Ma 2021. máj. 15., szombat, Zsófia és Szonja napja van. Holnap Mózes és Botond napja lesz.

FC Barcs Sportfejlesztési Program 2015

 

A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve Futball Club Barcs
A kérelmező szervezet rövidített neve FC Barcs
Gazdálkodási formakód 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében
Nem jogosult
Tagsági azonosítószám 3537
A kérelmező jogállása Amatőr
Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya Megyei II. osztály Férfi futsal csapat bajnoki osztálya Nincs
Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya Nincs Női futsal csapat bajnoki osztálya Nincs
Utánpótlás típusa Bozsik program
Adószám 18298008-1-14
Bankszámlaszám 11743057-20027038-00000000
A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám 7570 Helység Barcs
Út / utca Krénusz Házszám 20
A kérelmező szervezet levelezési címe
A levelezési cím megegyezik a székhely címével
Irányítószám 7570 Helység Barcs
Út / utca Krénusz Házszám 20
Telefon +36 30 956 66 78 Fax +36 82 111 111
Honlap www.barcs.hu E-mail cím This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve Kelemen Géza
A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása elnök
Mobiltelefonszám +36 30 956 66 78 E-mail cím This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím
Sütő Csaba +36 20 326 86 76 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú
alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani
Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája
be/SFP-10247/2015/MLSZ
2015-04-28 18:47 1 / 24
Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel 2013 2014 2015
Önkormányzati támogatás 4 MFt 4 MFt 4 MFt
Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,1 MFt 0,1 MFt 0 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 0 MFt 4,75 MFt 0 MFt
Egyéb támogatás 0,62 MFt 0,62 MFt 0 MFt
Összesen 4,72 MFt 9,47 MFt 4 MFt
Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás 2013 2014 2015
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 1 MFt 1 MFt 0 MFt
Működési költségek (rezsi) 1,3 MFt 1,6 MFt 0 MFt
Anyagköltség 1,3 MFt 0,8 MFt 0 MFt
Igénybe vett szolgáltatás 1,264 MFt 1,625 MFt 0 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0 MFt 0 MFt 0 MFt
Összesen 4,864 MFt 5,025 MFt 0 MFt
Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás 2013 2014 2015
Utánpótlásra fordított összeg 1 MFt 5,75 MFt 0 MFt
Működési költségek (rezsi) 1,3 MFt 1,6 MFt 0 MFt
be/SFP-10247/2015/MLSZ
2015-04-28 18:47 2 / 24
Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.
Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői
Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)
0 Ft 0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)
0 Ft 0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott
0 Ft 0 Ft
Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 5 592 533 Ft 0 Ft
Általános képzés 114 874 Ft 0 Ft
Szakképzés 0 Ft 0 Ft
Közreműködői díj
be/SFP-10247/2015/MLSZ
2015-04-28 18:47 3 / 24
Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:
Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
FC Barcs 2012-ben alakult,a 100 éves barcsi sportclub megszűnése után.Jelenleg felnőtt csapatunk megye II. osztályban szerepel,de célunk a mihamarabbi
feljutás a megye első osztályba. Utánpótlás csapataink,U7-9-11-13-15-21 a Bozsik programban,illetve a korosztályos megyei bajnokságban. A tavalyi évben
létrehozott női és öregfiú csapat szintén a megyei bajnokságban küzd,sikerrel. Jelen pillanatban 100 utánpótlás korú játékosunk van, számuk stabil,hiszen
együttműködünk a két általános,és a három középiskolával. Egyesületünk utánpótlás-képzés rendszerének hátterét a város sportlétesítményei biztosítják.
Rendelkezünk kettő füves nagypályával,és egy műfüves kis pályával, a hozzátartozó öltöző épülettel. Télen a Deák iskola sportcsarnokában tarthatunk
edzéseket. Mindezeket a város térítésmentesen biztosítja számunkra.
Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Öltöző felújítás,amire még 2014-15-ös évben pályáztunk,de hosszabbítás szükséges, mert nem állt módunkban elkezdeni,mivel a támogatási összeget még
nem kaptuk meg.
A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
2015.07.01.--2016.06.30. Idei utánpótlás-nevelési TAO forrásigényünk két meghatározó része, személyi juttatások az utánpótlásban dolgozó edzők
részére,és a 2014-15-ös támogatásból kimaradt sportfelszerelések beszerzése illetve a már meglévők pótlása. Az edzők száma és bérezése a képzés
minősége miatt fontos.Ha nem fizetjük meg az edzőinket, akkor nem tudnak csak a labdarúgásra koncentrálni, nem tudnak megfelelő időráfordítással és
figyelemmel foglalkozni fiataljainkkal.
A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Az FC Barcs,a 2014/2015-ös elszámolási időszakra benyújtott programjának végrehajtása összességében a tervezett ütemezésben zajlik,kivéve az öltöző
felújítást,ami a támogatási késedelem miatt nem kezdődött el. Elértünk oda, hogy ma már 6 korosztályt versenyeztetünk a bajnokságokban, mert
meggyőződésünk, kiépített utánpótlás háttér nélkül nem működhet egy klub. Úgy gondoljuk, hogy az utánpótlásunk már felveszi a versenyt a felettünk
szereplő "nagy" csapatokkal. Jelenleg a felnőtt csapatnál kell előre lépni, de úgy szeretnénk megtenni, hogy közben lehetőségeinkhez mérten minél több
saját nevelésű játékos szerepeljen a keretben. Az elmúlt év, a TAO program nagyon komolyan segítette munkánkat. Már a legkisebbeknél külön edző
foglalkozik sportolókkal, a felszerelések mind a TAO lehetőségek kihasználását jelzik. Élni tudtunk a lehetőségekkel, amelyek nagyban segítik elő barcsi
labdarúgás szakmai fejlődését. A TAO-nak nagyon nagy szerepe volt abban, hogy az utánpótlás csapatainknak megadhatjuk azt, amit korábban csak szülői
segítséggel sikerült – volna, ha sikerült volna. Jelenleg a szakmailag indokoltan kiválasztott tornákra, mérkőzésekre, meghívásokra minden probléma nélkül
el tudunk jutni.Eszközök tekintetében is óriási a különbség a Tao-t megelőző időszakhoz képest. Nagy lökést, motivációt jelentett az ideje múlt felszerelések
lecserélése, az újak beszerzésével nagyobb kedvvel,motiváltabban, örömmel végzik a feladatokat a fiatalok.
A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
TAO támogatások időszakában megpróbáljuk felépíteni a rendszerünket, hogy a klub saját tevékenységeiből szerzett bevételekkel tudja fenntartani magát,
megőrizni az elért eredményeket.Úgy költekezünk, hogy hosszú évekre tudjuk lerakni az alapokat. Próbálunk előre menekülni, előre gondolkodni,ismét
megszerettetni a labdarúgást. Célunk az,hogy vonzóvá tegyük a csapatot és új támogatókat szerezhessünk. Úgy gondoljuk, nagy szükségünk van olyan
emberek tudására, akik a későbbiekben képesek a klub működését függetleníteni a TAO támogatástól. Úgy érezzük,a városban és a lehetőségeinkben
benne van NB-s szereplési lehetőség,a megfelelő alapok lerakását elkezdtük. A program legnagyobb kockázata, a régiónkat sújtó gazdasági
elszegényedés,az ebből fakadó fásultság,érdektelenség. Klubunk eltökélt szándéka,hogy továbbra is, Somogy déli részén a "futball fellegvára" legyen,
valamint népszerűbbé,szerethetőbbé tegyük a labdarúgást.
be/SFP-10247/2015/MLSZ
2015-04-28 18:47 4 / 24
Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése
Kategória Képesíté
s
Adózás
módja
Havi
munkaóra
Kif.

Bruttó juttatás
(Ft/hó)
Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)
Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)
0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
be/SFP-10247/2015/MLSZ
2015-04-28 18:47 5 / 24
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
0 Ft
2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás
2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
be/SFP-10247/2015/MLSZ
2015-04-28 18:47 6 / 24
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése
Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,
hónap)
Beruházás, felújítás
tervezett befejezése (év,
hónap)
Használatba vétel
tervezett időpontja (év,
hónap)
U.f. É.k. Tervezett
beruházási
érték (Ft)
0 Ft
2015/16 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)
Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály
Használt pálya
típusa
Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)
Használat heti időtartama Játékosok száma
2015/16 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása
Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése
Ingatlan
típusa
Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)
Helyrajzi
szám
Méret Használat
jogcíme
Igénybevétel
(óra / hó)
Bérleti
díj
Ft/óra
Igénybe vett
hónapok száma
Megj.
Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?
Igen
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Nem
2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása
Jogcí
m
Közvetlen támogatá
s
Ell. szerv. fiz. dí
j
Közreműködői dí
j
Teljes támogatás
(Ft)
Önrész
(Ft)
Elszámolandó
összeg
Teljes ráfordítás
(Ft)
Előf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
be/SFP-10247/2015/MLSZ
2015-04-28 18:47 7 / 24
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés
U13 Bozsik egyesületi U13 12 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi
U11 Bozsik egyesületi U11 10 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi
U9 Bozsik egyesületi U9 10 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi
U7 Bozsik egyesületi U7 10 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi
U21 FC BARCS U21 20 egyéb ffi UP egyéb ffi UP
U15 FC BARCS U15 15 egyéb ffi UP egyéb ffi UP
2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés
U16 FC Barcs 16 egyéb ffi UP U15 helyett
U18 FC Barcs 16 egyéb ffi UP U21 helyett
Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
be/SFP-10247/2015/MLSZ
2015-04-28 18:47 8 / 24
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés
2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály Csapat
neve
Létszá
m
Csapat szintje
15/16
Megjegyzés
U19 Alpas-Fc
Barcs
14 megyei női UP Felnőtt női megyei bajnokságban szereplő csapat,utánpótlás korú labdarúgókkal. A 2014-15-ös
évben is szerepeltek már!!
Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
be/SFP-10247/2015/MLSZ
2015-04-28 18:47 9 / 24
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés
2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés
Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
be/SFP-10247/2015/MLSZ
2015-04-28 18:47 10 / 24
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés
2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés
Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
be/SFP-10247/2015/MLSZ
2015-04-28 18:47 11 / 24
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés
2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés
be/SFP-10247/2015/MLSZ
2015-04-28 18:47 12 / 24
Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
Sportfelszerelés Mez+melegítő+táska+kabát szett 20 35 000 Ft 700 000 Ft
Sportfelszerelés Labda db 40 5 000 Ft 200 000 Ft
Sportfelszerelés Sípcsontvédő db 30 3 900 Ft 117 000 Ft
Sportfelszerelés Futball cipő pár 60 12 000 Ft 720 000 Ft
2015/16 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés Kategória Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett órák száma / hó Hónapok száma Bérleti díj összesen (Ft)
2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Kategória Megnevezés (edző
esetén oklevél
azonosító)
Adózás
módja
Szerződés
szerinti havi
óraszám
Kifizetéssel
érintett hónapok
száma
Bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)
Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)
Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)
Edző 4423 EKHO 30 12 35 000 Ft 7 000 Ft 504 000 Ft
Edző 00802 EKHO 30 12 35 000 Ft 7 000 Ft 504 000 Ft
Edző 00375 EKHO 30 12 35 000 Ft 7 000 Ft 504 000 Ft
Edző 2038 EKHO 30 12 35 000 Ft 7 000 Ft 504 000 Ft
Edző 7373 EKHO 30 12 35 000 Ft 7 000 Ft 504 000 Ft
Edző 1185 EKHO 30 12 55 000 Ft 11 000 Ft 792 000 Ft
2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyerekek száma
4423 Egyéb U11 5 14
00802 Egyéb U7 5 10
00375 Egyéb U13 5 15
2038 Egyéb U16 5 16
7373 Egyéb U9 5 12
1185 UEFA B U19 5 18
be/SFP-10247/2015/MLSZ
2015-04-28 18:47 13 / 24
2015/16 évad - Felkészüléshez, versenyezéshez szükséges költségek
Jogcím Összesen (Ft)
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 1 737 000 Ft
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft
Személyszállítási költségek 609 000 Ft
Nevezési költségek 0 Ft
Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft
Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 0 Ft
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 500 000 Ft
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 3 312 000 Ft
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 0 Ft
Összesen 6 158 000 Ft
2015/16 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)
5 536 607 Ft 55 925 Ft 0 Ft 5 592 533 Ft 621 393 Ft 6 158 000 Ft 6 213 925 Ft
be/SFP-10247/2015/MLSZ
2015-04-28 18:47 14 / 24
Általános Képzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)
UEFA "B" tanfolyam 1 190 500 Ft
MLSZ Grassroots "C" 1 38 100 Ft
228 600 Ft
2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban.
Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)
113 726 Ft 1 149 Ft 0 Ft 114 874 Ft 114 874 Ft 228 600 Ft 229 749 Ft
be/SFP-10247/2015/MLSZ
2015-04-28 18:47 15 / 24
Szakképzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft
2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban.
Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
be/SFP-10247/2015/MLSZ
2015-04-28 18:47 16 / 24
Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Általános képzés fejlesztése Szakképzés fejlesztése
Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen
Összesen 0 Ft
Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím Feladat leírása
be/SFP-10247/2015/MLSZ
2015-04-28 18:47 17 / 24
Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm.
rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.
29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.
Kelt: Barcs, 2015. 04. 28.
be/SFP-10247/2015/MLSZ
2015-04-28 18:47 18 / 24
Nyilatkozat 2
Alulírott Kelemen Géza (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat
kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs,
vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a
támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló,
jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama
alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély
összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben
megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege
a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a
személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló
beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott
kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az
időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett
sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai)
események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a
sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az
eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli
hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény
mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok
ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és
hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása
során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint
elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.
15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a
Kérelmező az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már
meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban mégsem indulnak
el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti;
16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal
kitöltöm, valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak
megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve
ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus
edzésnapló a sportfejlesztési program része.
17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott
támogatási minimumra vagyok jogosult a működési típusú támogatások tekintetében.
Kelt: Barcs, 2015. 04. 28.
be/SFP-10247/2015/MLSZ
2015-04-28 18:47 19 / 24
Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
be/SFP-10247/2015/MLSZ
2015-04-28 18:47 20 / 24
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-04-14 11:28:45
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-14 11:31:13
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-28 18:44:33
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-20 11:10:28
Fájlok száma: 0
Mellékletek
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30
napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott
szervezet vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől
is)
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy
szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
(17 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
Egyéb dokumentumok
Kelt: Barcs, 2015. 04. 28.
be/SFP-10247/2015/MLSZ
2015-04-28 18:47 21 / 24
Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése Mértékegysé
g
Megjegyzé
s
Kiindulási érték
(jelenlegi)
Célérték (támogatási időszak
vége)
Változás a bázisév %-
ában
Output indikátorok
Teljes szakember állomány fő 0%
Licence-szel rendelkező edzők száma fő 0%
Edzőtáborok száma db 0%
Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma
db 0%
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0%
Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában
Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19 fő 0%
U18 fő 0%
U17 fő 0%
U16 fő 0%
U15 fő 0%
Egyéb indikátorok
0%
0%
0%
be/SFP-10247/2015/MLSZ
2015-04-28 18:47 22 / 24
A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek Közvetlen
támogatás
Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj
Közreműködői
díj
Teljes támogatá
s
Önerő Elszámolandó
összeg
Teljes ráfordítá
s
Személyi jellegű 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)
0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)
0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
- ebből utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás
5 536 607 Ft 55 925 Ft 0 Ft 5 592 533 Ft 621 393 Ft 6 158 000 Ft 6 213 925 Ft
Képzés 113 726 Ft 1 149 Ft 0 Ft 114 874 Ft 114 874 Ft 228 600 Ft 229 749 Ft
- ebből általános képzés 113 726 Ft 1 149 Ft 0 Ft 114 874 Ft 114 874 Ft 228 600 Ft 229 749 Ft
- ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Összesen 5 650 333 Ft 57 074 Ft 0 Ft 5 707 407 Ft 736 267 Ft 6 386 600 Ft 6 443 674 Ft
Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen
0 Ft 0 Ft 10 000 Ft 7 000 Ft 17 000 Ft
be/SFP-10247/2015/MLSZ
2015-04-28 18:47 23 / 24
A kérelemhez tartozó mellékletek (5 darab)
Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől
(meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)
alairasikelemen001_1429003873.jpg Beküldött, 449 Kb, 2015-04-14 11:31:13) 65ba5beb91a92ee3b9b0283308473c939b8f0a2f5c4b978c4524d685f6f33a58
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a
szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
fckivonati001_1429003695.jpg Beküldött, 666 Kb, 2015-04-14 11:28:15) 40a19c7dc5cda4e423d00fb07701c34f2bb71629671338c0224750a4cc7e2592
fckivonatii001_1429003725.jpg Beküldött, 278 Kb, 2015-04-14 11:28:45) b6355fdb1900eeeacec5efa391a22f7f41a759aa37b4b297b917b951f53d3aca
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
001_1429521028.jpg Beküldött, 250 Kb, 2015-04-20 11:10:28) 8bfe8daffcff3c58221de07288def0b996c0aa3900de77e703cf6d01c5207682
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
fcadoigazolas_1430239473.pdf Beküldött, 59 Kb, 2015-04-28 18:44:33) 7ab5a7c2efa1c865f405c8525eb3075b46f4fa227a522a1d363375bb1afa398b
be/SFP-10247/2015/MLSZ
2015-04-28 18:47 24 / 24