Ma 2022. augusztus 07., vasárnap, Ibolya napja van. Holnap László napja lesz.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

 

Ügyiratszám:    375-69/ 2011

Ügyintéző:        Dr. Ivelicsné Sebeszta Zsanett

 

 

Készült:            B a r c s o n, Barcs Város Képviselő-testülete 2011. november 24-én Barcs Város Önkormányzata tanácskozó termében 9.00 órakor megtartott üléséről.

 

Jelen voltak:    Karvalics Ottó polgármester, Racsek József alpolgármester, Ander István, Fodor Gyula, Halász Istvánné, Henger János, dr. Kis M. János Attila, Szabadi József, Szakos Gábor, Szalai Balázs, Szemere Márta és Vekkeli Józsefné képviselő-testületi tagok

 

Meghívottként

jelen voltak:       Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző, Utasi Miklós irodavezető, Sólyominé Honvári Katalin irodavezető, dr. Lengyeltóti Zsuzsanna irodavezető, Ungvári Zoltán, a Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatója; Dr. Király Roland kistérségi tiszti főorvos, Dr. Kisimre László, a Járóbetegellátó Intézmények igazgatója, Takács József, a Járóbetegelllátó Intézmények gazdasági vezetője, Tamás Csaba tűzoltó alezredes, Varga Ilona, a Szociális Központ igazgatója, Tormáné Ivánfi Irén és Pintér Istvánné belső ellenőrök, dr. Takács Katalin, Dr. Ivelicsné Sebeszta Zsanett jegyzőkönyvvezető

 

 

 

Karvalics Ottó polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 12 fő képviselő-testületi tagból 12 fő megjelent.

 

 

224/2011. (XI.24.) sz. határozat:

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag - az alábbi napirendek megtárgyalását fogadta el:

 

Napirend:

 

1./     Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

2./     Beszámoló Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények 2010-2011. évi tevékenységéről

         Előadó: Dr. Kisimre László igazgató

 

3./     Kivonat Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények felügyeleti, átfogó, pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzési jelentéséből

         Előadó: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

 

4./     A Tűzoltóság túlmunka kifizetéséhez kapcsolódó többletbevételének felhasználása.

Előadó:Tarlós István tűzoltóparancsnok

 

5./     A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat 2012. évi keretösszegének megállapítása

         Előadó: Vekkeli Józsefné tanácsnok, az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság elnöke

 

6./     Beszámoló a társulási tanácsban végzett tevékenységről

         Előadó: Karvalics Ottó, a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke

 

7./     Tájékoztató az Önkormányzat 2011. évi III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről

         Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

8./     Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

         Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

9./ Barcs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciója

       Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

10./   Aljegyző kinevezésére javaslat.

Előadó: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

 

11./   Interpellációk, kérdések, felszólalások

 

 

Zárt ülés napirendje:

 

12./   A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények igazgatójának korengedményes nyugdíjba vonulása és az igazgatói teendők további ellátása.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

13./   Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2007.(III.30.) számú, a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelete kizárásra vonatkozó rendelkezéseinek áttekintése.

Előadó: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

 

14./   Tájékoztató a bérleti ajánlatot tevő személyek éves felülvizsgálatáról

Előadó: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

 

15./   Lakásbérleti ajánlattevők névjegyzékének 2011. évi kiegészítése

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

16./   Önkormányzati bérlakások bérbeadása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

 

 

 

 

 

Napirend megtárgyalása:

 

Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

225/2011. (XI.24.) sz. határozat:

 

A Képviselő-testület a két ülés közötti tevékenységről szóló tájékoztatót elfogadta.

 

 

 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

226/2011. (XI.24.) sz. határozat:

 

A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta.

 

 

 

Beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

227/2011. (XI.24.) sz. határozat:

 

A Képviselő-testület az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadta.

 

 

 

2./     Beszámoló Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények 2010-2011. évi tevékenységéről

         Előadó: Dr. Kisimre László igazgató

 

Bizottsági vélemények:

 

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

 

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Dr. Kis M. János Attila tanácsnok, bizottsági elnök:

 

Az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

Dr. Kisimre László igazgató az előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítést tette:

A bőrgyógyászati szakrendelés október 1. óta szünetel, mely nagyon rövid határidőn belül megoldódik.

 

Kérdés:

 

Szabadi József képviselő-testületi tag:

 

Többször felmerült, hogy több betegnek el kell utazni Pécsre lézeres szemkezelésre. Az új intézményben lesz-e lehetőség arra, hogy ilyen kezeléseket elvégezzenek és ne kelljen utazniuk 60-70 km-t.

 

 

Válasz:

 

Dr. Kisimre László igazgató:

 

Az 1 napos sebészetbe tervezzük a szemészeti beavatkozásokat is, amiket a kaposváriak vállalnak, hogy itt megcsinálnak és amelyeknél a leghosszabbak a várakozási idők. Egy gondunk van, amiért a minisztériumhoz fordultunk. A Semmelweis-tervben a kórházak alapfeladatai változnak. Kaposvár 70 km-re van és azt szeretnénk, hogy ilyen távolságban mint háttérintézmény tudjon működni. Ebben az esetben igen.

 

 

Kérdés:

 

Szabadi József képviselő-testületi tag:

 

Van esély rá, hogy ezt elfogadják?

 

 

Válasz:

 

Dr. Kisimre László igazgató:

 

Bízunk benne, hogy igen.

 

 

Kérdés:

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

A volumenkorlátból eredő nem finanszírozott 8.030.000 Ft, mely a 3. oldalon található, ezt érthetjük úgy, hogy vagy az intézmény maga, vagy pedig a város finanszírozta?

Az anyag azt írja, hogy az elvégzett szemészeti ellátások tekintetében jó lenne ezen műtéti feltételek megteremtése. A megteremtés anyagi vonzata nem látható.

Azt kérem, hogy az új intézmény belakásakor a tájékoztatási rendszerét átgondolva, a szakmai szempontoknak is megfelelve, de elsősorban a betegek igényeinek kielégítésére vonatkozó szempontok szerint tervezzék meg és létesítsék, mert ez az állapot, ami a letépés, lekopás, átírás miatt kialakult, több mint snassz. Erre legyen energiájuk, kidolgozott, összefogott elképzelésük.

A városi intézményünkben ne menjünk a magánrendelések korlátlan reklámfelületének a növelése irányába.

 

 

Hozzászólás:

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Azt kérem az igazgató úrtól, hogy készítsenek egy tervet az információ átadással kapcsolatban.

 

 

Válaszok:

 

Dr. Kisimre László igazgató:

 

Volumenkorlát. Az intézmény soha nem vezetett be ellátási korlátot. Ezért van az, hogy ennyivel túllépjük. 80 %-a bérköltség. A 20 % -ot az intézmény lenyeli. Minden beteg el van látva. Minden évben az OEP valamennyit kompenzál ebből. Ebben az évben a 3 hónapra kaptunk 1,5 millió Ft-ot. Bízunk abban, hogy az új rendelőintézet átadásával megemelkedik a volumenkorlát.

A szemészet valóban nincs benne, mert ahhoz, hogy szemészeti műtőt berendezzünk, annyiba kerülne, mint az egész 1 napos sebészeti műtőnek a berendezése. De vannak cégek akik foglalkoznak mobilműtőkkel. Ilyen tárgyalások voltak. Letelepítenek egy mobil műtőt, és bérleti díjat számolnak rá. Ez egy rutin eljárás ma Magyarországon, mert a szemészeti műtétek háttérfelszereltsége nagyon drága.

Információs rendszer. Nagyon sajnálom, hogy leszakadt táblák vannak. Még a gombostűket is ellopják, amivel kirakjuk őket. Minden nap megyünk, és próbáljuk cserélni őket. Az új rendelő információs rendszere az ÁNTSZ előírásainak megfelelően fog megvalósulni, és lesz egy információs pult, ahol bármilyen információt a betegek számára biztosítani tudunk.

 

 

Hozzászólások:

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

Informatikai rendszer fejlesztése kapcsán fontos a háziorvosi rendelők bekötése a központi információs rendszerükbe. Tudom, hogy ez elsősorban nem a rendelőintézet döntési kompetenciája, de mint nekünk városnak általunk szerződéssel foglalkoztatott háziorvosi rendelők informatikai összeköttetése 2012-ben már elengedhetetlen. A beteget szolgálja. Azt is el tudom képzelni, hogy megfinanszírozza a város és ezt a rendszert béreljék a háziorvosok. Furcsa, hogy ez még nem vált napi igénnyé. Javaslom, hogy ennek az informatikai összeköttetésnek teremtsük meg a gazdasági alapját, és kérjük az intézményt, hogy fogadja a kiszolgálását.

 

 

Dr. Kisimre László igazgató:

 

Amióta megy az informatikai rendszer fejlesztése, ez napirenden van. Az intézmény eddig és ezután is nyitott a csatlakozásra. A számítógépes pályázatunknak a fő célja az intézményközi rendszer megteremtése. Mi annak idején beneveztük az összes háziorvost. A háziorvosoknak kellene megteremteni azt az alapot, amellyel rá tudnának csatlakozni az intézményközi rendszerhez. Mi már jó párszor összehívtuk emiatt a háziorvosokat. Ez pénz kérdés. Ők nem éltek ezzel a lehetőséggel.

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Az új egészségügyi intézmény bekapcsolódásával komoly változások lesznek. Azt látjuk, hogy az 1 napos sebészet beindulhat. Szemészeti műtétek helyben nem lesznek.

A háziorvosok informatikai rendszerhez való kapcsolására lehetőséget ad a beadott pályázat. Későbbi tárgyalás témája, hogy egyáltalán akarnak-e csatlakozni ehhez a háziorvosok. A városnak erre pályázat nélkül nincs anyagi lehetősége.

 

 

Szabadi József képviselő-testületi tag:

 

Én úgy értettem igazgató úr tájékoztatásából, hogy lézeres kezelésről van szó. Polgármester úr pedig műtétekről beszél. Ez ugyanaz a kategória?

Van-e adat arra vonatkozóan, hogy ilyen irányú szemészeti kezelésre mennyi ember kényszerül?

 

 

Dr. Kisimre László igazgató:

 

A gond az, hogy a Kaposvári Kórháznál fél év vagy még hosszabb a várakozási idő. A betegek nagy része Nagykanizsára megy műtétre, mert sokkal hamarabb kap időpontot. Amit mi szeretnénk és ebben a kaposvári szemészet is partner, hogy ha meg tudjuk oldani a műszerhátteret, és úgy néz ki, hogy meg fogjuk tudni oldani, akkor lejönnének és ők operálnának itt a mi volumenkorlátunkra, amit az 1 napos sebészetre kapunk. Akkor megoldódnának a lézeres kezelések is és az 1 napos sebészet is. Ez kettő függvénye. Egyrészt, hogy a Kaposi Mór vállalja és, hogy az ÁNTSZ engedélyét meg tudjuk szerezni. A műszeres hátteret ezzel a mobil műtővel, ami azt jelenti, hogy havonta 3-4 napra idetelepítik és ekkor folynának ezek a szemészeti beavatkozások és utána mennének egy másik intézménybe.

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Jó irányba megyünk, de a mobil műtőt nehezen tudom elképzelni. Minél jobban akarjuk ellátni a barcsi és Barcs környéki embereket.

 

 

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

228/2011. (XI.24.) sz. határozat:

 1. Barcs Város Képviselőtestülete a Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények 2010-2011. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta.
 2. Barcs Város Képviselő-testülete, mint fenntartó egyetértett a bőrgyógyászat szakma vonatkozásában a kapacitás szüneteltetésével, és felhatalmazta a Polgármestert a szünetelésre vonatkozó nyilatkozat aláírására, azzal, hogy felkérte Dr. Kisimre László igazgató urat, hogy minden szükséges intézkedést tegyen meg az orvoshiány mielőbbi megszüntetése érdekében.

 

Felelős: Dr. Kisimre László igazgató, a szünetelésre vonatkozó bejelentés ügyében

Határidő: értelem szerint

 

 

3./     Kivonat Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények felügyeleti, átfogó, pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzési jelentéséből

         Előadó: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

 

Bizottsági vélemények:

 

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

 

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Dr. Kis M. János Attila tanácsnok, bizottsági elnök:

 

Az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Fodor Gyula tanácsnok, a bizottság elnöke:

 

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és a bizottság által tett kiegészítéssel javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

Hozzászólások:

 

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

 

A bizottsági ülésen elhangzottakat szeretném ismertetni. A leltározással kapcsolatban tett észrevételeket az intézmény rendezi.

Pénztár kérdése. Meg kell oldani a pénztár dolgát az új létesítményben. Most megoldódott vagy sem? Ha nincs benne pénztár, akkor nem oldódott meg és már nem is fog. A pénzkezelés miatt fontos lenne.

A városban talán az egyetlen olyan intézményünk, amely önkormányzati támogatás nélkül teszi a dolgát 2011-ben. Ez dicséretes és méltányolni kell a testületnek és meg kell köszönni.

A gyógyászati részleg a fürdőn nem fizet a vízért, a gázért a Városgazdálkodási Igazgatóságnak. Úgy kellett volna ezt annak idején kialakítani hogy minden ilyen szolgáltató részleg leválasztható legyen. Ha ez nem megoldható, akkor vannak olyan szakemberek akik meg tudják becsülni, hogy mennyi víz, gáz és villamos energia fogy. Ennek a díját meg kellene téríteni az intézménynek a Városgazdálkodási Igazgatóság felé. Az önálló elszámolást biztosítani kellene.

Ígéretet kaptunk, hogy a pénztárellenőrzésekben jobban odafigyelnek.

Köszönjük az intézménynek a munkáját.

 

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

Az előző anyaggal együtt egy korrekt, részletes anyag. Korrekt módon gazdálkodnak, annak ellenére, hogy ellátási korlátot nem vezettek be.

Ha a városnak nincs több pénze, akkor ne akarjunk még több feladatot, mert nem lesz rá keret.

Nem hiszem, hogy Barcs Városnak akkora pénzügyi tartalékai lennének, hogy szemműtéttel kellene foglalkoznunk.

 

 

Dr. Kisimre László igazgató:

 

A szemészeti műtétekkel kapcsolatban elmondható, hogy mi nem beruházni szeretnénk és nem is a várost akarjuk terhelni. Úgy szeretnénk megoldani, hogy egy olyan műtő lehetőségét teremtsük meg, amit ide hoznak és mi az adott bevételből finanszírozzuk. Arra is kell gondolnunk, hogy kaptunk 500 súlypontot az 1 napos sebészetre. Nekünk ezt ki kell tölteni. Jelenleg a szemészeti műtétek hozzák a legtöbb pontot. Ez az 500 súlypont annyit jelent, hogy évente 1000-1500 ember műtétét el kell végezni, mert ha nem teljesítjük ezt az 500 súlypontot, akkor el fogják vonni. Ezt pedig nem szeretnénk. A legnagyobb költség az, ha a műtő áll. Mi nem terhelnénk senkit költséggel. Igény van rá. Ezt a Kaposvári szemészetről tudom. Folyamatosan tárgyalunk velük, mert Kaposvár nem tudja a betegeket ellátni.

 

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

Arról van szó, hogy ha megkapják a plusz volumenkorlátot, akkor ez költség nélkül ellátható, sőt pluszt hoz?

 

 

Dr. Kisimre László igazgató:

 

Igen.

 

 

Szabadi József képviselő-testületi tag:

 

Ha visszamegyünk az előző anyagba, akkor ott az olvasható, hogy még így is 1 hónap a várakozási idő a szemészeti rendeléseknél.

Milyen statisztikai adat áll rendelkezésünkre erre vonatkozóan. Elhangzott, hogy ez egy olyan tevékenység, ami egyrészt profitot is hoz, másrészt a betegeknek rendkívül nagy segítséget nyújt, ha itt helyben el lehet látni.

 

 

Dr. Kisimre László igazgató:

 

Nem akarunk plusz beruházást. A szemészeten valóban most 1 hónap a várakozási idő. Nincs meg még az új rendelőnkben indítható 15 óránk. Ha azt a 15 óra szakorvosi órát megkapjuk, akkor várakozás nélkül el tudjuk látni a járóbeteget.

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

A szakma jó felé megy. Látja azokat az igényeket amelyek a városban kialakul, és próbál hozzá szakmai hátteret tenni és próbál bővíteni. Ha ezt megkapjuk, akkor a kaposvári várakozási idő is lecsökken. Manapság szakember probléma is van.

Fodor Gyula képviselő úrnak igaza van, szét kell választanunk a költségeit a két intézménynek. Ezt nekünk kell megtennünk.

Jól gazdálkodtak. Köszönjük a munkájukat.

Az új intézményben is jó szakmai színvonalon folyjon majd a munka.

 

 

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

229/2011. (XI.24.) sz. határozat:

1.           Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények felügyeleti, átfogó, pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzéséről szóló jelentést elfogadta és köszönetét fejezte ki az Intézmény dolgozóinak.
2.           A Képviselő-testület utasította az intézményvezetőt a mellékelt intézkedési terv végrehajtására.
 1. 3.Vizsgálni kell a 2012. évi költségvetés elkészítése során, hogy a gyógyászati részleg költségeit milyen módon tudná a Járóbetegellátó Intézmények finanszírozni.

Felelős:     Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

                 Dr. Kisimre László igazgató az intézkedési terv végrehajtásáért

Határidő: értelem szerint

 

 

Fodor Gyula képviselő-testületi tag az ülésről kiment, így a képviselő-testület részéről 11 fő volt jelen.

 

 

 

4./     A Tűzoltóság túlmunka kifizetéséhez kapcsolódó többletbevételének felhasználása

Előadó:Tarlós István tűzoltóparancsnok

 

Bizottsági vélemény:

 

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

 

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

230/2011. (XI.24.) sz. határozat:

 

1./ Barcs Város Képviselő-testülete engedélyezte a Barcsi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére a 35.557 e Ft működési célra átvett bevételének felhasználását 19.869 e Ft összegben személyi juttatás, 7.495 járulék, 8.193 e Ft-ot dologi célra.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

            Tarlós István tű. alez. tűzoltóparancsnok a megvalósításért

Határidő: értelem szerint

 

 

Karvalics Ottó polgármester megköszönte a tűzoltóságnak a munkáját és az átszervezés után is jó együttműködést kívánt.

 

Fodor Gyula képviselő-testületi tag az ülésre visszajött, így a képviselő-testület részéről 12 fő volt jelen.

 

5./     A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat 2012. évi keretösszegének megállapítása

         Előadó: Vekkeli Józsefné tanácsnok, az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság elnöke

 

Bizottsági vélemények:

 

Vekkeli Józsefné tanácsnok, a bizottság elnöke:

 

Az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

 

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

Hozzászólások:

 

Vekkeli Józsefné képviselő-testületi tag:

 

Minden pályázónak nagy segítség ez az összeg. Nagyon jó, hogy az önkormányzat ezt a segítséget adja.

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

A Város nem teheti meg nehéz anyagi helyzetére hivatkozva sem, hogy kiszáll ebből a támogatásból. Szükség van arra, hogy a helyi gyerekek minél jobban és minél magasabb képzettséget szerezzenek. Bízunk benne, hogy a gazdaság elindulása után ezeket a szakembereket itt tudjuk tartani. Amíg tudjuk, addig ezt a pénzt adjuk.

 

 

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

231/2011. (XI.24.) sz. határozat:

 

Barcs Város Képviselő-testülete a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat 2012. évi fordulójára - a 2012. évi „A” és „B”, valamint 2011., 2010., 2009. évi „B” típusú pályázatok támogatására – 2.800.000 Ft kiadási előirányzat betervezését rendelte el Barcs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

 

 

 

6./     Beszámoló a társulási tanácsban végzett tevékenységről

         Előadó: Karvalics Ottó, a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke

 

 

 

 

Kérdés:

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

A közoktatási területhez kapcsolódóan, a BNI fenntartási hozzájárulásának rendezése okán sikerült-e előbbre lépni Bolhó önkormányzatával? Valós eredmény született-e?

 

 

Válasz:

 

Sólyominé Honvári Katalin, a Közgazdasági Iroda vezetője:

 

A Bolhói Önkormányzat jelentősen csökkentette a BNI fenntartásához való hozzájárulási hátralékát.

 

 

Hozzászólások:

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Ezek a kintlévőségek a mai pénzügyi helyzetben komolyak. Mindent megteszünk azért és szinte hetente figyeljük, és küldjük a felszólításokat, hogy ezek a települések a tartozásaikat a részünkre befizessék. Ez most több kevesebb sikerrel megy. Jelentősen csökkentek a kintlevő tartozások.

 

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

Ha mód van rá, a Város Képviselő-testülete foglaljon olyan irányban állást, hogy hívja fel mindazon intézményvezetők figyelmét, akik kistérségi társulásos feladatban vesznek részt, hogy ha az időarányos 1/12-eket meghaladja a tartozás, akkor abban a pillanatban testület felé és az adott képviselő-testület felé jelzéssel éljen.

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Ezt eddig is megtettük, mert a pénz hiányzik a kasszából. Ez egy javaslat, amit határozatba foglaljunk? Ha jól értettem, hogy azt kéri a képviselő úr, hogy a tartozásokkal kapcsolatos levelezés, felszólítás, ami a társult települések és iskolák között zajlik, az kerüljön bele, akár mellékletként a testületi anyaghoz havonta, a két ülés közöttibe. Ennek nincs akadálya. Erről még döntést sem kell hoznunk. Vagy kell jegyző asszony?

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

Nem kell.

 

 

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Azt kérem, hogy ezek a pénzügyi felszólítással kapcsolatos és egyéb anyagok kerüljenek bele a két ülés közötti beszámolóba.

 

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

A Szivárvány EGYMI kistérségi feladatot is ellát és a körjegyzőségek és a polgármesteri hivatalok nagyon komolyan besegítenek abban, hogy a szülők térítési díjainak a hátralékát megkapja az intézmény. Ez egy nagyon pozitív folyamat az elmúlt egy évben. A számlázásokban, a szülők felszólításában vagy akár az intézményekhez juttatott pénzösszegekben nagyon sokat segítenek. Ezt szeretném megköszönni.

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Ezt mi is tapasztaljuk. Nagyon pozitív a hozzáállás a tárult községek részéről a lehetőségeikhez mérten. Tudjuk, hogy vannak problémáik.

 

 

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

232/2011. (XI.24.) sz. határozat:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kistérségi együttműködés tapasztalatairól, a polgármester Társulási Tanácsban végzett tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

 

 

 

7./     Tájékoztató az Önkormányzat 2011. évi III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről

         Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

Bizottsági vélemények:

 

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

 

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

 

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

 

 

Dr. Kis M. János Attila tanácsnok, bizottsági elnök:

 

Az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Fodor Gyula tanácsnok, a bizottság elnöke:

 

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Vekkeli Józsefné tanácsnok, a bizottság elnöke:

 

Az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

Kérdés:

 

Szabadi József képviselő-testületi tag:

 

A városi bölcsőde esetében két alkalommal folyt már le közbeszerzési eljárás és eredménytelen lett. Nyilván el szeretnénk végezni ezt a beruházást. Most hol tart a dolog? Mikor lehet számítani arra, hogy ez megvalósul?

 

 

Válasz:

 

Racsek József alpolgármester:

 

Egyeztettünk a pályázatíróval, hogy lehetne-e csökkenteni a műszaki tartalmat. Annyit el lehet mondani, hogy elég téves műszaki előkészítés volt. Tehát a műszaki paraméterek és a rendelkezésre álló pályázati forrás elkerülte egymást. Tehát nem véletlenül volt a kétszeri eredménytelen pályázat. Bízunk benne, hogy sikerül eredményt elérni.

 

 

Kérdés:

 

Dr. Kis M. János Attila képviselő-testületi tag:

 

A segélyek kimutatásánál az olvasható, hogy a közgyógyellátásnál a harmadik negyedévben 112 %-nál tartunk. Ennek a betervezése milyen módon történt? 19. oldal.

 

 

Válaszok:

 

Dr. Lengyeltóti Zsuzsanna, az Igazgatási Iroda vezetője:

 

Az előirányzat 300.000 Ft, október 31-ig kifizetett 336.000 Ft. Tehát 36.000 Ft-tal lépte túl az előirányzatot, az előirányzaton belül ezt a költségnemet. Az előirányzaton belüli átcsoportosítással ez megoldható, hiszen belefér az összszámokba a segélyeknél ha nézzük, hogy mennyi az időarányos kifizetés.

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

A tervezés a tavalyi bázisadatok alapján történt. Ebből látjuk, hogy a városban az emberek helyzete romlott. A bevételeik alapján többen vehették igénybe a közgyógyellátást. Belső átcsoportosítással ezt meg tudjuk oldani.

 

 

Kérdések:

 

Szabadi József képviselő-testületi tag:

 

A 6. oldalon az intézmények bevételek túltervezése címszó alatt az Arany János Iskola és a Deák Ferenc Iskolánál előirányzott bevétel a kettő együtt 17,5 millió Ft. Ezzel szemben a megvalósulás 600.000 Ft. Mi az oka, hogy ennyire túl lett tervezve?

A fürdő látogatottsága szeptember 30-ig 123.583 fő. Ez egy jelentős létszám. Ehhez képest mégsem nő úgy a fürdő bevétele, mint ahogy arra számítottunk. Ennek mi az oka?

 

 

Válaszok:

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

A bevételek és a teljesülés közötti különbség az a fajta tervezés, ami öröklött a BNI-nél: túltervezzük a bevételeket és majd a város megoldja ezt a problémát. Ez egy külön vizsgálatot, átnézést igényel. A következő évben ez nem fordulhat elő. A koncepcióban látható, hogy a következő évben intézményekre lebontva, felelősség mellett kérjük a költségvetések beadását. Nem vihető tovább, hogy nem találjuk a felelősöket. Ezért ezen túl mindenki felelősökre bontva tervez mindent. A harmadik negyedévesben nincs benne az ÖNHIKI, amely kicsit javított a helyzetünkön, de nem oldotta meg. Ezzel foglalkoznunk kell. Ha megnézzük, az intézmények fenntartása és működtetése hozott olyan helyzetbe bennünket, melyet elég nehéz kezelni. A város vezetése mindent megtesz azért, hogy ezt megpróbáljuk rendbe tenni.

 

 

Ungvári Zoltán igazgató:

 

A látogatottság hasonló, mint az eddigi. Annyi az eltérés, hogy a kistérség szervezett egy pályázatot, melynek keretében nagyon sok diákot behoznak ide. Ők nem kedvezményes jeggyel jönnek, hanem diák úszójeggyel. Tehát kifizetik a rájuk vonatkozó jegyárat, viszont olcsóbb kategória. Tehát a létszámot emelik, de olyan bevétel emelkedés nem várható el tőle.

A kiadásaink jelentősen nőttek a tavalyi évhez képest, mely rontotta a fürdő mérlegét.

 

 

Dr. Kis M. János Attila képviselő-testületi tag:

 

A 6. oldalon a bölcsődénél „Bérmosás”. Ez a bérnek a mosása vagy pedig a bérben elvégzett mosás?

 

 

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Úgy gondolom, hogy a választ is megadta a képviselő úr.

A fürdő helyzete nem romlott, annak ellenére, hogy olyan költségek jöttek be, amelyeket előző évben valahol máshol sütöttek el. Ezek több 10 millió Ft-os nagyságrendben jelentkeztek. Ennek ellenére a veszteségek nem nőttek, hanem inkább csökkentek. Ezért szeretnénk azt, amit Fodor Gyula képviselő úr is kért, hogy a költségek kerüljenek szétbontásra, mert akkor látunk tisztán. Itt is jelentkeztek olyan költségek, amelyeket a város vezetése előre nem látott, most pedig kezelni kell őket. Ezt tisztességesen megtettük. A jegyárak változása nem hozott olyan mérvű látogatószám esést, amelyet sokan előre véltek jelezni. Úgy gondolom, hogy a testület jól döntött.

 

 

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

233/2011. (XI.24.) sz. határozat:

A Képviselő-testület Barcs Város Önkormányzata 2011. évi III. negyedéves költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadta.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: azonnal

 

 

 

8./     Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

         Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

Bizottsági vélemények:

 

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

 

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Fodor Gyula tanácsnok, a bizottság elnöke:

 

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

 

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Dr. Kis M. János Attila tanácsnok, bizottsági elnök:

 

Az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Vekkeli Józsefné tanácsnok, a bizottság elnöke:

 

Az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő rendeletet hozta:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2011. (XII.2.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

 

 

9./ Barcs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciója

       Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

Bizottsági vélemények:

 

Vekkeli Józsefné tanácsnok, a bizottság elnöke:

 

Az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

 

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Dr. Kis M. János Attila tanácsnok, bizottsági elnök:

 

Az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

 

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Fodor Gyula tanácsnok, a bizottság elnöke:

 

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

 

 

 

Hozzászólások:

 

Szakos Gábor képviselő-testületi tag:

 

Azt kérem, hogy mindenki úgy olvassa ezt az anyagot, hogy folyamatosan változó törvényhozási szélviharban készült. Igyekeztünk beletenni olyan dolgokat, amiket mindenképpen szeretnénk elérni. A 2012. évben kiemelt szempont, hogy az intézményi gazdálkodás önállósága, első számú intézményvezetői felelőssége kell, hogy érvényesüljön. Ezt ma már nem lehet elodázni. Ha ez így ki van mondva, akkor a számonkérés is könnyebb és mindenki tudja, hogy mik az elvárások vele szemben.

A 3. oldal alján a helyi önkormányzatok támogatása. A központi költségvetés által a helyi önkormányzat támogatása és a helyben maradó személyi jövedelemadója fejezetben biztosított forrás 2011. évi forrás 100,7 %-a. Tehát jövőre ennyivel fogunk többet kapni a tervezet alapján: 07 %-kal. Úgy olvassa mindenki majd a költségvetésünket és a koncepciót is, hogy ezeket próbáltuk figyelembe venni.

 

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

A bizottsági ülésen az anyag egészével kapcsolatban volt egy javasolt véleményem, programom. A bizottság egészében nem támogatta. A vissza válaszokból azt vontam le, hogy vannak támogatható gondolatok az általam előterjesztettben és vannak amik még nem érettek meg a végrehajtásra, arra, hogy a koncepcióba bekerüljenek. Mondták ezt annak ellenére, hogy mindenki tudta, hogy amit Szakos Gábor kollegám elmondott az előbb, hogy egyrészt bizonytalan gazdasági helyzetben született az előterjesztés, másrészt biztos, hogy a változások sora még továbbra is érinteni fogja, átgyúrásra készteteti a programunk egészét. Ezek után is azt kérem, hogy hallgassák meg azt az előterjesztést, azokat a gondolatokat amikről én ott beszéltem. Hátha mégiscsak valamelyik talajra esve gyökeret ver. Legfontosabb a városunkban a pénzügyi helyzet miatt is a munkahelyteremtések valamilyen módon való támogatása. Én a minden módon való támogatást mondom. Én nem tartom Istentől elrugaszkodott ötletnek azt, hogy Barcs Város Képviselő-testülete nevében valamelyik intézményünk vagy az apparátusunk a kamaráktól szervezett címlisták alapján közel külföldi gazdasági társaságokat megcéloznak, hívva Barcs Városába őket fejlesztésre, befektetésre. Ez lehet felajánlás városunk részéről saját ingatlan hozzáadásával, jelképes hozzáadásával, vagy lehet közvetítőként egyébként kihasználatlan ingatlanok, vagyontárgyak felajánlásával.

A város gazdasági fejlesztésével kapcsolatban, az intézmények megsegítése kapcsán fontosnak és jónak gondolnám a mezőgazdasági termelés intézményesítését. Tehát olyan termelőegységek és szervezetek létrehozását, akik a konyháinkra termelnének. A konyháinkra és a szociális ellátás egyéb felületeire, akár természetbeni támogatásra is.

Bevétel növekedés konkrét területei okán szeretném a közterület használati rendeletünket, rendszerünket átnézetni, átnézni és egy új alapokon nyugvó előterjesztéssel új rendeletet hozni. Ez egyrészt többletpénz másrészt jelenleg a városképet komolyan romboló hatású tárgyi megjelenítéseknek a megszüntetését jelentené. Gondoltam a nem lakáscélú helységek, bérletek bérleti díjának átgondolására. Több kategória megállapítására, sokkal nagyobb mirellációval a bérleti díjakhoz való hozzányúlásra.

Komolyan gondolom a városi apparátus racionalizációját, ami alatt a szervezeti működés egészének az áttekintését gondolom, azzal együtt, hogy akár a testületi munkánk önkorlátozásával is foglalkozzunk. Strukturális átgondolásra lenne szükség. Úgy gondolom, hogy az önkormányzati törvényből, amíg ez él, adódik az a lehetősége a városnak, hogy amit törvény nem tilt azt megteheti. Tehát a szervezetünkkel való racionalizálás az elengedhetetlen az év elején, de szerintem már a 2012-es költségvetés megállapításával együtt.

Takarékoskodás egyéb felületei.

Úgy gondolom, hogy a készpénz kezelések gyorsasága, készpénzbevételek gyorsasága minden olyan pénztárnál, intézménynél, ahol készpénzt fizetnek be, lehetővé kéne tenni, akár a csoportos beszedési megbízásnak az intézményét is. Az más kérdés, hogy a készpénz időlegesen nem kerülhetne véletlenül sem átmeneti más feladat finanszírozására.

Versenyeztetés. Minden intézményünk, a polgármesteri hivatal és a testület által használ szolgáltatás meghirdetése, megversenyeztetése. Papír, higiénés berendezések, elektronikus berendezések működtetési szerződései, stb. Nem biztos, hogy a jelenlegi legalacsonyabb szolgáltatói díjtól nem tudunk egy közhasznú foglalkoztatással rendszergazdaként való foglalkoztatással előbbre jutni a működtető oldalról, személyi oldalról. Tárgyi oldalról pedig igen is, hirdessük meg évente a beszállítói kört. Valahol csinálják, de nagyon nagy hányadban a városunkban az intézményeinkben nem csináljuk. A papíralapú információáramlás kiszorítása majd a megszüntetése. 3 év alatt lenne energiánk és erőnk ezen túllépni. Kiló számra használunk papírokat. Szerintem egyszerűbb, olcsóbb és használhatóbb az elektronikus információhordozó. Mondom ezt akkor is, ha szerintem ilyen tekintetben a legkonzervatívabb gondolkodású vagyok. Mert nekem az a jó érzés, ha kézbe tudom venni a papírt. De túl kell ezen lépnünk.

A legnagyobb takarékoskodást a 2012. évben az intézményeink feladat meghatározásában látom. Kérem ez ügyben azt, hogy a költségvetésünk tervezésekor legyen egy olyan változat, hogy csak a kötelező alapfeladatok szerepeljenek a tervezetünkben. Ilyen még nem volt, ezért most engem biztos, hogy megkövez a fél apparátus. Sajnálom. Úgy gondolom, hogy lépnünk kéne. Akkor leszünk hitelesek magunk számára, de leginkább a választók számára, ha tudunk eredményt felmutatni.

 

 

Szalai Balázs képviselő-testületi tag:

 

A koncepció elfogadása csak egy irányelv. A legjobbnak látom, ha elfogadjuk most a koncepciót és közben úgyis lesznek olyan parlamenti döntések melyek befolyásolhatják. Abban csak bízhatunk, hogy a költségvetés elfogadásáig a parlament elfogadja ezeket a törvényeket, letisztulnak és akkor kristály tisztán látjuk majd, hogy fogadjuk el a költségvetést.

A két ülés közti anyagnál kétszer is jelentkeztem, de senki nem vette figyelembe. Az egyik ehhez tartozna, mert a koncepció elméletileg némi adóemelést is magában foglal. Azt szerettem volna felvetni, hogy a Dráva Motel építésénél az építtető több száz négyzetmétert illegálisan lekerített, míg más vendéglátó egységekkel négyzetméterenként naponta 500 Ft-ot kérünk. Ez szintén egy bevételi forrásunk lehetne, ha tárgyilagosan állunk az ügyhöz. Ha vonatkozik egy vállalkozóra, akkor vonatkozzon arra is, aki ellen felszámolási eljárás is van.

 

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

A koncepció elkészítése illetve elfogadása kötelezettségünk. Tehát ezt meg kellett tenni, ezt el kell fogadnunk. Viszont a költségvetési törvény és a köznevelési törvény elfogadása nagyban befolyásolni fogja azt, hogy mi jövőre a koncepciónkból mit veszünk ki, illetve mit teszünk hozzá. Addig amíg a sarkalatos törvények többségét nem fogadja el a parlament, addig mi csak álmodozunk, vagy csak elképzeléseket tudunk megfogalmazni. Nem igazán értek egyet Henger János képviselő úrral, hogy a jövő év elején óriási racionalizálási akcióba kezdjünk, hiszen, ha az intézmények a kormányhivatalok fenntartásai alá kerülnek, ami a jövő év közepe táján várhatóan elképzelhető lesz, akkor, ha mi lecsupaszítjuk az intézményeinket és most mindegyikre gondolok, az apparátusra is, akkor lehet, hogy a legrosszabbat tesszük. Nem biztos, hogy az alapfeladatokkal kellene átadnunk az intézményeinket. Lehet, hogy jobban járnánk, ha előre nem lépnénk meg olyan szűkítéseket, csonkításokat, ami esetleg utólag nem visszahozható.

 

 

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

 

Vannak dolgaink, amelyeket át kell gondolnunk, és meg kell várni, hogy a parlament döntésre jusson.

Ahhoz, hogy a fürdőnk nyereséges legyen, vagy a működtetéséhez kevesebb pénzt kelljen hozzáraknunk, nekünk az idegenforgalmat, a szálláshelyeket valamilyen módon bővíteni kell. Vagy a volt Siotur Szálloda kivitelezőjével vagy olyan vállalkozót találni, aki a stranddal szemben lévő félig kész panziót befejezi. Olyan szállásférőhely kell a városba, ahol egy busznyi ember, ha úgy alakul meg tud szállni. Idegenforgalmi adóbevétel, iparűzési adóbevétel. Ezt a területet fel kell karolnunk. Aki például panziót hoz létre, kedvezményt kell adni.

Kedvezményeket kell adnunk, úgy ahogy Henger János képviselő úr is mondta, hogy telek, használaton kívüli létesítmény. A szakapparátusnak ez feladatát kell, hogy tegye. Kiemelt feladatának kell, hogy legyen.

A koncepcióban szerepel a helyi adó kérdése. Azt kérem, hogy a testület úgy foglaljon állást, hogy a helyi adó témája, mely magában foglalja a kommunális adót, építményadót, ha el is fogadja a testület a koncepciót, az nem azt jelenti, hogy azt fogadtuk el, ami oda le van írva. Ezekről majd egy külön napirend keretein belül fogunk tárgyalni.

Intézményvezetők felelőssége. Minden intézményvezetőnek tisztában kell vele lenni, hogy költségvetésből gazdálkodunk, a lehetőségeink adottak, az őszinteség a lehető legfontosabb. Tudni kellene majd azt, mikor a költségvetésünket tárgyaljuk, hogy lehet a szűkös anyagi lehetőségeinkkel, hogy az adott intézmények működni tudjanak. Egyet értek azzal, amit Szemere Márta képviselő asszony mondott, hogy óvatosan bánjunk azzal, hogy miként lesznek átvéve az intézményeink. Nehogy elkapkodjunk és rossz döntést hozzunk. Legyenek őszinték az önkormányzattal szemben.

 

 

Vekkeli Józsefné képviselő-testületi tag:

 

Szemere Márta képviselő asszonnyal értek egyet abban, hogy az intézmények megszorításaival csínján bánjunk. Várjuk meg, hogy mi lesz a törvényben és utána tudunk benne lépni.

 

 

Szakos Gábor képviselő-testületi tag:

 

Nagyon szép és támogatandó törekvés, hogy a gyerekek érdekében lépjünk meg mindent. Ez tavaly a költségvetés tervezésekor nagyon sokszor elhangzott. Én akkor elfogadtam. Elhittem az intézményvezetőknek olyan dolgokat, amire azt mondták, hogy ezt megtartjuk és emellett még mi meg fogjuk tudni hozni azokat a számokat, amiket megtárgyaltunk. Most már nagyon látszik, hogy ez nem jött össze. Az önkormányzatnak az iskola fenntartása kötelezettsége, szándéka mindenképpen. A lehető legjobb minőségű oktatás biztosítása szintén kötelezettsége és szándéka. De vannak olyan anomáliák, amelyeket egyszerűen a barcsi lakosok adóforintjai nem bírnak el. Csonka Zoltánnal, a BNI általános igazgató-helyettesével arról folynak az egyeztetések, hogy ha lehet, meg fogják nézni, hogy mennyibe kerül ténylegesen intézményegységekre lebontva és akkor majd eldönthetjük, hogy mi az amit ki tudunk fizetni, mi az amit a barcsi polgárok adóforintjai elbírnak.

 

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

Többször elhangzik az anyagban az egyébként általam is támogatott intézményvezetők felelőssége. Az is többször elhangzott, hogy az intézményvezetők ezt meg ezt nem tartották be. Azt kérem, hogy ne általánosítsunk. Tehát Barcs Város nem minden intézményvezetőjéről van szó.

 

 

Szabadi József képviselő-testületi tag:

 

A 3. oldalon az olvasható, hogy a Kormány elsősorban a lakossági befizetések növekedését várja a következő két évben. Sajnos én azt látom, hogy nem lehet olyan mértékben számítani a lakossági befizetésekre. Ezt azért mondom, mert itt néhány pontban a helyi adóbevételekről is szó van. Fel van állítva két alternatíva. Az egyik amelyik már régebb óta valamelyik formában ismert, a másik amelyik a magánszemélyek kommunális adóját is tartalmazza és az mellé még valamilyen adót, amely még nem volt egyértelmű a bizottsági ülésen számomra. Én a második verziót tudnám elképzelni, mert kevésbé lehet a lakossági terheket növelni. Az építményadó jelentős terhet rótt volna a lakosságra.

Itt most el kell fogadnunk valamilyen koncepciót? Két koncepció nem lehet egyben? Vagy csak beszélünk róla? Melyik ül ebben az esetben?

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Nagyon sok a talán. A központi szabályozók nincsenek még meg. A parlament most ezen dolgozik.

Henger János képviselő úr felvetései helyén valóak. Hogy mit lehet belőle megcsinálni, majd akkor látjuk, ha a szabályok meglesznek, hogy mik azok a feladatok, amelyek itt maradnak és mik azok, amiket átvesznek. Ezekhez személyi, tárgyi feltételek kellenek. Már most tárgyalunk arról, hogy melyik épületet adjuk el, mivel járási központ lesz Barcs. Már kérték az ajánlatot és mi már beküldtük. Lépések már vannak. Amikor odáig ér,akkor testület elé fog kerülni, mert mi csak ajánlatot tettünk.

A versenyeztetésnél nekünk van egy hallgatólagos megállapodásunk, hogy a helyi és a környékbeli vállalkozókat támogatjuk. Azok fizetnek ide adót, azokra kell számítani munkahelyteremtésnél. A vállalkozások részéről azt a jelzést kapom vissza, hogy ez jó. Amit nem muszáj, azt a területünkön kívül, a megyén kívül nem akarom meghirdetni. Az előző időszakban az látszott, hogy amit meghirdettünk az kikerült a városból és máshol hasznosult. Én ezt nem szeretném. Nekünk az a dolgunk, hogy helyben próbáljunk olyan rendszereket kialakítani, amellyel munkahelyeket tudunk teremteni. Az önkormányzatnak ez a legnagyobb lehetősége, hogy akár diszkriminatív módon a helyieket támogassa, ami még belefér a versenytörvénybe.

Annyira takarékoskodunk amennyire lehet és kell. Egyetértek Szemere Márta és Vekkeli Józsefné képviselő asszonyok véleményével, hogy az intézményeinket most lecsupaszítani nem kellene.

Próbáljuk behajtani azokat a pénzeket, kintlévő szolgáltatási díjakat, bevételeket amelyeket most nem tudtak megtenni. Ezért vezettük be azt is, hogy az étkezésért előre kell fizetni és nem utólag.

Mindent elkövetünk azért, hogy befektetőket hozzunk ide. A tárgyalások elindultak, akár a volt Fűrészüzem területén, melyet egy külföldi befektető vett meg. Ő a beruházását a tavasszal indítja.

Turizmussal kapcsolatban elmondható, hogy természetesen szükség van arra, hogy szálláshelyeket létesítsünk. Örülök annak, hogy a Borókát a tulajdonosok rendbe teszik és szálláshely létesülhet. Az nem rajtunk függ, hogy a motelban mikor tudunk lépni, az a felszámolótól függ. Nagyon fontos lenne. Egyet értek, hogy kellenek a szálláshelyek és kellenek egyéb látványosságok is, mint a Dráva.

Vissza kell hozni a befektetői akaratot, hogy Barcson érdemes befektetni. Ez jó irányban elindul. Ehhez elsősorban a mi vállalkozóinkat kell helyzetbe hozni, hogy azt a kifelé menő kommunikációt ne úgy adják tovább, hogy nem érdemes ide jönni. Ebben már értünk el eredményeket. Ez egy hosszú távú folyamat lesz, amelyben eredményesek lehetünk.

Mezőgazdasággal kapcsolatban elmondható, hogy a Start munkaprogrammal komoly előrelépés van. Pályázati szinten bent vagyunk a jelöltek között. Ebben bent van az, hogy a mezőgazdasági termelésben komoly létszámot tudunk foglalkoztatni. Ez az egyetlen olyan lehetőség, amely nem a mi pénzünkből hanem állami pénzből olyan nagy számú munkahelyet teremt ami azokat az embereket tudja foglalkoztatni, akik sajnos alacsonyan képzettek és sokan vannak Barcson.

Az intézményeket elég keményen fogjuk. A fogadtatás nem olyan volt, mint amilyet vártunk. Még mindig nem értik, hogy csak azt lehet elkölteni ami van. Ha ennél többet költünk, akkor csak az a hiány halmozódik, ami 1,4 milliárdra ment 2007. és 2010. között. Azzal, hogy az alaptörvényben kötelezően előírt állami feladatokat az állam átvállalja, nem baj. A kötelező feladat mindig maradjon ott, ahol az ki van róva és akinek azt teljesíteni kell. Ne fordulhasson elő, hogy feladatokat ró az önkormányzatokra, de a forrást nem adja hozzá. Az, hogy a kötelező oktatási feladatok az államhoz kerülnek, nem baj, az ő feladata. Ha nekünk lesz annyi pénzünk, hogy az ő támogatásával és a mi hozzáadott értékünkkel mi többet tudunk adni a barcsi diákoknak, akkor az is lehet, hogy hozzáadunk értéket és mi finanszírozunk bizonyos feladatokat. Az önkormányzatok közötti verseny azt eredményezte, hogy olyan feladatokat vállalt, hogy versenyben tudjon maradni, amely nagyon drága. Ezt ilyen mértékben nem biztos, hogy a jövőben meg tudjuk tenni. Ami tőlünk telik azt oda kell adni a gyerekek neveléséhez. Jó, hogy a bölcsőde és az óvoda itt marad az önkormányzatnál, mert az a fajta felzárkóztatás, ami itt el kell, hogy induljon, az a bölcsődében a fogkefe használattal kezdődik. Lehet, hogy ide is pénzt kell invesztálnunk, mert az a nagy tömeg, amely most képzetlen, az 5-10 év múlva változzon. Ehhez nekünk is hozzá kell tennünk. A koncepció arról szól, hogy amit szeretnénk, amit talán meg tudunk csinálni. Ezt hozzá fogjuk igazítani ahhoz, ami lehetőségünk lesz a központi szabályozórendszer elfogadása után.

A közterület foglalást meg kell vizsgálni. Ha adót vetünk ki, akkor máshol is be kell szednünk ezt a pénzt. Az jó törekvés, hogy ha a város fenntartásához a településen élők nem járulnak hozzá, akkor nem is érzik annak az értékét, hogy az pénzbe kerül. Az adókhoz nekünk is hozzá kell nyúlnunk. A koncepcióban is van két lehetőség, mely közül én a másodikat javaslom, amelyik meghagyja a kommunális adót kicsit megemelve és a külterületeken bevezeti az építményadót, amelyik itt 300 Ft. A honlapra is felkerül, hogy a lakosság véleményezhesse. Azt nem tudjuk megtenni, hogy nem nyúlunk hozzá és nem teszünk semmit. Szükség van rá. Tudom, hogy vannak akiknek ez akkora teher, hogy ezt be sem tudják fizetni. Ennek ellenére a város működését és a lakossági hozzájárulást kezelhető szintre kell hozni.

Az átvilágításban még építményadó van, 500 Ft-tal. Ezt nem javaslom, mert Barcson ebben a gazdasági helyzetben nem bevezethető.

Egy másik fajta verzió már volt fönn a honlapon, mely ellen nagy ellenállás volt.

Véleményem szerint ez a második verzió a vélemények kikérése után bevezethető testületi döntés által.

Ezen a koncepción még tudunk változtatni. Ez egy kiindulási alap, nem kőbe vésett dolog.

Ezekkel a gondolatokkal kiegészítve kérem a képviselő-testületet, hogy fogadja el a koncepciót.

 

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

Somogytarnócai Részönkormányzat is tárgyalta az előterjesztést és módosító indítvány nélkül elfogadásra javasolta.

 

 

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

234/2011. (XI.24.) sz. határozat:

 

1.)    A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetési tervezési munka szempontjait a következőkben határozta meg:

 

         I.) A működési kiadások tervezése során egyetértett azzal, hogy:

 • A költségvetési rendelettervezet előkészítése során biztosítani kell az intézményekkel és a jogszabályokban előírt fórumokkal történő egyeztetést.
 • Az intézményi költségvetések tervezése során csökkenteni kell az önkormányzati támogatás arányát.
 • Csökkenteni kell a túlórákat és a belső helyettesítéseket.
 • A személyi juttatások tervezése a 2012. évi költségvetési törvény szerint történik. A személyi juttatásokat úgy kell megtervezni, hogy csak a törvényi, jogszabályi kötelezettségeken alapuló kifizetésekre nyújtson fedezetet.
 • A takarékosság követelményének érvényesítése érdekében felül kell vizsgálni a kiadások alakulását, rangsorolni kell a feladatokat annak érdekében, hogy megtakarításokat lehessen elérni. A tervezés feladatorientált legyen.
 • A költségvetési egyensúly megőrzése érdekében felül kell vizsgálni az egyes feladatok tartalmát, költség- és létszámszükségletét. Racionálisan szűkíteni kell a kapacitásokat, csökkenteni a létszámot. E felülvizsgálatnak minden költségvetési szervre ki kell terjednie.
 • A dologi kiadások tervezésénél a 2011. évi tényszámokból kell kiindulni. Ez csak a tényszerű változások egyenlegeivel növekedhet úgy, hogy a növekedés fedezetét saját bevétel biztosítsa.

 

             II.) A fejlesztési bevételek tervezése során egyetértett azzal, hogy:

 

 • A tervezésnél figyelembe kell venni a folyamatban lévő beruházásokhoz már elnyert pályázati támogatásokat.
 • Az intézményi, önkormányzati felhalmozási, felújítási feladatokra csak a halaszthatatlan és sürgős munkák elvégzésére tervezhető kiadás. Ezek egyeztetésre kerülnek az intézményekkel.
 • A fejlesztési hitelek törlesztő részleteit és kamatait tervezni szükséges.

 

2.) Barcs Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját elfogadta.

 

3.) A Képviselő-testület utasította a címzetes főjegyzőt, hogy az 1.) pontban meghatározottak szerint a költségvetési tervezési munkákat végezze el.

 

Határidő: A 2012. évi költségvetési rendelet testületi előterjesztése

Felelős: előkészítésért: Balázsné Dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

               előterjesztésért: Karvalics Ottó polgármester

 

4.) A fenntartói jogosítványokat gyakorló Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendelte a Barcsi Szociális Központ ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás emelt szintű férőhelyeinek egy részére vonatkozóan az átminősítés lehetőségének vizsgálatát átlagos elhelyezésű körülményeket biztosító férőhellyé.

A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a vizsgálat eredményének függvényében kezdeményezze a működési engedélyben az emelt szintű és az átlagos elhelyezésű férőhelyek számának módosítását.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: 2011. december 15.

 

 

 

10./   Aljegyző kinevezésére javaslat

Előadó: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

 

Bizottsági vélemények:

 

Fodor Gyula tanácsnok, a bizottság elnöke:

 

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Dr. Kis M. János Attila tanácsnok, bizottsági elnök:

 

Az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

Hozzászólások:

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

Ellentmondást érzek a Jogi Bizottság ismertetett döntése és a jegyzőkönyvi vélemények között. A jegyzőkönyvben mindhárom pályázó pályázatát elfogadásra javasoljátok, elfogadhatónak tartjátok.

 

 

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

 

A Képviselő-testület létrehozott egy bizottságot az aljegyzői pályáztatás véleményezésére. Azt gondolom, utána nézve az önkormányzati törvénynek, hogy ezt azért tette a testület, mert segíteni kívánta a jegyző munkáját az aljegyző személyének kiválasztásában. Az önkormányzati törvény azt is leírja, hogy a jegyző jogosult arra, hogy véleménye szerint a legalkalmasabb személyt ő javasolja a testület felé.

Azt érzem, és más témákban is, hogy túl akarjuk a testület dolgát ragozni és olyat is a testületi tagok vállalnak föl magukra, amit a szakapparátusnak kellene megtenni.

Az anyagban szerepel, hogy kinek mi volt a véleménye. A jegyző asszony ennek alapján terjesztette elénk a javaslatát. Ezt viszont lehet támogatni. A Jogi Bizottság jól tette, amikor támogatta az aljegyzőnek javasolt személyt.

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Ez a bizottság egy javaslattevő nem döntő bizottság volt. Ez nem egy versenytárgyalás volt. Azt szerettük volna, ha ennek a bizottságnak a véleménye is bekerül a jegyző asszony javaslata mellé. A határozati javaslat a jegyző asszony javaslatát tartalmazza a bizottsági vélemények alapján.

 

 

Racsek József alpolgármester:

 

Ennek az ideiglenes bizottságnak én voltam az elnöke. Itt mindamellett, hogy megismertük a pályázati anyagot, amely mindenki számára elérhető volt, azért volt előnyös ez a bizottság, mert a pályázat mögötti személyt is közvetlenül megismerhettük. Így nem a nyers leírtakra kellett hagyatkozni, hanem emberi benyomásokra is. Olyan kérdéseket is tettünk fel, amely erre utal. A magam részéről örültem neki. Kérem a testülettől, hogy fogadja el az előterjesztést.

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Köszönöm a véleményező bizottság munkáját. Ez így egy közösségibb vélemény, egy olyan segítség, amelyet megköszönni lehet.

 

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

Ha az 1-2. pontot megszavazzuk oka fogyottá válik a 3. 4. pont. Az igennek kizárjuk a nemeket. Miért kell szavazni?

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

Dönteni kell a nemről is.

 

 

 

A Képviselő-testület a következő határozatot hozta:

 

235/2011. (XI.24.) sz. határozat:

 

1.)    Barcs Város Képviselő-testülete – egyhangúlag – dr. Takács Katalin Kornéliát (szül: Lengyeltóti, 1981.05.09. an: Hegedűs Katalin Zsuzsanna) nevezte ki az önkormányzat aljegyzőjévé 2011. december 1. napjával határozatlan időre, próbaidő kikötése nélkül.

2.)    Az aljegyző havi illetményét 372 000 Ft összegben állapította meg.

3.)    Barcs Város Képviselő-testülete – 11 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett – nem nevezte ki Pinkéné dr. Pálföldi Juditot az önkormányzat aljegyzőjévé.

4.)    Barcs Város Képviselő-testülete – 11 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett – nem nevezte ki dr. Laczó Orsolyát az önkormányzat aljegyzőjévé.

5.)    A Képviselő-testület – egyhangúlag – felkérte a címzetes főjegyzőt, hogy az aljegyző kinevezési okmánya elkészítéséről gondoskodjon.

Felelős: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Határidő: értelem szerint

 

 

 

A Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.

 

 

 

K.m.f.

 

 

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina                                            Karvalics Ottó                     

           címzetes főjegyző                                                      polgármester                                                  

 

 

 

             Ander István                                                         Szalai Balázs                    

   jegyzőkönyv-hitelesítő                                           jegyzőkönyv-hitelesítő     

 

 

Választás 2022