az esetben is, ha a pályázat kiírására vételi szándék bejelentése alapján kerül sor.
A helyiségben levő bérlőnek elővásárlási joga van.
A vételár 1.000.000.-Ft összeghatárig egy összegben, 1.000.000.-Ft feletti vételár esetén legfeljebb 2 év alatt, havi egyenlő részletekben lehet megfizetni.
Részletfizetés esetén a vételár 50 %-át egy összegben kell megfizetni.
A pályázati kiírás minden esetben tartalmazza az értékesítésre vonatkozó konkrét feltételeket.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 7.30-12, 12.30-16.
Kedd: 7.30-12. délután nincs
Szerda: délelőtt nincs 12.30-16.
Csütörtök: ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 7.30-13.
Az eljárást megindító irat benyújtásának helye, ideje Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Igazgatási Iroda
Ideje: A Pályázati kiírásban foglaltak szerint.
Egyéb információ:
Ügyintéző: Bukovszki László Polgármesteri Hivatal 9 sz. iroda
Telefon: 82/565-981
Kötelezően előírt formanyomtatvány Nincs


LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS

Hatáskörrel rendelkező szerv neve:
Barcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda
Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi területe: Barcs város
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani csatolni a háztartás jövedelméről szóló igazolásokat (havi rendszeres jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző időszakra vonatkozóan, egyéb illetve vállalkozásból származó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 havi időszakra vonatkozóan) a lakás rezsiszámláit, valamint a lakás nagyságát igazoló okiratot (tulajdoni lap, adás-vételi szerződés, bérleti szerződés
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Nincs
Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. tv. 38.§-39.§-a, valamint a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló többször módosított 15/2003.(X.27.) sz. önkormányzati rendelet 18-18/A.§. alapján nyújtott ellátás
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 7.30-12, 12.30-16.
Kedd: 7.30-12. délután nincs
Szerda: délelőtt nincs 12.30-16.
Csütörtök: ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 7.30-13.
Az eljárást megindító irat benyújtásának helye, ideje BARCS Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda
Ideje:A hivatal ügyfélfogadási rendje szerint.
Egyéb információ:
Ügyintéző: Bukovszki László Polgármesteri Hivatal 9 sz. iroda
Telefon: 82/565-981
Letölthető formanyomtatványok
lap aján a dokumentumok között


HELYI TÁMOGATÁS

Hatáskörrel rendelkező szerv neve:
Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi területe: Barcs város
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, mely tartalmazza azokat az igazolásokat (jövedelemigazolás, vagyoni nyilatkozatok stb.), mely az előterjesztés előkészítéséhez szükséges, továbbá csatolni kell a támogatni kért lakás/lakótelek tulajdoni lapját, jogerős építési engedélyét, valamint vásárlás esetén az adásvételi előszerződéseket.

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: nincs
Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás Az önkormányzati lakások lakbéréről és a helyi támogatásról szóló 24/2003.(XI.28.) számú többször módosított önkormányzati rendelet alapján nyújtható támogatás.

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 7.30-12, 12.30-16.
Kedd: 7.30-12. délután nincs
Szerda: délelőtt nincs 12.30-16.
Csütörtök: ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 7.30-13.
Az eljárást megindító irat benyújtásának helye, ideje Barcs Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda
Ideje: A pályázati kiírásnak megfelelően.
Egyéb információ:
Ügyintéző: Bukovszki László Polgármesteri Hivatal 9 sz. iroda
Telefon: 82/565-981
Kötelezően előírt formanyomtatvány Nincs


Szabálysértés

Hatáskörrel rendelkező szerv neve:
Barcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda
Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi területe: Barcs város
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: Szabálysértési eljárás megindítása:
� feljelentés
� szabálysértési hatóság részéről eljáró személy észlelése vagy tudomás alapján.
A feljelentést:
� szóban vagy
� írásban bármely személy vagy szerv megteheti.
A feljelentésnek tartalmaznia kell: az eljárás alá vont személy ismert adatainak megnevezése mellett
� az elkövetett cselekmény helyének és idejének
� az elkövetés körülményeinek leírását,
� a bizonyítási eszközök megjelölését.

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Illetékmentes, kivéve a becsületsértés és magánlaksértés miatt indult szabálysértési eljárás, melynek illetéke 3.000.-Ft
Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás Szabálysértés:
az a jogellenes, tevékenységben vagy mulasztásban megnyilvánuló cselekmény, melyet törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet szabálysértésnek nyilvánít, s melynek elkövetőit a szabálysértésekről szóló törvényben meghatározott joghátrány fenyeget.
Szabálysértésért való felelősség:
Szabálysértés miatt az vonható felelősségre, akinek cselekménye:
� Szándékos, vagy
� gondatlan,
� aki mást a szabálysértés elkövetésére szándékosan rábír / felbujtás /,
� aki másnak a szabálysértés elkövetéséhez szándékosan segítséget nyújt / bűnsegéd /.
Szabálysértés miatt alkalmazható jogkövetkezmények:
a./ büntetések:
� elzárás
� pénzbírság
b./ intézkedések:
� járművezetéstől eltiltás
� elkobzás
� kiutasítás
� figyelmeztetés.
Elzárás:
� törvény állapítja meg,
� legrövidebb időtartam egy nap, leghosszabb tartama hatvan nap.
Pénzbírság:
� legalacsonyabb összege háromezer forint
� legmagasabb összege százötvenezer forint.
Meg nem fizetés esetén
a pénzbírságot - ha fizetésből nem tiltható le, illetőleg adók módjára nem hajtható be - közérdekű munkára, illetve elzárásra kell átváltoztatni.
Egy napi közérdekű munkának ötezer forint pénzbírság felel meg.
Az elzárásra történő átváltoztatás során:
ezer forinttól háromezer forintig terjedő összeg helyett egynapi elzárást kell számítani. A pénzbírság helyébe lépő elzárás egy napnál rövidebb és hatvan napnál hosszabb nem lehet kivéve, ha az eljárás alá vont személyt ugyanabban az eljárásban több elzárással sújtható szabálysértés miatt vonják felelősségre, amikor is az elzárás leghosszabb tartama kilencven nap.
Az elzárás és a pénzbírság elévülése
Nem lehet végrehajtani az elzárást és a pénzbírságot, ha a határozat jogerőre emelkedésétől számítva egy év eltelt. Az elévülést félbeszakítja a végrehajtási intézkedés.
Végrehajtás szabályai:
� A pénzbírságot az elkövetőnek a határozat jogerőre emelkedésétől számított 3o napon belül - a pénzösszeg illetékbélyeggel történő lerovásával vagy más, külön jogszabályban meghatározott módon - kell megfizetnie.
� A pénzbírság megfizetésének elmaradása esetén a szabálysértési hatóság közvetlen letiltást bocsát ki.
� Ha a közvetlen letiltásra nincs lehetőség, a szabálysértési hatóság elrendeli a tartozás adók módjára történő behajtását.
� Ha az adók módjára történő behajtásra nincs lehetőség, vagy aránytalanul hosszú idővel járna, pénzbírságot illetőleg helyszíni bírságot közérdekű munkára kell - az elkövető beleegyezése esetén - átváltoztatni.
A közérdekű munkát az elkövető hetenként legalább egy napon - a heti pihenőnapon vagy szabadidejében - díjazás nélkül végzi.
A közérdekű munka legrövidebb tartama egy nap, leghosszabb tartama húsz nap. Egy napi közérdekű munkának legfeljebb hat óra munkavégzés felel meg. Amennyiben az elkövető a közérdekű munka végzését nem kezdi meg vagy munkakötelezettségének nem tesz eleget, a közérdekű munkát elzárásra kell átváltoztatni.
Az elzárásra átváltoztatásról a helyi bíróság rendelkezik.

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 7.30-12, 12.30-16.
Kedd: 7.30-12. délután nincs
Szerda: délelőtt nincs 12.30-16.
Csütörtök: ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 7.30-13.
Az eljárást megindító irat benyújtásának helye, ideje Barcs Város Polgármesteri Hivatala
3. számú hivatali helyiség

Kötelezően előírt formanyomtatvány NincsEgyszeri méltányossági segély


Hatáskörrel rendelkező szerv neve:
Barcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda
Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi területe: Barcs város
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: A kérelem benyújtásának módja: formanyomtatványon, személyesen vagy levélben
A kérelemhez csatolni kell: A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani csatolni a család jövedelméről szóló igazolásokat (havi rendszeres jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző időszakra vonatkozóan, egyéb illetve vállalkozásból származó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 havi időszakra vonatkozóan).

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Illetékmentes
Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. tv. 45. §-a, valamint a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló többször módosított 15/2003.(X.27.) önkormányzati rendelet 8. § alapján nyújtott ellátás.

Az ellátás célja: rendkívüli méltánylást érdemlő esetben (például: elemi csapás, hosszas korházi ápolást járó betegség, baleset), illetve alkalmanként jelentkező többletkiadás esetén (például: közüzemi végelszámolási számla) a kérelmező évente egy alkalommal jövedelmére tekintet nélkül egyszeri méltányossági segélyben részesíthető az öregségi nyugdíjminimum 100%-áig.
A rendkívüli méltánylást érdemlő eset meglétét hitelt érdemlően igazolni köteles (például: kezelőorvosi igazolás, stb.).

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 7.30-12, 12.30-16.
Kedd: 7.30-12. délután nincs
Szerda: délelőtt nincs 12.30-16.
Csütörtök: ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 7.30-13.
Az eljárást megindító irat benyújtásának helye, ideje Barcs Város Polgármesteri Hivatala
Igazgatási Iroda

Letölthető formanyomtatványok
nincs


Köztemetés

Hatáskörrel rendelkező szerv neve:
Barcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda
Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi területe: Barcs város
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: Az ellátás célja: A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzatnak kell a halálesetről való tudomás szerzést követő 30 napon belül gondoskodni annak a vagyontalan személynek az eltemettetéséről, akinek nincs, vagy nem lelhető fel hozzátartozója.

A kérelem benyújtásának módja: formanyomtatványon, személyesen vagy levélben
A kérelemhez csatolni kell: a jövedelemigazolásokon kívül szükséges a halotti anyakönyvi kivonat.

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Illetékmentes
Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. tv. 48.§-a, valamint a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló többször módosított 15/2003.(X.27.) önkormányzati rendelet 19. § alapján nyújtott ellátás.
Ha a meghalt személyt a családja anyagi helyzete miatt nem tudja eltemettetni, kérheti a közköltségen történő eltemettetést, a köztemetés költségeinek megfizetését az eltemetésre köteles hozzátartozónak meg kell téríteni.

Ha utólag jut az önkormányzat tudomására, hogy a közköltségen eltemetett után olyan vagyon maradt, amelyből a temetés költsége fedezhető lett volna, akkor a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél be kell jelenteni.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 7.30-12, 12.30-16.
Kedd: 7.30-12. délután nincs
Szerda: délelőtt nincs 12.30-16.
Csütörtök: ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 7.30-13.
Az eljárást megindító irat benyújtásának helye, ideje Barcs Város Polgármesteri Hivatala
Igazgatási Iroda

Letölthető formanyomtatványok
nincs


Temetési segély

Hatáskörrel rendelkező szerv neve:
Barcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda
Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi területe: Barcs város
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
Az ellátás célja: a temetési költségek enyhítése
A kérelem benyújtásának módja: formanyomtatványon, személyesen vagy levélben
A kérelemhez csatolni kell: a jövedelemigazolásokon kívül szükséges a temetési számla eredeti példánya, valamint a halotti anyakönyvi kivonat.

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Illetékmentes
Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. tv. 46.§-a, valamint a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló többször módosított 15/2003.(X.27.) önkormányzati rendelet 10-11. § alapján nyújtott ellátás. Temetési segély annak a kérelmezőnek állapítható meg, aki az elhunyt eltemetéséről gondoskodott, akinek a jövedelme a rendeletben meghatározott összeghatárt nem haladja meg. A temetési segély összege a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 20 %-a.
A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség a mindenkori köztemetés költsége.

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 7.30-12, 12.30-16.
Kedd: 7.30-12. délután nincs
Szerda: délelőtt nincs 12.30-16.
Csütörtök: ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 7.30-13.
Az eljárást megindító irat benyújtásának helye, ideje Barcs Város Polgármesteri Hivatala
Igazgatási Iroda

Letölthető formanyomtatványok
nincs


Útlevél

Hatáskörrel rendelkező szerv neve:
Barcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda
Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi területe: Barcs város
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: Útlevél igényléshez szükséges:
l./ személyazonosságot igazoló okirat:
- személyazonosító igazolvány, valamint lakcímet igazoló hatósági igazolvány
- születési anyakönyvi kivonat /személyazonosító igazolvánnyal nem rendelkező kiskorú, vagy
cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló vagy külföldön élő
személy esetén/

2./ meglévő útlevél

3./ 18 éven aluli, valamint gondokság alatt álló személy útlevél iránti igényéhez szükséges a törvényes képviselőjének a hatóság előtt tett személyes nyilatkozata.
- kérelmező személyi igazolványa
- szülők, törvényes képviselő személyazonosító igazolványa
- gondnok, illetőleg gyám kirendelő határozata vagy az intézeti gyám igazolása az intézeti gyámság fennállásáról

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Az útlevél kiadásával kapcsolatos eljárás illetéke, illetve azok érvényességi ideje:
- 4. életév alatt 2 éves érvényesség 1.500.-Ft
- 4-l8 életév között 5 éves érvényesség 1.500.-Ft
- l8-70 életév között 5 éves érvényesség 6.000.-Ft
- l8-70 életév között l0 éves érvényesség 10.000.-Ft
- 70 év felett l0 éves érvényesség 1.500.-Ft
Sürgősségi kérelem esetén az alapilleték kétszeresének megfelelő illetéket kell megfizetni, ebben az esetben az útlevél kiállítása 5 munkanapon belül megtörténik. Amennyiben elveszett az útlevél és sürgősségi kérelemmel együtt kérik a pótlását, akkor az alapilleték háromszorosának megfelelő illetéket kell megfizetni. A megsemmisült, elveszett vagy utazásra más módon alkalmatlanná vált útlevél helyett kiállított új okmányért az alapeljárás illetékének kétszeresét kell megfizetni.
Az eljárási illetéket az ügyintéző által adott csekken, az okmányiroda pénztárában kell befizetni.

Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás Az útlevelek kiadásáról a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény rendelkezik.

Az útlevél iránti kérelem személyesen bármelyik okmányirodában előterjeszthető. Az okmányirodában a kérelmezőről arcképmás felvétel készül.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő 8.00-12.00, 12.30-tól-16.00
Kedd 7.30-12.00, 12.30-tól-16.00
Szerda 8.00-12.00, 12.30-tól-16.00
Csütörtök nincs
Péntek 7.30-13.00
Az eljárást megindító irat benyújtásának helye, ideje Polgármesteri Hivatal Okmányiroda

Kötelezően előírt formanyomtatvány NincsÁtmeneti segély


Hatáskörrel rendelkező szerv neve:
Barcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda
Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi területe: Barcs város
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: A kérelem benyújtásának módja: formanyomtatványon, személyesen vagy levélben
A kérelemhez csatolni kell: A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani csatolni a család jövedelméről szóló igazolásokat (havi rendszeres jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző időszakra vonatkozóan, egyéb illetve vállalkozásból származó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 havi időszakra vonatkozóan).

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Illetékmentes
Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. tv. 45. §-a, valamint a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló többször módosított 15/2003.(X.27.) önkormányzati rendelet 6-7. § alapján nyújtott ellátás.

Az ellátás célja: Az önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére átmeneti segélyt nyújthat, amely elsősorban természetbeni ellátásként állapítható meg, feltéve ha a kérelmező jövedelmi viszonyai megfelelnek az önkormányzati rendeletben meghatározottakkal.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 7.30-12, 12.30-16.
Kedd: 7.30-12. délután nincs
Szerda: délelőtt nincs 12.30-16.
Csütörtök: ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 7.30-13.
Az eljárást megindító irat benyújtásának helye, ideje Barcs Város Polgármesteri Hivatala
Igazgatási Iroda

Letölthető formanyomtatványok
nincsBirtokvédelem

Hatáskörrel rendelkező szerv neve:
Barcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda
Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi területe: Barcs város
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező és a birtoksértő pontos nevét és címét; a birtoksértés időpontját és rövid leírását; a tanúk nevét és címét, esetleg más bizonyítási eszköz megjelölését.

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Az ügyintézéshez az ügyfél részéről szükséges: 2.200,- Ft illetékbélyeg.

Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás Alkalmazandó főbb jogszabály: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Ha a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában zavarják, birtokvédelem illeti meg. A sértett fél a jegyzőtől egy éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését. Egy évnél régebben történt birtoksértés esetén a bíróságtól lehet birtokvédelmet kérni. Tulajdonjogi vitát is csak a bíróság bírálhat el. A kérelmet írásban, vagy szóban; személyesen vagy meghatalmazott útján lehet benyújtani. A meghatalmazást írásban kell csatolni.

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 7.30-12, 12.30-16.
Kedd: 7.30-12. délután nincs
Szerda: délelőtt nincs 12.30-16.
Csütörtök: ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 7.30-13.
Az eljárást megindító irat benyújtásának helye, ideje Barcs Város Polgármesteri Hivatala
3. számú hivatali helyiség

Kötelezően előírt formanyomtatvány Nincs


Helyi autóbusz-közlekedés utazási költségeinek támogatása

Hatáskörrel rendelkező szerv neve:
Barcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda
Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi területe: Barcs város
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: Kérelem benyújtása formanyomtatványon.
Kérelemhez csatolni kell a jövedelem igazolásokat. A tanuló és nyugdíjas bérletek iránti igényt adott évre kell benyújtani a Polgármesteri Hivatala Igazgatási Irodájához.
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Illetékmentes
Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás A szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló többször módosított 15/2003.(X.27.) önkormányzati rendelet 20/A. § alapján nyújtott ellátás.
A képviselő testület a gyermekek és nyugdíjasok helyi autóbusz-közlekedés utazás költségeinek támogatására természetbeni juttatásként tanuló és nyugdíjas bérletjegyet biztosít annak részére
a) aki egyedül élő nyugdíjas és nettó jövedelme a mindenkori legkisebb összegű öregségi nyugdíjminimum 3-szorosát
b) annak a tanulói jogviszonyban álló gyermeknek, akinél a családban az egy főre jutó nettó jövedelem összege a mindenkori legkisebb összegű öregségi nyugdíjminimum 2,5-szeresét nem haladja meg.

A támogatás megállapításakor a bérletek negyedévenként kerülnek megváltásra és a támogatott részére átadásra.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 7.30-12, 12.30-16.
Kedd: 7.30-12. délután nincs
Szerda: délelőtt nincs 12.30-16.
Csütörtök: ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 7.30-13.
Az eljárást megindító irat benyújtásának helye, ideje
Letölthető formanyomtatványok
lap aján a dokumentumok között


Időskorúak járadéka

Hatáskörrel rendelkező szerv neve:
Barcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda
Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi területe: Barcs város
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: A kérelem benyújtásának módja: formanyomtatványon, személyesen vagy levélben
A kérelemhez csatolni kell: Az időskorúak járadékának megállapításához mellékelni kell a formanyomtatvány szerinti jövedelemnyilatkozatot, illetve a feltüntetett jövedelmekről szóló igazolást.

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Illetékmentes
Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. tv. 32/B.§ - 32/E.§-a alapján nyújtott ellátás.
A kérelem elbírálásának határideje: 30 nap
Az ellátás célja: A megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.
Az önkormányzat időskorúak járadékában részesíti azt a 62. életévét, illetőleg reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött de 75 évesnél fiatalabb személyt, akinek a jövedelme, valamint saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme, nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át, az egyedülálló, 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személy esetében a nyugdíjminimum 95%-át, míg a 75. életévét betöltött egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 130%-át.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 7.30-12, 12.30-16.
Kedd: 7.30-12. délután nincs
Szerda: délelőtt nincs 12.30-16.
Csütörtök: ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 7.30-13.
Az eljárást megindító irat benyújtásának helye, ideje Barcs Város Polgármesteri Hivatala
3. számú hivatali helyiség
Kötelezően előírt formanyomtatvány Nincs


Közlekedési igazgatás

Hatáskörrel rendelkező szerv neve:
Barcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda
Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi területe: Barcs város
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: A járművek forgalomba helyezéséhez szükséges okmányok:

Új jármű forgalomba helyezése esetén:
� a járművet forgalmazó vállalkozás, illetve hazai gyártó által kiállított műszaki adatlap
� forgalmi engedély és törzskönyv illetékének megfizetését igazoló feladóvevény (6.000+6.000 Ft összegű illetékről)
� a forgalmazók által kiállított számla vagy az érintettek által megkötött szerződés
� a forgalmazók részére biztosított és a jármű értékesítésekor kitöltött járműkísérő lap
� a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolás
� a rendszám árának (a személygépkocsik szokásos rendszámának /az ún.: A-A típusú/ 6.500,- Ft), a rendszám-érvényesítő címke díjának (450,- Ft), a vagyonszerzési illeték (18 Ft/cm3, ill. 24 Ft/cm3) befizetését igazoló postai feladóvevény
� az ügyfél személyazonosságát igazoló okmány (képviseleti eljárás esetén meghatalmazás)
� Jogi személy, jogi személységgel nem rendelkező társaság, egyéni cég esetén:
o 3 hónapnál nem régebbi cégkivonat
o aláírási címpéldány
o cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló írásbeli megbízás
Használt jármű forgalomba helyezése esetén:
� a közlekedési hatóság által kiállított műszaki adatlap
� a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének megfizetését igazoló feladóvevény(6.000+6.000 Ft összegű illetékről)
� a forgalmazó által kiállított számla vagy az érintettek által megkötött szerződés
� az előzetes eredetiség ellenőrző szakértői állomások részére biztosított és a jármű megvizsgálásakor kitöltött járműkísérő lap (eredetvizsga)
� a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolás
� a rendszám árának (a személygépkocsik szokásos rendszámának /az ún.: A-A típusú/ 6.500,- Ft), a rendszám-érvényesítő címke díjának (450.- Ft), a vagyonszerzési illeték (18 Ft/cm3, ill. 24 Ft/cm3) befizetését igazoló postai feladóvevény
� az ügyfél személyazonosságát igazoló okmány (képviseleti eljárás esetén meghatalmazás)
� Jogi személy, jogi személységgel nem rendelkező társaság, egyéni cég esetén:
o 3 hónapnál nem régebbi cégkivonat
o aláírási címpéldány
o cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló írásbeli megbízás
� Külföldről behozott használt jármű forgalomba helyezése esetén a fentieken túl szükséges még a regisztrációs díj megfizetéséről szóló igazolás valamint a származás ellenőrzési díj megfizetésének igazolása, továbbá az eredeti külföldi forgalmi engedély és/vagy törzskönyv (kivéve, ha a járművet külföldön még nem helyezték forgalomba).
Vezetői engedély megszerzéséhez szükséges okmányok:

Kezdő vezetői engedély szerzése esetén:
� személyazonosságot igazoló okirat
� előzetes orvosi alkalmassági vélemény
� vizsgaigazolás
� 4.000 Ft eljárási illeték megfizetését igazoló feladóvevény (a 62. életévet betöltött kérelmező esetében, valamint ha 1 éves vagy annál rövidebb időtartamra ad alkalmassági véleményt az orvos, az illeték összege 1.500 Ft.)


Vezetői engedély hosszabbítása esetén:
� személyazonosságot igazoló okirat
� orvosi alkalmassági vélemény
� régi vezetői engedély
� 4.000 Ft eljárási illeték megfizetését igazoló feladóvevény (a 62. életévet betöltött kérelmező esetében, valamint ha 1 éves vagy annál rövidebb időtartamra ad alkalmassági véleményt az orvos, az illeték összege 1.500 Ft.)

Felhívjuk a figyelmet, hogy a lejárt érvényességű okmány az ügyintézés során bevonásra kerül, ezért kérjük az okmány érvényesítést időben kezdeményezzék.
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Díjak Ft
Külföldi vezetői engedély honosítása 4.800 Ft
Jármű ismételt forgalomba helyezése 8.400 Ft
Lassú jármű igazoló lap 4.800 Ft
Indítási napló hitelesítése, pótlása 2.800 Ft
Ideiglenes vezetői engedély 1.800 Ft
Nemzetközi vezetői engedély 1.800 Ft
Forgalomból való kivonás 1.800 Ft
Záradék elrendelés törlése 1.800 Ft
Egyéb változás 1.800 Ft
Külföldi jármű származás ellenőrzése 8.400 Ft
Kísérlethez vagy kipróbáláshoz szükséges próbarendszám engedélyezése és a hozzá tartozó ideiglenes forgalomban tartási engedély, indítási napló kiadása 29.000 Ft
Ideiglenes forgalomban tartási engedély 2.800 Ft


Illetékek Ft
Gépjármű átíratás 1890 cm3-ig
(Személygépkocsi és 500 cm3 nem meghaladó motorkerékpár esetén) 18 Ft/cm3
Gépjármű átíratás 1890 cm3-től
(Személygépkocsi és 500 cm3 meghaladó motorkerékpár esetén) 24 Ft/cm3
Gépjármű átíratás tehergépkocsi esetén 18 Ft/cm3
Vezetői engedély 4.000 Ft
A 62. életévét betöltött, valamint ha az egészségügyi hatóság előírása alapján a vezetői engedély érvényessége 1 év vagy annál rövidebb 1.500 Ft
Forgalmi engedély 6.000 Ft
Törzskönyv 6.000 Ft


Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000 (XI. 30.) BM rendelet valamint a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény szerint.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő 8.00-12.00, 12.30-tól-16.00
Kedd 7.30-12.00, 12.30-tól-16.00
Szerda 8.00-12.00, 12.30-tól-16.00
Csütörtök nincs
Péntek 7.30-13.00

Az eljárást megindító irat benyújtásának helye, ideje Az ügyfélkapu ügyintézés kizárólag személyes megjelenés útján bármelyik okmányirodában történhet.
Letölthető formanyomtatványok
nincs


Lakcímbejelentés

Hatáskörrel rendelkező szerv neve:
Barcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda
Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi területe: Barcs város
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: Ki jelentheti be a lakcímet?
a./ személyesen
b./ törvényes képviselő vagy
c./ meghatalmazott
Ha a bejelentkezési kötelezettség több együtt költöző hozzátartozót érint, a bejelentést valamennyiükre vonatkozóan az egyik bejelentésre kötelezett is teljesítheti.
A kiskorú gyermek, illetve a cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett személy lakcímbejelentését szülője, illetve gondnoka /törvényes képviselője/ teljesíti.
Lakcímbejelentéshez szükséges:
1./ Lakcímbejelentő lap nyomtatott nagybetűvel kitöltve
2./ Érvényes személyazonosító igazolvány vagy más személyazonosításra alkalmas okmány (útlevél, új tipusu jogosítvány).
3./ Személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Lakcímbejelentéssel kapcsolatos illeték:
a./ Illetékmentes a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása, ha
arra a személyazonosító igazolvány kiadása vagy lakcímváltozás miatt kerül sor.
b./ Ha a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadására irányuló
eljárásra az igazolvány elvesztése, megsemmisülése, megrongálódása miatt kerül sor, az eljárás illetéke 1.000 Ft
c./ A személyi adatokban bekövetkezett változás esetén az eljárás illetéke 500 Ft
Az eljárási illetéket az ügyintéző által adott csekken, az okmányiroda pénztárában kell befizetni.
Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás A lakcímbejelentésre vonatkozó szabályokat a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. tv. valamint a végrehajtásáról rendelkező 146/1993./X.26./ Korm. rendelet tartalmazza.
Mikor kell a lakcímet bejelenteni?
A polgár köteles beköltözés vagy kiköltözés után három munkanapon belül lakóhelyének,
illetve tartózkodási helyének címét a települési önkormányzat jegyzőjének nyilvántartásbavétel
céljából bejelenteni /lakcímbejelentés/. A 3 hónapot meghaladó külföldi tartózkodás és külföldről való hazatérés szintén bejelentési kötelezettséget von maga után.
A lakcímbejelentés ténye önmagában a lakás használatához fűződő, valamint egyéb vagyoni
jogot nem keletkeztet és szüntet meg.

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő 8.00-12.00, 12.30-tól-16.00
Kedd 7.30-12.00, 12.30-tól-16.00
Szerda 8.00-12.00, 12.30-tól-16.00
Csütörtök nincs
Péntek 7.30-13.00

Az eljárást megindító irat benyújtásának helye, ideje Polgármesteri Hivatal Okmányiroda

Hol kell a lakcímet bejelenteni?
A polgárnak a lakcímét, illetve annak változását az új lakcíme szerint illetékes jegyzőnél kell
bejelentenie. A polgár tartózkodási helyének újabb tartózkodási hely létesítése nélküli
megszüntetését a lakóhelye szerint illetékes jegyzőnél is bejelentheti. Tartózkodási helyet akkor kell bejelenteni, ha az állandó lakcímtől eltérő címen az állampolgár 3 hónapot meghaladóan tartózkodik.
A tartózkodási helyet - annak bejelentésétől számított öt éven belül - a tartózkodási hely
szerint illetékes jegyzőnél ismét be kell jelenteni. Az ismételt bejelentés hiányában az érintett
tartózkodási hely az 1992. évi LXVI. tv. erejénél fogva megszűnik.
Kötelezően előírt formanyomtatvány NincsMozgáskorlátozottak parkolási igazolványa


Hatáskörrel rendelkező szerv neve:
Barcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda
Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi területe: Barcs város
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: Az ügyintézéshez szükséges okmányok:
� I. fokú orvosi szakvélemény, vagy 1996. január 1-je után az Országos Orvosszakértői Intézet által kiállított orvosi szakvélemény
� Személyazonosságot igazoló okirat
� Kitöltött, jogosult által aláírt kérelem adatlap
� Meghatalmazott általi ügyintézés esetén meghatalmazás és 1 db egy évnél nem régebbi igazolványkép a jogosultról.
Az igazolvány elvesztése, megrongálódása esetén szükséges okmányok:
� I. fokú orvosi szakvélemény, vagy 1996. január 1-je után az Országos Orvosszakértői Intézet által kiállított orvosi szakvélemény
� Személyazonosságot igazoló okirat
� Kitöltött, jogosult által aláírt kérelem adatlap
� Meghatalmazott általi ügyintézés esetén meghatalmazás és 1 db egy évnél nem régebbi igazolványkép a jogosultról
� 2.400 Ft eljárási illeték megfizetését igazoló csekkszelvény bemutatása

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: A fent meghatározottak szerint
Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás Mozgáskorlátozottak Parkolási Igazolványának kiállítása a mozgásban korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Kormány rendelet alapján történik.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő 8.00-12.00, 12.30-tól-16.00
Kedd 7.30-12.00, 12.30-tól-16.00
Szerda 8.00-12.00, 12.30-tól-16.00
Csütörtök nincs
Péntek 7.30-13.00

Az eljárást megindító irat benyújtásának helye, ideje Polgármesteri Hivatal Okmányiroda
Kötelezően előírt formanyomtatvány Nincs


Személyazonosító igazolvány

Hatáskörrel rendelkező szerv neve:
Barcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda
Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi területe: Barcs város
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: Mikor lehet az állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelmet előterjeszteni?
a./ Az állandó személyazonosító igazolvány kiadása első ízben akkor kérhető,
amikor a kérelmező a 14. életévét betölti.
b./ Az állandó személyazonosító igazolvány kiadását bármikor lehet kérni.
3./ Mit kell bemutatni a személyazonosító igazolvány iránti kérelem előterjesztésekor?
Ha a kérelmező érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát
igazoló más érvényes okmánnyal nem rendelkezik, a kérelemhez be kell mutatni:
a./ születési anyakönyvi kivonatát és a névviselés megállapítására alkalmas
- házassági - anyakönyvi kivonatát /személyazonosító igazolvány kiadásához illetékmentes/
b./ a doktori cím viselésére jogosító okiratot,
c./ a külföldről hazatért polgár esetében a magyar állampolgárságát igazoló érvényes
állampolgársági bizonyítványt,
d./ a bevándorolt és a menekült jogállású személynek a bevándorlási engedélyt, illetőleg a
menekültkénti elismerését igazoló okiratot, továbbá a lakóhely bejelentéséről szóló igazolást,
e./ a törvényes képviselőnek be kell mutatnia a gondnokság alá helyezést tanúsító jogerős
bírósági határozatot, a törvényes képviseletet igazoló jogerős gyámhatósági határozatot
valamint a törvényes képviselő személyazonosságát igazoló okmányt is.


Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Ha a kérelmező érvényes személyazonosító okmánnyal rendelkezik, az eljárási illeték összege: 1.500 Ft, amennyiben érvényes személyazonosító okmánnyal nem rendelkezik az eljárási illeték összege: 3000 Ft.
Az eljárási illetéket az ügyintéző által adott csekken, az okmányiroda pénztárában kell befizetni.

Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás A személyi azonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról a 168/1999./XI.24./ Korm. rendelet rendelkezik.
1./ Ki terjesztheti elő és hol az állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelmet?
Fő szabály: Az állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelem személyesen
bármelyik okmányirodában előterjeszthető, ahol a kérelmezőről arcképmás
felvétel készül.
Kivétel: a./ A cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló kérelmező esetében a
törvényes képviselő jár el, de a személyes megjelenés kötelezettsége alól nem
mentesül a kérelmező.
b./ A kérelmező helyett a meghatalmazottja is eljárhat, ha a kérelmező a kezelőorvos
által kiállított igazolás szerint egészségi állapota miatt nem képes megjelenni.
c./ A szabadságvesztés büntetését töltő, a kényszergyógykezelt, az ideiglenesen
kényszergyógykezelt valamint az előzetes letartóztatásban lévő polgár helyett
meghatalmazottja is eljárhat.
A b./ és c./ esetben a kérelemhez csatolni kell 1 db fényképet is.

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő 8.00-12.00, 12.30-tól-16.00
Kedd 7.30-12.00, 12.30-tól-16.00
Szerda 8.00-12.00, 12.30-tól-16.00
Csütörtök nincs
Péntek 7.30-13.00
Az eljárást megindító irat benyújtásának helye, ideje Polgármesteri Hivatal Okmányiroda
Kötelezően előírt formanyomtatvány Nincs


Aktív korúak ellátása

Hatáskörrel rendelkező szerv neve:
Barcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda
Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi területe: Barcs város
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: A kérelem benyújtásának módja: formanyomtatványon, személyesen vagy levélben
A kérelemhez csatolni kell: a Munkaügyi Központ igazolását arra vonatkozóan, hogy a munkanélküli járadékra való jogosultságát kimerítette, illetve az előző két évből egy évet együttműködött. A kérelmezővel együtt élő személyek vonatkozásában, havi rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét (munkabér, családi pótlék, tartásdíj, nyugdíj stb.) a nem havi rendszerességgel, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagát kell figyelembe venni. Egészségkárosodottak esetén az egészségkárosodás mértékéről szóló igazolást, támogatott álláskereső esetén a Munkaügyi Központ ellátás megállapítását.

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Illetékmentes
Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. tv. 37/A � 37/H.§-a, valamint a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló többször módosított 15/2003.(X.27.) önkormányzati rendelet 15-16/B.§ alapján nyújtott ellátás.

Az ellátás célja: A hátrányos helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás.
A jegyző rendszeres szociális segélyt nyújt annak az aktív korú személynek aki:
a.) egészségkárosodott, vagy
b.) nem foglalkoztatott, vagy
c.) támogatott álláskereső
feltéve, hogy a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 90 %-át (25.650,-Ft-ot) és vagyona nincs. A b.) pont szerinti személyesetében a rendszeres szociális segély feltétele, hogy vállalja a beilleszkedést segítő programban való részvételt.
A kérelem elbírálásának határideje: 30 nap
Egyéb információk: A jogosultság megállapításánál vizsgálni kell, hogy kérelmező álláskeresési támogatását kimerítette, illetve jövedelempótló támogatás folyósítási időtartama lejárt, és álláskeresést ösztönző juttatásban nem részesül a kérelem benyújtását megelőző két évből a Munkaügyi Központtal legalább egy év időtartamig együttműködött, és kereső tevékenységet nem folytat, ide nem értve a települési önkormányzat által szervezett foglalkoztatást és az alkalmi vállalói könyvvel végzett munkát.
2005. október 1. napjától a törvény lehetőséget biztosít a segély megállapítására azok számára is, akiknek ápolási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, rendszeres szociális járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka az átmeneti járadék, rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági, ideiglenes özvegyi nyugdíj, nyugdíj folyósítása megszűnt és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően a Munkaügyi Központtal, illetve annak Kirendeltségével vagy az együttműködésre kijelölt szervvel legalább három hónapig együttműködött.
Továbbfolyósítás munkavégzés mellett: Ha a rendszeres szociális segélyezett az elsődleges munkaerő-piacon elhelyezkedik, és kereső tevékenységéről munkáltatója igazolását minden hó 10. napjáig csatolja, részére a rendszeres szociális segélyt 3 hónapig 50 %-os, 3 hónapig 25 %-os mértékben továbbfolyósítja az önkormányzat.
Továbbfolyósítás álláskeresési segélyezettség esetén: Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy számára álláskeresési támogatást állapítanak meg, a rendszeres szociális segélyre való jogosultság felülvizsgálatra kerül. Ha a segélyre való jogosultság továbbra is fennáll, a rendszeres szociális segélyt módosított összegben tovább kell folyósítani.
A felülvizsgálathoz a kérelemnyomtatványt kitöltve, a kérelmező és családja kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelemigazolását, valamint az álláskeresési segélyt megállapító határozatot vagy a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ által az álláskeresési segély kezdő és befejező időpontjáról és a segély összegéről szóló igazolását szükséges csatolni.

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 7.30-12, 12.30-16.
Kedd: 7.30-12. délután nincs
Szerda: délelőtt nincs 12.30-16.
Csütörtök: ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 7.30-13.
Az eljárást megindító irat benyújtásának helye, ideje Barcs Város Polgármesteri Hivatala
Igazgatási Iroda
Letölthető formanyomtatványok
nincsÜgyfélkapu


Hatáskörrel rendelkező szerv neve:
Barcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda
Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi területe: Barcs város
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: Az ügyintézés során a kérelmezőnek be kell mutatnia személyazonosságát igazoló okmányát.
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Az első ügyfélkapu létesítése illetékmentes, minden további kapu létesítésének díja: 2.200 Ft, melyet a Polgármesteri Hivatal pénztárában kell megfizetni.
Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás Az ügyfélkapu ügyintézés a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 160. §-án alapul.
Az Ügyfélkapu ügyintézéshez elengedhetetlen, hogy a kezdeményező rendelkezzen e-mail címmel.

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő 8.00-12.00, 12.30-tól-16.00
Kedd 7.30-12.00, 12.30-tól-16.00
Szerda 8.00-12.00, 12.30-tól-16.00
Csütörtök nincs
Péntek 7.30-13.00
Az eljárást megindító irat benyújtásának helye, ideje Az ügyfélkapu ügyintézés kizárólag személyes megjelenés útján bármelyik okmányirodában történhet.
Kötelezően előírt formanyomtatvány NincsEgyéni vállalkozói igazolvány


Hatáskörrel rendelkező szerv neve:
Barcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda
Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi területe: Barcs város
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: Egyéni vállalkozói igazolvány kiváltásához szükséges:
� személyazonosságot igazoló okirat bemutatása (képviseleti eljárás esetén meghatalmazás)
� 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
� adóigazolvány bemutatása
� a munkavégzés jellegétől függően: munkáltatói igazolás a heti munkaidőtől, nyugdíjas igazolvány, diákigazolvány
� tevékenységi fajtához kötődően a szükséges iskolai végzettséget igazoló okirat bemutatása
� jogszabályban előírt más hatóság engedélye, ha a tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti
� címhasználat jogosságát igazoló okirat (pl.: bérleti szerződés, használati szerződés, stb.)
� nyilatkozat az adózás módjáról
� 10.000 Ft- os eljárási illeték megfizetését igazoló feladóvevény

Egyéni vállalkozói igazolvány módosításához szükséges:
� személyazonosságot igazoló okirat bemutatása (képviseleti eljárás esetén meghatalmazás)
� tevékenységi fajtához kötődően a szükséges iskolai végzettséget igazoló okirat bemutatása
� jogszabály által előírt más hatóság engedélye, ha a tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti
� címhasználat jogosságát igazoló okirat (pl.:bérleti szerződés, használati szerződés, stb.)
� 3.000 Ft-os eljárási illeték megfizetését igazoló feladóvevény
Ha az egyéni vállalkozói igazolvány elveszett, ellopták, megsemmisült, megrongálódott, annak pótlása 5000 Ft eljárási illeték megfizetése mellett kérelmezhető.
Az eljárási illetéket az ügyintéző által adott csekken, az okmányiroda pénztárában kell befizetni.
Egyéni vállalkozói igazolvány megszüntetéséhez szükséges:
� személyazonosságot igazoló okirat bemutatása (képviseleti eljárás esetén meghatalmazás)
� vállalkozói igazolvány
a megszüntetésre irányuló eljárás illetékmentes
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: A fent meghatározottak szerint
Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás Az egyéni vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos ügyintézés az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi törvény, valamint a 129/2000 (VII. 11) kormányrendeleten alapul.

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő 8.00-12.00, 12.30-tól-16.00
Kedd 7.30-12.00, 12.30-tól-16.00
Szerda 8.00-12.00, 12.30-tól-16.00
Csütörtök nincs
Péntek 7.30-13.00
Az eljárást megindító irat benyújtásának helye, ideje Polgármesteri Hivatal Okmányiroda
Letölthető formanyomtatványok
lap aján a dokumentumok között

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Hatáskörrel rendelkező szerv neve: Barcs Város Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Iroda
Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi területe: Barcs város

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: Kérelem formanyomtatvány, előző havi jövedelemigazolások (munkabérről, munkanélküli járadékról, táppénzről), gyermeke ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások igazolása (családi pótlék, GYED, GYES, GYET és gyermektartásdíj), vállalkozók esetében APEH jövedelemigazolás elmúlt évi jövedelméről, egyedülállóság esetén az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozat.

Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díjak: illetékmentes
Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügymenetre, eljárásra vonatkozó tájékoztatást a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény 19-20/A. §-a, illetve a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997 (IX. 10.) Kormány rendelet 65-67. §-a mondja ki.

a települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi nyugdíj legkisebb összege � jelenleg 28. 500,-Ft) a 140%-át, azaz 39. 900,-Ft-ot,
aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
ac) ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (3) vagy (4) bekezdésében foglalt feltételeknek;
b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át, azaz 37. 050,-Ft-ot, az a) pont alá nem tartozó esetben.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult a lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál terjeszti elő.
Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén nagykorúvá válása után is jogosult a gyermek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha
a) nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy
b) felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be. Ezekben az esetekben a nagykorú gyermeknek a kérelmet saját jogán kell benyújtani hivatalunkhoz.

Ügyintézési határidő: 22 munkanap
Ügyfélfogadás, iratok benyújtásának helye: Barcs Város Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Iroda, 4. számú hivatali helyiség.
7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.
Tel: 82/565-972
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 7.30-12, 12.30-16
Kedd: 7.30-12
Szerda: 12.30-16
Csütörtök: az ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 7.30-13

Előírt dokumentumok:
A lap alján található dokumentumok között


Óvodáztatási támogatás:

Hatáskörrel rendelkező szerv neve: Barcs Város Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Iroda
Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi területe: Barcs város

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: Kérelem formanyomtatvány, nyilatkozat halmozottan hátrányos helyzet megállapításához és az óvoda igazolása a gyermek beíratásának tényéről és időpontjáról.

Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díjak: illetékmentes
Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügymenetre, eljárásra vonatkozó tájékoztatást a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény 20/C. §-a, illetve a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997 (IX. 10.) Kormány rendelet 68/F-68/L. §-a mondja ki.

A települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll
a) a gyermek óvodai beíratását követően első alkalommal, ha a gyermek óvodai beíratása
aa) az év első felében történik és a gyermek óvodai nevelésben való részvétele óta legalább három hónap eltelt, a beíratás évének június hónapjában,
ab) az év első felében történik, de júniusig nem telt el három hónap, a beíratás évének december hónapjában,
ac) az év második felében történik és a gyermek óvodai nevelésben való részvétele óta legalább három hónap eltelt, a beíratás évének december hónapjában,
ad) az év második felében történik, de a beíratás évében decemberig nem telt el három hónap, a következő év június hónapjában [a továbbiakban az aa)-ad) pont alattiak együtt: első alkalom],
b) a gyermek beíratását követően második és további alkalommal az óvodai nevelési jogviszony fennállásáig
ba) a tárgyév június hónapjában,
bb) a tárgyév december hónapjában,
pénzbeli támogatást folyósít.

A pénzbeli támogatás folyósításának további feltétele, hogy a gyermek felett a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, illetve ha mindkét szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, mindkét szülő a jegyzői eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen.
A pénzbeli támogatás összege a 2009. évben gyermekenként első alkalommal húszezer forint, ezt követőn esetenként és gyermekenként tízezer forint. A 2009. évet követően az összeg emeléséről az Országgyűlés a költségvetésről szóló törvény elfogadásával egyidejűleg dönt.

Rendszeres óvodába járás:
Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapítása szempontjából rendszeres óvodába járásnak minősül, ha
a) a gyermek az óvodai nyitvatartási napokon naponta legalább hat órát az óvodában tartózkodik, és
b) a szülő által a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 20. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerint igazolt és az igazolatlanul mulasztott napok száma együttesen nem haladja meg a munkanapokra eső óvodai nevelési napok huszonöt százalékát, azzal, hogy a mulasztásból tíz napot július-augusztus hónapokban a huszonöt százalék megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni.

Ügyintézési határidő: 22 munkanap
Ügyfélfogadás, iratok benyújtásának helye: Barcs Város Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Iroda, 4. számú hivatali helyiség.
7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.
Tel: 82/565-972
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 7.30-12, 12.30-16
Kedd: 7.30-12
Szerda: 12.30-16
Csütörtök: az ügyfélfogadás szünetel