Ma 2024. június 21., péntek, Alajos és Leila napja van. Holnap Paulina napja lesz.

Szervezeti felépítés, szervezeti egységek

Önkormányzati és Intézményfelügyeleti Iroda


Az irodavezető irányításával az alábbi feladatokat látja el:

- A Képviselő-testület és az állandó bizottságok működésével kapcsolatos szervezési és technikai feladatokat;
- az önkormányzati képviselők tájékoztatása;
- az irodavezetők munkájának segítése;
- egyéb szervezési feladatok ellátása;
- elkészíti - a belső szervezeti egységekkel együttműködve - a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát, gondoskodik annak naprakészen tartásáról;
- közreműködik az országgyűlési és önkormányzati képviselők, a bírósági ülnökök választásával, valamint a népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos előkészítő, szervező és lebonyolító munkákban;
- közreműködik a kisebbségi önkormányzatok működésével kapcsolatos ügyviteli, technikai feladatok ellátásában;
- nyilvántartja a polgármesteri, jegyzői utasításokat, intézkedéseket;
- közreműködik közérdekű bejelentések és javaslatok intézésében;
- ellátja a települési kitüntetések adományozásával kapcsolatos előkészítő, szervező és lebonyolító feladatokat;
- folyamatosan figyelemmel kíséri az önkormányzatot érintő felhívásokat, pályázati kiírásokat; tájékoztatja az érintett területek vezetőit a pályázati
lehetőségekről, feltételekről;
- vezeti az osztály tevékenységéhez kapcsolódó nyilvántartásokat;
- biztosítja a Hivatal személyzeti és munkaügyi feladatainak teljesítését, vezeti az ezzel kapcsolatos nyilvántartásokat;
- ellenőrzési feladatok végzése;
- biztosítja a település művelődési oktatási kulturális életével és a 

  sporttevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátását

Igazgatási Iroda

Az irodavezető irányításával az alábbi feladatokat látja el:
- Ügyfélszolgálati feladatok, így különösen: az állampolgárok tájékoztatása, segítése igazgatási és hatósági ügyekben; az ügyfelektől érkező panaszok, beadványok átvétele és továbbítása az illetékes belső szervezeti egységhez
- Szociális igazgatással, humán-egészségügyi igazgatással kapcsolatos 

  feladatok
- A Polgári Törvénykönyvből eredő ügyek, birtokháborítás
- Panaszügyek intézése
- Hagyatéki eljárás
- Népesség-nyilvántartás
- Anyakönyvi igazgatás
- Hagyatéki eljárás
- Kereskedelmi és vendéglátó tevékenységgel kapcsolatos ügyintézés
- Építésügyi hatósági ügyintézés
- Közterület-felügyelet
- Iktatás, postázás

Közgazdasági Iroda

Az irodavezető irányításával a következő feladatokat látja el:
- Éves költségvetés tervezése
- Előirányzat módosítása
- Üzemeltetési, fenntartási, működtetési, beruházási feladatok pénzügyi bonyolítása
- Pénzkezelés, pénzellátás
- Könyvvezetés
- Beszámolási kötelezettség teljesítése
- Likviditás biztosítása
- Adatszolgáltatás
- Segíti a Pénzügyi Bizottság munkáját
- Teljesíti a beruházásokkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeket (elszámolások, statisztikai jelentések)
- Biztosítja a hivatali gépkocsival kapcsolatos szervezési és ügyviteli munkát
- Folyamatosan gondoskodik a szükséges üzemgazdasági elemzések, értékelések elkészítéséről
- Ellátja az önkormányzat által bevezetett helyi adóval, illetőleg a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági és adóigazgatási feladatokat
- Irányítja az adóvégrehajtással, behajtással kapcsolatos feladatokat
- Irányítja a gondnoksági feladatok ellátását
- Koordinálja az intézmények gazdasági-pénzügyi működését

Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

Az irodavezető irányításával az alábbi feladatokat látja el:
- Közreműködik a beruházások, felújítások irányításában
- Ellátja az önkormányzati utak fenntartásával és javításával kapcsolatos feladatokat
- Ellátja az önkormányzat vagyonával és a vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatokat
- Közreműködik a kommunális, a település köztisztaságának biztosításával összefüggő feladatok ellátásában
- Biztosítja a közterületek és ingatlanok rendjét
- Közreműködik az önkormányzat tulajdonában lévő temetők fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában
- Biztosítja a mezőgazdasággal kapcsolatos feladatok ellátását
- Ellátja a közterület felbontásokkal kapcsolatos hatósági feladatokat
- Ár- és belvíz elleni védekezéssel, vízkár-elhárítással kapcsolatos tevékenységeket végez
- Közreműködik a településrendezéssel összefüggő feladatok ellátásában
- Gondoskodik a közbeszerzések (építési beruházások) lebonyolításáról
- Ellátja a játszóterek felügyeletével kapcsolatos feladatokat
- Biztosítja a város környezetvédelemmel összefüggő feladatainak ellátását
- Biztosítja a város természetvédelemmel összefüggő feladatainak ellátását
- Fakivágási engedélyeket ad ki
- Biztosítja a tűz- és balesetvédelmi feladatok ellátását
- Közreműködik a város állategészségüggyel kapcsolatos feladatainak ellátásában
- Részt vesz a településpolitikai, településfejlesztési koncepciók, programok és tervek előkészítésében,
- Irányítja a városrendezési tervek elkészítését, felülvizsgálatát, módosítását
- Közreműködik a közlekedésfejlesztési koncepciók kidolgozásában
- Részt vesz az építészeti program, koncepció megvalósíthatóság feltételeinek tisztázásában
- Gondoskodik a költségvetésben jóváhagyott beruházások, felújítások terveztetéséről és a szükséges tervpályázati eljárások lefolytatásáról
- Gondoskodik a területfejlesztési koncepciók kialakításáról, a településfejlesztési építészeti szempontok érvényesítéséről
- Nyomon követi a pályázati források elérhetőségét (pályázatfigyelés), gondoskodik az elfogadott pályázati lehetőségek kidolgozásáról, benyújtásáról, az elnyert pályázatok végrehajtásáról, nyilvántartásáról
- Kapcsolatot tart a területfejlesztés különböző szintű intézményeivel
- Kapcsolatot tart a részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú intézmények, gazdasági társaságok vezetőivel a területfejlesztés területére kiterjedően