Ma 2024. április 15., hétfő, Anasztázia és Tas napja van. Holnap Csongor napja lesz.

 

Barcs Város Önkormányzatának

 

9/2008. (III.28.) rendelete

 

a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjéről

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 40. § (5) bekezdésére tekintettel, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a közoktatási intézmények adatszolgáltatásáról a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

 

1. §

(1)     A rendelet hatálya kiterjed Barcs Város Önkormányzata által fenntartott, barcsi székhelyű, közoktatási feladatot ellátó közoktatási intézményekre, továbbá Barcs Város Önkormányzata által alapított és a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás mikro-térségi központjaként társulás létrehozásával közösen fenntartott intézményekre (a továbbiakban: intézmény).

(2)   Az intézményfenntartó társulásban közösen működtetett, és fenntartott intézményeket, és a társulásokban résztvevő önkormányzatokat a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

 

A rendelet célja

 

2. §

(1)     A rendelet célja a helyi önkormányzati és a társulási közoktatási feladat ellátásának elemi nyilvántartásokon alapuló hatékony, átlátható és egységes helyi önkormányzati közoktatási adatszolgáltatási rendszer megalkotása.

(2) E rendelet az adatszolgáltatás keretén belül megállapítja az adatszolgáltatási kötelezettséget, felelősséget, annak időpontjait, célját és feladatát, törekedve a párhuzamos adatkérések fokozatos megszüntetésére, az egyes irányítási (pl. közoktatási, pénzügyi, törvényességi stb.) területek adatigényeinek összehangolására.

(3)     A kötelező és rendszeres, valamint rendkívüli adatszolgáltatás biztosítja az adatszolgáltatási feladatokkal összefüggő feladatok szabályait, különös tekintettel az adatok gyűjtésére, tárolására, kezelésére, az adatok feldolgozására.

(4)     A (3) bekezdésben megfogalmazott feladatkörbe tartozik kiemelten az önkormányzati és társulási feladat tervezése, a pedagógiai és nevelési programok jóváhagyása, módosítása, a munkaidő-tervek (pl. tantárgyfelosztások, feladat-ellátási tervek) elemzése, a közoktatási intézményekbe történő felvétel megszervezése, a feladat ellátásának

gazdasági és pénzügyi rendszerének működtetése és tervezése, a normatív feladatfinanszírozás szerinti költségvetési támogatás megállapítása, a költségvetés-tervezéssel összefüggő feladatok és annak végrehajtása ellenőrzésének támogatása, a törvényességi feladatok elvégzése.

(5)     A rendelet hatálya alá tartozó intézmények rendszeresen ismétlődő adatszolgáltatása

a.)   az elemi adatok statisztikai gyűjtéséhez, a rendszer- és működési folyamatok ellenőrzéséhez kapcsolódó felméréshez, a statisztikai elemző és értékelő, valamint tervező-modellező rendszerhez, illetve a döntés-előkészítéshez, a döntések hatásainak vizsgálatához,

b.)  valamint a pénzügyi és gazdasági analitikai információs rendszer működéséhez, azon belül a költségvetési és gazdasági tervezéshez, a költségvetési előirányzatok évközi módosításához, a költségvetési előirányzatok éven belüli teljesítésének, illetve felhasználásának ütemezéséhez, időarányos és teljesítésarányos méréséhez, a pénzellátáshoz, a költségvetési és gazdasági folyamatok alakulásának évközi megfigyeléséhez kapcsolódik.

Az intézményre vonatkozó rendelkezések

 

3. §

(1)     Az intézmény saját szervezete gondoskodik a közoktatási információs rendszer működésével kapcsolatos adatszolgáltatási feladatok ellátásáról.

(2)     Az (1) bekezdésben meghatározott feladatkörbe tartozik a jogszabály által előírt elemi nyilvántartások e rendeletben előírt szabályok szerinti vezetése, a kötelező rendszeres és rendkívüli adatszolgáltatás, az adatrögzítés, adatellenőrzés, adathitelesítés, adattovábbítás teljesítése, a helyi önkormányzati és társulási információs rendszer működésében, ellenőrzésében való közreműködés.

(3)     Az elemi nyilvántartások adatait úgy kell rögzíteni és tárolni, bizonylati és iktatási rendszerét úgy kell kialakítani, hogy az intézmény alkalmas legyen az adatszolgáltatási kötelezettség e rendelet által előírt formában és tartalomban való teljesítésére.

(4)     Az intézmény az adatszolgáltatással összefüggő nyilvántartásokat, iratokat, adatszolgáltatásokat a köziratokra vonatkozó jogszabályok, az adatkezelési, ügyirat-kezelési és iratselejtezési szabályok szerint köteles megőrizni.

A pénzügyi és gazdasági analitikai információs rendszerre vonatkozó rendelkezések

4. §

A közoktatási intézmények pénzügyi és gazdasági adataival kapcsolatban a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, illetve a hozzá tartozó Szivárvány EGYMI, mint részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv között létrejött, a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás az irányadó és alkalmazandó.

A fenntartóra vonatkozó rendelkezések

 

5. §

(1)     A fenntartó a szolgáltatott adatokkal összefüggő nyilvántartásokba, iratokba – előzetes, az ellenőrzést legalább a kézhezvételtől számított öt munkanappal megelőző értesítés alapján – az intézménynél betekinthet. A fenntartó a betekintés során ellenőrzi az adatok hitelességét, illetve az elemi nyilvántartások és az ügyirat-kezelési szabályzat, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség során elrendelt szabályok és előírások összhangjának érvényesítését.

(2)     A fenntartó köteles gondoskodni arról, hogy az érintett intézmény az adatszolgáltatási kötelezettségét a tárgyévet megelőző év december 15-ig megismerje annak érdekében, hogy az adatszolgáltatáshoz szükséges elemi nyilvántartásait, iratkezelési rendjét, bizonylati rendszerét annak megfelelően alakíthassa ki.

Az adatszolgáltatás rendje

 

6. §

(1)     Az adatszolgáltatásra kötelezett intézmény az előírt adatokat a valóságnak megfelelő tartalommal, megszabott határidőben és meghatározott módon, térítésmentesen, az adatgyűjtések elrendelésében meghatározott rend szerint köteles szolgáltatni.

(2)     A közoktatási adatszolgáltatási rendszer magában foglalja a jogszabályok által kötelezően előírt adatok gyűjtését, rögzítését, adattovábbítási kötelezettségét, az adatszolgáltatási eljárás rendjének betartását, az adatközlő felelősségét az adatok hitelességéért, az adatközlés ellenőrzéséért.

(3)     Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért az adatszolgáltatásra kötelezett intézmény vezetője felelős, felel az adatszolgáltatás eljárási és tartalmi teljesítéséért.

7. §

(1)     Az intézmény számára e rendeletben meghatározott adatszolgáltatásával kapcsolatos előírt közoktatási információs adatköröket e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(2)     Az intézmény e rendelet 1. sz. mellékletében szereplő közoktatási információs körök adatait e mellékletben szereplő határidők betartásával, a Kt. rendelkezéseit figyelembe véve és azzal összhangban köteles szolgáltatni.

(3)     Az intézmény e rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott adatkörökhöz kapcsolódó és analitikus nyilvántartásaiból nyert adatokat köteles szolgáltatni a pedagógiai program, az intézményi munkaidő-rend, a tantárgyfelosztás, a feladat-ellátási terv, valamint minden egyéb olyan dokumentum megalkotásához, módosításához és jóváhagyásához, amelyről a döntés a fenntartó hatáskörébe tartozik.

(4)     Az intézmény e rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott adatkörökhöz kapcsolódó és analitikus nyilvántartásai szerinti adatokban bekövetkező változásokat 30 napon belül analitikus nyilvántartásán belül átvezeti.

 

Az adatok nyilvánossága

 

8. §

(1)     A végrehajtott adatgyűjtés eredményei – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – nyilvánosak. A nyilvánosságra hozatalról az adatkezelő szervezet saját hatáskörében az adatvédelmi szabályzatban előírt módon gondoskodik.

(2)     Nem lehet nyilvánosságra hozni azokat az adatokat, amelyek nyilvánosságra hozatalát a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény tiltja. Az ilyen adatok védelmére vonatkozó szabályok betartásáért a fenntartó és az intézmény egyaránt felelős.

Rendkívüli adatszolgáltatás

 

9. §

(1)     A fenntartó az önkormányzati és a társulási feladat ellátása és működése biztosításával, továbbá a gazdálkodással összefüggésben rendkívüli adatszolgáltatást rendelhet el abban az esetben, ha előre nem látható ok vagy jogszabályi változás miatt adattartalmi vagy adatszerkezeti változás történt, illetve az önkormányzati és a társulási tevékenységével összefüggésben felmerült adatigényét a rendelkezésre álló adatállomány nem képes teljesíteni.

(2)     A rendkívüli adatszolgáltatás rendjére az e rendeletben foglalt szabályokat kell alkalmazni.

 

Záró rendelkezések

 

10. §

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Barcs, 2008. március 20.

 

 

Balázsné Dr.Vástyán Krisztina                                                                        Feigli Ferenc

            jegyző                                                                                                    polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

1. sz. melléklet

A közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjéről szóló 9/2008. (III.28.) rendelethez

 

 

Közoktatási információs körök

 

 

Adatok

Határidő

1.

Óvodai beírt gyermekek szakmai nyilvántartási csoportosított adatai - személyi azonosítók nélkül

Szeptember 15.

December 31.

2.

Óvodai nevelési program, szakmai program, minőségirányítási program, munkaidő-tervek adatai, óvodai napi és heti munkarendi, foglalkozási rendi adatok

Szeptember 15.

3.

Óvodai felvételi és beiratkozási adatok

Beiratkozások lezárását követően haladéktalanul

4.

Óvodai tanügyi dokumentumok szakmai és személyi azonosítás nélküli adatai

Adott esetben, az adattípushoz igazodva, az intézmény felé előzetes értesítésben meghatározva

5.

Óvodai OM statisztikai adatok

Október 15.

Május 15.

6.

Általános iskolai, alapfokú művészetoktatási és középiskolai tanulói jogviszony szerinti szakmai nyilvántartási csoportosított adatok - személyi azonosítók nélkül

Október 15.

7.

Általános iskolai, alapfokú művészetoktatási és középiskolai pedagógiai program, helyi tanterv, minőségirányítási program és szakmai program dokumentumai

A Kt. által előírt elkészítési határidőt követő 15 napon belül

8.

Általános iskolai, alapfokú művészetoktatási és középiskolai tantárgyfelosztás, feladat-ellátási terv, ügyeleti rend, tanfolyami rend, iskolai napi és heti munkarendi, foglalkozási rendi adatok

.

Szeptember 30.

9.

Általános iskolai, alapfokú művészetoktatási és középiskolai felvételi és beiratkozási adatok.

Beiratkozások lezárását követően haladéktalanul

10.

Általános iskolai, alapfokú művészetoktatási és középiskolai tanügyi dokumentumok szakmai adatai, különös tekintettel a tanulói létszámokra, osztályszámokra, csoportszámokra, ellátott tanórai és tanórán kívüli foglalkozások óraszámaira, évfolyam-ismétlési, étkezési adatokra, a nevelési tanácsadással, szakértői bizottság szakértői véleményével összefüggő csoportosított adatokra, pedagógiai szakszolgálati adatokra

Szeptember30.

11.

Általános iskolai, alapfokú művészetoktatási és középiskolai versenyekkel összefüggő adatok

Június 15.

12.

Általános iskolai, alapfokú művészetoktatási és középiskolai OM statisztikai adatok

Október 15.

Május 15.

13.

Kollégium kollégiumi tagsági jogviszony szerinti szakmai nyilvántartási csoportosított adatok – szem. azon. nélkül

Szeptember 30.

14.

Kollégiumi pedagógiai program, helyi tanterv, minőségirányítási program és szakmai program dokumentumai

A Kt. által előírt elkészítési határidőt követő 15 napon belül

15.

Kollégiumi munkaterv, kötelező foglalkozások rendje, rendezvényterv, ügyeleti rend, napi és heti munkarendi, foglalkozási rendi adatok

 Szeptember 30.

16.

Kollégiumi felvételi és beiratkozási adatok

A felvételi és a beiratkozási záró időpontot követő 5 munkanapon belül

17.

Kollégium tanügyi dokumentumok szakmai adatai, különös tekintettel a tanulói létszámokra, csoportszámokra, ellátott tanórai és tanórán kívüli foglalkozások óraszámaira, étkezési adatokra, a nevelési tanácsadással, szakértői bizottság szakértői véleményével összefüggő csoportosított adatokra

Szeptember30.

18.

Kollégiumi OM statisztikai adatok

Október 15.

19.

A tanévnyitó, a félévi és a tanévzáró értekezletek jegyzőkönyvei

Az értekezletet követő 15 napon belül

20.

A Kt. 2. sz. mellékletében meghatározott tanulói és alkalmazotti adatok

Adott esetben, az adattípushoz igazodva, az intézmény felé előzetes értesítésben meghatározva

21.

Az Önkormányzati Minőségirányítási Programban szereplő egyéb szakmai minőségmutatók

Az ÖMIP-ben meghatározott határidők

 

 

2. sz. melléklet

 

 

Az intézményfenntartó társulásban közösen működtetett, és fenntartott intézmények, és a társulásokban résztvevő önkormányzatok jegyzékéről

 

 

Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények: Barcs Város, Bélavár, Heresznye, Komlósd, Péterhida, Rinyaújlak, Szulok, Vízvár Községek Önkormányzatai