Ma 2024. április 15., hétfő, Anasztázia és Tas napja van. Holnap Csongor napja lesz.

 

 

 

 

 

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

 

 

 

24/2009. (VIII.4.) sz. rendelete

 

 

 

az önkormányzati tulajdonban levő lakások és helyiségek elidegenítéséről

 

 

 

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló többször módosított 1993. évi LXXVIII. tv. 54.§ és 58. § (2)-(3) bekezdésben foglaltakra, a következő rendeletet alkotja:

 

 

 

 

 

I. rész

 

 

 

Általános rendelkezések

 

 

 

1.§

 

 

 

A rendelet hatálya

 

 

 

/1/ A rendelet hatálya kiterjed az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek közül azokra, amelyeket a Képviselő-testület elidegenítésre kijelöl.

 

 

 

/2/ Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban Ptk.) és a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

 

 

 

 

 

II. rész.

 

 

 

Lakások eladása

 

 

 

2.§

 

 

 

A lakások vételára

 

 

 

/1/ Ha a lakást az elővásárlási jog jogosultja vásárolja meg, a vételár,a bérlő által a lakásra fordított és meg nem térített értéknövelő beruházások értékével csökkentett, értékbecsléssel megállapított forgalmi érték 100 %-a.

 

 

 

/2/ Ha a lakás beköltözhető, azt csak nyilvánosan meghirdetett versenytárgyalás útján lehet értékesíteni.

 

A kikiáltási ár azonos az értékbecsléssel megállapított beköltözhető forgalmi értékkel.

 

 

 

/3/ Ha a lakás lakottan kerül értékesítésre, és nem az elővásárlási jog jogosultja vásárolja meg, az csak nyilvánosan meghirdetett versenytárgyalás útján történhet.

 

A kikiáltási ár azonos a lakás értékbecsléssel megállapított beköltözhető forgalmi értékének 50 %-ával.

 

 

 

 

 

3.§

 

 

 

A lakás vételárának megfizetése, kedvezmények

 

 

 

 

 

/1/ A lakás vételárát a vevőnek egyösszegben kell megfizetnie, amennyiben a lakás beköltözhetően, vagy lakottan kerül értékesítésre.

 

 

 

/2/ Ha a lakást az elővásárlási jog jogosultja vásárolja meg, és a vételárat a szerződéskötéssel egyidejűleg, illetve kölcsönfelvétel esetén a pénzintézet egyösszegű átutalásával teljesíti, úgy részére a 2.§ /1/ bekezdése alapján megállapított vételár 30 %-nak megfelelő engedményt kell biztosítani.

 

 

 

/3/ Ha a lakást az elővásárlási jog jogosultja vásárolja meg, kérelmére maximum 15 évi részletfizetési kedvezményt kell biztosítani, a megállapított vételár 20 %-nak egyösszegű befizetése mellett. A fennmaradó vételárhátralékot havonta egyenlő részletekben kell megfizetni.

 

 

 

/4/ Részletfizetés esetén a vételárhátralékra kamatot kell fizetni, melynek mértéke azonos a Ptk-ban meghatározott pénztartozások után járó mindenkori kamat összegével.

 

 

 

/5/ A részletfizetési kötelezettség három havi nem teljesítése esetén a hátralévő összeg megfizetése egyösszegben esedékessé válik.

 

 

 

 

 

4.§

 

 

 

Elővásárlási ajánlat tartalma és az ajánlati kötöttség ideje

 

 

 

 

 

/1/ Elővásárlási joggal terhelt lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiség megvételére harmadik személy által tett ajánlatot, az elővásárlási jog jogosultjával az ajánlat megtételétől számított 8 napon belül, annak egész terjedelmében, írásban közölni kell.

 

 

 

/2/ Az elővásárlási jog jogosultja a harmadik személy vételi ajánlatára írásban, az adott körülmények által indokolt határidőn belül köteles választ adni.

 

 

 

/3/ Az adásvételi szerződés az elővásárlási jog gyakorlása útján akkor jön létre, ha az elővásárlásra jogosult nyilatkozatában a megtett vételi ajánlat tartalmát magáévá teszi.

 

 

 

/4/ Nyugellátásban részesülő bérlő lakását a szerződésének fennállásáig harmadik személy részére, csak a bérlő írásbeli hozzájárulásával lehet elidegeníteni.

 

 

 

III. rész

 

 

 

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek eladása

 

 

 

 

 

5.§

 

 

 

/1/ A nem lakás céljára szolgáló helyiségek vételára - ha azt az elővásárlási jog jogosultja vásárolja meg - azonos a helyiség értékbecsléssel megállapított forgalmi értékének 100 %-ával.

 

 

 

/2/ Az üresen álló nem lakás céljára szolgáló helyiségeket versenytárgyalás útján kell értékesíteni. A kikiáltási ár azonos a helyiség értékbecsléssel megállapított beköltözhető forgalmi értékével.

 

 

 

/3/ Ha a helyiség hasznosítottan kerül értékesítésre, az csak nyilvánosan meghirdetett versenytárgyalás útján történhet.

 

A kikiáltási ár azonos a helyiség értékbecsléssel megállapított beköltözhető forgalmi értékének 80 %-ával.

 

 

 

6.§

 

 

 

/1/ Ha a helyiséget az elővásárlási jog jogosultja vásárolja meg, a vételárat 2.000.000.-Ft összeghatárig egyösszegben, 2.000.000.-Ft feletti vételár esetén legfeljebb egy év alatt havi egyenlő részletekben, a vételárra eső áfát egyösszegben kell megfizetni.

 

 

 

/2/ Részletfizetés esetén a szerződés megkötésével egyidejűleg a vételár 50 %-át és a teljes vételárra eső áfát a vevő egyösszegben köteles megfizetni.

 

 

 

/3/ Részletfizetés esetén a vételárhátralékra kamatot kell fizetni, melynek mértéke azonos a Ptk-ban meghatározott pénztartozások után járó mindenkori kamat összegével.

 

 

 

/4/ A részletfizetési kötelezettség három havi nem teljesítése esetén a hátralévő összeg megfizetése egyösszegben esedékessé válik.

 

 

 

IV. rész

 

 

 

A kedvezményesen vásárolt lakások továbbadásának

 

és cseréjének feltételei

 

 

 

7.§

 

 

 

/1/ Az elővásárlási jog jogosultja által kedvezményesen vásárolt lakásra:

 

 

 

-egyösszegű fizetés esetén: - a szerződéskötéstől számított 5 évre szóló elidegenítési tilalmat,

 

 

 

- részletfizetés esetén: - jelzálogjogot, elidegenítési és terhelési tilalmat kell a részletfizetés időtartamára bejegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásba Barcs Város Önkormányzata javára.

 

 

 

/2/ Az elidegenítési tilalom fennállása alatt bekövetkezett öröklés esetén a tilalmat kérelemre fel kell oldani.

 

Az intézkedés megtétele a polgármester hatáskörébe tartozik.

 

 

 

8.§

 

 

 

/1/ Ha az elővásárlási jog jogosultja az általa kedvezménnyel megvásárolt lakás tulajdonjogát átruházza, vagy elcseréli az elidegenítési tilalom fennállása alatt, a polgármester csak akkor járulhat hozzá az átruházáshoz vagy cseréhez, ha a 3.§ (2) bekezdésben foglalt kedvezményt visszatérítik az önkormányzat javára.

 

 

 

/2/ Az elidegenítési tilalommal terhelt lakásra is köthető tartási vagy életjáradéki szerződés a polgármester hozzájárulásával.

 

Egyéb esetekben az /1/ bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

 

 

 

 

 

V. rész

 

 

 

Az értékesítéssel kapcsolatos eljárási szabályok

 

 

 

 

 

9.§

 

 

 

/1/ A vételi ajánlat beérkezését követően a jegyző megvizsgálja az elővásárlási jog fennállását és ha azt állapítja meg, hogy a kérelmezőnek elővásárlási joga nincs, erről az ügyfelet 30 napon belül értesíti.

 

 

 

/2/ Az előkészítés után az értékesítésre kijelölést a polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti.

 

 

 

10.§

 

 

 

Az értékesítés előkészítése, szerződéskötés

 

 

 

/1/ Az elidegenítésre kijelölt lakásokat és nem lakás céljára szolgáló helyiségeket a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodája készíti elő értékesítésre, és végzi az elidegenítéssel kapcsolatos feladatokat.

 

Az adásvételi szerződést a Polgármester köti meg a Képviselő-testület megbízása alapján.

 

 

 

/2/ Az elidegenítéssel megbízott Igazgatási Iroda feladatai:

 

- értékbecslés elkészíttetése

 

- az eladási ajánlat megtétele

 

- vevő nyilatkoztatása, hogy kíván-e vásárlási jogával élni

 

- a tulajdonjog-változás és elidegenítési tilalom ingatlan-nyilvántartásba való bejegyeztetése

 

- az elidegenítési tilalom lejártakor annak az ingatlan-nyilvántartásból való törlése

 

 

 

/3/ Az ajánlati kötöttség időtartama 3 hónap.

 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

 

- az ingatlan legfontosabb, ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett adatait

 

- az ingatlan vételárát

 

- a fizetési feltételeket

 

- az ajánlati kötöttség idejét

 

- a szerződéskötéshez szükséges igazolások beszerzését

 

 

 

 

 

11.§

 

 

 

Versenytárgyalás útján való értékesítés

 

 

 

 

 

/1/ Az évente megüresedő bérlakások 50 %-át, az üresen álló üzlethelyiségeket, azon lakásokat és üzlethelyiségeket, melyeknél az elővásárlási jog jogosultja lemondott jogának gyakorlásáról, illetve azzal nem élt, csak nyilvánosan meghirdetett versenytárgyalás útján lehet értékesíteni.

 

 

 

/2/ A versenytárgyalásról szóló hirdetményt a helyben szokásos módon kell legalább 15 nappal a határidő előtt közzétenni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/3/ A versenytárgyalás útján történő értékesítés esetén a vételárat készpénzzel, vagy egyösszegű banki átutalással lehet kiegyenlíteni.

 

 

 

12.§

 

 

 

Az elidegenítésből származó bevételek elszámolása és felhasználása

 

 

 

 

 

/1/ Az értékesítésből befolyó vételárat elkülönített számlán kell kezelni.

 

 

 

/2/ Az értékesítésből befolyt vételárat az Önkormányzat az alábbi lakáscélokra használhatja fel:

 

 

 

       a)  Új lakás építésére, új vagy használt lakás megvásárlására

 

       b)  Lakóépületek teljes vagy részleges felújítására, korszerűsítésére

 

       c)  Városrehabilitációra

 

       d)  Az EU-források felhasználásához szükséges önrész biztosítására

 

       e)  A lakáscélú állami támogatásokról szóló külön jogszabály szerinti pályázati önrész       finanszírozására, ideértve a társasházi tulajdonosoktól és lakásszövetkezetektől          átvállalt önrészt is

 

       f)   Lakóövezetbe sorolt építési telek kialakítására, közművesítésére

 

       g)  Önkormányzati helyi támogatás nyújtására

 

h)  Az 1993. évi LXVIII. tv. 34. § (3) bekezdésében meghatározott önkormányzati lakbértámogatás nyújtására

 

       i)   Önkormányzati bérlakások lakásgazdálkodási feladatainak megoldására

 

(3)   A befolyt vételárból az önkormányzat az alábbi költségeket levonhatja:

 

  • Az épület elidegenítésre való előkészítésével
  • A földrészlet megosztásával
  • A társasházzá való átalakításával
  • A forgalmi érték megállapításával
  • Az elidegenítés lebonyolításával ténylegesen felmerülő költségek
  • Az 1991. évi XXXIII. tv. 43. §-a alapján szolgálati lakással, illetve bérlőkijelölési joggal rendelkező szervet megillető vételárrész
  • Pályázattal kapcsolatos költségek

 

13. §

 

 

 

 

 

A bevételek felhasználásának szabályai

 

 

 

(1)   A rendelet 12. § (2) bekezdés a) - f) pontjaiban foglalt célok megvalósításához a Képviselő-testület egyedi döntése alapján a rendelkezésre álló - költségekkel csökkentett - összeg felhasználható.

 

(2)   A rendelet 12. § (2) bekezdés g)-h) pontjaiban foglalt célkitűzés megvalósításához Barcs Város Önkormányzatának az önkormányzati lakások lakbéréről és a helyi támogatásról szóló 24/2003.(XI.28.) sz. rendeletének 3. § és 7. §-ában foglalt szabályozás alapján megállapítható összeg erejéig használható fel.

 

(3)   A rendelet 12. § (2) bekezdés i) pontjában foglalt feladathoz Barcs Város Önkormányzatának az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2004.(II.27.) sz. önkormányzati rendelet 13.§-ában foglalt rendelkezés alapján megállapításra kerülő összeg használható fel.

 

 

 

14.§

 

 

 

 

 

Átmeneti rendelkezések

 

 

 

/1/ Az értékesítésre kijelölt, illetve az elővásárlási jog bejelentése alapján értékesítésre előkészített lakás és helyiség, valamint a hozzá tartozó épületrészt terhelő köztartozások és a fenntartással kapcsolatos költségek fedezetéről és kiegyenlítéséről az adásvételi szerződés megkötését követő hónap 01. napjáig a kezelő - Városgazdálkodási Igazgatóság - köteles gondoskodni. Ezen ingatlanok esetében az értékesítésig csak az azonnali beavatkozást igénylő munkákat lehet elvégezni.

 

 

 

/2/ Az elővásárlási jog alapján csak akkor köthető meg az adásvételi szerződés, ha a tárgybani lakásra, helyiségre semminemű köztartozás-, üzemeltetési költséghátralék nem áll fenn.

 

 

 

/3/ Az e rendelet hatálybalépését megelőzően kötött szerződések és vételi ajánlatok esetében az eljárás megindításakor hatályban levő rendelkezéseket kell alkalmazni.

 

 

 

 

 

 

 

15.§

 

 

 

 

 

Záró rendelkezések

 

 

 

 

 

/1/ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

 

 

/2/ A Képviselő-testület szerveire átruházott hatáskörökről szóló többször módosított 7/2001. (IV.16.) számú önkormányzati rendelet 1. számú mellékletének V. Egyéb hatáskörök címszó kiegészül az alábbi 41. ponttal.

 

„41. Az önkormányzati tulajdonban levő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló …../2009. (….) számú rendeletében meghatározott elidegenítési tilalom feloldása.

 

 

 

/3/ A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Barcs Város Önkormányzata 9/1994.(IV.29.),és az azt módosító 17/1994.(IX.23.), 15/1995. (VI.23.), 15/1996.(IX.27), 10/1997.(VII.8.), 21/1997.(XII.27.), 10/1998. (V.29.), 25/2000.(XII.1.), 9/2002.(V.31.) sz., 22/2007.(XI.30.) sz. rendelete.

 

 

 

/4/ E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 

 

 

B a r c s, 2009. július 27.

 

 

 

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina                                           Feigli Ferenc

 

címzetes főjegyző                                                         polgármester